Atatürk'ün Özdeyisleri
 
Atatürk

Atatürk'ün Özdeyişleri

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.”

“Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum.”

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

“Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.”

“Bu memleket, tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.”

“Doğruyu söylemekten korkmayınız.”

“Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.”

“Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde koşan gibi, hayal şakıyan bir şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimdendi.”

“Hiçbir zafer gâye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan gâyeyi elde etmek için gerekir en belli başlı vasıtadır. Gâye, fikirdi
Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir.”

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur.”

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”

“Mesuliyet yükü, her şeyden, ölümden de ağırdır.”

“Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.”

“Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.”

“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!”

“Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.”

“Türk köylüsünü 'Efendi' yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez; millet ve devlet şeref ve bağımsızlığı temin edilemez.”

“Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima mesut ve bahtiyarım.”

“Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan, ilerlemektedir.”

“Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.”

“Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.”

“Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.”

“Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.”

“Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir.”

Barış

“Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz.”

“Sulh, milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur.”

“Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daimi bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.”

Bilim ve Teknoloji

“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.”

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir fendir.”

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

Cumhuriyet

“Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; Cumhuriyet erdemdir.”

“Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.”

“Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.”

Demokrasi

“Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet, Türklerdir.”

Dil

“Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”

“Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Din

“Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.”

“Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.”

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz.”

“Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”

Din ve Vicdan Özgürlüğü

“Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.”

Edebiyat

“Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri ya da okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.”

“Edebiyatın her insan ve cemiyeti, bu cemiyetin hal ve geleceğini koruyan ve koruyacak olan her kuruluş için esaslı eğitim araçlarından biri olduğu kolayca anlaşılır…”

Eğitim

“Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.”

“Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.”

“Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.”

“Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.”

“Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.”

“Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.”

Ekonomi ve İktisat

“Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”

Gençlik

“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”

“Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, “polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir” diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: “Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!” Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa’ya, Meclis’e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, “Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!” İste benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!”

Medeniyet ve Terakkicilik

“Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kasdetmiyoruz. Kasdettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.”

“Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.”

“Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır.”

“Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.”

“Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.”

“Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.”

“Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.”

“Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.”

“Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.”

Milli Egemenlik, İstiklal ve Özgürlük

“Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.”

“Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.”

“...Dolayısıyla ya istiklâl, ya ölüm!”

“Egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir.”

“Egemenlik, verilmez, alınır.”

“Geldikleri gibi giderler.”

“Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.”

“Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.”

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.”

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, özel ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset ilişkilerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.”

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.”

“Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”

“Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

Milliyetçilik

“Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.”

“Ne mutlu "Türküm" diyene.”

Sanat

“Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!”

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.”

Spor

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

Tarih ve Benlik Şuuru

“Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.”

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Türk Gençliği

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti bir kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

“Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”

Türk Kadını

“Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.”

“Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.”

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: atakan , 13.11.2017, 15:19 (UTC):
güzel fakat bazı insanlar bunu kendi çıkarlarına kullanıyo ve bundan rahatsız olan insanlar varmış bundan dolayı da sitenin kapanma ihtimali olabilir site kapanmadana bence bakın derim ödeviniz,projeniz olsun olmasın burada Atatürk ün özdeyişlerini öğreniyoruz beğenmeyen bakmasın kardşim bazı zararlı virüsler medyadan insanların bilgisayarına,telefonu virüs bulaştıryo faxla şikayet gelirse eyvah derim Atatürk ün onca lafını bize kim gösterecek

Yorumu gönderen: Belinay, 19.10.2017, 18:25 (UTC):
Çok iyi olmuş bu sayede atatürkün özdeyişlerini öğrenmiş olduk

Yorumu gönderen: İlayda , 06.11.2016, 17:54 (UTC):
Mükemmel emeyinize sağlık brawo

Yorumu gönderen: Şazimet Bacım :D, 26.10.2016, 11:38 (UTC):
Süper site abi
BRAVO

Yorumu gönderen: İSİMSİZ ÇOCUK, 18.05.2016, 12:58 (UTC):
Bu site fevkalede çok güzel üstelik ödevimi bitirmeme çok yardımcı oldu

Yorumu gönderen: barbaros, 28.11.2015, 10:30 (UTC):
ödevimi buradan yaptım özdeyişler ne kadar güzel

Yorumu gönderen: ilayda nur, 16.11.2015, 13:07 (UTC):
çok güzel atatürkle ilgili özdeyişler var brawo

Yorumu gönderen: Süleyman, 10.11.2015, 18:50 (UTC):
Bilmem sana diyorum dediğin sözü ben gördüm dikkatli bak bulursun bu arada bence de çok güzel. Ben de ödevi buradan yaptım arkadaşlar

Yorumu gönderen: ali, 04.11.2015, 16:13 (UTC):
çok süper ödevimi burdan yaptım

Yorumu gönderen: bilmemki, 04.01.2015, 08:34 (UTC):
Çok iyi ama bir şey eksik oda
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!

Yorumu gönderen: ATATÜRKİYE, 19.11.2014, 14:51 (UTC):
Ne kadar güzel demiş Atamız.

Yorumu gönderen: yasin mereve, 13.11.2014, 17:44 (UTC):
güzelyaa
demi herkes kötüdiyor işime çok yarıyor heresitede ödevleri bitrdim sonunda,

Yorumu gönderen: yasin mereve, 13.11.2014, 17:31 (UTC):
güzelyaa

Yorumu gönderen: sude, 12.11.2014, 16:53 (UTC):
ATATÜRK BİZİM ALİMEZDENERİ

Yorumu gönderen: kerem, 03.11.2014, 14:54 (UTC):
Çok teşşekür ederim ödevime yardımcı oldu ve yarın atımı da alırım sonra gel keyfim gel. :)


Yorumu gönderen: furkan, 30.10.2014, 12:10 (UTC):
çok teşekkür ederim ödevime yardımcı oldunuz.yoksa kitaptan iki saat araştırmak zorunda kalacaktım.kesin sınavdan yüz alırım.hocadanda aferin.birde üstüne babadan mani

Yorumu gönderen: mal betül, 26.10.2014, 12:55 (UTC):
çok güzel bana çok yardımcı oldu

Yorumu gönderen: boşver , 17.09.2014, 16:49 (UTC):
çok gözel olmıştır haaaaa

Yorumu gönderen: dj, 20.05.2014, 15:00 (UTC):
beğendimmmmm çok güzelll bir siteeeee. çok sağolun. çok işime yaradıııııııı.

Yorumu gönderen: zeynep, 01.05.2014, 17:51 (UTC):
ne kadar güzel bir düşünce bölüm bölüm konulara da ayırmışsınız çok çok teşekkür ederim...

Yorumu gönderen: adımı bilmesende olur , 24.02.2014, 16:45 (UTC):
Atatürk'ün söylediği amma özdeyiş varmış

Yorumu gönderen: gdwe, 11.11.2013, 15:00 (UTC):
aradığım şeyi bulamadım ama bütün herşey burada çok iyi.ne varsa burada bulamadığınız1 2şeyde başka her şeyi bulabilirsiniz burayı yapanın ellerine salık gerçekten.

Yorumu gönderen: Twilight:Eclipse, 07.11.2013, 16:13 (UTC):
Atatürk'ün özdeyilşleri türkçe performansımdı bakalım işe yarayacak mı?Bazı özdeyişler çok sayfa kapladığı için yazmadım.

Yorumu gönderen: Gamze Gürkan, 05.11.2013, 17:15 (UTC):
Çook güzel bir site aradığımı kolaylıkla buldum Emeği geçen herkese çook teşekkürler

Yorumu gönderen: zaman, 03.11.2013, 11:49 (UTC):
çok güzel

Yorumu gönderen: ismail, 16.12.2010, 15:32 (UTC):
harika her istedegini bulabiliyorsun derslere yardımcı bir site herkese teşekürler

Yorumu gönderen: ulaş can, 13.12.2010, 16:58 (UTC):
vallaha süpermiş ödevimi bu sitede yaptım.

