Ünlü Simyacilar Hayatlari ve Eserleri
 
simyacı, ünlü simyacılar, Alchemists

Ünlü Simyacılar, Hayatları ve Eserleri

Hazırlayan Akhenaton

Bu sayfa, 17 Mart 2018 tarihinde Akhenaton tarafından redakte edilmiştir.

Özet

 1. Hayali Simyacılar

  1. Abdul Alhazred
 2. Müslüman Simyacılar

  1. Abdullah bin Ahmed el-Baytar
  2. Ebu Musa Câbir bin Hayyan
  3. Ebu's Salt ed-Dânî
  4. El-Râzî
  5. El-Tuğrayi
  6. Farâbî
  7. Harbi Al Himyari
  8. Halid bin Yezid
  9. İbn Vahşiyye
  10. İbn Umayl
  11. İbnü'n-Nedîm
  12. İbni Sina
  13. Kasım Aidamir al-Jildaki
 3. Diğer Simyacılar

  1. Arnaldus de Villa Nova
  2. Artephius
  3. Isaac Newton
  4. Johann Rudolf Glauber
  5. Nicolas Flamel
  6. Robert Boyle
  7. Roger Bacon
  8. Saint Dunstan
  9. Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus)
  10. Thomas Norton

A. Hayâlî Simyacılar

Abdul Alhazred
Abdul Alhazred

Abdul Alhazred

Abdul Alhazred, H. P. Lovecraft tarafından yaratılan hayali bir karakter. Büyü kitabı Necronomicon'un yazarıdır. Lovecraft bu adı yaratırken hatalı davranmıştır zira Arapçada böyle bir ad bulunmaz. Ayrıca Lovecraft bu adı çocukluğunda bir oyun rumuzu olarak kullanmıştır.

Yine Lovecraft'ın yazdığı Necronomicon'un Tarihi adlı kitapta Abdul Alhazred'den sekizinci yüzyılda Yemen'in Sana şehrinde yaşayan bir çılgın Arap olarak bahsedilir. Babil harabeleri ve Memfis'in yeraltı gizemlerini araştırdığı anlatılır. 738'deki ortadan kayboluşu önceleri görünmez bir canavar tarafından yenilişine bağlanmış ama daha sonra bu son August Derleth tarafından değiştirilmiştir. Buna göre Abdul Alhazred, gizli bilgileri açığa çıkardığı için önce işkencelere maruz kalmış, kör bırakılmış, dili kesilmiş ve en sonunda idam edilmiştir.[1]

B. Müslüman Simyacılar

Abdullah bin Ahmed, el-Baytar
Abdullah bin Ahmed el-Baytar

Abdullah bin Ahmed el-Baytar

Endülüs'ün en ünlü bilim adamlarından bir olan el-Baytar 12.yüzyılın sonlarında Malaga şehrinde doğmuştur. Simya, botanik ve tıp alanlarında çalışmış olan El Baytar o dönemde hocasıyla birlikte İspanya ve çevresinde bitki örnekleri toplayıp kategorize etmiştir.Daha sonra tüm islam dünyasından örnek toplamak için Endülüs'ten ayrılmıştır. Afrika'nın kuzey sahilinden anadolu ve Şam'a kadar seyahat etmiş ve bitki örnekleri toplayarak, botanik konusunda çalışmıştır. Abdullah bin Ahmed el-Baytar, Şam'da 1248 yılında vefat etmiştir. En önemli eseri Kitab el-Cami'fi el-Adviyye el-Müfredah'dır.

El Razi
El-Râzî

Ebu Bekir El-Râzî

El-Razi (tam adı: Ebu Bekir Muhammed ibn Zekeriye el-Razi, Arapça: أبو بكرمحمد بن زكريا الرازي Abū Bakr Muhammad ibn Zakarīya al-Rāzi; Farsça: زكريای رازی Zakarīya-ye Rāzi; Latince: Rhazesa ya da Rasis; d. 865 Rey - ö. 925), Fars simyacı, kimyager, hekim, filozoftur.[3] Latinlerde Albubator, Avrupa biliminde Rhases adlarıyla tanınmıştır. El Razi, maddeci ve akılcı düşüncelere dayanarak, Cabir'in gizemci alşimisine karşı çıkmıştır.

Maddenin atomlar ve boşluktan oluştuğu görüşüne dayanarak, uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirlerse, oluşturdukları maddenin de o kadar yoğun olacağını hava, su ve toprak örnekleriyle ortaya koymuştur. El Razi, simyacıların değerli metalleri elde etme uğraşlarına karşı çıkarak, “çeşitli yollarla sarartılan ya da beyazlatılan maddelerin Altın ve Gümüş olamayacaklarını, yani boyamayla hiçbir maddenin özünün değişemeyeceğini
ortaya koymuştur.” [9]

Başlıca Eserleri

 1. el-Hâvi (20 cilt), 907, (Latince başta olmak üzere 11 dile çevrilmiştir. Döneminin tıp alanındaki en ayrıntılı ve bilgi içeren ders kitabıdır.)
 2. Kitabul-Mansur, 920 [3]
Ebu Musa, Cabir bin Hayyan
Modern kimyanın babası Ebu Musa Câbir bin Hayyan.

Ebu Musa Câbir bin Hayyan

Ebu Musa Câbir bin Hayyan (Arapça: جابر بن حيان Cābir ibn Hayyān; ابو موسی جابربن حیان Ebu Musa Câbir bin Hayyan, Latince: Geber ya da Geberus; d. 721 ya da 722 Horasan - ö. 808 ya da 815 Kufa), Abbasi döneminde yaşamış ve İslam bilimi'nin temelini atan efsanevî Türk asıllı âlimdir. Orta Çağ Avrupası'nın Simya alanına büyük ölçüde etki etmiş ve Kimya'nın da esasını oluşturmuştur. Günümüz dünyasında atomla ilgili ilk çalışmaların İngiliz fizikçi John Dalton (1766-1844) tarafından yapıldığı, uranyumun çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin de Alman kimyacı Otto Hahn (1779-1868) tarafından ortaya atıldığı fikri yaygındır. Halbuki onlardan 1000 yıl önce yaşamış ve dönemin en büyük ilim merkezlerinden Harran Üniversitesi'nde rektörlük yapmış olan Câbir bin Hayyân, maddelerin atomik yapısını gösteren tespitler yaparak, reaksiyonlarda belirli kütlelerin belirli kütlelerle reaksiyona girdiğini söylemiştir. Atom hakkında, ancak yüzyıllar sonra anlaşılabilecek şu sözleri söylemiştir:

"Maddenin en küçük parçası olan "el-cüz'ü la yetecezza" da yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca da öyle büyük bir güç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allahü Teala'nın kudret nişanıdır."

Böylelikle görülmektedir ki, Hayyan, Dalton ve Hahn'dan yüzyıllar önce bu buluşları gerçekleştirmiştir.

Kimyager ve Eczacı olan babasının oğlu olarak Horasan'da doğmuş ve Yemen'de okuduktan sonra Kufa'ya giderek Abbasi halifesi Harun Reşid'e saray âlimi olarak hizmet etmiştir. Kimya dışında Eczacılık, Metalürji, Astroloji, Felsefe, Fizik ve Müzik gibi geniş alanda 400 ü aşan eser bıraktığı söylenirse de ancak 20 civarında eseri bugüne kalmıştır. Bazı eserlerinin aslında öğrencileri tarafından yazıldığı anlaşılmıştır.

Nitrik asit, Hidrojen klorür ve Sülfürik asit'in rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu Kral suyu'nu icat ettiği ve Sitrik asit, Asetik asit, Tartarik asit'i keşfetiği düşünülmektedir. İnbik (الأنبيق al-inbiq) geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya'nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kendisi o yüzyıldan atomun parçalayacağını görmüş büyük bir bilim insanıdır. Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

Agathodaemon, Hermes Trismegistus, Pisagor ve Sokrates'i saydığı ve Eski Yunan, Eski Mısır ve Şia Sufizminden etkilendiği düşünülmektedir.

Başlıca Eserleri

Eserlerinden 12. yüzyılında Latince'ye çevirilmiş olan "Kitab al-Kimya" adlı eseri, Simya ve Kimya kelimelerinin kökeni olmuştur.[2]

Ebu's Salt ed-Dânî

Ebu's Salt ed-Dânî; astronomi, simya, felsefe ve tarih üzerine çalışmış, bu alanlarda hem islam dünyası hem de avrupada etkili olmuş bir alimdir. Bitkilerin tıbbi kullanımı üzerine araştırmalar yapmış, altın ve gümüş üretmek için iksir üretmeyi denemiştir. Özellikle astromi üzerine yazdığı eserleri ile bilinir.

El-Tuğrayi

El Tuğrayi, 1061 yılında İsfanda doğmuştur. Çoğunlukla simya üzerine çalışmıştır ama astroloji üzerine eserleri de vardır. En bilinen eseri "Mafatih al-rahmah va-masabih al-hikmah" adlı simya derlemesidir. El Tuğrayi kafirlikle suçlanarak idam edilmiştir ancak asıl suçlanma sebebinin politik olduğu düşünülmektedir.

Farabi
Farabî

Farabî

Farabî, ortaçağ islam dünyasının en önemli alimlerindendir. Felsefe, metafizik, mistisizm, simya ve matematik alanlarında çalışmıştır. Farabî, simya ile ilgili "The Necessity of the Art of the Elixir" adlı eseri yazmıştır. Bunun haricinde 100'den fazla eser ona atfedilmektedir. Mantık alanındaki çalışmaları dolayısıyla Farabî'den ikinci öğretmen anlamın muallim-i sânî diye bassedilir. Farabî, Neo-Platonculuk ile İslam inancını uzlaştırmaya çalışmıştır.

Halid bin Yezid
Halid bin Yezid

Halid bin Yezid

Halid bin Yezid (d. ? - ö. 708), 8. yüzyılda yaşamış Müslüman kimyacı. Muaviye'nin torunu olup kimya ilmine merakı da yine onun sayesinde olmuştur. Yezid'in ölümünden sonra halifelik için adı geçmişse de, olamayınca kendisini tamamen ilme vermiştir. [11]

Ibn Wahshiyya
İbn Vahşiyye

İbn Vahşiyye

Ibn Wahshiyya, Irak'ın Kufa yakınlarındaki Kusayn şehrinde doğmuş olup 10 yüzyıl başlarında yaşadığı düşünülmektedir. Simya, Mısır tarihi ve toksikoloji ilimlerinde uzmandır. İbn Wahshiyya Mısır hiyeroglifleri çözmeye çalışan ilk tarihçidir.Kriptoloji alanında da çalışmıştır.Bunların dışında büyü tariflerini şifrelemek için şifreli bir alfabede oluşturmuştur.

ibni sina
İbni Sina

İbni Sina (Avicenna)

İslâm âleminde yetişen Farisi kökenli meşhur felsefeci ve tıp âlimi. İsmi, Huseyn bin Abdullah bin Hüseyin bin Ali bin Sînâ el-Belhî, künyesi Ebü'l-Ali'dir. İbn-i Sînâ diye meşhur oldu. Batı dünyâsında "Avicenna" adıyla tanındı. 980 (Hicri 370) senesinde Buhârâ yakınlarındaki Afşan'da doğdu. 1037 (Hicri 428) senesinde elli yedi yaşındayken öldü.

İbn-i Sînâ; tıp, matematik, mantık, felsefe, astronomi, fizik, kimyâ, farmakoloji, edebiyât ve arkeoloji ilimlerinde söz sâhibiydi. En meşhur olduğu ilim sâhası tıptı. Tıp mütehassısı olarak önceleri tıp ilminde yer alan pek çok metodu değiştirdi ve birçok keşifler yaptı.[10] Batı bilim dünyasının başat felsefelerini, Doğunun düşünsel düzleminde yorumlamış; başta tıp olmak üzere, fizik, kimya, astronomi, simya, metafizik, tabiat, matematik ve geometriye kadar hemen her pozitif bilim dalıyla ilgili önemli eserler ortaya koymuştur.

Ebu Bekir Razi bin Zekeriya ve İbni Sina, simya konusunca yeni düşünceler ileri sürdüler. İbni Sina, metallerin dönüştürülmesi konusunda ilk kuşkuları ortaya atan şişi oldu. Razi, birçok deney yaptı ve maddelerin sınıflandırılmasını genişleterek, doğru yönde küçük bir adım attı.

Başlıca Eserleri

İbni Sina (Avicena, 10. yüzyıl) riyazetli Sufi tarikatlarına inisiye simyager ve hekimlerdi. İbn Sina özellikle dönüşümle ilgilenmiş ve "el-Fennü'l-Harmis nün Tabiiyat" ve "Kitab el-Şifâ" adlı kitablarının mineralojiyle ilgili bölümünde mineralleri taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve tuzlar olarak dört gruba ayırmıştır. "Kitab el-Şifâ"nın son kısmında simyacılara çatarak bir metalin başka bir metale dönüştürülmesinin olanaksızlığını ve bu yolla yapılan alaşımların, kurnazca yapılmış taklitlerden öte bir şey olmadığını belirtmiştir. İbn Sina madde ve biçimin bir birlik olduğunu, doğa olaylarının açıklanmasında doğaüstü ve maddesel olmayan güçlerin etkisinin olmadığını söylemiş, kuramsal düşünceyi ve kavram üretmeyi öne çıkarmıştır.[9]

170'e yakın eseri olan İbn-i Sînâ'nın tıb sâhasında en büyük eseri El-Kânun fit-Tıb adlı kitabıdır. Beş ciltten meydana gelen eser, öğrencilerin kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde kısa notlar ve özetler hâlinde yazılmıştır.

12. yüzyılda Lâtinceye tercüme edilen Kânun, Avrupa üniversitelerinde ders kitabı hâline gelmiştir. 17. yüzyılın ortasına kadar Fransa'da Montpellier ve Belçika'da Louvain üniversitelerinde mecbûrî ders kitabı olarak okutuldu. Batı dillerine çevrilen Kânun ilk defâ 1473 yılında Milano'da basıldı. 1500 yılına kadar Galen'in (Calinos'un) iki ciltlik eseri bir defâ basılmasına rağmen, Kânun on altı defâ basıldı. 18. yüzyılda Sultan 3. Mustafa zamânında, Mustafa bin Ahmed adında Tokatlı bir doktor tarafından Türkçeye çevrildi. Bu esere, Tül-Mathûn adı verildi. Eserin el yazması, Râgıb Paşa Kütüphânesi 1542 numarada kayıtlıdır.

