Barnaba Incili
 
Barnaba İncili, Barnabas, Yasak İncil, gospel of barnabas

Barnaba İncili (Barnabas)

Hz. Muhammed'in Müjdelendiği Yasak İncil

A. İçindekiler


Barnaba İncili

B. Barnaba İncili Hakkında

Ahmet Güç

Sevde İslam Ansiklopedisi, Barnaba İncili maddesi.

İncil nüshalarından aslına en yakın olanı.

On iki Havari'den biri olup olmadığı ihtilaflı olan Barnaba, aslen Kıbrıslı olup Yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl adı Joseph (Yusuf)'tur. Barnaba ise "teselli oğlu" anlamında ona sonradan verilmiş bir lâkaptır.[1]

Hz. İsa'nın tebliğini yaymaya çalıştığı üç yıllık süre içerisinde zamanının büyük bir kısmını onun yakın takipçisi olarak geçirmiştir. Hz. İsa'dan öğrendiklerini ve duyduklarını bir kitapta topladığı bilinmektedir. Bu kitaba, onun adına izafeten "Barnaba İncili" denilmekte, ancak, kitabını ne zaman yazdığı kesin olarak bilinememektedir.

Barnaba İncili M.S. 325'e kadar İskenderiye kiliselerinde kabul edilmiştir. İsa'nın doğumundan sonraki birinci ve ikinci asırlarda, Tevhidi desteklemiş olan İraneus'un (M.S. 120-200) yazılarında elden ele dolaşmıştır. M.S. 325'te meşhur İznik Konsülü toplandı. Teslis akîdesi, Pavlos Hıristiyanlığının resmi doktrini olarak ilân edildi. Kilisenin resmi İncilleri olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri seçildi. Barnaba İncili de dahil geri kalan bütün İncillerin okunması ve elde bulundurulması yasaklandı. Barnaba İncili hakkında sürdürülen bu yasaklama kararları, ileriki tarihlerde de devam etti. M.S. 366'da Papa Damasus'un M.S. 304-384'te, İncil'in okunmaması için bir karar çıkarttığı söylenmektedir. Bu karar M.S. 395'te ölen Kaesaria Piskoposu Gelasus tarafından da desteklendi. Onun Apokrifal kitaplar listesinde Barnaba İncili de vardı. Apokrifa, basitçe "halktan gizlenmiş" demektir. Papa'nın, yasaklanmış kitaplar listesine Barnaba İncili'ni de almış olması, en azından, İncil'in varlığını göstermektedir. Ayrıca Papa'nın, M.S. 383'te Barnaba İncili'nin bir kopyasını ele geçirdiği ve kendi özel kütüphanesinde sakladığı da bir gerçektir.[2]

Barnaba İncili hakkında çıkartılan bütün bu yasaklama kararları ve İncil'in okunmaması için alınan tedbirler pek başarılı olamadı. İncil, günümüze kadar varlığını sürdürdü. Onun günümüze kadar gelmesini sağlayan Fra Marino adında bir keşiş olmuştur. Şöyle ki:

Barnaba İncili'nin İngilizce çevirisinin yapıldığı el yazması, Papa Sextus (1589-1590)'ta bulunuyordu. Sextus, İncil'den geniş çapta faydalanmış olan İraneus'un yazılarını okuduktan sonra İncil ile yakından ilgilenen Fra Marino ile arkadaş oldu. Birgün Marino, Sextus'u ziyarete gitti. Birlikte öğle yemeği yediler. Yemekten sonra Papa uykuya daldı. Keşiş Marino, Papa'nın özel kütüphanesindeki kitapları gözden geçirmeye başladı ve Barnaba İncili'nin İtalyanca el yazmasını ele geçirdi. İncil'i elbisesinin yeni içerisine gizleyerek oradan ayrıldı ve Vatikan'a geldi. Bu yazma, daha sonra, Amsterdam'da büyük bir ün ve otorite sahibi, hayatı boyunca bu esere büyük bir değer verdiği bilinen bir şahsa ulaşıncaya kadar elden ele dolaştı. Onun ölümünden sonra da Prusya Kralı temsilcisi J.E. Kramer'in eline geçti. 1713'te Kramer bu yazmayı, kitaplar uzmanı meşhur Savoy'lu Prens Eugen'e takdim etti. 1738'de, kütüphanesi ile birlikte bu yazma da Viyana'daki Hofbibliothek'e nakledildi ve halen oradadır. Erken kilise tarihçilerinden önemli bir zat olan Toland, bu yazmayı incelemiş ve ölümünden sonra 1747'de basılmış olan çeşitli çalışmalarında ona atıflarda bulunmuştur. İncil hakkında şöyle der: "Bu, tıpkı kutsal bir kitap görünümündedir." [3]

Barnaba İncili'nin İtalyanca el yazması Canon ve Mrs. Ragg tarafından İngilizce'ye çevrildi ve 1907'de Oxford Üniversitesi matbaasında basıldı ve yayımlandı. İngilizce çevirinin hemen tamamı aniden ve gizemli bir şekilde piyasadan kayboldu. Bu çeviriden yalnız ikisinin varlığı bilinmektedir: Biri British Museum'da, diğeri de Washington Kongre Kütüphanesi'ndedir. Kongre Kütüphanesi'nden kitabın bir mikro-film kopyası ele geçirildi ve İngilizce çevirinin yeni bir baskısı Pakistan'da yapıldı. Bu baskının bir kopyası, gözden geçirilmiş yeni bir baskı amacıyla kullanıldı.[4]

Barnaba İncili yirminci yüzyılın başında, Mısır'da, Dr. Halil Seâde tarafından Arapça'ya çevrilmiş ve esere bir de mukaddime yazılarak Muhammed Reşid Rıza tarafından da neşredilmiştir.[5]

Son zamanlarda ülkemizde de İncil'in izlerine rastlandığı ve üzerinde bazı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir: Bunlardan biri, Abdurrahman Aygün'ün "İncil-i Barnaba ve Hz. Peygamber Efendimiz Hakkındaki Tebşîrâtı" isimli basılmamış eseridir. Eser 1942'de yazılmıştır.[6] Yine 1984'te Hakkari civarında bir mağarada, Ârâmî dilinde ve Süryânî alfabesi ile yazılmış bir kitap bulunduğu ve bunun Barnaba İncili olduğu, yurt dışına kaçırılmak istenirken yakalandığı da bilinmektedir. [7] Ayrıca, "Barnaba İncili" adıyla Mehmet Yıldız tarafından İngilizce'den dilimize çevrilen bir eser de 1988 yılı içerisinde Kültür Basın Yayın Birliği tarafından neşredilmiştir.

Barnaba İncili'nin diğer dört İncil'den ayrıldığı en önemli noktalar şunlardır:

  1. Barnaba İncili, Hz. İsa'nın ilâh ya da Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmez.
  2. Hz. İbrahim'in kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevrat'ta belirtildiği ve Hıristiyan inançlarında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmâil (as)'dır.
  3. Beklenen Mesih Hz. İsa değil Hz. Muhammed'dir.
  4. Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir. [8]

C. Dipnotlar

[1] Kitabı Mukaddes, Resullerin İşleri, IV, 36-37; Encyclopedia Britannica, U.S.A. 1970, III, 171: Türk Ansiklopedisi, İstanbul 1967, V, 265.
[2] Muhammed Ataurrahim, Jesus Prophet of İslâm, England 1977, s. 39-41.
[3] Ataurrahim, a.g.e, s. 41-42.
[4] Ataurrahim, a.g.e., s. 42.
[5] Ahmed Şelebî, Mukârenetü'l-Edyân, Mısır 1984, II, 215.
[6] Bknz. Osman Cilacı, "Barnaba İncili Üzerine Bir Türkçe Yazma ", Diyanet Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 1983, cilt:19, sayı: 4, s. 25-35.
[7] Bknz. İlim ve Sanat, Mart-Nisan 1986, sayı: 6, s. 91-94.
[8] Muhammed Ebu Zehre, Hıristiyanlık Üzerine Konferanslar, Trc. Âkif Nuri, İstanbul 1978, s. 105-107.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: selim, 23.10.2018, 14:23 (UTC):
koksal kök denilen arkadaş ve diğerleri. Profosyonel yorum yapınız.Kiminiz madem 400 yıl piyasadaydı neden nüshası hiç yok. kiminiz kutsal kitapları Allaha kul köle yapan diyerek küçük görüyorsunuz.Hangi dediğinizi düzeltelim.Biraz da tarih okusanız .İznike bir gitseniz oradaki könsülü ve icraatlarını ayrıntılı öğrenseniz.Neden ve kim tarafından barnabas incilinin piyasadan toplandığını ve taraftarlarının Roma tarafından nasıl cezalandırıldığını bilseniz ayrıca Aziz Barnabasın İsa efendimize en yakın incil yazarlarından olduğu halde sırf Teslisi inkar Tevhidi kabul ettiği için Reddedildiğini bir öğrenseniz .Ne bu İncil gibi hakikate yakın olan nüshaları inkar eder ne de Kur-an a dil uzatıp kendinizi küçültürsünüz.

Yorumu gönderen: Gökhan, 20.07.2017, 07:02 (UTC):
Sevgili Şira yazdıklarınızı tekrar tekrar okudum ve anlattıklarınıza sonuna kadar karılıyorum
Benim mantığındaki bir bazı şeyleri kabul etmiyor ve sürekli kendi kendime soruyorum bu soruyu belki mantıklı bir cevabı olan vardır düşüncesiyle sizinlede paylaşmak istiyorum
Herşeyden önce yeryüzündeki bir çok insan hatta ve hatta tamamı diyebilirim bir yaratılış ve bir yaratan olduğuna inanıyor ister müslüman olsun ister hırıstiyan ister musevi ister yahudi ve hatta isterse ateist olsun bir yaradan ve bir yaradılış olduğuna inanıyor
( inanmamakta bir inançtır sonuçta ) bir arkadaşımdan duymuştum bu çümleyi ve baya etkilemişti
Neyse çok uzattım sanırım gelelim konumuza
Yeri göğü sonsuz ve ucu bucağı belli olmayan evreni yaratan Allah (yaradan ) yada siz kendi inancınıza göre nasıl nitelendirirseniz artık
Böyle tarifi olunmaz bir yaradan neden bir tane kutsal kitap gönderip bütün hükümleri bu kitaba göre vermemiş de yeryüzüne dört tane kitap indirmiş her şeye kadir olan yüce Allahım neden böyle bir şeye lüzum görmüş olabilir diye yıllardır soruyorum kendime
( yanlış birşey yazmışsam Allahım affetsin ) bilgi sahibi olan varsa aydınlatırsa sevinirim
Saygılar

Yorumu gönderen: Akbudak, 14.07.2016, 14:24 (UTC):
Barnabas Incili(Aziz Barnabas)Iki cilttir.Birisi Korucularin buldugu incil.Iki sayfai sayi Hocagil tarafindan tercüme edildi,Anlasilan ücret ödenmedi.Kitap halen G.Kurmadadir.Kozmik odaa girmenin iki sebebi vardi.Biri Cimy Cartere verilen söz Yani incil.Ikincisi Amerikanin Türkiyede kayip etigi 2 tane Atom baslik füzelerin yeri.Ikinci cilt.Bagdat müzesinden calinip Almanyaya getirilen Incil.Deri üzeinde altin harflerle Aramice yazili incilIstemeyerek meseley dahil olum.Su an Sadec Kopyasi elimde.Bir kopyainida CNN Türke teslim ettim maksadim Hz.Peygamber karikatürüne misilleme yapmakti.Ne yazikki Tek eski dil bilen Sayin Hocagil rahatsiz.Suriyede tek bir köy Aramice biliyor.Hz.Isanin konusdugu dil.

Yorumu gönderen: Ahmett, 10.01.2016, 10:51 (UTC):
Mesih Latince de kutsanmış arapçada kurtarıcı demek hz.İSA Deccal i öldürecek evet ama hz.MUHAMMED de şefaat edecek zaten hz.MUHAMMED dışında diğer peygamberler hata islediler HZ ADEM , HZ İSA yada HZ YUNUS gibi

Yorumu gönderen: Yasir, 19.10.2015, 20:13 (UTC):
Barnabas incili bozulmamış İncil değildir. Daha az bozulmuş incildir. Bizim ile alakası yok hristiyanların doğruyu bulmalarına bir yardım ip ucudur. Birde şunu söyleyeyim kuranı kerim i okumadan kötüleyen kişiye yüce kuranı kerim de hem korkutma hem de müjdeleme ayetleri vardır. Kuranı kerim ile büyü yapılmaz ancak İncil, Tevrat ile yapılan büyüler bozulur. Müslümanları diğer yaratıcıya inananlardan ayıran, biz Mükemmel olan ve hiç bir eksikliğin kendisinde bulunmayan Allah A inanıyor olmamızdır.

Yorumu gönderen: OKUSAK, 11.08.2015, 13:52 (UTC):
ŞİRA nın yazısının bir kısmında ve Mesihmi Kur'an mı başlıklı yazıda da belirtildiği üzere;en mühim nokta Kur'an-ı Kerim'in okunmasıdır.Türkçe mealini okudum,şimdi tekrar kimi ayetlerin tefsirlerine bakarak okumaya çalışıyorum.Okuyalım...

Yorumu gönderen: bülent, 20.03.2015, 14:47 (UTC):
İlahın tek olması kadar doğru ve mantıklı bir şey daha yoktur. Allah taalanın evlat edinmesi kadar mantıksız da bir şey olamaz. Mantıksal izahını yapmaya çalışayım. Allah her yarattığı mahluktan insan, cin veya benzeri; eğer bir evlat edimek isteseydi (subhanallah) belki binlerce tanrı evladı olurdu. Çünkü Allah alemlerin (galaksilerin) tek rabbidir. Alemlerde bizim gibi yarattığı pek çok mahlukat vardır. Zaten yaratılanın yaratana eş veya benzer olması düşünülemez. Evren (alemler) sadece bir tek dünyadan ibaret değil.

Yorumu gönderen: köksal kök, 05.03.2015, 16:37 (UTC):
Barnabas İncili

Joseph (Yusuf) Barnabas,
222 bölüm, 287 sayfa.


Barnabas İncili

1983′;;te Hakkari civarında bir mağarada, bir nüshası bulunduğu iddia edilir.

bir müslümanın elinden çıktığı iddia edilir.

şimdi ne anladığımıza bakalım;

- diğer büyük 'kutsal' kitapları okuduğum için bir kıyaslama yapabilirim;

- evet, bir müslümanın elinden çıkmış, üslübundan belli, ( sen çok yaşa M .İ. ÇIĞ) nasıl kuran % 60 korku ve cezalandırma-cehennem satıyosa bu da aynı bu üslupta.

- İsa ya namaz oruç vb.ibadet atfedilmiş, kurana bakarsan en eski peygamberlere de böyle ibadetler yaptırılımıştı. bu da tabii saçmalığın dfaniskası.

- İncil, sevgi yayar, kuran korku satar, bu kitap da korku satıyo ve incilden alınmış tek iyi şey İSA adının kendisi, gerisi şeriatsaçmalığı.

- tıpkı kurandak igibi, allaha kulluk kölelik telkini var.

- ve son olarak muhammed (ahmed) ismi sık sık geçer, ve de benden sonra gelecek ve ben onun yardımcısıyım gibi laflar tambi çelişki oluşturuyor.

Yorumu gönderen: Burak, 28.09.2014, 11:31 (UTC):
Bu incil dogruysa, Ve 400 yil hukum surmusse bir cok kopyasinin olmasi gerekmiyormu. En azindan bi ikinci kopyasi bulunmasi Veya baska kaynaktan teyit edilmesi gerekmiyor mu ?

Yorumu gönderen: KUBERA, 17.06.2014, 23:02 (UTC):
Mesih mi Kuran mı başlığıyla yazı yazan arkadaşım. Dikkat edecek olursan yukarıdaki Barnaba incilinde Hz İsa'nın Mesih oluşu red edilmiyor. Ordaki söz aynen şöyle: "Beklenen Mesih'in Hz Muhammed olduğu" diyor. Hz İsa kendi döneminin Mesihiydi. Hz İsa'da zaten şu anda resmi olarak kabul edilen dört İncildede buna değinir. Bu konuda şöyle der havarilerine: "Gitme vaktim gelmiştir. Ben gideyimki o gelsin. Ben gitmezsem o gelmez. Onun adı Rab ile birlikte çağırılacaktır." Nitekim Hz Muhammed'e "Resulallah denir. Peygamberlerin tebliğlerinin kaynağı tek olduğundan hiç bir çelişki yoktur. Çelişkiyi bizler meydana getiriyoruz.

Yorumu gönderen: Mesih mi Kuran Mı, 01.06.2014, 09:59 (UTC):
Müslümanlar Kesinlikle aynı anda hem barnaba incilini hem de Kuranı savunmazlar. Bunu anlamaları için, okumadıkları kuranı ve okumadıkları barnaba incilini okumaları gerekir.
Kuran İsa'yı Mesih olarak kabul ederken, Barnaba incilinde mesih olarak kabul edilmez. Peki nasıl oluyor bu.


Yorumu gönderen: ramazan, 16.04.2014, 21:27 (UTC):
«Ne kadar akıllı olursa olsun, hiç kimse, birbirine düşman iki efendiye hizmet edemez; çünkü, biri seni severse, diğeri senden nefret edecektir. İşte, ben size gerçekten söylüyorum ki, Allah'a ve dünyaya (bir anda) hizmet edemezsiniz, çünkü dünya yalancılık, aç gözlülük ve eza ile cefa doludur. Bu bakımdan, dünyada rahat edemez, ancak zulüm ve yenilgi görürsünüz. Dolayısıyla, Allah'a hizmet edin ve dünyayı hakir görün. Benden ruhlarınız için sekinet elde edeceksiniz; sözlerime kulak verin, çünkü size doğruyu söylüyorum.» BARNABA İNCİLİ 15.19 GERÇEĞE EN YAKIN OLDUĞUNUN KANITI

Yorumu gönderen: özgür, 14.12.2010, 18:49 (UTC):
incil eğer son kitap olsaydı incili indiren tanrının islamiyet gibi büyük bir dinin gönülleri feth edip ortaya çıkmasına izin vereceğini sanmıyorum .Demek ki iki kitapta rabbine ait .Benim mantıksal olarak çıkarımım budur detayları tartışmak anlamsız .

Yorumu gönderen: hberent, 01.12.2010, 12:40 (UTC):
Hatay'da M.Ö. 670 yıllarına ait çivi yazısı anlaşma tableti ortaya çıktı..

2600 yıllık antlaşma tableti(-- Video --)
Hatay'daki Tell Tayinat Höyüğü'nde kazı çalışmaları yapan Kanadalı arkeologlar, M.Ö. 670 yıllarında güçlü Asur kralının kendisine bağlı zayıf tımarlar ile yaptığı çivi yazısı anlaşma tabletini gün yüzüne çıkardı.

Tanrı ile İbrahim arasındaki sözleşme
Kanada'nın Toronto Üniversitesi'nden Prof. Dr. Timothy Harrison'ın başkanlığını yaptığı kazı ekibi, önceki gün Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Rafet Akgünay'ı ziyaret etti. Burada gazetecilere konuşan Harrison, "Tabletteki ifadeler, Kitab-ı Mukaddes'te ele alınan Tanrı ile İbrahim arasındaki sözleşmeye çok benziyor. Bu anlaşma, kitap yazılırken İsraillilere ilham vermiş olabilir" dedi.

bakın tevrat nereden esinlenmiş..
:))
sonta yazılarımı neden siliyorsunuz ki..ben fikrimi söylüyorum..

Yorumu gönderen: hakan., 30.11.2010, 18:38 (UTC):
bazıları ne saçma yorum yapıyo,neyse,tabiyki barnaba incilinin biz müslümanlardan çok inançsızlar ve hristiyanlar için önemi var,onlarında gerçekleri görmesi için bu incille ilgili bilgi sahibi olmaları gerek ama tabi inanmayan barnaba incilinede inanmaz.

Yorumu gönderen: Akhenaton, 20.11.2010, 00:48 (UTC):
Açılıyor dediğin reklamlar, bu siteye ait değil kardeşim. Bütün t-r.g-g sitelerinde var olan ve site sahiplerine değil domaini sağlayan siteye ait reklamlar. Free site, idare edeceksin :)9

Yorumu gönderen: ŞİRA, 09.11.2010, 21:25 (UTC):
Konu, İbrahim'in hangi oğlunu kurban ettiği değil ki. Konu evladını, yerine canını verebileceği evladını, kendi eliyle, inancı uğruna kurban etmesiyle imtihanı. Aynı inanca sahip kaç kişi var içinizde, aynı şeyi yapabilecek?!!!!