Yorumu gönderen: jale, 11.12.2010, 10:07 (UTC):
güzel gibi idare eder

Yorumu gönderen: hilal, 05.12.2010, 14:30 (UTC):
atatürk hep doğru söylemiş

Yorumu gönderen: ceren , 01.12.2010, 16:34 (UTC):
Zaten öyle olur hep torunu olursunuz ama nerde madem bu siteyi hazırlayanın torununsun git ona söyle gelip bu sitye hava atma yoksa söndürürüm canım...B sözüm ESRA ya başkaları üstüne anlınmasın olur mu?Ama esra mısın nesin sen üstüne çekkk...

Yorumu gönderen: gamze, 01.12.2010, 16:29 (UTC):
Evt bnde bütün ödevi burdan yaptımm :)

Yorumu gönderen: nejlanur, 29.11.2010, 21:13 (UTC):
ayy valla bütün ödevimi burada yaptımm süper

Yorumu gönderen: mokotdtdtdztzçtkt, 29.11.2010, 17:18 (UTC):
bence güzel ödevimi yapabildim emeği geçenlere tşekkürler

Yorumu gönderen: ımbeyzade, 29.11.2010, 10:11 (UTC):
cok iyi odevim vardı bunla ilgili cok iyi

Yorumu gönderen: Buket, 28.11.2010, 17:14 (UTC):
Ben istediğim şeyi buldum

Yorumu gönderen: EREN, 28.11.2010, 13:05 (UTC):
arKADAŞLAR HAZIRLIYANIN EMEĞİNE SAĞLIK SAOL

Yorumu gönderen: sümeyye, 28.11.2010, 12:16 (UTC):
çok tsk ederim siteye cok güzel bilgiler var

Yorumu gönderen: müge, 28.11.2010, 10:11 (UTC):
gerçekten süper ve çok

Yorumu gönderen: tuğçe koca, 24.11.2010, 13:21 (UTC):
bn ödevimi burada yaptm cok mutlu oldm tesekkur ederim hazırlayanlara

Yorumu gönderen: eeesssrrraaa........, 22.11.2010, 16:12 (UTC):
çoook güzeeelll ama edebiyatla ilgili bulamadım...ben bu siteyi yapanın torunuyum...

Yorumu gönderen: murat, 22.11.2010, 16:02 (UTC):
her konu başlığında sözler var bu çok güzel

Yorumu gönderen: ayça, 22.11.2010, 16:01 (UTC):
gayet güzel hangi konuyla ilgili olduğunu yazmışlar...

Yorumu gönderen: cadı , 22.11.2010, 15:51 (UTC):
güzel fakat aramak istediğim hiçbirşeyi bulamadım.Yetersiz

Yorumu gönderen: buse, 21.11.2010, 11:49 (UTC):
herşey var AmA bAzI bİlGiLeR yAnLıŞ ..:D

Yorumu gönderen: BUSE, 19.11.2010, 13:51 (UTC):
ödevimi burdan yaptım

Yorumu gönderen: Buse , 19.11.2010, 13:44 (UTC):
Atatürk ün özdeyişlerini ararken bu siteyi gördüm ve girdim iyiki girmişim .Atatürk ün özdeyişlerine bayıldım

Yorumu gönderen: EYLÜL , 18.11.2010, 23:55 (UTC):
BENCEDE EKSİK VAR AMA SİTEDE DEYİL TÜRK İNSANINDA

Yorumu gönderen: meltem, 18.11.2010, 20:17 (UTC):
edebiyatla ilgili özdeyiş bulamadım :(

Yorumu gönderen: murat, 12.11.2010, 17:58 (UTC):
lütfen sözlerin nerede söylendiğinide yazarmısınız

Yorumu gönderen: sefa, 11.11.2010, 18:51 (UTC):
süper bişe valla ödevimi burdan yaptımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073976 ziyaretçi (142853947 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)