Diğer eserlerinden bâzıları şunlardır:

 1. Eş-Şifâ: Ansiklopedik bir eserdir. Bu eser, Meşşâî felsefesinin sistematik eseridir. Burada mantık ve matematikten başlayıp, bütün tabiat ilimlerinden metafiziğe kadar çıkılmaktadır. On sekiz cilttir.
 2. En-Necât: Üç cilt olup, Şifâ adlı eserin kısaltılmışıdır.
 3. El-İşârât vet-Tenbihât
 4. Hikmet-i Arûzî
 5. Hikmet-i Meşrikiyye
 6. Esbâbu Hudûs-il-Hurûf
 7. Et-Tayr
 8. Esrâr-us-Salât
 9. Lisân-ül-Arab
 10. En-Nebât vel-Hayevân
 11. El-Hey'e
 12. Esbâbu Râd vel-Berk (Şimşek ve gök gürültüsünün sebepleri)
 13. Ed-Düstûr-ut-Tıbbî
 14. Aksâm-ül-Ulûm
 15. El-Hutab.[10]
Ibn al-Nadim
İbnü'n-Nedîm

İbnü'n-Nedîm

İbnü'n-Nedîm'in (Ibn al-Nadim) hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Ancak kendinden sonra yaşamış filozof ve simyacıları etkilediği çok açıktır. Felsefenin Antik Yunandaki kökenleri konusunda araştırma yapan alim Aristo ve Plato'dan oldukça etkilendi. İbnü'n-Nedîm, pek çok eski eseri Arapça'ya çevirmiştir.

Diğer Simyacılar

Arnaldus de Villa Nova
Arnaldus de Villa Nova

Arnaldus de Villa Nova

Arnaldus de Villa Nova (d.1235 - ö.1313), Katalonyalı bir aileden geldiği düşünülen simyacı, gök bilimci ve fizikçidir. Bu bilim dallarının yanında kimya, tıp ve Arap felsefesi de okumuştur. Bir süre Aragon'da yaşadıktan sonra Paris'e gitti ve orada yaşamaya başladı. Savunduğu tezler nedeniyle kilisenin şiddetli baskısına maruz kaldıbunun diğer ve bulunduğu yerden kaçmak zorunda kaldı, Sicilya'ya sığındı. 1313 yılında Papa 5. Clement'in durumunu duyması üzerine, Papa tarafından Avignon'a davet edildi. Ancak gidiş yolunda hastalanarak yaşamını yitirdi.

Artephius

Artephius'un gerçek kimliği bilinmemektedir ancak ortaçağda simya üzerine yazılmış pek çok kitap ona atfedilmiştir. Ars sintrillia, Clavis maioris sapientiae ve Liber secretus bu kitaplardan bazılarıdır. Arap ya da Yahudi kökenli olduğu düşünülmekle birlikte gerçek kimliği ile ilgili tartışmalar sürmektedir.

Isaac Newton
Isaac Newton

Isaac Newton

Isaac Newton, (Gregoryen takvimi için: d. 4 Ocak 1643 – ö. 31 Mart 1727)(Jülyen takvimi için: 25 Aralık 1642-20 Mart 1726), İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve simyacı. En büyük matematikçi ve bilim insanlarından biri olduğu düşünülür. Bilim devrimine ve heliyosentirizm'in gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.

Hayatı

İsaac Newton 4 Ocak 1642'de İngiltere'nin Lincolnshire kentinde doğdu. Çiftçi olan babasını, doğumundan üç ay önce kaybetmişti. Annesi ikinci kez evlendi. İkinci evlilikten üç üvey kardeşi olan Isaac Newton anneannesinde kalıyordu. On iki yaşında Grantham'da King's School'a yazılan Newton, bu okulu 1661'de bitirdi. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi'ndeki Trinity Koleji'ne girdi. Nisan 1665'te bu okuldan lisans derecesini aldı. Lisansüstü çalışmalarına başlayacağı sırada ortalığı saran veba salgını yüzünden eve haciz geldi.

Salgından korunma amacıyla annesinin çiftliğine sığınan Newton, burada geçirdiği iki yıl boyunca en önemli buluşlarını gerçekleştirdi. 1667'de taş aparmanına öğretim üyesi olarak döndüğünde diferansiyel ve integral hesabın temellerini atmış, beyaz ışığı oluşturan renklere ulaşmıştı. Çekingenliği yüzünden Newton her biri bilimde devrim yaratacak nitelikteki bu buluşların çoğunu uzun yıllar sonra (örneğin diferansiyel ve integral hesabı 38 yıl sonra) yayınlamıştır.

Lisansüstü çalışmasını ertesi yıl tamamlayan Newton 1669'da henüz 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörlüğüne getirildi. 1671'de ilk aynalı teleskopu gerçekleştirdi ve ertesi yıl Royal Society üyeliğine seçildi. Royal Society'e sunduğu renk olgusuna ilişkin bildirisinin eleştirilere hedef olması, özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi üzerine Newton tümüyle içine kapanarak, bilim dünyasıyla ilişkisini kesti.

1675'te optik konusundaki iki bildirisi yeni tartışmalara yol açtı. Hooke makalelerdeki bazı sonuçların kendi buluşu olduğunu, Newton'un bunlara sahip çıktığını öne sürdü. Bütün bu tartışma ve eleştiriler sonucunda 1678'de ruhsal bunalıma giren Newton ancak yakın dostu ünlü astronom ve matematikçi Edmond Halley'in çabalarıyla altı yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü. Newton'un başına elma düşmesiyle yerçekimini keşfettiği yer, Cambridge'deki Botanik bahçesi'nde bulunuyor. Isaac Newton'un kendisine ait ilk basım Principia, Üstünde kendi el yazısı ile ikinci basımda yapılacak değişiklikler yer alıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde Katolikliği yaygınlaştırma ve egemen kılma çabalarına karşı başlatılan direniş hareketine öncülük eden Newton, kral düşürüldükten sonra 1689'da üniversitenin parlamentodaki temsilciliğine seçildi. 1693'te yeniden bir ruhsal bunalıma girdi ve yakın dostlarıyla, bu arada Samuel Pepys ve John Locke ile arası bozuldu. İki yıl süren bir dinlenme döneminden sonra sağlığına yeniden kavuştuysa da bundan sonraki yaşamında bilimsel çalışmaya eskisi gibi ilgi duymadı. Daha sonra 1699'da Fransız Bilimler Akademisi'nin yabancı üyeliğine 1703'te Royal Society'nin başkanlığına seçildi.

Newton, 'Eğer diğer insanlardan ileriyi görebiliyorsam, bu devlerin omuzlarında olduğum içindir.' diyerek kendine yardım edenleri unutmadığını göstermiştir.

Başlıca eserleri

 1. Method
 2. De Motu Corporum in Gyrum
 3. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
 4. Opticks
 5. Arithmetica Universalis
 6. The System of the World, Optical Lectures, The Chronology of Ancient Kingdoms, (Amended) and De mundi systemate (published posthumously in 1728 )
 7. An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture [5]
Johann Rudolf Glauber
Johann Rudolf Glauber

Johann Rudolf Glauber

Johann Rudolf Glauber (1604 - 10 Mart 1670), Alman-Hollandalı simyacı ve kimyacı. Almanya'nın Karlstadt am Main kentinde dünyaya gelen. Glauber, resmi bir eğitim görmemiş ve 1655'te Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşınmıştır.

Hayatı ve çalışmaları

Glauber, Almanya'da doğmuş ve 1655'te Hollanda'ya taşınmıştır. Modern kimyanın ilk bilim insanlarından kabul edilen Glauber'in deneyleri, yeni devrimler için esin kaynağı olmuştur. Hidroklorik asidin üretimini pratikte keşfeden Glauber, 1625'te sodyum sülfatı keşfetmiştir. Madde daha sonraları "Glauber tuzu" olarak literatüre işlenmiştir. Nitrik asitin ilk üretimini de Glauber gerçekleştirmiştir. Bu yöntem, derişik sülfürik asit ile potasyum nitratın beraber ısıtılmasıyla elde edilmiştir.[4]

Nicolas Flamel
Nicolas Flamel

Nicolas Flamel

Nicolas Flamel (okunuşu "nikola flamel"), 15. yüzyılda yaşamış Fransız simyacı. Simyacıların iki büyük düşü olan ölümsüzlüğü ve felsefe taşı'nı bulduğu iddia edilir. Abraham adlı bir Yahudiden aldığı gizemli bir kitaptan bilgilerini elde ettiği söylenir. Harry Potter'dan ünlü manga/anime serisi fullmetal alchemist'e kadar pek çok eserde göndermeler yapılan Flamel'den Brown'un eserlerinde de "Sion Tarikatı'nın 8. Büyük Üstadı" olarak geçer.[6]

Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

25 Ocak 1627 tarihinde dünyaya gelmiş, 1691 30 Aralık günü hayata gözlerini yummuştur. İrlandalı doğa filozofu, kimyager, fizikçi, kâşif ve bir biliminsanıydı". En çok matematik ve fen alanında yaptığı çalışmalarla hatırlanmaktadır. Araştırmalarının ve de kişisel düşüncelerinin açık bir şekilde simyacılıkla bağlantısı olsa da, genellikle, ilk modern kimyager olarak görülür ve simyanın çöküşe geçmesine neden olan kişi olarak tanınır. Çalışmalarının arasından en ünlüsü, The Sceptical Chymist (Kuşkucu Kimyager), kimya alanında bir dönüm noktası olarak görülür.

Roger Bacon
Roger Bacon

Roger Bacon

Friar Roger Bacon (1214-1294), İngiltere'nin Somerset kentinde doğmuş ve Oxford üniversitesinde okumuş bir Fransisken rahibidir. Paris Üniversitesinde kaldığı on beş yılda, Aristoteles, el Razi, ibn-i Sina ve ibn-i Rüşd'ün Latinceye çevrilen yapıtlarını incelemiş ve yorumlamıştır. Doktor Mirabilis (Mucizevi doktor) lakabıyla ün yapan Bacon, tarikat baskısı nedeniyle önceleri uzun süre çalışmalarını yayınlayamamıştır. Sonunda Papa 4. Clement'in desteği ile yazdığı “Opus Major” adlı kitabında çağının hemen hemen tüm bilgilerini özetlemiştir. Koruyucusu olan Papanın ölümüyle başı yeniden derde giren bilgin, ibn-i Rüsd'ün düşüncelerini de desteklediği öne sürülerek Dominikenlerin baskısıyla atıldığı hapiste 17 yıl kalmış ve orada ölmüştür.[9]

Paracelsus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim / Paracelsus

Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus)

Tam adı: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); yaklaşık 1500 yıl egemenliğini sürdüren simyacılık akımına karşı çıkarak ilaç kimyası (iatrokimya) çığırını açan bir bilgindir. Yirmi yaşında Tirol madenlerinde çalışmaya başlamış ve burada ünlü simyacı Sigismund Fugger ile tanışarak simya bilgilerini geliştirmiştir. Viyana üniversitesinde tıp eğitimini tamamladıktan sonra gittiği Ferrara üniversitesinde, eski ustalarını eleştirildiği bir ortamla karşılaşması, tıp ve simyaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Burada adını değiştirerek, Romalı ünlü tıp otoritesi Celsus'tan daha üstün anlamına gelen “Paracelsus” takma adini almış ve bu adla ünlenmiştir. Çağını geleneklerine uyarak pek çok ülkeyi ve İstanbul'u gezen bilgin, sonraları yerleştiği Basel ve Strasbourg'ta kent hekimliğine atanmıştır. “Bir yandan simyacıların görevlerinin adi metalleri altına dönüştürmek olmayıp, tıbba hizmet için ilaçlar hazırlamak olduğunu öne sürmüş; bir yandan da çağındaki hekimleri eski ustaların yazdıklarını gözü kapalı uygulayan bilgisizler olarak nitelendirmiştir.” [9]

Thomas Norton

Thomas Norton (d.1433 -ö.1513) İngiliz şair ve simyacıdır. 300 mısradan oluşan "Simya'nın Ordinali" (Ordinall of Alchemy) isimli simya esinli şiir kitabı ile tanınır. Jonathan Hughes'un Arthuryen Mitler ve Simya isimli kitabına göre Norton, Colne-Wiltshire'da dünyaya gelmiş, 1450'lerde bir simyacı olmuştu ve IV.Edward İngiltere'sinde yaşayan bir saray mensubuydu.

"Ordinall", Michael Maier'in kitabı Latinceye (Tripus Aureus olarak) çevirmesi ile büyük bir şöhret sahibi olmuştur.[7][8]

“Genç dostum, derslerinde başarılar dilerim.” Akhenaton

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler

Kaynaklar

[1] www.tr.wikipedia.org/wiki/Abdul_Alhazred
[2] www.tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Musa_Cb0069r_bin_Hayyan
[3] www.tr.wikipedia.org/wiki/El-Razi
[4] www.tr.wikipedia.org/wiki/Johann_Rudolf_Glauber
[5] www.tr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
[6] www.tr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Flamel
[7] www.tr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Norton
[8] www.tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Simyacılar
[9] Kaynak belirtilmeli.
[10] Yeni Rehber Ansiklopedisi, "İbni Sina" maddesi, İhlas Gazetecilik, İstanbul 1993.
[11] https://tr.wikipedia.org/wiki/Halid_bin_Yezid

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: gizemci77, 09.06.2018, 14:36 (UTC):
Akheneton kardeş,
Altın üretmek , kendini işınlamak ,görünmez olmak , eşyaları uzaktan hareket ettirmek ,uçan halıya binmek vs. gibi şeyleri yapmayı istiyor musun?
Akheneton kardeş bu zamanın sorunu bu işte.
Bu işleri sadece konuşuyoruz.
Hiç kimse bu işlerin pratiğini yapamıyor.Televizyonlar,kitaplar hep böyle.
Sadece konuşuyorlar.Yapan bir kişi bile yok.
Peki bunu kim yapabilir.Tabii ki evliyalar.
Ya da evliya olmasa bile pratiği yapabilecek seviyeye gelmiş bilge insanlar.
Eskiden doğu ülkelerinde bunları yapabilen evliya olmasa bile bilge insanlar varmış.
Şimdi bu insanlar yok maalesef.Ya da çok az.
Ben artık bu işleri bilgi aşamasından pratiğe geçirmek istiyorum.
Bunun için birkaç yol var.
Biliyorum hotmaile kızıyorsun.
Ancak mailime yazarsan sana bu işler için ipuçları vereyim.
hasan77gz@hotmail.com