Yorumu gönderen: Meter, 30.10.2010, 22:49 (UTC):
Hakikaten Hz ISA diye biri yaşamışmıdır? Yoksa eski bir Türk inanışını mı değiştirip Hıristiyanlık yapmışlar? Sanki İsa diye biri hiç var olmamıi gibi geliyor bana...

Yorumu gönderen: Fatih Erdem, 23.10.2010, 10:15 (UTC):
Yahu burası nasıl bir site?!
İsim yazmak için tıkladığımda hemen yeni sekmede başka bir site açılıyor! Havayolu firması gibi.
Sağda yukarıdan aşağıya bomboş alan var. Oraya reklam alın.

Yorumu gönderen: ŞİRA, 04.10.2010, 01:32 (UTC):
Ayrıca kafama takılan birşey daha, paylaşayım da sizlerin de takılsın.
Lafta; ALLAH'a, Peygamberlerine ve onlarla gödermiş olduğu Hak kitaba inanıyoruz, diyoruz. Buraya kadar tamam, peki kitabı bir kere bile baştan sona, öyle merak ettiğin yerleri deği okudun mu diyorsun yok. Eeee nasıl oluyor bu iş, nasıl inanıyorsun o zaman, nasıl inanıyorsun kardeşim bilmediğin, okumadığına. Kabul etmiyorum böylelerini arkadaşlar, mazeret de kabul etmiyorum, kulaktan dolma bir inancı kabul etmemi beklemeyin, okusunlar öyle sonra hepimizden alim kesiliyorlar başımıza kulaktan dolma şeylerle.!!!

Yorumu gönderen: ŞİRA, 19.09.2010, 22:05 (UTC):
Benim de tek dileğim tüm iman edenlerin HAKİKAT'i görmesi, onu kalben bilmesi.
Amaç ilim ise, HAKİKAT yolunda yapıcı olmak gerek, başkalarının düşüncelerine saldırmadan önce iki kere düşünmek gerek.

Yorumu gönderen: sevda, 19.09.2010, 20:55 (UTC):
Bütün peygamberler hak din üzere gönderilmişlerdir.Hepsi Allah'ın(c.c) varlığını birliğini, doğru yolu anlatmak üzere görevlendirilmişlerdir.Bütün peygamberlerin söyledikleri haktır.Son peygamberimiz kainatın efendisi Hz.Muhammed(S.A.V)Efendimiz'dir.Müslümanlar onun ümmetiddir,bu ne büyük şereftir.Son ve tek güvenilir kitabımız Kur'andır.Bize rehber ve hayata geçirildiğinde yaşam tarzımız, her şeyimizdir.Başka düşüncelere de saygım vardır.Tek isteğim güzel insanların hakikati görmesi ve inanarak kendimize zulmedenlerden olmamak.Allah(c.c)adaletlidir,kimseye zulmetmez,bizler kendi yapıp ettiklerimizin karşılığını görürüz.Bütün insanlar tek bir amaç üzere yaratılmış ve dünyaya gönderilmiştir;Yeryüzünde onun halifeliğini yaymak,sultanlığımıza yakışır yaşamak.Dualarınızı bekliyorum.Allah'ın selameti üzerinize olsun.

Yorumu gönderen: arapoğlu, 19.09.2010, 01:40 (UTC):
birileri bişeyler anlatmış ve paylasmış gerek kişisel görüs gerekse fikir olarak neticesi ilim ögrenmek degilmi amac ilkkez baktım sıteye yorumları okudum sizlerinki bilgi paylasmak degil birbirini elestirmek olmus arkadaslar ben kur an okumayı bilmem ama dinlemeyi severim farz ı bılırım sünneti uygularım arrastıracaksın diger dinlerde zamanında hak dındı kutsaldı o bu laf sizden kac kişinin bır hırıstıyan veye yahudi arkadası var onları bılerek onlarla ikna ettırmeyı hıc denedınızmı saka gıbı ama sarhos masasında bıle adamlar ayık etrafınızı ayın artık bırbırınızı baymadan hepinize saygılar

Yorumu gönderen: ŞİRA, 08.09.2010, 03:04 (UTC):
Ayrıca bulduğum bir siteyi ilgilenenlerin okumasını öneririm: (izin verilmeyen kısımları uygun hale getirmeye çalıştım)
çift slash üç W nokta aliaksoy nokta net slash2007slash03slash23/hz-muhammed-save-mucize-verilmis-midir slash

Yorumu gönderen: ŞİRA, 06.09.2010, 02:05 (UTC):
Kuay: Polemik yaratmak veya yanıltıcı bilgi vermek gayesiyle tek harf bile yazmış isem
RABBİM'de şahid olsun ve beni sonsuza dek cehenneminde yaksın!!!
Sonuçlandır demişsin ancak çoktan sonuçlandırdığımı farketmemişsin!
"Yani çoğu zaman olaylar üzerine inmiştir" demişsin, böylelikle bir tarih kitabı demeye,
dolayısıyla ateşin sıcaklığına yaklaşmışsın!!! Kıssalar sadece ders çıkarmak üzere nakledilmiştir.
Olaylar, yani bir sebep üzre indirilmiş, ancak ders çıkarmak üzre, aynılarını yaşamamamız için
surelerde, ayetlerde uzuuun uzuuuun anlatılmıştır. Düşünelim diye. Yazdıklarımı bir bütün halinde
oku ve üzerine düşün. Herşeyi burda yazmamı bekleme kendin araştır RABBİM dilerse bulacaksın zaten.
Ben burda yazsam yazıyı kaldırırlar olmadı siteyi kapatırlar!!!
ShezophreeN: Okunması istenmeyen şeyler mahkeme kararı ile zaten kapatılıyor. Var gerisin sen düşün.

Yorumu gönderen: aysegul, 02.09.2010, 09:59 (UTC):
babam 83 yasında dınler hakkında cok bılgıye sahıp bır kısıdır kendısı Barnaba İncilınde son peygamber olarak hz Muhamed s.a.v gelecegını haber werdıgı ıcın papazların bu ıncılı ımha edıp ortadan kaldırıp yasakladıklarını soyler.gercek dogru ıncılın Barnaba ıncılı oldugunu ama cok ıyı saklandıgı ıcın bulunamadıgını ama dunyada halen daha mewcut oldugunu soyler

Yorumu gönderen: ShezophreeN, 01.09.2010, 18:22 (UTC):
Bu incilin doğruluğu hakkında şüphelerim var.. Bu incil TSKnın elinde. Yaklasık 2 ay önce hakkaride bir magarada bulunduğu söyleniyor. Bu incil Tsk'dan nasıl sızdı da internet sitesi olarak karsımıza cıktı? Veya bu incili internet ortamına kım aktardı? Hadi aktardı, bu incil tsk nın elinde iken nasıl olurda aynı anda hem türkçeleştilip internete aktarıldı? Muamma! Ama bu incil, Gerçek!

Yorumu gönderen: Kuay, 31.08.2010, 15:48 (UTC):
ŞIRA:

Kuranin Nuzul sırasından bahsediyorsun. Bir bilgiyi soylerken buyukluk taslamayın Buyukluk Allaha aittir. Bir konu hakkında yazı yazıyorsan. Onu sonuclandır.Yoksa öbür tarafta hesabı vardır. Kuran ayet ayet beyinniyattır. Yani çoğu zaman olaylar üzerine inmiştir. Ama bir süre direk inmemiştir. Ondan dolayı inme bittiken sonra ayetler süreler altında toplanmıstır. Neden Fatiha ile başladıgına gelince zaten bunun için fatihanın okuması bile yeterlidir.
Bunun dışında verdiğin bilgiler için sağ olasın. Birde senin görüşlerini destekler görüş olarak. Allah dinini Tamamladı demiştir. Birde Kuranda Hala Hristiyanlar ve Yahudiler için hükümler vardır. Gerçekten kendilerine indirilene bağlı kalmaları koşuluyla lakin zaten testis inancında olmakta bu ara yolunuda kapatıyor görünmekte lakin herşeyin en dogrusunu Allah bilir.

Yorumu gönderen: ŞİRA, 30.08.2010, 01:42 (UTC):
5)Herkesin bildiği ama hiç sormadığı sorulardan biri de Rabbimin ilk emri "Oku yaradan Rabbinin adıyla oku". Bunu herkes bilir ama Kur-an'ın kapağını açtığında karşısına Alak değil de Fatiha çıkınca hiç şaşırmaz.Ama herkes Rabbimin ilk emrinin "Oku" olduğunu bilir. Eee ama Fatiha suresi buyurmuyor ki bunu Alak suresi
buyuruyor. O zaman nasıl oluyor bu iş. İlk inen suresini değil de iniş sırasına göre beşinci sırada yer alan
Fatiha suresinin en başta yer alma meselesi. Yoksa sonradan düzeltme mi gelmiş bizim bilmediğimiz bu sıralamayı belirten? Karıştı değil mi kafalar. İyidir iyi. Bu düşünmeye başladığınızı gösterir ki bu da Kur-an'ın buyruklarından en önemlisi değil mi? "RABBİMİN DİLEĞİ OLUR"

Yorumu gönderen: ŞİRA, 30.08.2010, 01:29 (UTC):
4)Bu kadar. Kur-an okuyana kendisini RABBİM dilerse ifşa eder. Bize doğruluk rehberi olarak gelmiş
olan bir kitap hiç bir şifre ihtiva etmez, etmemeli. Çünkü bana rehber olarak gelmiş, anlamam lazım
değil mi ki doğru yolu bulabileyim. Yoksa önce şifreyi mi çözmem lazım doğru yolu bulmak için?
Tek yapman gereken okumak kardeşim elalemden dinlemek değil. Oku!! Şifreli olsa ben çözene kadar ömrüm bitecek
tam buldum derken haydaaa bir de bakmışsın imtihandasın. Bu nedenle biraz az chat yapıp, az televizyon seyredip,
boşa vakit geçirmeyip imtihana hazırlanmak. Ama vaktim bana kalsın dersen, başkasından dinlersen, ne bilirsin ki
belki RABBİM sana anlatana değil de sana kısmet edecek bir ilmini. Sırf bunun için bile okumaya değmez mi bırak
cenneti falan. Tüm kitaplarını oku ki ÇELAKIL gibi plavracılar seni kandıramasın yoksa onu seyredersin avan avan.

Yorumu gönderen: ŞİRA, 30.08.2010, 01:16 (UTC):
3)
Hani değiştirilmiş kisvesi altından insanların okumasını istemedikleri! Sonra bir de islam
alimlerinin bahsettiği kıssaları oku. Sonra da kendine şu soruyu sor: Bu alimler de bu
kaynaktan nakletmişler ama acaba neden eksik nakletmişler. Örneğin İlyas peygamberin
kıssalarını veya Elyesa'nın kıssalarını? Eğer bu Peygamberler önemli değildiyse Kur-an
neden bize bunları da an diye buyuruyor. Kur-an direkt bireylerin kendisine gelmiştir.
Ve okuyup kendisini diğer insanlara açıklaması için hiç bir zümre veya meslek gurubuna gelmemiştir.

Yorumu gönderen: ŞİRA, 30.08.2010, 01:10 (UTC):
2)
Kur-an'dan ayetlerle başlıyorum:
EN'AM SURESI : 85 Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas... Hepsi iyilik ve barış için
çalışanlardandı.,
SAFFAT SURESİ : 123 İlyas da elbette ki peygamberlerdendi.,
SAFFAT SURESİ : 129 Sonrakiler içinde İlyas'ı hatırlatacak bir şey de bıraktık.,
SAFFAT SURESİ : 130 Selam olsun İlyas'a! ,
SAD SURESİ : 48 İsmail'i, Elyese'i, Zülkifll'i de an! Hepsi seçkinlerdendi.

Şimdi sorum Şu. Bu ayetlerde bahsedilen şahsiyetleri de an buyrulmuştur.
Haydi anın bakalım nereden bulacaksınız bunların kıssalarını? "İslam alimlerinden"
diyen zihinlerdeki düşünceler direkt şekillendi. Peki bu alimler nerden öğrendiler
size naklettikleri kıssaları? Yoksa gayb ile irtibatları mı var? Bu sorunun cevabını
Kur-an veriyor ayetlerinde zaten (merak eden baksın, bari sebep olurum) İlyas önemli
peygamberlerdendir yoksa selam bırakılmazdı kendisine. Bulabileceğiniz kaynagı Kur-an
söylüyor ama ben de söyleyeyim; Ana kaynağından, yani Tevrat ve İncil'den.

Yorumu gönderen: ŞİRA, 30.08.2010, 01:03 (UTC):
1)Tüm yorumları okudum ve taraflı buldum. Herkes körü körüne maşallah.
Kendisi gerçekten Kur-an'uın buyurduğu gibi; "düşünenler için bunda
çok büyük dersler vardır","akletmezmisiniz?" isteğine uyan yok. Polemiklere
girmeyip sadece Hakikat'i arayanlar için bir meşale ateşliyorun RABBİM dilerse
onu alevlendirir!

Yorumu gönderen: karizma, 02.08.2010, 13:03 (UTC):
kuran-ı kerimin indirilmesinden sonra incil ve tevratın bir hükmü kalmamıştır; ister değiştirilmiş olsun ister orjinaldönemlerini tamamlamışlardır çünkü o günün şartlarına hitap ediyrlardı. yani bugün birileri çıkıpta yok efendim incilin orjinalini bulsakmışta yok bulmuşlarmışta bulsan ne olur kardeşim hükmü kalmadı kitabın..... vesselam

Yorumu gönderen: serdar-ı ekrem, 01.08.2010, 08:41 (UTC):
HZ. İsa çarmıha gerilmemiştir onu ispiyonlayan kişiyi onun vücuduna büründürdü böylece HZ İsa değil Yahuda İskariyoth çarmıha gerilmiştir sizcede Allah'ın elçisinin böyle öldürülüşüne Allah izin verir mi?Bi düşünün...

Yorumu gönderen: fatih, 22.07.2010, 19:08 (UTC):
hz. İsa nın çarmığa gerilmediğini nasıl bilebilirlerki ?Orada göğe yükseliyor yani gidiyor hz. İsa.Bu kısmı anlamadım. İslam gelmeden hz. İsa nın göğe yükseldiğini nereden biliyorlar ?

Yorumu gönderen: sultan, 16.07.2010, 16:45 (UTC):
hz ademden ta hz isanın öncesine kadar hep tek ALLAH dini vardı.ne olduda üç Tanrılı bir din çıktı.incilin çelişkilerine hiç bkmıdınız mı? bir düşünün hak dini bulacaksınız

Yorumu gönderen: nuri, 15.07.2010, 15:24 (UTC):
Barnaba incilini kitap halinde piyasaya çıkartalım hıristiyanlara okumaları için bilgiler verelim.

Yorumu gönderen: cesur, 31.05.2010, 03:37 (UTC):
kur an indirildikten sonra incil ve tevrat ile yapilan amellerin ozu kur anda toplanip tahrip edilmis kitaplarin hukmu allah tarafindan gecersiz kilinmistir vay o hiristiyan ve yahudilerin haline vay allah onlari dogru yola iletsin aminnnn

