Aslan Kadini
 
Aslan Kadını'nın Yıldıznâmesi

Aslan Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: aslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesiaslan, kadını'nın, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burçta doğan kadınlar sarıya meyyâl beyaz benizli, kısa kollu, geniş göğüslü, büyük burunlu, geniş ağızlı, seyrek saçlı, eli açık, azizü'n-nefs, cevciyeti hoş, evlâdı az, gözünde zayıflık ya da bir ayıp, yüzünde âşikar bir eser olan bir kadındır. Halkın şerrinden, dedikodusundan korkar. Orta yaşlarında bir parasız derecesinde fakr-u zarurete dur olup sonradan servet elde eder. Bir hayli gencin malını yer. İlk zevci bunun kahrından telef olur. Ekser evlâdı erkek olacağından nazara uğrar. İşlemediği bir şeyden dolayı itham olunur. Esmer benizli bir erkekten sakınmalıdır. Çünkü malını yer ve kendisine fenalık eder. Erkeklerden çok zarar ve felakete uğrar. Denizde gark olmak (boğulmak) tehlikesine mâruz olup ölümü gözü önünde görür ve sonra kurtulur. 70 ya da 80 sene yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühal'e mütenâzır olursa; esmer veyâ buğday benizli, parlak saçlı, tatlı gözlü, çatık kaşlı, büyük butunlu, seyrek dişli, mekr ve hud'a sahibesi, gazabı ve hiddeti pek şiddetli, düşmanı olup, hasetçisi fazla bir kadındır. Başında bir ben vardır. Avret mahallinde de bir ben ya da eser bulunur. Soğuk sudan korku vardır. Mülk ya da mal sahibi olur. Evlatları (çoğu) erkek doğar. Vatanından sefer eder. Başından bir ya da üç nikâh geçer. Halkla pek ziyâde münâsebette bulunaktan kaçınmalıdır.

2. Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa; saf beyaz benizli, geniş göğüslü, kalın boyunlu, güzel yüzlü, ateşin bakışlı, sarı ya da kırmızıya meyyâl saçlı, nikâh ve zevcede bahtı yâver, evlâdı erkek ve kız, tab'an (yaratılış olarak) kıskanç, çabuk kızan, bilgili, akıllı, sanat sahibesi olur. Eğer doğum gününde Müşteri şerefte ise ehl-i beytinin âmiri ve reisi; çok mal sahibi, kadri yüce olur. Bir kavme emir ve nehiy eder. Hayırlı günü perşembe ve pazardır. Gençlere meyyâl olup onlara karşı zayıftır. Yüksek bir yerden düşmekten korku vardır. Kadınlardan çok hile ve mekideye mâruz kalır. Kumral ve sarı saçlı bir kadından hazer etmeli, uzak durmalıdır; çünkü düşmanı olup helâkine, kendisini yok etmeye çalışır.

3. Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; beyaz benizli, sarı veyâ kumral saçlı, ince kaşlı, zayıf vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, şehveti kuvvetli olduğundan mukarenete fevkalâde meyyâl, erkeklerce rağbet olunan bir kadın olup yüzünde ya da kollarında bir alamet, göğsünde siyah bir ben, göbeğinin altında bir eser vardır. Pek az evlâdı olur. Bunlar da erkektir. Belki mizâcının tesiriyle kısırdır. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Gözleri, göz ağrısına kabiliyetlidir (yatkındır). Limonata ve demirhindi şerbeti faydalıdır. Başından çift nikâh geçer. Tab'an (yaratılış olarak) kıskançtır. İlk zevcinden talak ile ya da vefât dolayısıyla ayrılır. Zevk ve sefayı ve (düğün-) derneği
sever. İhtiyarladıkça iyi bir hale kavuşup hacca gider.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Esed (Aslan) ve talii Güneş'tir. Hayatı güzel geçer. İyi yaşar. Niyeti sâfidir. Yüzü güleç olup kin ve hileden, hasetten âridir. Fevkalâde emindir. Eğlenceyi sever. Cömert olup iyilik ettiklerinden bahtı yoktur. Halk ile fazla iç içe bulunmaktan kaçınması hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Sümbüle (Başak) ve yıldızı Utarid'dir. Küçük iken zengin olup sonradan malı artar. Faydası olmayan ve (kadir kıymet bilmeyen) kimselere ihsân eder. Ömrünün sonlarında biraz zarurete uğrar ise de Allah’ın lütfuyla ihtiyarlığında halktan müstağni yaşar. Mal ve mülkü artar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Mizân (Terazi) ve talii Zühre'dir. Eğer Müşteri'ye münâzırlardan ise kardeşlerinin ekseri erkek, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise çoğu kız olur. Onlarla iyi geçinemediğinden görüşmez. Bir mülk veyâ mirâs dolayısıyla aralarında husumet olur. Bilhassa kız kardeşlerinden çok sakınmalıdır.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Çocuk iken babası ve anası kendini sevmezler. Validesinin sütünden başka bir süt emer. Merih'e veyâ Zühâl'e mütenâzır ise validesi babasından evvel vefât eder. Miras yer ise de faydası olmaz. Geldiği gibi gider.

Evlat ve Torunları Hânesi: Burcu Kavs (Yay) ve talii Müşteri'dir. Evlâdı erkek ve kızlardan terekküp eder. Yahut hararet mizacı dolayısıyla hiç doğurmaz., düşürür. Bu yüzden hastalığa uğrar ve sonra şifa bulur. Son oğlu yüzünden hayır görür.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cedy (Oğlak) ve talii Zühal'dir. Ekser hastalığı sancı, sevda galebesi, soğuk almak ve yeldir. Müshil almak, kimyon, demirhindi, bal yemek faydalıdır. Safra ve sevdanın galebesinden neş'et eden hastalıkları için5 dirhem halile ve bir o kadar da demirhindi alıp güzelce dövdükten sonra 1-2 okka suda mükemmel kaynatmalı ve sonra 15 dirhem hıyarperşembe, 30 dirhem şeker, 1 danik mahmude ve o miktarda ravend, 2 dirhem bademyağı ilave edip bundan 5 dirhem kadarını menekşe şerbeti ile sık sık içmelidir. Bu sayede tabiatı intizama girerek safran döker ve sebep olduğu hastalıklar zâil olur. En büyük ilâcı budur.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Delv (Kova) ve talii Zühal'dir. Beyaz benizli erkekler pek muvafıktır. Esmer benizliler münasip olmaz. İki ya da dört nikâh geçirir. İlk zevciyle iyi geçinemez. Kocasını kahreder, sonra kocalarından kendi kahır görür. Malını mülkünü yerler. Nikâhsız erkeklerden etrafında dolaşan çok olur. Bunlar malından bir haylini israf ettirirler. Kendisi de zevl0065rinden miras yer. Bir kadın, kendisine büyü yapar.