Yorumu gönderen: eda, 19.09.2017, 19:07 (UTC):
hocanın söylediği 1 kaç isim var empe dogles diye simyacı varmı ya

Yorumu gönderen: bu kimya?, 18.09.2017, 18:01 (UTC):
ya müslüman 3 tane var bize 4 lazım bi ane daha bilen varmı bunlardan hariç

Yorumu gönderen: Projesi olan cool jojuk, 26.04.2017, 10:32 (UTC):
Saolun vallaha bizim o.ç kimyacı 10 sayfa ödev verdi kimyadan proje icin cok yardımcı

Yorumu gönderen: Oğuzhan, 18.03.2017, 14:44 (UTC):
Super ya tam ıstedıgım uzunlukta saolun

Yorumu gönderen: Bunu Okuyan oç, 28.10.2016, 14:16 (UTC):
Ya islam simyacisindan 3 tane vermissiniz ayip yaa

Yorumu gönderen: asdadasds, 12.10.2016, 17:46 (UTC):
allah sızın elerınızı derstız bıraksın emı püüüüü maşallah maşallah :D neyse valla guzel hocadan artı alcam en azından :D
kısa ve oz ve herseyı acıklamıs bı ıste ellerım agırmadı .D maşallah hep aradıgımı burda buluyorum.. ve hep artı alıyorom lıse 9 ıcın yararlı bı sıte bu arada bn ne kadar hızlı yazıyormusum be 10 sn de yzadım bu yorumu :D sadasd neyse ıyı aksamlar

Yorumu gönderen: serkan, 11.10.2016, 14:15 (UTC):
aradıgımı bulAMADIM

Yorumu gönderen: Eren bey , 05.10.2016, 18:02 (UTC):
Siteyi çok beğendim, bide arkadaşlardan ricam boş konuşmayın.

Yorumu gönderen: mustafa , 17.02.2016, 16:38 (UTC):
cooooooooooook saolun cook yardımcı oldunuz :) <3

Yorumu gönderen: Furkan, 12.04.2015, 18:48 (UTC):
Ellerinize sağlık :)İnşAllah sitenizi daha çok kişi görür.. :D

Yorumu gönderen: Muhammet Ali, 04.01.2015, 10:45 (UTC):
Öncelikle site güzel ama eksikleri var Cebir bin ayyan ve Ebu Bekir El Rasi bu iki simyacının hayatı ve yaptığı arastırmalar yok ...

Yorumu gönderen: diyen :D, 02.01.2015, 12:34 (UTC):
2015 in ilk yorumuda benden olsun genjjjler :Ddd

Yorumu gönderen: selin, 21.12.2014, 14:58 (UTC):
nbr

Yorumu gönderen: ece, 08.11.2014, 12:30 (UTC):
üzülmeyin öğretmen insaflıdır

Yorumu gönderen: mert, 18.10.2014, 17:33 (UTC):
ÇOK teŞekKÜR edeRİm ;)

Yorumu gönderen: İsmin, 15.10.2014, 16:08 (UTC):
mesajınız

Yorumu gönderen: selim, 10.10.2014, 05:52 (UTC):
ödevim vardı çok sağolun üşenmeyip baylaştıınız için

Yorumu gönderen: nazoş, 09.10.2014, 15:34 (UTC):
Arkadaşlar inanırmısınız bi abim var nazmi bir ablam var büşra bir kardeşim var galip özürlüler ailede biftek ben sağlamak oyüzden onları sırtında taşımakta zorlanıyorum Allah yarımcım olsun ve benim da durumda olan herkesin çok zor durumdayım gerçekten geceleri ağlıyorum hıçkıra hıçkıra ağlıyorum zor gerçekten zor :'( ben cook mal bir insanin herkezden özür diliyorum adim neziha biyiklarim var aliyorum ama yine cikiyor

Yorumu gönderen: nazoş, 09.10.2014, 14:56 (UTC):
Arkadaşlar inanırmısınız bi abim var nazmi bir ablam var büşra bir kardeşim var galip özürlüler ailede biftek ben sağlamak oyüzden onları sırtında taşımakta zorlanıyorum Allah yarımcım olsun ve benim da durumda olan herkesin çok zor durumdayım gerçekten geceleri ağlıyorum hıçkıra hıçkıra ağlıyorum zor gerçekten zor :'(

Yorumu gönderen: nazoş, 09.10.2014, 14:48 (UTC):
Bana bakın siz buraya yorum yaparken bana sordunuzmu siz siz ne yapıyorsunuz siz bu site benim tamam mı kimse benim siteme bişey yazamaz ben varya ben ben sizi varya çiğçiğ yerim siz beni biliyonuzmu hmmmm :-[ bak şimdi çok kızdım ... Ay şaka maka arkadaşlar ben bu siteye iyice bi bağlandım gerçekten aradığım herşey burada .

Yorumu gönderen: nazoş, 09.10.2014, 14:32 (UTC):
Çok güzel bi sayfa gerçektende çok iyi bide çok güzel özetlemişler çok beğedim yani hazırlayanların ellerine sağlık ay çok uzattım pardon :-)

Yorumu gönderen: berivan demirkıran, 07.10.2014, 16:55 (UTC):
teşkr ederm :) kısa ve yazarken elim hiç ağrımadı :) :D

Yorumu gönderen: bir dost, 07.10.2014, 15:02 (UTC):
kısa ve öz. EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER!!!

Yorumu gönderen: birisi, 02.10.2014, 18:24 (UTC):
ödev bahane sayfa şahane

Yorumu gönderen: ecem, 29.09.2014, 17:09 (UTC):
ya çok sagolun işimi çooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkk yaradı bu siteye hep giren olsun İNŞALLAHHHHHHHHHH

Yorumu gönderen: almira, 25.09.2014, 16:30 (UTC):
Çok güzel

Yorumu gönderen: ahmet, 25.09.2014, 16:19 (UTC):
allah tuutugunuzu altın etsi

Yorumu gönderen: lllll, 21.09.2014, 10:19 (UTC):
işime yaradı ama biraz daha kısa olsaymış işim daha çabuk biterdi. bence özlü ve kısa olarak düzeltin. yinede teşekkürler :) :) :)

Yorumu gönderen: Furkan, 19.09.2014, 16:24 (UTC):
Güzel ama daha kısa olsaymış daha güzel olurmuş ama emeğe saygı <3 :)

Yorumu gönderen: kygtyj, 19.09.2014, 06:57 (UTC):
hiç bir işime yaramadı bu sayfa banim..........

Yorumu gönderen: mehmet , 18.09.2014, 15:42 (UTC):
hepsinin simya ile ilgili eserleri olsa çok iyi olurdu pek işime yaramadı

Yorumu gönderen: blah, 18.09.2014, 14:27 (UTC):
kimyacı 2. günden ödevi kitledi diyen arkadaş Antalya-Güzeloluk'tasın dimi? :D:D

Yorumu gönderen: Hakan, 17.09.2014, 15:56 (UTC):
3. gnden odv bu siteye tskrlr

Yorumu gönderen: EGE, 17.09.2014, 14:49 (UTC):
işime çok yaradı arkadaş daha 2 gün olmuş kimyacı ödev verdi.

Yorumu gönderen: gamze, 16.09.2014, 17:54 (UTC):
kimyacı ikinci günden ödevi kitledi teşekkür ederim bu site için :)))

Yorumu gönderen: damla, 28.05.2014, 11:48 (UTC):
ulan son yorum 2010 daymıs ahahahah
yıl olmuş 2014 hala simyadan performans veriyolar aldkjfnfj

Yorumu gönderen: züleyha , 11.04.2014, 23:01 (UTC):
Bu kadar bilgi benim ödevim için belki çok gelir belki az bu hocaya bağlı ama bemin için yeterli diye düşünüyorum güzel olmuş gerçekten.

Yorumu gönderen: sarıkanarya, 10.04.2014, 03:12 (UTC):
Çoooookkk teşekürler çok işime yaradı:-) :-) :-) :-) :-)

Yorumu gönderen: ufuk, 12.01.2014, 07:42 (UTC):
hangisi islam adamııı

Yorumu gönderen: DarK, 09.12.2010, 17:19 (UTC):
Cok Soala 3:)

Yorumu gönderen: SEVGİ, 02.12.2010, 14:07 (UTC):
SEVİPTE AYRILANLAR ÜZÜLMESİNLER...

Yorumu gönderen: seda, 26.11.2010, 13:13 (UTC):
işimeçok yaradısoolllllll

Yorumu gönderen: Atakan, 30.10.2010, 09:48 (UTC):
öncelikle emeği geçenlere tşkler aristo simyacı mıdır?

Yorumu gönderen: rumeysa, 22.10.2010, 06:42 (UTC):
bnimde çok işime yaradı ALLAH hepinizden razı olsun çok saolun...:D

Yorumu gönderen: cansu, 19.10.2010, 19:13 (UTC):
gerçekten işime yaradı teşekkür ederim

Yorumu gönderen: timuçin, 14.10.2010, 16:23 (UTC):
işime yaradı vallaha :))) Kimya hocasndan bu ders azar işitmiyeceğime çok sewinyorm :) :) :)Yorumu gönderen: ogün yurtseven , 14.10.2010, 10:56 (UTC):
ileride bi işimize yaramıycak ama araştırıyoruz

Yorumu gönderen: ebru , 11.10.2010, 18:02 (UTC):
teşekkürler gerçekten kısa ve öz :))

Yorumu gönderen: kadir, 11.10.2010, 18:01 (UTC):
allah razı olsunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739969 ziyaretçi (134026420 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler