Ali Kuscu'nun Eserleri
 

Ali Kuşçu'nun Eserleri

Ali Kuşçu'nun değişik alanlardaki eserlerini beş grupta toplamak mümkündür.

A) Astronomi Eserleri

 1. Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey: Süleymaniye, Carullah, nr. 1493, 215 yaprak.
 2. Risâle fî Halli Eşkâli Mu'addili'l-Kamer li'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli 'Utârid): Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmet, nr. 3843, yaprak 270b-273a.
 3. Risâle fî Asli'l-HâricYumkin fî's-Sufliyyeyn: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/8, yaprak 124b-125b.
 4. Şerh 'ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2643, 64 yaprak.
 5. Risâle der 'İlm-i Hey'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/1, 24 yaprak.
 6. el-Fethiyye fî 'İlmi'l-Hey'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/1, 70 yaprak.[1]
 7. Risâle fî Halli Eşkâli'l-Kamer: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/7, yaprak 119b-123b.[2]

B) Matematik Eserleri

 1. er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/2, yaprak 71b-168b.
 2. Risâle der 'İlm-i Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/2, yaprak 25b-72b.

C) Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri

 1. eş-Şerhu'l-Cedîd 'ale't-Tecrîd: Süleymaniye, Çorlulu Ali Paşa, nfr. 305, 285 yaprak.
 2. Hâşiye 'ale't-Telvîh: Süleymaniye, Carullah, nr.1438/2, yaprak 13b-20a.

D) Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri

 1. et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye [3]

E) Dil ve Belagat Eserleri

 1. Şerhu'r-Risâleti'l-Vad'iyye: 'Adûduddîn İcî'nin Fâ'ide fî'l-Vad' adlı risâlesinin şerhidir (Köprülü, nr. II, 339/1; Râgıb Paşa, nr. 1285/6, 1289/3; Kayseri Raşid Efendi, nr. 1001/4).
 2. el-İfsâh: İbn Hâcib (ö.h.646)'in Arapçanın cümle yapısı konusunda kaleme aldığı el-Kafiye fi'n-Nahv adlı eserinin şerhidir. (Raşid Efendi, nr. 9226, Topkapı Sarayı Müzesi, Emanet Hazinesi, nr. 1891, 1892).
 3. el-'Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir: Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden oluşan bir eseridir (Süleymaniye, Fatih, nr. 4676, 148 yaprak; Yeni Cami, nr. 1181/1; Laleli, nr. 3030/10; Şehit Ali Paşa, nr. 2576, 2577, 2578 ). Sultan Selim döneminde Müftüzâde Abdürrahim tarafından şerh edilmiştir.
 4. Şerhu'ş-Şâfiye: İbn Hâcib'in sarf ilmindeki eş-Şâfî adlı eserinin Farsça şerhidir (Köprülü, nr. 1598, vr.42-234).
 5. Risâle fî Beyâni Vad'i'l-Mufredât: Kelimelerin bir anlam için konulmasıyla ilgili küçük bir risaledir (Süleymaniye, Şehit Ali Paşa, nr. 2830; Hafit Efendi, nr, 450, vr. 80b-81a; Köprülü, nr. 1610/35).
 6. Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf: Harf-i tarifin bazı özellikleri üzerinde duran tek varaklık bir risâledir (Köprülü, nr. 1593/21; Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/39).
 7. Risâle mâ Ene Kultu: Taftazanî'nin Telhîsu'l-Miftâh üzerine yazdığı ve el-Mutavvel diye tanınan şerhte geçen "mâ ene kultu" ibaresiyle ilgili olarak yazılmıştır. Risâle fî Beyâni Sebebi Takdîmi'l-Musnedi İleyh diye de anılır (Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/30; vr. 183-187; Köprülü, nr. III, 704/3; Ragıb Efendi, nr. 374, vr.208-211).
 8. Risâle fî'l-Hamd: Seyyid Şerîf el-Curcânî'nin el-Hâşiyetu'l-Kubrâ'sında söz konusu ettiği "hamd" ile ilgili sözlerin tahkikine dair bir risaledir (Süleymaniye, Fatih, nr. 5384, vr. 68-70).
 9. Risâle fî 'İlmi'l-Me'ânî: İlm-i Me'ânî konusunda küçük bir risâledir (Süleymaniye, Carullah, nr. 2060, vr. 136-137).
 10. Risâle fî Bahsi'l-Mufred: Arapça'da basit ve mürekkep kavramlar hakkında dil felsefesi ağırlıklı bir risaledir (Süleymaniye, Pertevniyal, nr. 896, vr. 7b-8b; Şehit Ali Paşa, nr. 2761, vr. 63-68 ).
 11. Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min 'İlmi'l-Beyân: Belagat ilimlerinden beyân ilmi hakkında kısa bir risaledir (Süleymaniye, Yazma Bağışlar, nr. 4140, vr. 78a-81a).
 12. Tefsîru'l-Bakara ve Âli 'İmrân: Kehhâle tarafından zikredilen bu eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır.[4]
 13. Risâle fî'l-İsti'âre: Bu risâlede hakikat, mecaz, istiare ve kinaye konuları örneklerle incelenmektedir.[5]

Kaynaklarda Ali Kuşçu'ya nispet edilen, ancak nüshaları tespit edilemeyen başka eserler de vardır. Bunlar: Târîhu Ayasofya, Tefsîru'z-Zehraveyn, Mahbûbu'l-Hamâ'il, Risâle fî Mevdû'ati'l-'Ulûm, Meserretu'l-Kulûb fî Def'i'l-Kurûb.[6]

Dipnotlar

[1] Ali Kuşçu'nun bu eseri Seyyid Ali Paşa (ö.1846) tarafından Mir'âtu'l-Âlem ('Evrenin Aynası') adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Bkz. Seyyid Ali Paşa, Mir'âtu'l-Âlem (Haz. Yavuz Unat), Kültür Bakanlığı, Ankara 2001.
[2] Astronomi alanındaki eserleri için bkz. Ramazan Şeşen ve diğ., Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1997, I, 27-38; matematik alanındaki eserleri için bkz. A. mlf ve diğ., Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1999, I, 271-275; kelam sahasındaki eserleri için bkz. Müjgan Cumbur, a.g.e., Ankara 1974, s. 6-23.
[3] Takiyyuddîn Râsid bu eserden söz eder. Bkz. Sevim Tekeli, 16'ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyyuddîn'in 'Mekanik Saat Konstrüksüyonuna Dair En Parlak Yıldızlar' Adlı Eseri, Ankara 1966, Türkçe s.46, İngilizce, s.114, Arapça, s.221.
[4] 'Umer Ridâ Kehhâle, a.g.e., Beyrut ts., VII, 227.
[5] Ali Kuşçu'nun bu eseri Musa Yıldız (ö.1846) tarafından Türkçeye çevrilerek İsmail Ayvalı tarafından yapılan şerhi ile birlikte Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî'l-İsti'âre'si adıyla Kültür Bakanlığı yayınları (Ankara 2002) arasında basılmıştır.
[6] Cengiz Aydın, a.g.m., s. 410; ayrıca bkz. Katib Çelebi, a.g.e., I, 286, 448, 572, 883, II, 1676; Muhammed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul 1311, III, 486-487; Abdülhak Adnan ADIVAR, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 47-54.

Kaynaklar

1. Musa Yıldız, "Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî'l-İsti'âre'si" Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.10-14.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: derya, 14.12.2010, 19:29 (UTC):
Ali kuşçunun eserleri yok lütfen gösterin

Yorumu gönderen: gamze zincir , 09.12.2010, 10:46 (UTC):
bence biraz çok karışık olmuş ve nereyi yazacağımı bilmiyorum ama emeğiniz için sağalun WHAT YOU KİND SELS

Yorumu gönderen: deniz kızı, 01.12.2010, 12:36 (UTC):
birşey söylicem ama darılmayın çok saçma olmuş insan gibi yazsaydınız daha güzel olurdu

Yorumu gönderen: EDA, 29.11.2010, 20:59 (UTC):
ÇOK GÜZEL MÜTHİŞ BİR ŞEY

Yorumu gönderen: selena, 28.11.2010, 17:14 (UTC):
çok güzel hazırlamışsınız

Yorumu gönderen: Oben, 19.05.2010, 14:20 (UTC):
Hiç bir şey anlamadım.Daha okunaklı olabilirdi.Ayrıca ödevime hiç yardımcı olmadı.Ama yine de emeğiniz için teşekkürler...

Yorumu gönderen: batuhan, 13.05.2010, 19:12 (UTC):
emeğinize sağlık çok güzel olmuş
ama biraz türkçeye çevirseydiniz daha okunaklı olurdu

Yorumu gönderen: Özgür, 10.05.2010, 19:29 (UTC):
Siteye kötü diyenler, bir web siteniz veya blo.gunuz yok belli ki. Bunları düzenlemek gerçekten çin işkencesidir ve bunları ödevinizde veya araştırmanızda kullanacaksınız zaten bunu düzenlemeniz gerekir ki bir anlamı olsun çalışmanızın.

Bu arada paylaşımı yapan admine çok teşekkürler, ödevim için çok faydalı oldu.

Yorumu gönderen: rabia, 09.05.2010, 13:04 (UTC):
anlayamayanlar için zor gelebilir okunması
sizlerde okusaydınız yani okumaya çalışsaydınız güzel olduğunu anlardınız

Yorumu gönderen: merve, 03.05.2010, 16:51 (UTC):
çok karışık ve saçma birşey

Yorumu gönderen: zeynep, 30.04.2010, 16:24 (UTC):
bunları arapça yazmışınız türkçesini de bi zahmet yazdaydınız

Yorumu gönderen: barış, 26.04.2010, 17:57 (UTC):
tmm güzel amma yazılar okunaklı değil

Yorumu gönderen: celal, 13.04.2010, 13:42 (UTC):
çok güzel olmuş tebrikler. :D

Yorumu gönderen: ceyda, 12.04.2010, 16:50 (UTC):
çok karışık

Yorumu gönderen: ğül, 12.04.2010, 13:09 (UTC):
hiç okunmuyo valla

Yorumu gönderen: dj burak, 11.04.2010, 10:55 (UTC):
bune ya böle okunmuyo

Yorumu gönderen: mehmet, 09.04.2010, 06:12 (UTC):
ali kuşçunun eseri nedir

Yorumu gönderen: gülşsh deniz aydınlı, 06.04.2010, 17:36 (UTC):
valla çok süper olmuş birde daha ayrıntılı girmediginiz için teşekürler

Yorumu gönderen: ebrru, 06.04.2010, 12:11 (UTC):
sizi cokseviyorum

Yorumu gönderen: yasemin, 17.03.2010, 12:33 (UTC):
çok güzel aferinnnnnnnnnn

Yorumu gönderen: FİKRET, 04.03.2010, 08:52 (UTC):
YALAN BU ŞEYYYYY..

Yorumu gönderen: djkartal, 22.02.2010, 17:47 (UTC):
çok güzel olmuş teşekkürler

Yorumu gönderen: bir dost, 15.02.2010, 14:20 (UTC):
çok berbat

Yorumu gönderen: papatya, 12.02.2010, 17:42 (UTC):
site demeye bin şahit ister neyin nerde olduğu belli değil

Yorumu gönderen: yıldız, 12.02.2010, 12:22 (UTC):
fena değil ama daha özetle hazırlasaydınız daha memnun kalırdım

Yorumu gönderen: Hacker, 09.02.2010, 15:16 (UTC):
Beyenmedim

Yorumu gönderen: elif, 07.02.2010, 06:49 (UTC):
hiç güzel değil

Yorumu gönderen: senanur, 31.01.2010, 15:59 (UTC):
bence çok güzel çünkü bütün eserleri var.proje ödevimi çok rahat yapıyorum:):):)

Yorumu gönderen: ali, 11.01.2010, 13:49 (UTC):
çok karışık olmuş

Yorumu gönderen: havva , 04.01.2010, 14:32 (UTC):
bu siteye site dememek gerek berbat olmuş özet yazamazmışdınız birde çocuklara çalışın çalışın dersiniz insnın bu yazıları görüncee çalışası gelmiyor.
:(:(:(:(


Yorumu gönderen: sibel, 25.12.2009, 08:45 (UTC):
teşekkürler

Yorumu gönderen: cansu, 24.12.2009, 15:51 (UTC):
çok güzel bir ders sitesi herkese tavsiye ediyorum:):)

Yorumu gönderen: bilgin, 17.12.2009, 19:00 (UTC):
ya bune çok karışık olmuş

Yorumu gönderen: murat , 13.12.2009, 18:44 (UTC):
çok güzel olmuşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56464964 ziyaretçi (143893142 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)