Allah'a Teslim Olmak Neyi Gerektirir?
 
Allah'a Teslim Olmak

Allah'a Teslim Olmak Neyi Gerektirir?

1-Allah'a (cc) teslim olmak; cahiliyye amellerini terk etmeyi gerektirir.

“Onlar, Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi, ister istemez O'na boyun eğmiştir ve O'na döndürülüp götürüleceklerdir.” (Al-i İmran, 83)

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırdedilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah'a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.” (Bakara, 256)

2-Allah'a (cc) teslim olmak; Müslümanları dost edinip kafirleri dost edinmemeyi gerektirir.

“Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa, onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.” (Tevbe, 23)

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.” (Hucurat, 10)

“Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve namazlarını kılan zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir.” (Maide, 55)

3-Allah'a (cc) teslim olmak; yalnızca ondan korkup her halimizi gözettiğini bilmeyi gerektirir.

“(Size o haberi getiren) ancak şeytandır, (sadece) kendi dostlarını korkutabilir. Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz benden korkun.” (Al-i İmran, 175)

“Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. "İman ettik, dediler, Âlemlerin Rabbine " "Musa ve Harun'un Rabbine!".” (Şuara, 46-48 )

4-Allah'a (cc) teslim olmak; hükmü Allah' (cc) vermeyi gerektirir.

“Ve dedi ki: "Ey yavrularım! (şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam, Allah'ın takdirini sizden engelleyemem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler O'na tevekkül etmelidirler."” (Yusuf, 67)

“İçinde hidayet ve nûr bulunan Tevrat'ı, elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler, Yahudiler hakkında hükmederler, kendilerini Tanrıya adamış zâhitler, âlimler de, Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden (onunla hüküm verirler) ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.” (Maide, 44)

5-Allah'a (cc) teslim olmak; O'na (cc) tevekkül etmeyi gerektirir.

“Musa dedi ki: "Ey kavmim! Siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, O'na samimiyetle teslim olan Müslümanlardan oldunuzsa artık O'na güvenin!"” (Yunus, 84)

6-Allah'a (cc) teslim olmak; Allah (cc) mülk ve makam verdiği zaman ona kullukla şükretmeyi gerektirir.

“Onlar (o müminlerdir) ki, eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah'a âittir.” (Hacc, 41)

7-Allah'a (cc) teslim olmak; Allah'a (cc) tam güvenmeyi gerektirir. Tam yönelmeyi gerektirir.

“"Beni yediren, içirendir, Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir.".” (Şuara, 79-80)

8-Allah'a (cc) teslim olmak; Allah'ın (cc) şiarlarına saygı ve hürmeti gerektirir.

“Bu böyledir; kim Allah'ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse, şüphesiz o kalplerin takvasındandır.” (Hacc, 32)

9-Allah'a (cc) teslim olmak; Resulünün sevgisini her sevginin önüne geçirmeyi gerektirir.

“Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez.” (Tevbe, 24)

10- Allah'a (cc) teslim olmak; Resulünün emirlerini uygulamada gevşeklik etmemeyi va gafil davranmamayı gerektirir.

“Hani bir zamanlar sizden mîsak (sağlam bir söz) almıştık, Tur'u üstünüze kaldırıp demiştik ki; size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden gafil olmayın, gerek ki, korunursunuz.” (Bakara, 63)

“Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne âsi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.” (Ahzab, 36)

11- Allah'a (cc) teslim olmak; sabretmeyi ve Allah'ın (cc) kazasına rıza göstermeyi gerektirir.

“Oğlu, yanında koşacak çağa gelince: "Ey oğlum! Ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak, ne düşünürsün?" dedi. Çocuk da: "Babacığım sana ne emrediliyorsa yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi.” (Saffat, 102)

“(Bir de dedik ki): "Eline bir demet al da onunla (eşine) vur; yemininde durmamazlık etme." Doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kul! O hakikaten daima Allah'a yönelmektedir.” (Sad, 44)

“Eyyûb da: "Başıma bir bela geldi, (sana sığındım), sen merhametlilerin en merhametlisisin" diye Rabbine nida etti. Biz de onun duasını kabul ettik de başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere, ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik.” (Enbiya, 83-84)

12- Allah'a (cc) teslim olmak; O'nun (cc) yolunda gayret ve fedakarlığı gerektirir.

“Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.” (Hucurat, 15)

13-Allah'a (cc) teslim olmak; İslam'ın hakimiyeti için derde düşüp dine sahiplenmeyi gerektirir.

“İsa onların inkârlarını hissedince: "Allah yolunda yardımcılarım kim?" dedi. Havariler: "Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki, biz muhakkak Müslümanlarız." dediler.” (Al-i İmran, 52)

14- Allah'a (cc) teslim olmak; malı, canı dinin muhafazası için ortaya koymayı gerektirir.

“Bir de göç eden fakirlere aittir ki yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır, Allah'ın lütuf ve rızasını ararlar; Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır.” (Haşr, 8 )

“Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.” (Bakara, 195)

15- Allah'a (cc) teslim olmak; şüpheli şeyleri terk edip helal gıda ile beslenmeyi gerektirir.

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim, zulüm ve tecavüz yolu ile bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır.” (Nisa /29-30)

16- Allah'a (cc) teslim olmak; hatalara ve günahlara pişman olmayı gerektirir.

“Ve onlar çirkin bir günah işledikleri, ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar, bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmezler.” (Ali- İmran, 135)

“Onlardan bir kısmı günahlarını itiraf ettiler ve iyi bir amelle kötü bir ameli karıştırdılar. Ola ki, Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.” (Tevbe, 102)

17- Allah'a (cc) teslim olmak; Allah'ın (cc) emrine yapışarak kendi arzularını aradan çıkarmayı gerektirir.

“Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne âsi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.” (Ahzab, 36)

18- Allah'a (cc) teslim olmak; din kardeşini kendisine tercih etmeyi gerektirir.

“Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir.” (Haşr, 9)

19- Allah'a (cc) teslim olmak; ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmeyi gerektirir.

“Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.” (Â'la, 16-17)

“Daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında takva sahipleri içindir.” (Zuhruf, 35)

“Allah, inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti: "Rabbim! Bana yanında cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar!"” (Tahrim, 11)

“İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.” (Kasas, 83)

20-Allah'a (cc) teslim olmak; güzel ahlak ile ahlaklanmayı gerektirir.

“Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 4)

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: omer, 02.02.2010, 15:04 (UTC):
Allah razı olsun sızden cok saolun bılgı almak guzelBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56738644 ziyaretçi (144616900 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)