Yorumu gönderen: Edd, 28.05.2010, 12:15 (UTC):
Her varlık yaradılışındaki hakikati irdelemek üzere "imtihan aleminde" yaratılmıştır.Siz adına ne koyarsanız koyun herkes ister kabul etsin yahut etmesin veya hangisi kolayına geliyorsa onunla amel etsin neticede "ALLAH(c.c) kuludur." İncil aslı itibariyle indallahtan tüm imtihanla mükellef olanlara indirilmiştir.Gerek İsa(a.s) ın risaleti gerek İncil her "müminim" diyenin "Hakk" olarak "kabul etmesi" gereken "özünde Hakk" olan lakin "muharrefliği" nedeniyle büyük ölçüde ALLAH(c.c) katında "özünden uzaklaştırılmış bir Kitabtır.Fakat bu Özünün Hak olduğunu değiştirmez ve biz görmesek de okumamış olsak da ALLAH(c.c) nin bizlere bildirdiği üzre belirli esaslara "anlayamasak dahi" iman etmeliyiz.Gelelim İsevi lerin hatalarına.Evet bakış açıları kendilerinin hatası değil ama ALLAH(c.c) onlara da bir akıl bahşedip bunu sorgulamasını murad buyurmuşsa bizce bunu kendileri de araştırmalı ve doğruyu bulmalıdırlar.Elbette bizler tek doğru en iyi bilen müminler değiliz ve muhakkaktır ki ALLAH(c.c) ın birliğine ve rasulleriyle melekleriyle kitablarına ahiret günüyle kadere ve hayır ile şere iman etmiş "isevi meşrep müminler" de bulunmaktadır.Her "mümin" in dikkatle irdelemesi gereken yine başta izah ettiğimiz üzre "yaradılışındaki ve yaradılışlardaki hikmetin özüne olan seyridir" yapması gereken.
Tabii ki kime ne kolaylaştırılmışsa onu yaşayacaktır.ALLAH(c.c) kolaylaştırsın inşallah.
Saygılarımla.

Yorumu gönderen: OGUZ, 25.05.2010, 11:45 (UTC):
Tüm "dinler" aynı kaynaktan, aynı sebeple, aynı yolla, aynı canlılara iletilmiştir. Aralarındaki tek fark, bir tanesi "son baskı"dır. Dileyen tek harfi bile değiştirilmemiş olan son baskıya icabet eder, dileyen önüne gelenin aklınca revize ettiği önceki baskılara uyar. İsteyen, yaradanın "bire bir" emirlerini okuyup irdeler, isteyen bir güzel insanın güzel yaşantısını anlatan anılarını okuyup duygulanır. Tüm dünya müslüman olsa bana ne, tüm dünya kafir olsa bana ne? Ben yalnızca kendimden sorumluyum...

Yorumu gönderen: dağlı, 23.05.2010, 19:38 (UTC):
Allah bir Muhammed hak. gerisi hikaye. saygı ve sevgiler

Yorumu gönderen: gul, 19.05.2010, 21:00 (UTC):
la ilahe illallah muhammeden rasulullah bizim kitabimiz bir oda kurani kerim

Yorumu gönderen: keceemre, 29.04.2010, 08:04 (UTC):
Selamun Aleyküm arkadaşlar ebn baştan sona okudum Kuran Kerimle bütünleşen ifadeler var ama tab ki şuanda tek doğru ve ilahi kitap KURANIMIZ dır

Yorumu gönderen: Osman Can, 28.04.2010, 07:29 (UTC):
SelamünAleyküm Muhterem Kardeşlerim İnsanoğlunun dünyaya gönderiliş gayesi yaratanını tanımak ve ona itaat ederek kulluğunu yerine getirmektir.Bu daha önceki dönemlerde sırası ile Peygamberler ve semavi olan kitaplar vasıtası ile Rabbimiz kullarına kendisini tanımalarını ve ona ibadet etmelerini emretmiştir.Son olarak gönderilen kitabımız olan Kuranı Kerim ve Pegamberimiz Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhivesselam)dir.Bize düşen Rabbimizi tanımak peygamberlerine inanmak Kitabımız olan Kuranı Kerim i ve peygamberimiz olan Hazreti Muhammed (sav)i hayatımıza rehber yapmaktır.

Yorumu gönderen: ali, 21.04.2010, 16:34 (UTC):
ben onubunu bilmem bizim kitabımız belli kuranı kerim incili bulsam parayla satarım ama kuranı kerimi satmam

Yorumu gönderen: Mehmet, 20.04.2010, 08:50 (UTC):
İncil'i merak edenler Luigi Casciolli'nin Mesih Masalı (The Fable Of Christ) isimli kitabını okusun lütfen. Sonrada tekrar tekra düşünsün.

Yorumu gönderen: tc-murat61, 01.04.2010, 23:49 (UTC):
369kod:bu öyle bir kod durki tüm gizli kalmıs hesaplamaların ana şifresıdır ve şunu göstermektedir sayılar daima tek sayıya tekabul etmektedir bu bilgi kaynağı ebced sistemi ile kuran ayet rakamlarıyla çözülmektedir

Yorumu gönderen: a.gonultas, 01.04.2010, 23:12 (UTC):
HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU. Kuran'ı Kerim OkuyunuZ....

Yorumu gönderen: kenshin, 15.03.2010, 21:48 (UTC):
dört incil meselesi şundan çıkmaktadır bu inciller kabul edilmeden önce dünyada farklı 300den fazla icil vardı. papazlar hangisini sececeklerini bilemediler ve şu yönteme başvurdular . kitapların hepsini bir masaya koydular ve masayı sallamya başladılar.bekledikleri şey şuydu bu incillerden biri kutsalsa yere düşmiycekti gelin görünkü şuanda kutsal saydıkları dört incil yere düşmedi.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56440525 ziyaretçi (143814718 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)