Korku ve Ölümü Hânesi: Burcu Hud (Balık) ve yıldızı Müşteri'dir. Gerek zevci ve gerek malı dolayısıyla felakete uğramaktan, senenin talii bu burçta olursa 7, 14 ya da 28 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Eğer bunlardan kurtulursa ve 40 yaşını da geçirirse 75 sene yaşar ve ahfâdını büyütür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Merih'tir. Seferde bahtı yoktur Ne kadar az yolculuk ederse o kadar iyidir. En iyi seferi, salı günü sabahleyin şark cihetine doğru olan yolculuğudur. Yolculuğu sırasında boğulmak tehlikesine maruz kalır. Biiznillahi Tel bundan halâs olur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sevr (Boğa) ve talii Zühre'dir. Büyükler ve ileri gelenler indinde makbul ve muteber olur. Kadınlardan talii yoktur. Ona şiddetle buğz ve düşmanlık ederler. Sarı benizli ya da esmer, orta boylu bir kadından korku vardır. Bu, onun hânesinin harap olmasına çalışır. Ondan sakınmalıdır.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Cevza (Oğlak) ve yıldızı Utarid'dir. Her gün hatta her saat başka bir şey emel eder. Mit ve emel ettiği şeye âhir ömründe (ömrünün sonlarında) nâil olur. Akıbeti iyidir. Azmettiği bir şeyden sarfınazar etmez ve buna da muvaffak olur. Nimet ve refâh içerisinde vefât eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Seretan (Yengeç) ve yıldızı Kamer'dir. Düşmanları ve hasetçileri çok olur. Düşmanlarından ekserisi kadınlardır. Ekmeğini her yiyen, ona fenalık etmeye çalışır. Sırrını kadınlara haber verdiğinden biri tarafından sihir yapılması tehlikesi ve bir kadının onu zevcinden ayırması ihtimâli vardır. Kadınlar meyânında talii yoktur. Gerek kadın ve gerek erkek dost, arkadaş ve şerik olmak üzere talii Hamel (Koç), Esed (Aslan) ve Kavs (Yay) gibi nâri (Ateş) olanlar münasiptir. Talii Seretan (Yengeç), Akrep ve Hut (Balık) gibi mâi (Su) olanlardan sakınmalıdır. Eğer kanı galeyan ederse bahar, yaz ya da sonbahar mevsimlerinde kan aldırmak lazımdır.

Hayırlı günü perşembe olup hayırsız günü pazartesidir. Pazartesi günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebep olur. Yeni ay gördüğü vakit bir erkek yüzüne bakarsa o ay kendisine kutlu olur. Hayırlı madeni altın ve yaldızlı gümüş, taşı da yakut ve kırmızı akiktir. Hayvandan kır ve doru erkek at, elbiseden keten ve ipek, renklerden limon ve safran sarısı en muvafık ve münasiptir.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: aslan, 28.12.2017, 19:17 (UTC):
İlginc bilgiler, ama inanmayın her şeyi ALLAH bilir...

Yorumu gönderen: türkan, 15.08.2010, 10:49 (UTC):
bu siteyi çoooooooook beğendim her gün bu sitedeyim sizleri çççççççççççççooook seviyorum

Yorumu gönderen: semra, 11.06.2010, 06:50 (UTC):
sır burcunnen olan qızlaar bu qederde cırkın deyıllerdee daa coox zerif gozel olurlar Avgustun 4 du dogulmusam ele yaxsıkıde sır burcuyeeem ınsanlarla dostlugu cooox sevıreem he bırde sırler sevgılerınde coooox sadıq olurlarr YUSİF SENI SEVIREEM HEMDEE COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX

Yorumu gönderen: aslan burcu, 01.05.2010, 20:10 (UTC):
nişanlım aslan burcu, aslan burcu kadınının başından birden çok nikah geçeceğini söylüyor, yolun başından mı dönsek ne?
böyle de olmaz ki ama

Yorumu gönderen: ELFIDA, 02.01.2010, 00:57 (UTC):
Her gn0020007600650020hatta her saat Azmettiği bir şeyden mm006b006e0020değil sarfınazar etmez ve buna da muvaffak olur. Nimet ve refâh içerisinde vefât eder.BU RAKAMLAR NR IFADE EDIYO;AYDINLATIRSANIZ SEVINIRIM

Yorumu gönderen: zuhal, 30.10.2009, 00:02 (UTC):
31 temmuz 1985 doğumluyum

Yorumu gönderen: ayşe , 30.07.2009, 13:29 (UTC):
23 ağustos doğumluyum gerçten de aslan mıyım çünkü sınırda bir taih sadece merak ediyorum.

Yorumu gönderen: sema, 26.06.2009, 09:23 (UTC):
ilginçti...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757465 ziyaretçi (134091288 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler