Basak Erkegi
 
başak burcu, başak erkeği, erkeğinin yıldıznamesi

Başak Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: başak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesibaşak, erkeği'nin, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burçta doğanlar, beyaz benizli, uzun boylu, büyük ayaklı olup bir ayağında aksaklık, ya yara ya da da bir kusur vardır. Kadınları çok sever. Yürüdüğü zaman tekmil vücuduyla sallanır. Yüzünde bir eser ya da siyah bir ben olur. Dizlerinde ağrı hisseder. Hareketi sevmez. Kız evlâdı çok olur. Şehveti galip ve cimaa (cinsel ilişki) muhabbetlidir. Hazık ve zeki olup çocukla çocuk, büyükle büyüktür. Ziraat ve hiradet münasiptir. Birçok esbaba nail olur. Gözü ile gördüğü şeyi eliyle yapar. Salı günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebep olacaktır.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Güneş mütenazır olursa, Güneş rengi gibi sarıya meyyâl beyaz benizli, sarı saçlı, uzun boylu, balık etli; ağzı, gözü, kaşı güzel; dudakları ılımlı olur. Çabuk ve şiddetli kızar ve yine çabuk barışır. Ümera ve ekabirden (devlet büyüklerinden) bahtı vardır. Kadınlarla talii iyidir. Yüzünde çiçek bozuğu veyâ çil ya da leke veyahut da bir ben olur. Arkasında ve ayaklarında alamet vardır. Şehvete düşkün, mizacı safravidir. Ekseriya başı döne. Hükümetten çok zahmet görür ve kurtulur.

2. Vecih: Zühre'ye mütenazır olursa, beyaz benizli, yeşile meyyâl sarı saçlı, uzuna yakın boylu, mütenasip endâmlı, sözü sevilir, çocukken erkekler ve büyükken de kadınlar indinde sevgilidir. Güzel kokuyu ve rengi, iş ve nuşu, ferah ve süruru, bağ ve bahçeyi, güzel sesi ve çalgıyı sever. Kâr ve kesbi (kazancı) yerinde, nefsi aziz, biraz mağrur, kendini beğenir ve zariftir. Yüzünde veyâ kolunda ya da arkasında bir alamet vardır. İhtiyarlığında büyük zahmetler çeker. Kâr ve kesbinde (kazancında) haset edilir. Tek izdivaç eder.

3. Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa, esmer veyâ sarı benizli, uzun boylu, güzel yüzlü, şişman vücutlu, kaşları çatık olur. Gözünde bir alamet vardır. Kalem erbâbı ile makâm sahiplerinden bahtı açıktır. Zulme uğrar ve cerime verir. Dizlerinden veyâ ayaklarından ağrıya uğrar. Vücudunda kaşıntı olur. O zaman muvafık bir müshil alıp sonra da biraz kükürt çiçeği ile biraz şekeri karıştırıp sabahları aç karnına birer kahve kaşığı yemelidir. Biiznillâhi Tealâ bundan kurtulur.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Sümbüle ve yıldızı Utarid'dir. Niyeti doğru, hayatı mesut, maişeti müreffeh olur. Tevbe, salâh (kurtuluş) ve din ile müzeyyen bulunur. Sırrını düşmanına söyler. (Kadrini) Bilen ve bilmeyene iyilik eder. Akıbeti hayır ve selâmettir. Yaşı büyüdükçe kıymet ve itibârı artar. Hâli salâh peyda edip şan ve şerefi ziyâdeleşir. Nimet ve refâh içerisinde irtihal (vefât) eder.

Malı ve Ticareti Hânesi: Burcu Mizân ve talii Zühre'dir. Zahmet ve meşakkatle kazandığı maldan hayatta iken azıcık bir kısımla yetinerek geçinir. Kâh fakir ve kâh zengin olur. Malına bir kuruş haram girer ise (bu), cümlesini götürür. Daha sonra hayatının sonuna kadar geçinecek mala sahip olur.

Erkek ve Kız Kardeşi Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Erkek ve kız kardeşleri olup ekseriyle kavlen ve fiilen muvafık (barış içinde) olur. Eğer Şems'e mütenâzırlardan ise, kardeşleri erkek ve kendine muarız (kavgalı) olurlar. Ekserisini defneder. Vatanından gurbete gider ve sonra avdet eyler (geri döner). Kardeşlerinden düşmanlık görür ve onlara gâlip ve muzaffer olur.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteridir. Ana-babasının muhabbetine nâil olup onlar indinde (katında) muazzez (aziz, çok sevilir) olur. Biraderlerinden en güzelidir. Eğer Zühre'ye mütenâzırlardan ise pederi, validesinden evvel vefât eder. Onlardan miras yer ise de bunu telef eder ve elinde bir şey kalamaz. Ondan bir fayda görmez. Ebeveynine itaatkâr ve bağlı olup onların hayır dualarına mazhâr olur.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Ekser evlâdı kız olur. Erkek evlâdından hayır görmez. Ekserisi vefât edip biri kalır. (bu yüzden) Evlâdı tek olur. Onlar yüzünden çok zahmet çeker.

Hastalığı ve İlleti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Ekser hastalıkları soğuktan ve yubusetten olup sancı, yel, diş ağrıları ve baş ağrısı gibi şeylerdir. Bal, helile, yağ, müshil ve kahve faydalıdır.

Eşi ve Muvassalâtı Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Dört karı alır. İlk zevcesinden talak (boşanma) veyâ ölüm ile ayrılır. İkinci zevcesi, ömrünün sonuna kadar onunla beraber yaşar. 3. ve dördüncü zevceleri de kendinden evvel vefât ederler. Nikâhlısı olmayan bir kadın, malını yer ve onu kahreder. Kadınlar yüzünden zarar görür.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Hamel ve talii Merih'tir. Senenin talii, bu burç ve yıldızda olur ise ve hastalığı salı günü başlarsa; 7, 14 ve 28 yaşlarında ölüm korkusu vardır. Bunları geçirirse (atlatırsa) 75 veyâhut 83 sene ömür sürer.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Sefer (yolculuk) hayırlıdır. En iyi yolculuğu cuma günü sabahleyin başlayan ve şark ya da kıble tarafına olan yolculuktur. Çok yolculuk yapar. Bunlarda çok zahmet ve yorgunluk çeker. Karada yalnız sefer etmesin; hırsızlık, malının çalınması melhuzdur. Deniz seferi, kara seferinden hayırlıdır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Ümera (amirler), vezirler, ekabir (devlet büyükleri), kalem ve makam sahipleri nezrinden muhterem biri olur. Kadri yüce bir kimse ile musahabet edip ondan çok hayır görür, şeref ve kadri artar. Herkes, kendisini sever. Akıbeti hayırlı, sohbeti sevimli, muazzez ve muhterem olup kendini her gören, ondan ayrılmak istemez.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Seratan ve yıldızı Kamer'dir. Birçok şeyi arzular, bunlardan ekserisine nail olur. Büyük bir saadet içerisinde vefât eder. Dini kavi, hali iyi ve hâlis tövbeye mazhâr olup hüsn-i yakin sahibi bulunur. Çok ve hayırlı rüyâlar görür. Bir işe azmedince ondan dönmez. Behemehal icrâ eder.

Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Ekser düşmanı köle, câriye ve hizmetkârlarındandır. Sarı benizli, iri vücutlu bir adamdan korku vardır. Bu, onun zararına çalışır. Cenab- Hak, düşmanlarına ve hasetçilerine karşı onu hıfzeyler. Akrabası ona ona hasede derler. Malını yerler ve istifade ederler. Sonra da arkasından söz söylerler. Talii Cedy, Sümbüle ve Sevr gibi türabi (toprak) olan zevce ve dost uygun olup Cevza, Mizan ve Delv gibi talii hevai (hava) olanlardan sakınmalıdır. Çünkü düşmanları onlardır. Münasip hayvan, siyah ve doru kısrak; maden gümüş taşlardan zümrüt, elbiseden beyaz, lacivert ve yeşil renklerdir. Herkes katında makbul olmayı, insanlar ve cinlerin şerrinden emniyette olmayı ister ise, Kamer'in nahstan hâli olarak sümbüle burcuna nâzil olduğu zaman çarşamba günü Utarid saatinde bir gümüş yüzük yaptırıp sağ elinin parmağında taşımalıdır. Yine o zaman ve saatte misk, safran ve gül suyu ile şu duayı yazıp üzerinde taşımalıdır. Biiznillâhi Tealâ, her belâdan emin ve halk indinde aziz olur:

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi. Zahmet ve müşkülattan sonra maksadına erersin. Lâkin düşündüğün şeyden vazgeç. Bunu işlemekle kendini tehlikeye atma. Halkın diline düşme. Bir husus için çok arzun vardır. Gece gündüz husulünü bekliyorsun, sabret. Cenab-ı Hak, sıkıntını def eder. Vakti gelmeyen şey, ne kadar gayret etsen, ne kadar düşünüp yorulsan meydana gelmez. Sabrın sonu selamettir."

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mahmut Yılmaz, 06.11.2017, 14:32 (UTC):
eline emeğine sağlık çok güzel olmuş

Yorumu gönderen: hasan hüseyin, 26.01.2017, 12:54 (UTC):
Öncelikle Selamün Aleyküm
sayın adminim duaları çıkarmayınız lütfen . Dua asla şirk olamaz bu bir ilimdir. Dualar Allah'ın kullarına mücizesidir.Allah yar ve yardımcınız olsun..

Yorumu gönderen: Akhenaton, 09.08.2015, 07:40 (UTC):
Merhaba. O duayı bidat ve şirk olduğuna inandığım için metinden çıkardım. Bu sitede bu tür şirk içeren dualara yer vermiyorum. Çünkü bunun aksi, buradaki kardeşlerimin tek tek vebalini almak olur. Bu konuda beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.

Yorumu gönderen: BEKLIYORUZ, 08.08.2015, 22:58 (UTC):
Yine o zaman ve saatte misk, safran ve gül suyu ile şu duayı yazıp üzerinde taşımalıdır. Biiznillâhi Tealâ, her belâdan emin ve halk indinde aziz olur:

Gibi duayi lutfen yaziniz...Duayi lutfen yaziniz...Duayi lutfen yaziniz.

Selam ve dua ile

Yorumu gönderen: faruk, 26.06.2015, 22:53 (UTC):
lütfen yazılarınızın kaynaklarını da yazar mısınız.

Yorumu gönderen: arzu, 07.12.2010, 08:59 (UTC):
siz gelecek hakkında nasıl bilgi verebiliyosunuz anlamıyorum ne kadar cesaretlisiniz gaybı ancak rabbim bilir ALLAH'ın işine burnunuzu sokmayın ALLAH'tan korkun tövbe edin....

Yorumu gönderen: cemil, 28.01.2010, 18:08 (UTC):
duanınmetnini alabilirmiyim
akabe_55 eklermisiniz
teşekkürler


Yorumu gönderen: turgay, 11.07.2009, 04:43 (UTC):
umarım benim gibi birçok kişi bu siteden yararlanır .başak burcunun sonunda dua metni çıkarılmıştır diyorsunuz hangi dua olduğunu nasıl bula bilirim yardımcı olursanız sevinirim.lokm900@hotmail.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966944 ziyaretçi (134702665 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler