3. Dünya Savasi Hermegiddo
 
Hermegiddo, Harmegiddo
Armegeddon (Harmegiddo) Vadisi

3. Dünya Savaşı Hermegiddo (Harmegiddo)

Hakan Yılmaz Çebi

“Canavar, mevcut idi ve mevcut değildi.”

GELECEK DE GELECEKLERİN GEÇMİŞİDİR!..

“Resul-i Ekrem (sav) bir gün sabah namazını kıldı, sonra minbere çıkıp öğle namazı vaktine kadar bize hitap etti. Sonra minberden indi ve öğle namazını kıldı. Sonra minbere çıkıp ikindi namazı vaktine kadar bize hitap etti. Sonra indi ve ikindi namazını kıldı. Sonra yine minbere çıkıp güneş batıncaya kadar bize hitap etti. Bu hutbelerinde bütün olmuş ve bundan sonra olacak olan hâdiseleri haber verdi, onları bize öğretti ve ezberletti.” (Bu İhbar-ı Nebevî, mutlak surette değil, belki ekseriyetle önemli olanları muraddır.) (Buhari, Müslim)

3. DÜNYA HARBİ BAŞLADI MI?

Hz. Huzeyfe bin El-Yeman şöyle demiştir ki bu hadisi Ebu Hureyre'nin yanı sıra Hz. Ali ve İbn-i Abbas'ın da rivayet ettiği bildirilmiştir:

“Ahirzaman'ın harbi cihan harbidir. Çok kimselerin öldürüldüğü iki büyük savaştan sonra bir üçüncüsü daha olacak. İkinci cihan harbinin ateşini yakan (başlamasına sebep olan) “Büyük Reis” künyesinde bir adamdır.”. (El- Mehdiy-yul Muntazar Alel Ebvab)

Şimdi bu hadisin yorumuyla birlikte özellikle 3. Harp konusundaki yoruma yer verelim:

Bu hadîs-i şerif ahir zamanda üç cihan harbi olacağını ve ilk iki harbin çok büyük olup bunlarda çok kimselerin öleceğini, üçüncü harbin ise, her ne kadar o da bir cihan harbi olsa da evvelki iki harbe nispeten fazla kimsenin ölmeyeceğini haber vermektedir. Çünkü hadîs, ilk iki savaş için “büyük olan o iki cihan harbinde çok kimseler ölecektir” demiştir. Halbuki asrımızda vuku bulan savaş de ekser dünya devletleri birleşerek bir tek yeri vurmaktadırlar ki bu mevzu M. Tevrat'ın İşaya Bölümü 13/1-6 numaralı maddesinde "Bir araya getirilmiş BİRİKMİŞ MİLLETLER ülkelerinin kargaşalık gürültüsü! Orduların Rabbi cenk için orduyu yokluyor, bütün memleketi viran etmek için, Rab ve gazabın silahları uzak bir diyardan göklerin ucundan geliyorlar" şeklinde ifadelendirilmiştir.

Biz meseleyi hadislerden yine süzerek takip edelim:

Ebu Nadre dedi ki; Cabir 'ın yanında idik, şöyle dedi: “Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak” (Yani Irak'a ambargo konulacak ve ne parayla ne de ölçekle alışveriş olmayacak.). Dedik ki; “Bu, kimden dolayı olur?”. Dedi ki: “Acemler (Arab'ın gayrısı) bunu men' ederler.” Sonra dedi: “Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak”. “Bu, kimden dolayı olur?” dedik. “Rumlar'dan dolayı” dedi. Sonra az bir müddet sustu. (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni)

Hadîste geçen Şam'dan murad, sadece şu anki Şam şehri değildir. Çünkü şu anki Şam şehrinin ismi o zaman Dımeşk idi. Şam'dan murad Şam-ı Kübra'dır ki, bu coğrafyaya Filistin ve diğer Şam çevreleri de dahildir.

“Siyah sancaklılar kendi aralarında ihtilafa düştükleri zaman sarı sancaklılar onların üzerine gelir ve Mısır'ın köprüsünde toplanırlar. Ehl-i maşrık (Doğu) ve ehl-i mağrib (Batı) arasında 7 (gün ya da hafta ya da ay ya da yıl mı olduğu hadîste belirtilmemiştir) savaş olur.” (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-160)

Bu hadîsin verdiği haber de aynen cereyan etmiştir. O şark tarafındaki taifeler arasında ihtilâf çıkınca, yani “Kuzey İttifakı” diye tesmiye edilen kimseler o taife-yi mücahidine muhalefet edince, bu hadîste “sarı sancaklılar” ve “ehl-i mağrib” diye bahsedilen Birleşmiş Milletler ordusu, Mısır'ın köprüsü olan Süveyş Kanalında karargâh kurarak “ehl-i maşrık” olan Afganistan'daki o taife-i mücahidini 7 hafta boyunca bombaladı ve sarı sancaklıların bir reisi, devletleri kendilerine taraftar edip ifsadat yapmak için tam 40 gün dünya devletlerini dolaşarak “Deccal, 40 günde dünyayı dolaşır.” hadîsinin bir te'vilini gösterdi. Hadîsteki 7'den murad bu 7 hafta olabileceği gibi, harbin asimetrik, biyolojik terör ve cephesel olmak üzere 7 yıl süreceğine de işaret olabilir Allah-u alem?!

Ayrıca bu savaşın ilk başlangıç merhalesi olan Talikan yani bugünkü Afganistan'a yapılan operasyona ve onun başındaki kişiye dikkat çekilerek ilerde de bahsedeceğimiz gibi bu savaşın başlangıç merhalesinin ve en önemli ayağının Afganistan olduğu anlaşılacaktır.

Hermeciddun Harbi

İNCİL'DEKİ İŞARETLER

“İsa Mesih'in mesajıdır. Yani yakında mutlaka vuku bulacak şeyleri kendi kullarına göstermek üzere Allah'ın ona verdiği ve kendi meleği vasıtasıyla gönderip, kulu Yuhanna'ya beyan eylediği vahyidir. O dahi Allah'ın kelamına ve İsa Mesih'in şehadetine, hemen cümle gördüğü şeylere şehadet eyledi. Ne mübarektir bu nübüvvetin sözlerini okuyan ve dinleyip içinde yazılmış olan şeyleri hıfz edenler. Çünkü vakit yakındır”.

Burada verilen haberler, Hz. İsa'nın ahirzamanın nüzulünden evvel vuku bulan ve nüzulünün alametleri olan hâdiselerdir. Çünkü bu hâdiseler, anlatıldıktan sonra 22. Bab'ın 6.- 7. ve 20.- 21. ayetlerinde şöyle yazılıdır:

“Ve (İsa) bana dedi ki; “bu sözler sadık ve haktır ve mukaddes peygamberlerin Allah'ı Rab, yakında mutlaka vuku bulacak şeyleri kullarına göstermek için kendi meleğini irsal eyledi. İşte tez gelirim. Ne mübarektir bu kitabın nübüvvet sözlerini hıfz eden kimse”...

Ve yedi tas tutan yedi melekten biri gelip bana hitaben:

“Gel çok sular üstünde oturan ve dünya melikleri onun ile zina edip, zeminin sekenesi onun zinasının şarabıyla mest oldukları büyük fahişe aleyhinde olan hükmü sana göstereceğim” diyerek ruhta beni bir yere götürdü ve yedi başı ile on boynuzu olarak, üzeri küfür isimleri ile dolu kırmızı bir canavara rakib olan (binen) bir karı gördüm. O kadın, erguvânî ve kırmızı hıl'at giymişti ve altun ve mücevherat ve incilerle donanmış olarak, elinde mekruhatla ve zinasının nâpâklikleri ile dolu bir altın kasesi olup, alnı üzerinde “Sırrı büyük Babil. Zeminin fahişelerinin ve mekruhatının anası” diye bir isim yazılıydı ve o karıyı mukaddeslerin kanı ile ve İsa'nın şehitlerinin kanı ile mest olmakta gördüm ve onu gördüğümde ziyadesiyle taaccüp ettim. Melek bana dedi ki:

“Ne için taaccüp ettin? Kadının ve onu götüren yedi başlı ve on boynuzlu canavarın sırrını ben sana söyleyeceğim. Gördüğün canavar mevcut idi ve mevcut değildir ve Haviye'den çıkacak ve helâka gidecektir ve zeminin sekenesinden olup isimleri dünya kurulalıdan beri hayat kitabında yazılmış olmayan kimseler o mevcud olmuş ve mevcud değil isede yine hazır olan canavarı gördüklerinde taaccüb edeceklerdir. Hikmete vakıf olan akıl bunda lazımdır.

Yedi baş, o kadının üzerinde oturduğu yedi dağdır ve yedi meliktir. Bunların beşi düşmüş ve biri mevcuddur ve öbürü daha gelmedi ve geldiği zaman az müddet kalması gerektir ve o mevcud olmuş olan ve mevcud olmayan canavar kendisi dahi sekizincidir ve yediden olup helake gider.

Ve gördüğün on boynuz, on melik olup daha saltanatı ele almadılar ise de canavar ile beraber bir saat kadar melikler gibi hükumeti ele alırlar. Bunların muradı bir olup kuvvet ve hükûmetlerini canavara teslim ederler. Bunlar kuzu ile muharebe edip kuzu onlara galib gelecektir. Çünkü o Melik-ul Mülükdur ve onunla beraber olanlar dahi davetli ve müntehab ve sadıktırlar”.

Ve bana dedi ki; “senin gördüğün ve fahişenin üzerlerinde oturduğu sular; kavimler ile cemaatlar ve milletler ve lisanlardır ve canavar üzerinde gördüğün on boynuz, fahişeye buğz edip onu perişan ve çıplak edecek ve onun etini yiyip, onu ateşe yakacaklardır. Çünkü Allah'ın sözleri itmam oluncaya kadar, Allah kalplerine koyduğu kendi muradını icra edeler ve muradları bir olup saltanatlarını canavara teslim eyleyeler ve o gördüğün kadın dünya melikleri üzerine saltanat eden o büyük şehirdir”.

Burada daha önce de zikredilen şu hadîsin aynı ifadesiyle Amerika'ya işaret edilmektedir: Bütün dünyanın ve bütün hilelerin melikesi de Mehdî'ye karşı çıkar ki o melikenin ismi zaniyedir (Amerika). Bu melike o gün bütün dünyayı dalalet ve küfre sevkeder. (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-il Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde bin.)

özgürlük anıtı, usa, amerika, abd

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ NEYE İŞARET.

Bu hadîste Amerika'nın şahsiyet-i maneviyesi ZANİYE / ZİNACI bir melike olarak tasvir edildiği gibi İncil'de de aynı manada “zeminin sekenesi onun zinasının şarabıyla mest oldukları büyük fahişe” diye isimlendirilmiştir. Bunun sebebi ise şudur: Amerika kelime itibariyle müennes olduğu gibi, zaten kendisi de başında boynuzları olan ve Hürriyet Anıtı dedikleri heykelleriyle kendilerini kadın suretiyle temsil etmişlerdir. Yıllardır Siyonizmin güdümünde hareket eden uluslararası Amerikan kurum ve kuruluşları bütün dünyada hürriyet ve adalet namları altında fuhşiyatı ve zulmü ve dalaleti teşvik ederek hâkimiyetini bunun ile idame etmektedir. “Ve o gördüğün kadın dünya melikleri üzerine saltanat eden o büyük şehirdir” cümlesi, “fahişe kadın” olarak tabir edilen bu şeyin, hakikatte bir devlet olduğunu sarahaten göstermektedir.

Kadının alnı üzerinde “Sırrı büyük Babil. Zeminin fahişelerinin ve mekruhatının anası.” diye bir isim yazılı olması ise; yeryüzünde işlenen fuhşiyata onun sebep olmasından dolayıdır. Kadının temsil ettiği Amerika, burada olduğu gibi diğer bazı yerlerde Büyük Babil şehri olarak da tabir edilmektedir. Bunun sebebi İncil'i tefsir eden alimlerin, İncil'in ifadelerini o zamanın en büyük şehri olan Babil'e tatbik etmeleridir. Eğer bu ifade İncil'in asıl metninden ise, Amerika'nın o zamanın Babil'i gibi zengin ve Babil'in kralı Nemrud gibi cebbar ve fuhşu teşvik eden bir hükümet olduğuna işaret etmek içindir. Fakat hahamların ve papaların iğvasıyla başta Amerika olmak üzere Hıristiyan alemi, bu ifadelerin zahirine baktığı ve bu sebeple işaret ettiği hakikati görmediği için onun meşhur Babil şehri olduğunu zannederek Irak'ı vurmaktadır. Vurdukça da kendini, dünyayı Babil'in fesadından kurtaran Evanjelist bir "kahraman" olarak görmektedir. Aşağıda geleceği üzere şu anki Evanjelist Amerikan yönetimi Babil'in yıkılacağını haber veren İncil'in ayetlerini tahakkuk ettirdiklerine zannetmektedirler!.. Aslında dünyayı fesada veren ve fuhşa teşvik eden ve akıbette helak olacak olan hakiki Babil'in kendileri olduğunun farkında değiller.

  1. ABD
  2. Japonya
  3. Almanya
  4. Birleşik Krallık
  5. Fransa
  6. İtalya
  7. Kanada
  8. Rusya

7 DAĞ, G7 Mİ?

Yukarıda geçen, kadının üzerine oturduğu “YEDİ DAĞ, YEDİ MELİK;” ifadesi görüşlerine başvurduğumuz heyet tarafından -Allahu A'lem- "güçlerini Amerika'nın çıkarlarına kullanan ve G-7 namıyla bilinen yedi büyük devlete ve reislerine; Dünya meliklerinin, bahsi geçen kadınla zina etmesi ise Amerika'nın yeryüzünde işlediği dehşetli zulme yardım edip, onun zulmüne ortak olmalarına işaret ettiği" şeklinde ifade ediliyor.

Diğer açıklamalar ise şöyle;

Mukaddeslerden murad; şirkten, zinadan ve diğer büyük günahlardan kendini koruyan hakiki imanlı kimselerdir.

Mukaddeslerin kanıyla mest olmak tabiri ise; Amerika'nın mukaddes Müslümanlara yaptığı zulüm ve cinayetlerle iftihar edip, zulüm üstüne zulüm işlemesidir.

Fahişenin üzerine oturduğu lisanlar ise kendi çıkarına yönlendirdiği bütün medya olsa gerektir.

Kadının bindiği canavar ise ileride izah edileceği üzere kendisinin riyaset ettiği ve gücünü kullandığı Birleşmiş Milletlerdir (M. Tevrat'taki ifadesiyle Birikmiş Milletler İşaya 13/1-6).

Bu arada Rusya'nın 1998 yılında topluluğa katılmasına karar verilmesiyle topluluk G8 olarak anılsa da Rusya'nın topluluk indindeki fonksiyonu sembolik olmaktan öteye gitmemiş, nitekim birçok toplantı da kopma noktasına gelecek şekilde dillendirilmiştir. Üstelik 2014 yılı itibariyle RUSYA ve diğer ülkeler arasında çatışmalar yaşandığında birçok SIRRA daha yakından şahit olacağız.

harmegiddo, 3., dünya, hermegiddo, savaşı

ADADAKİ CANAVAR İNGİLİZ ENTELİJANSİYASI!

13. Bab'da ise bu canavarın (zulmün merkezi) denizden çıkacağı belirtilmiştir. Şöyle ki:

“Ve denizin kumu üzerinde durdum ve yedi başı ve on boynuzu ve boynuzları üzerinde on tacı ve başları üzerinde küfür isimleri bulunarak denizden çıkan bir canavar gördüm ve o gördüğüm canavar kaplana benzeyip, ayakları ayının ayakları gibi ve ağzı aslan ağzı gibiydi ve ejder ona kendi kuvvetini ve tahtını ve azim hükumet verdi ve onun başlarından birini gûyâ ölecek derecede mecruh gördüm ve onun mehalik yarası iyi oldu ve bütün zemin canavarın ardından taaccüb eyleyip, canavara hükümet veren ejdere secde kıldılar ve canavara dahi secde kılarak “canavara benzer kim var ve onun ile kim muharebe edebilir?” dediler ve ona büyük sözler ve küfür söyleyen bir ağız verilip, ona kırkiki ay istediğini yapmaya kudret verildi ve Allah'a karşı küfr ile yani onun ismine ve meskenine ve semada sakin olanlara küfretmek için ağzını açtı ve mukaddesler ile muharebe edip onlara galip gelmeye ona kudret verildi ve ona her kabile ve lisan ve millet üzerine hükümet verildi ve zebh olunmuş kuzunun hayat kitabında isimleri dünya kurulalıdan beri muharrer olmayarak zeminde sakin olanların cümlesi ona secde kılacaklardır. Kulağı olan işitsin. Esirliğe götüren esirliğe gider. Kılıçla katl eden kılıçla katlolunmak gerektir. Mukaddeslerin sabrı ve imanı bundadır”.

Burada canavarın denizden çıktığı ifade edilmekle İngiliz devletine ve gizli komitesine işaret edilmektedir ve yukarıda Deccal bahsinde anlatıldığı üzere Temim-i Dari hadîsinde zikredilen Deccal'ın bir adada bulunması işaretiyle haber verilen ve Birleşmiş Milletler Deccaliyetinin ana menbaı olan İngilizlerden, hadîsin aynı ifadesiyle bahsedilmektedir. Bu haberin İngilizlere ait olmasının sırrı şudur ki; İngilizler o zamanda medeniyette geri ve vahşi bir millet oldukları halde daha sonra gittikçe medenileşip kuvvetlendiler. Nihayet Amerika kıt'asına kadar nüfuzlarını arttırıp orada Amerika Birleşik Devletlerini kurdular. 2. Cihan harbinden sonra ise Fransa, Rusya ve Çin'le beraber Birleşmiş Milletleri kurup Amerika'yı onun başına getirdiler. Yani Amerika bir robot gibi İngiliz Entelijansiyası tarafından yetiştirilen ve sonra da idareyi onlara kaptıran Siyonist kadrolar tarafından mankurtlaştırılmış bir gladyatör gibi kullanılıyor.

GELELİM FIRAT'A

“Ve altıncı melek kendi tasını büyük Fırat Irmağı üzerine boşalttığında onun suyu çekildi. Tâ ki doğudan olan meliklerin yolu hazırlana ve ejderin ağzından ve canavarın ağzından ve yalancı peygamberin ağzından, kurbağalar misüllü üç nâpâk ruhun çıktığını gördüm. Zira, bunlar alametler gösteren cin ruhları olup, zeminin ve bütün dünyanın meliklerini, herşeye kadir Allah'ın o büyük gününün muharebesine cem etmek için onların yanına giderler. [İşte hırsız gibi gelirim. Ne mübarektir uyanık durup çıplak gezmemesi ve ayıbı görünmemesi için kendi esvabını hıfz eden kimse] ve onları İbranice ARMECİDDUN (Hermeciddun ve Armagedon) denilen mahalle cem ettiler”.

Burada Fırat Irmağı'nın suyunun çekilmesi -ki bu haber aynen hadîs-i nebevîde de mevcuttur ve Fırat'ın suyunun çekilip altın bir dağ çıkaracağı ve insanların oraya toplanıp büyük bir savaş olacağından bahsedilmektedir- Allahu A'lem, o çevrede barajlar yapılmasıyla ve verimli toprakları sebebiyle dünyanın gözünün orada olması ve çevresinde gayet kesretli petrol yataklarının bulunmasıyla (Bor, Toryum ve diğer madenler fizibilite çalışmaları sonucu tespit edilmiş olup raporlar saklanmaktadır) bütün dünya devletlerinin oraya hâkim olabilmek için çalıştıklarına ve bu sebeple o bölgede büyük fitneler zuhur edeceğine işarettir.

(BU KONUYLA İLGİLİ ÖZELLİKLE ARAF'IN RİCALLERİ KİTABINDA ALTIN DAĞ / NEMRUD DAĞINDAKİ SIRLARLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VAR!)

ALNI MÜHÜRLENENENLER (!)

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ebu abdullah, 30.08.2017, 11:03 (UTC):
deccal ABD.ingiltere israil rusya ve irandır. sufyanni turkiye esad mısır dan çıkacak mehdı taifei mujahıdlerden çıkacak 2 takım siyah sancak çıkıyor ıkısıde haktır. haçlı kafirler kime silahını doğrultuyorsa o doğru yoldadır. mehdı ılk ordusu kurdugunda turk uzerine gönderecektir deccalın ordussu sarı ırk yannı sarı bayrak altında toplanacaktır

Yorumu gönderen: İsmail , 10.08.2017, 02:43 (UTC):
İstanbul 2 defa fetholunacak tır.

Yorumu gönderen: 3.dünya Savaşı, 12.11.2016, 09:13 (UTC):
Savaş İsrail Suriyeyi alıp Hatayı vurmasıyla baslayacak.Rus ermeni saldiracak ankara ya kadar ve İstanbulu rusya işgal edecek

Yorumu gönderen: adem atmış, 10.10.2016, 14:11 (UTC):
Führer (Reis Lider anlayışına gelir ikinci dünya savaşını çıkarttı.
3.dünya savaşını çıkaracak kişiler Arab azatlısı ve Rum azatlısı
dır. RTE ile ilişkin olmadığı açık Fetö heryerde

Yorumu gönderen: adem, 07.10.2016, 12:17 (UTC):
“Ahirzaman'ın harbi cihan harbidir. Çok kimselerin öldürüldüğü iki büyük savaştan sonra bir üçüncüsü daha olacak. İkinci cihan harbinin ateşini yakan (başlamasına sebep olan) “Büyük Reis” künyesinde bir adamdır…”. (El- Mehdiy-yul Muntazar Alel Ebvab) ...bu Hadis Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ediyor

Yorumu gönderen: Adem, 21.08.2016, 20:59 (UTC):
Hiç bir şüphem yoktur ki
İnanıyorum ALLAH i şahit ederim ki içimde adaletsizliğe gram meyilim varsa rabbim cânimi alsın hep dua ederim rabbim durdur bu zulmü ve yine Şehadet ederim ki ALLAH SOZUNU TUTANDİR. Biz ceddimizden peygamberimizden emanet aldik bu dini bu din hak tır bu yol hak yoldur

Yorumu gönderen: Illuminati, 19.08.2016, 08:27 (UTC):
Goerecegiz

Yorumu gönderen: hakilebatılınsavaşı, 18.02.2016, 15:35 (UTC):
“Evet; ümitvar olunuz! Şu istikbâl-i inkılâbat içerisinde en gür seda İslâm’ın sedası olacaktır."
Bugünü yaratan, yarını da yaratır. Bu seneyi halk eden, gelecek seneyi de halk eder, bu dünyayı kuran, ahreti de kurar. İnsanın öldükten sonra dirilmesi, ilk yaratılışından daha kolaydır.

Yorumu gönderen: Mehmet Keşli, 26.12.2015, 10:39 (UTC):
Mehmet Keşli
İncil metinleri, eşrat-ı saat olayları hakkında ilm-i rüsuh peyda eden kimselerce iyi anlaşılacağı gibi. Afganistan- Suriye- Filistin olayları ile uç noktayları başlayan ve giderek önce suriye, Irak ve İran'ı işgal edecek Batı ( Süfyani) güç karşısına doğudan gelecek " Mukaddesler " ile Batı savaş yapacak ve o savaşta Hz İsa ile Hz. Mehdi islamların komutanı olarak küfrü Yütce Allah yeryüzünden silecek ve altın çağ başlayacaktır. Kardeşlerim herkes çok dua etsin. Biz o karmaşık ve dehşetli zamanda yaşamaktayız. Aile reisi olanlar ailelerine yetecek kadar para biriktirsinler. Not: İran Hosasanından ve Afganistan Gazne yöresinden gelecek Ehli beytten Haris Harras diye hadisylerde bildirilen Hz. Hasan evladı komutasındaki iki ordu birleşecek ve Mehdi'ye bağlanacaklar. O tarihten az önce Kâbe'de Makam-ı İbrahim ile Kâbe arasında Suud'da Risale-i Nur'ları esas alan Hz. Mehdi cemaati yönetimi devralacak.
Şu zaman o zamana çok yakın. Üç kuvvetten bahs var.Asheb ( Şii ve Esed)Ebka (Mehdiyyet)Süfyani:Kâfirler topluluğu.slm.

Yorumu gönderen: Mert, 20.12.2015, 18:20 (UTC):
Allahın dediği olacak

Yorumu gönderen: zafer kılıç , 03.12.2015, 16:04 (UTC):
Hz isa ve Hz Mehdi gelecek dünyaya hakimiyet sagliyacak elhamdulillah

Yorumu gönderen: rahman, 15.11.2010, 01:42 (UTC):
zafer islamın kafirler istesede istemesede allah nurunu tamamlayacak şüpe yok

Yorumu gönderen: HERŞEYİBİLENADAM, 30.07.2010, 22:12 (UTC):
3.dünya savaşı 3 aptal devletin bitbirini yemesiyle başlayıp , bitecek bunlar ortadoğulu ülkeler olacak.Onların dışında bir dünya vatandaşının burnu bile kanamayacak.

Yorumu gönderen: yusuf zengin, 09.06.2010, 09:46 (UTC):
3 üncü dünya savaşını türkiyede kurulan küçük bir islam devleti kazanacaktr.onun için islama sımsıkı sarılalım.

Yorumu gönderen: MÜKREMİN, 17.05.2010, 03:11 (UTC):
çoğu olaylar zikretmeye başladı zaten,kıyamet alametinin delaleti bu olanlar.küçük alamet'ler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741440 ziyaretçi (144624973 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)