Aslan Erkegi
 
Aslan Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Aslan Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: , aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi, aslan, erkeği'nin, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu taliide doğan, iri ve kocaman vücutlu, yuvarlak çehreli, kısa boyunlu, uzun boylu, buğday benizli bir erkektir. Yüzünde aşikâr bir eser, ya gözünün birinde leke, ya da gözlerinde ağrı vardır. Halkın malını yemekten kaçınmaz. Saçları, sakal ve bıyığı, kumral ve seyrektir. Karnında, ya da kolunda ya da yüzünde siyah bir ben vardır. Ömrünün ortalarında fakirliğe dur olur. On parasız kalır, sonra sıkıntıdan kurtulur, nimet ve refâh içinde vefât eder. Kadınlardan büyük bir mekr ve hileye düşer. Malını, bir kadın yer. Hükümetten çok şiddet görür. Mal kazanır ise de ateşe atar ve bundan kendisi menfaat sağlayamaz. Ölüm derecesinde hastalığa ya da büyük bir tehlikeye düşer ve bundan halâs olur. 70 veyahut 88 sene yaşar.

Bunda da 3 vecih vardır:

1. Vecih: Zühal'e mütenazır olursa esmer ya da sarı benizli, uzun boylu, çatık kaşlı, kalın dudaklı, büyük burunlu, geniş ağızlı, dişleri seyrek, çehresi ve çenesi yuvarlak, pazusu kuvvetli, şiddetli gazaplı, mekkâr ve hilekar, başında ya da yüzünde alametli ya da gözünde bir ayıp, şehvetperest, iş ve kazançta bahtı yâver, kâh fakir kâh zengin olur. Kadınlardan meyl ve muhabbet görür. Erkek evlâdı çok olur. Büyükler indinde makbul ve muhteremdir. Re'y ve tedbiri ziyade, kuvvet ve kudret sahibi olur.

2. Vecih: Müşteri'ye mütenazır olursa, sarıya mütemayil beyaz benizli, göğsü geniş, pazuları kuvvetli, boyu uzunca, süratli gazap eder ve gazabı pek şedid (şiddetli) olur; fakat bu öfkesi çabuk geçer. Yüzünde ya da başında ya da gözünde bir eser vardır. Saçları, kırmızıya meyyal kumral, dostları arasında hürmetsiz, ömrünün ilk yıllarında mal sahibi olur. Hakimler tarafından zulüm görür. Erkek ve kız evlatları olup bunlar yüzünden canı sıkılır. Ziraat işlerinde bahtı yoktur. Fakat sanattan müstefid olur. Kırmızı benizli bir kadından zarar görür.

3. Vecih: Merih'e mütenazır olursa pembe beyaz benizli, sarı saçlı, uzun boylu, kalın boyunlu, temiz vücutlu, gözü kuvvetli, izzet-i nefis sahibi, ateşin tabiatlı, çabuk râzı olur bir adamdır. Hiddetlendiği zaman gözüne bir şey görünmez; (o an) kan dökmekten bile çekinmez. Ölüm tehlikesine mâruz kalır ve tehlikeden kurtulur. Hâkimler ve makam sahiplerinden zulüm çeker.

Nefsi ve Hayatı Hanesi

Burcu Esed (Aslan) ve yıldızı Güneş'tir. Hayatı güzel, maişeti iyi olur. Tevbeye, durumunu düzeltmeye ve iyi amel işlemeye muvaffak olur. Cenab-ı Hakk ve insanlar ile niyeti temizdir. Hüsn-ü niyeti sebebiyle sırrını gizleyemeyenlere (sır saklayamayanlara) açar. Herkese iyilik eder. Yaşı ilerledikçe rızkı artar ve şanı yüce olur. Hâli iyi ve akıbeti hayırlı olup güzel bir hâtime (son) ile vefât eyler.

Malı ve Kesbi Hanesi

Burcu Sümbüle (Başak) ve talii Utarid'dir. Küçük iken zengin olur. Çok kazanır; fakat kendisine faydası olmayanlara yedirir. Bunun neticesi olarak beş parasız kalır, mal cihetinden mükedder olur (kederlenir). Bir müddet meşakkatten sonra Cenab-ı hak, sıkıntıdan kurtarır. Ahir ömründe zengin olur. Nimet ve saadet içinde irtihal (vefât) eder.

(Erkek) Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi

Burcu Mizan (Terazi) ve yıldızı Zühre'dir. Yalnız babadan kardeşleri olur. Bunlardan biriyle şiddetli şekilde hasımlık yapar. Kardeşlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât eyler. Birâderlerinden en mesudu ve en zengini olur. Onlara malını infâk eder ve kusurlarına bakmaz.

Babası ve Anası Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Ana-babasına itaatli ve hayırlı olur. Evlatların en güzeli, en sevgilisidir. Merih gâlip olursa, validesi evvel vefât eder. Müşteri gâlip olursa pederi evvel vefât eder. Onlardan az bir mal, bir bostan (arazi) ve bir hâneye (eve) mirasçı olur. Bu miras dolayısıyla bir kardeşiyle davaya düşer. Geldiği gibi elinden gideceği cihetle, bundan hiç istifâde edemez.

Evladı ve Ahfadı Hanesi

Burcu Kavs (Yay) ve yıldızı Müşteri'dir. Erkek ve kız evlatları vardır. Ekserisi vefât eder. Bir ya da üçü yaşar. Bunlardan çok hayır görür ve mesrur olur. Birinin vefatı, pek ziyâde hüzün çekmesine sebep olur. Biri de itaatsizlik yaparak babasından ayrılır. Bu da ona keder verir.

Hastalığı ve İlleti Hanesi

Burcu Cedy (Oğlak) ve talii Zühal'dir. 2 yaşında ve 5 yaşında iken ölüm tehlikesi vardır. Ekser hastalığı yubuset, safra ve sevdadan neş'et eder.

Sık sık baş ağrısı ve sancı çeker. Ara sıra müshil alıp ayaklarını iç yağıyla yağlamalı. Safrası gâlip olursa 10 dirhem sinameki, 5 dirhem hıyarşenbe, 15 dirhem demirhindi alıp bunları güzelce döğdükten sonra üzerine 15 dirhem şeker ilâve ederek ateşte ısıtıp içmeli. Bu müshil, ne kadar sofra varsa izâle eder. Def-i tab'dan sonra et suyu içmelidir. En iyi ilacı budur.

Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi

Burcu Delv (Kova) ve yıldızı Zühal'dir. Tek kadınlarla izdivaç eder. Pek küçük iken kadınlarla ilişkisi olur. Kuvvet-i recüliyesi ziyâdedir. İlk karısını boşar ya da vefat eder. Malını bir kadın yer. Bunun sebebiyle kahredip mahkemeye düşer. Kadınlarla münasebetten dolayı ceza görür.

Korkusu ve Mevti Hânesi

Burcu Hut (Balık) ve talii Müşteri'dir. Senenin talii bunlar olur ise korku vardır. O sene pazartesi günü hastalanırsa vefât eder. Bu da 7, 14, 28 ve 40 yaşlarında olur. Eğer bunlardan kurtulursa 74 sene yaşar.

Sefer ve Hareketi Hânesi

Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Merih'tir. Yolculuğu sevmez. Şayet gider ise çok yorgunluk ve meşakkat görür. Seferde kendisi için hayır yoktur. Bir yere gitmeyip oturmak daha iyidir. Mutlaka yola gitmek lazım gelse salı günü başlamak üzere şark ya da kıble cihetine gitsin. Seferinde denize gark olmak korkusu vardır. Ölümü gözü önünde görür ve bundan necat bulur. Hacca ve ziyaret-i Nebi'ye gitmesi muhakkaktır.

İzzet ve İkbâli Hânesi

Burcu Sevr (Boğa) ve talii Zühre'dir. Gerek küçük iken ve gerekse büyük iken halk, bilhassa ekabir ve makam sahipleri katında sevimli, mükerrem ve muhterem olur. Kadri yüce bir zattan hayır ve rif'at bulur. Dostları çok fakat akrabası düşmanı olur.

Amâl ve Arzusu Hânesi

Burcu Cevzâ (İkizler) ve yıldızı Utarid'dir. Bir şeye azm ve himmet ederse onu icra etmeden bırakmaz. Re'yinde acul, akıbeti emin, sireti güzel olur. Çok rüya görür. Amal ve arzusunun ekserisine erişir. Nimet ve saadet içerisinde vefât eder.

Düşmanları ve Haedçileri Hânesi

Burcu Seretan (Yengeç) ve talii Kamer'dir. Erkek ve kadın her renkten düşmanı çoktur. Sarı benizli ve yüzünde bir alamet olan bir erkekten korkusu vardır. O, bunun helâkine gayret eder. Ondan sakınmalıdır. Ziraat ve şirkette bahtı yoktur. Hamel (Koç), Esed (Aslan) ve Kavs (Yay) gibi burcu nâri olan zevce ve ahbap muvafıktır. Seretân (Yengeç), Akrep ve Hut (Balık) gibi mâi (Su tabiatlı) burçlulardan sakınmalıdır. Çünkü bu gibilerle ne kadar musahabet eder ise etsin ona düşmandırlar.

Dem galebe eder ise pazar günü kan aldırsın. Alışveriş, bir şeyi alma ve verme için hayırlı gün pazardır. Madenlerden gümüş, taşlardan yakut hayırlıdır. Birinden haceti var ise perşembe günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur.

En münasip hayvan erkek, doru ve kara attır. Elbise için keten ve yün iyidir. Yeni ay gördüğü zaman bir erkek yüzüne baksın.

İns ve cinnin şerrinden emin ve herkes indinde makbul olmak arzu ederse Kamer'in Esed (Aslan) burcuna girdiği zaman pazar günü Şems saatinde üç dirhemlik bir gümüş yüzük yaptırıp sağ elinin parmağına taksın.

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi. Bu niyetten sabır et. Nefsini müşkilata atma. Bunu işleme; dedikoduya düşersin. Muhali işlemiş olursun. Bir şey için canın sıkılıyor, gece gündüz onu düşünüyorsun. Bu sıkıntı ve gam gider. İşin sonunu hesap etmeyen, dehrin silsilesine uğrar. Sabret ve hacetini herkese açma; çünkü onun vakti gelmemiştir. Bilahare işlerin yoluna girer. Cenab-ı Hakk'a tevekkül et ve sabreyle; her istediğine nâil olursun."

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Metin, 10.03.2020, 21:00 (UTC):
Çok iyi . Ama yorumlara bakıyorum da millet bire bir istiyor ne olacağım onu allah bilir.
Bu olay farz edinki bir konuya veya sonuca nasıl gidecegimizin bin bir çeşit yollarından örnekleri.
Yani kaderimiz kim acı kimi tatlı biter bu yolda ne olacak farzı misal benzetme o yoldan geçersen ahirete bu dünyadan harita rota belli ama hangi yoldan
Mesele bu

Yorumu gönderen: yildizci, 25.08.2017, 08:51 (UTC):
Yıldızname eskiden araştırmacıların insanların içerisine girip anne adıyla doğduğu tarihe göre insanları sınıflandırıp o insanın huyunu suyunu kazancını nekadar yaşadığını tanıdıklarına sorup isim ve burçlara göre sınıflandırma yapan kitaptır


Günümüzdede isimlere göre huyu- suyunu araştırabilir sizde yıldızname oluşturabilirsiniz

nasıl yapacağız

Tanıdığınız atıyorum ömer , ahmet,mehmet ali,serkan isimlerini bir kenara yazıp bu kişilerin vucut yapıları ,evlilikleri ,para durumu ,huyu suyunu iyi ve kötü özelliklerini bir kağıda yazarak isimlerin ortak özelliklerini çıkarıp kendi yıldıznamenizi yazabilirsiniz

Yorumu gönderen: Gülsen , 11.09.2016, 11:01 (UTC):
Benim tanıdığım Aslan burçlarının ya annesi ölüydü yada babası yada ayrıydı.

Yorumu gönderen: haham yusuf, 19.12.2010, 08:04 (UTC):
koptum ya!! oğlu olur yada kzı, annesi önce yoksa babası önce ölür,hele bir yüz tarifi var yüzünde sırtında göğsünde ben olur diyor komik benim her yerimde ben var

Yorumu gönderen: ramazan, 20.11.2010, 04:57 (UTC):
üç kişilik tipinden bahsedilmiş ki, birinden biri muhakkak size uyar..
ya annesi önce vefat eder, ya da babası diyor. yuh artık!

Yorumu gönderen: iso, 14.11.2010, 05:36 (UTC):
insanların kişilikleriyle burçları bazen örtüşür ama burdakiler çok saçma heralde bunu eskiden yazan kişi tamamen yanında gördüğü bazı burçtan insanların hayat hikayelerini genelleyip yıldızname yapmış

Yorumu gönderen: kaan , 04.06.2010, 06:50 (UTC):
zaten burdada dediği gibi bunlar çok eskiden insanların inandığı inabçlarmış ama kimin ölüp kimin kalacağını ALLAH bilir

Yorumu gönderen: USTA, 06.01.2010, 18:01 (UTC):
UNUTMAYIN
İNSANLARI BURÇLARIYLA YARGILAMAK ÇOK YANLIŞBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003468 ziyaretçi (134809227 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler