Armagedon
 
Armagedon, Armageddon, Megido, Megiddo Tepesi, Har-Magedon

Armagedon

Hazırlayan: Akhenaton

Armagedon Savaşı, Yeni Ahit'in "Esinleme" kitabına göre iyilikle kötülük arasında meydana gelecek bulacak olan nihai savaşın yeri, bu savaşa verilen addır.[1] Bu savaş, İbranicede "Armageddon" denilen yerde yapılacaktır.[2]

"Armagedon" (ya da Armageddon) ismi, İncil'in Vahiy/Esinleme bölümünün 16. bâbının 16. cümlesinden gelmektedir:

καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ Ἁρ¦μαγεδών.
kai synēgagen autous autous ton topon ton kaloumenon Hebraisti Harmagedōn.
"Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar." [3]

Armagedon kelimesi, bilinmeyen İbrânice bir ifadenin Yunanca ifade edilmesidir. Sözlük olarak "Harmagiddo" ya da "Hermegiddo" (Megiddo Dağı, Arapça: المجیدو, İbranice: מגידו) olarak kullanılmaktadır.[4] Bu dağın haritadaki konumu, aşağıdadır:

Yedinci Gün Advensistleri için bu kıyamet alametleri ve dünyanın sonuyla ilgili inanç esasıdır. Siyonist, Hıristiyan ve Yahudileri aynı safta birleştiren Armageddon inancı, yine Tevrat'ın değiştirilmesinden sonra hahamların çarpıttıkları bir konudur.

Siyonist, Hıristiyan ve Yahudiler için "Armageddon", Müslümanlar içinse "Melhame-i Kübrâ", Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar için çok önemlidir. Çünkü Hz. İsa'nın yeryüzüne Mesih olarak inmesi ve 1000 yıllık krallığını ilan etmesi, bu savaşa bağlıdır. Hıristiyanlar ve Yahudiler, bu savaşın Müslümanların mağlubiyeti ile sonuçlanacağına; Müslümanlar ise bu savaşta bir tane Yahudi bile kalmayacağına inanırlar.[4]

Evangelisterden bir grup ise savaş sırasında İsa Mesih’in onları göğe çıkartacağına, bu sayede kurtulacaklarına ve gökyüzünden yerdeki kargaşayı seyredeceklerine inanmaktadır.[5] Onlar, İsa Mesih’in ikinci gelişinden önce yaşanacak birçok olayın Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında gerçekleşeceğine inanmaktadırlar. Bu inanca göre; Armagedon Savaşı öncesinde sıkıntı dönemi yaşanacak ve Yahudilerden 144.000 müjdeci ile sonrasında iki tanığın peygamberlik hizmeti sayesinde İsrail toplumunun tümü tövbe edip kurtulacaktır.[6]

Gündoğusundan (Uzak Doğu) gelen krallar ve ordularının Armagedon denen yere ulaşmaları için İncil’de belirtildiği üzere [7] Fırat Nehri’nin suları da kuruyacaktır. Özellikle GAP Projesi ile Fırat Nehri üzerine yapılan barajlar bunun delili sayılmaktadır.[8]

Bundan sonra Üçlü Koalisyon (Şeytan, Mesih karşıtı ve sahte peygamberler) dünya krallarını İsrail’e karşı savaşmak üzere Armagedon’da toplayacaklar ve burada büyük bir savaş olacaktır. Tam da her şey sona ermiş gibi görünürken, İsrail’in beklediği güçlü Mesih yeniden gelecektir.[9]

Bu savaşta "göklerin sarsılması" ve "yeryüzünün yerinden oynaması" olarak belirtilen büyük yıkım, bir nükleer savaş olarak yorumlanmaktadır.[10]

David Ben-Gurion, Megido Tepesi'nde kazı çalışmaları yapmış ve Kıyamet Savaş öncesi bu tepe üzerinde, yer altına uzanan büyük bir sığınak inşa etme kararı almıştır. Ariel Şaron bu planı hayat geçirmek istemiş fakat İsrail'deki bazı medya kurumları bunu deşifre etmiştir.

İslami Kaynaklarda Kıyamet Savaşı inanışı yoktur. Fakat Deccal'in büyük bir kaosa sebep olacağına ilişkin bir inanış vardır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Müslümanlar, Armageddon Savaşı'nın Mehdi ve Deccal arasında geçeceğine ve Mehdi'nin zaferle ayrılacağına inanırlar.[11] Bu savaşa ilişkin Hz. Muhammed'e isnat edilen bir hadis şöyledir;

"Melhame-i Kübra, Kostantiniyye'nin (İstanbul'un) fethi ve Deccal´in çıkması, 7ay ya da (yıl) içinde olur. Daha sonra tüm dünyada kıtlık, ani ölüm ve inançsızlık başlar. Yerden ve gökten afetler yağar ve toprak kana doyar." [12]

Charles Taze Russell, 1914 yılında başlayan 1 .Dünya Savaşı'nı Armagedon'un başlangıcı olarak yorumlamıştır. Onun iddiasına göre 1. Dünya Savaşı, bu dünyadaki devletler sisteminin yok oluşunun sonuna yol açacaktır. Ancak, savaş devam etmiş ve hiçbir değişikliğin ortaya çıkmadığını görünce, Russell "The Finished Mystery" adlı eserinde, "Bu savaş, Armagedon Savaşı değildir. Ama Armagedon Savaşı'na götürecektir." fikrini ileri sürmüştür.[13][14]

John Gren, Akron Üniversitesi tarafından yapılan 1996 tarihli Din ve Siyaset Anketinde; Hıristiyan yetişkinlerin yüzde 31’inin dünyanın bir Armagedon savaşında son bulacağı inancına katıldığını ya da buna kuvvetle inandığını ortaya koymuştur. Bu durum başka bir ifadeyle 62 milyon Amerikalının söz konusu inanç sistemini kabul ettiğini gösterir.[10]

ABD'nin bir dönem başkanlığını yapan Reagan, bir konuşmasında dünyanın geleceği için şöyle der:

"Aşikâr ki Eski Ahit’teki peygamberlere ve Armagedon’la ilgili önceden haber verilmiş alametlere geri dönüp baktığınızda acaba olacakları görecek nesil biz miyiz diye düşünüyorum. İnanın bana bu kehanetler açık bir şekilde yaşamakta olduğumuz şu günleri tasvir ediyor." [15]

Aynı gerekçeyle Irak’ı işgal eden başkan Bush da bu savaşta kendisinin özel olarak görevlendirildiğini belirterek bu hareketin yeni bir “Haçlı Seferi” olduğunu vurgulamıştır.[16][10]

Armageddon inancı o kadar güçlüdür ki, dünyada gücü elinde bulunduran ABD başkanları bile Armageddon gerçekleşsin diye çalışmaktadır. Irak ve Afganistan Savaşı (ve nihayetinde Büyük Ortadoğu Projesi), bunun en bariz örnekleridir. Özellikle de Hıristiyanlığın bir kolu olan Adventistler'i Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemine girmesi ve parçalanmaya başlamasını dünyanın sonu olacağı inancına sevk etmiştir.

Hatta 7. Gün Adventistleri, İncil'in gelecekle ilgili haberlerini Türklerin düşmesiyle yorumlayarak yeni yeni fikir ve tefsirler üretmişlerdir. Onlar, bu fikirlerini (yazının başında da verdiğimiz) İncil'in son kitabı olan "Revelation" (Esinleme) kitabının 16. bölümüne dayanarak üretmişlerdir. Özellikle 6. meleğin getirdiği felaket, Türklerle alakalıdır: [4]

"Altıncı melek, tasını büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gün doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı`nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu! Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar." [17]

Yine onlara göre Vahiy/Esinleme kitabının 9. babındaki bazı cümleler ve Eski Ahit'in (Tevrat'ın) Daniel kitabının 11. bölümünün bazı cümleleri de Türklerin parçalanmasını işaret etmektedir: [4]

"6. melek, borazanını çaldı. Tanrı'nın önündeki altın sunağın 4 boynuzundan gelen bir ses işittim. Ses, elinde borazan olan 6. meleğe, “Büyük Fırat Irmağı'nın yanında bağlı duran 4 meleği çöz” dedi. Tam o saat, o gün, o ay, o yıl için hazır tutulan 4 melek, insanların üçte birini öldürmek üzere çözüldü." [18]

İncil'deki bu ifadenin doğrudan doğruya Türkler hakkında olduğu açıkça görülmektedir.

Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne geleceği beklentisi, Kutsal Kitap'ın temelidir. Bu öğreti, bütün Hıristiyanlar için müşterektir. Eski Ahit'te Hz. İsa'nın tekrar gelişiyle ilgili olarak 1500'ün üzerinde imâ vardır. Yeni Ahit'te ise İsa'nın dönüşünden 319 kez bahsedilmiştir. Eski Ahit'te bu dönüş sık sık "Rab'bin Günü" şeklinde ifade edilmektedir ve bu günün mahkeme günü olacağı vurgulanmaktadır.

Bu inanca göre Armageddon, ancak ve ancak Yahudilerin bir millet olarak vaat edilmiş topraklarda bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşecektir. Yani Siyon Devleti kurulmadan bu savaş gerçekleşmeyecektir. "Milenyum" olarak da adlandırılan bu inanca kimi kiliseler de destek vermektedir. Bu Milenyalist Doktrin'e göre Kutsal Kitap'ta bu savaşın 2000'li yıllarda olacağının işareti bulunmaktadır. Diğer yandan Mesih, yyine aynı inanca göre bu savaşta gökyüzünden inecek ve Deccal'i Armagedon'da (Megiddo Tepesi'nde) öldürecektir.

Fundamentalist Hıristiyanların bu savaşa olan inançları, bu savaşı bir an önce başlatmak/yerine getirmek için aracı olacakları inançlarından kaynaklanmaktadır. Armageddon Savaşı'nın kazanılması için de Vaat Edilmiş Topraklar'da yaşayan Müslümanları parçalayarak yok etmeleri gerekmektedir.[4] Bu, onların gerçek yüzleridir.

İsrail'de yönetimi elinde tutan Siyonist Yahudilere göre Filistinlilerle ve bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle asla barış yapılamaz. Müslümanlarla barışı düşünmek, Yahudiler için kutsal kitapları Tanah ve Tora'ya ihanet etmek demektir.

İsrail Dışişleri eski Bakanı Moshe Dayan, dünya kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştır:

Hiçbir Yahudi, Arz-ı Mev'ud'dan (vaat edilmiş topraklar ideolojisinden) taviz veremez. Armagedon Savaşı, Müslüman ordusunun İsrailoğullarına saldırmasıyla çıkacaktır. Protestan ve Yahudi militarizmi, bu savaşta İsrail'in desteklenmesi gerektiğini savunuyor.[4]

"The Late Great Planet" kitabının yazarı papaz Lindsey: "İsrail'in kurulması, Armageddon'da geri sayımı başlatmıştır". 1970 yılında piyasaya çıkan bu kitap, 20 milyondan fazla satmıştır.

Lindsey'e göre Armageddon senaryosunun sıralaması şöyledir:

1. İsrail'in kurulması

2. Yahudilerin Diaspora'dan vaat edilen topraklara dönüşleri.

3. Mescid-i Aksa'nın enkazı üzerine Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşası.

4. İsrail'in Müslümanlar tarafından büyük bir saldırıya uğraması.

5. Saldırgan kuvvetlere liderlik edecek Hitler, Stalin ya da Mao'dan daha kötü bir diktatörün ortaya çıkması.

6. Dünyanın büyük bir çoğunluğunun bu diktatörün emrine boyun eğmesi.

7. 144.000 Yahudi'nin Hıristiyanlığa geçmesi.

8. Çok büyük çevre felaketine sebep olacak Nükleer Armageddon savaşının olması.

9. Bu savaştan sadece İsa'nın ikinci doğuşuna inananların bir mucize ile savaş alanı üstünde yükselerek diğer insanların vücutları erimiş demir içinde sıvılaşıp akarken onların felaketten kurtulması.

10. Bütün bunların göz açıp kapanıncaya kadar bir süre içinde olması.

11. 7 gün sonra İsa'nın kendisine inananlarla birlikte yere inmesi.

12. İsa'nın kıyamet kopuncaya kadar 1000 yıl süreyle dünyaya barış ve adaletle hükmetmesi.[19]

Ayrıca Yahudilerin dünya hakimiyetine ulaşması için Bağdat'ın Armageddon Savaşı'yla yıkılıp yeniden inşa edilmesini Tevrat'a göre şart görmektedirler. Babil olarak geçen Irak, Armageddon için bir işaret sayılmaktadır.[4]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Komisyon, "İmam Hatip Liseleri İçin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi", Milli Eğitim Bakanlığı, 2010, s. 178.
[2] Carlos Madrigal, "İncil'in Vahiy Bölümünün Yorumu", Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 2000, s.204.
[3] Kitâb-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Esinleme 16:16.
[4] Rahmi Vardı, "Martin Luther'den Theodor Herlz'e Adım Adım Arz-ı Mev'ud: Armageddon", Karakutu Yayınları, İstanbul 2011, 1. baskı, s.100-104.
[5] Ensar Çetin, "Hıristiyan Fundamentalizmi ve Ortadoğu’da Tanrıyı Kıyamete Zorlama Stratejisi", Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), s.3.
[6] Jerry Mattix, "Son Günler", GDK, İstanbul 2012, s. 214.
[7] Kitâb-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Esinleme 16:12.
[8] Jerry Mattix, a.g.e., s. 218.
[9] Yrd. Doç. Dr. Resul Çatalbaş, "Diyarbakır’da Misyonerlik Faaliyetlerinin Tarihi", İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 29, s.126.
[10] Yrd. Doç. Dr. Davut Kılıç, "Ortadoğu'nun Dini Jeopolitiği ve Günümüze Yansımaları Üzerine Bir Deneme", İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:1, 2008, s.78.
[11] tr.wikipedia.org/wiki/Megido_Dağı
[12] Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman.
[13] Porublev, Organizatsiya Svideteley İegovı v Svete İstorii i Uçeniya Biblii, s.16.
[14] Maisalbek Tagaev, "Kırgızistan'da Yehova Şahitleri" (lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara 2014.
[15] Grace Hallsell, "Tanrıyı Kıyamete Zorlamak", Ankara 2003, s.33.
[16] Şinasi Gündüz, "Küresel Sorunlar ve Din", Ankara 2005, s.29.
[17] Kitâb-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Esinleme 16:12-16.
[18] Kitâb-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Esinleme 9:13-15.
[19] Hal Lindsey, "The Late Great Planet", Zondervan, Grand Rapisd, Michigan, May 11, 1970.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56449918 ziyaretçi (143846632 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)