Cin ve Peri Nedir?
 

Cin ve Peri Nedir?

Cin

Kurân-ı Kerîm’de 22 yerde geçen cin kelimesi, melek ve insan dışındaki üçüncü varlık türü karşılığında kullanılmıştır.

İslam âlimlerinin ortak telakkisine göre cinler, melek ve insan ruhlarından ayrı, maddi yönleri bulunan fakat ruhsal yönü ağır basan [1], bedenleri ateş, hava, râyiha (hoş koku) gibi maddelerden teşekkül etmiş, akıl ve irade sahibi, latif, görünmez varlıklardır.

Terim olarak ise “duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kâfir gruplarından oluşan varlık türü” anlamına gelir. Cinlerin atalarına "جانّ" adı verilir.[2][3]

Cin sözcüğü, iki anlamda kullanılır; Birincisi ’beş duyudan gizli, Saklı ya da Örtülü olan ruhâni varlıklar’ için kullanılır. Bunların tümünde "إنْسٌ" sözcüğünün mukabilidir. Bu anlamda "جِنٌّ" sözcüğünün kapsamına melekler ve şeytanlar girer. Bu itibarla her melek bir cindir fakat her cin bir melek değildir.[1] Bu çerçevede Ebû Sâlih [4] "Meleklerin tümü de cindir" demiştir. Bilakis cinler de ruhanilerin bir bölümüdür. Çünkü rûhaniler üç bölüme ayrılır: [3]

1) Hayırlılar: Melekler.
2) Şerliler: Şeytanlar.
3) Hem hayırlı hem de şerli olanlar: Cinler [5]

Cinlerin mahiyetlerinin, “ateşe karışan” (mâric) varlıklar olmaları [6] dikkate alınarak karbon asidinden, “dumansız ateş”ten [7] yaratıldıkları göz önüne alınarak da canlılığını ruhtan alan ve ezelde var edilen ışınlardan ya da enerjiden, ya da da bazı hadislerde hastalıkların sebebi olarak gösterilmeleri dikkate alınarak mikroplardan ibaret olduğu tarzında birtakım görüşler ileri sürülmüşse de bunlar ilmî bakımdan temellendirilememiş bazı teoriler niteliğindedir.[3]

Çünkü duyular ötesi varlıklardan olmaları sebebiyle sadece nakil yoluyla doğru bilgi edinebileceğimiz cinlerin mahiyeti hakkında naslarda ateşten yaratıldıklarının ötesinde bir bilgi mevcut değildir. İslâm âlimlerinin bir çoğuna göre dini vecîbelerle mükellef yaratıklar olan cinlerin, mükellefiyetlerinin üstesinden gelebilmeleri için şuur, idrak ve irade gücüne sahip olmaları gerekir ki bu hususu çağımızda ileri sürülen görüşlerle bağdaştırmak pek mümkün görünmemektedir.[2]

İslâm âlimlerine göre cinler mutlak gaybı bilmemekle birlikte uzun süre yaşadıkları ve meleklerden haber sızdırabildikleri için insanların bilemediği bazı hususlara vâkıf olmaları mümkündür. Bunun dışında cinlere ilişkin âyetleri yorumlayarak cinlerin insanlar gibi doğan, yiyip içen, evlenip çoğalan, ölen ve hatta insanlarla ilişki kurabilen varlıklar olduğu âlimlerin çoğunluğu tarafından kabul edilir. Bazı kaynaklar, cinlerin yemek kokularıyla ya da kemik vb. Yemek artıklarıyla ya da hayvan dışkısıyla beslendiğini naklederse de tercih edilen görüşe göre kendilerine özgü bir tarzda beslenirler. Yine kaynaklar cinlerin insan şeklini alabildikleri gibi hayvanlardan yılan, kedi, köpek ve inek şekline de girebildiklerini, dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle dağlık yerlerde, harabelerde, denizlerde, çöllerde, çöplüklerde ve mezarlıklarda yaşadıklarını da kaydeder.[8]

Peri

Peri (پري), efsanelerde yer alan, olağan üstü güzel hayalî varlığa verilen addır. İslâm’da peri inancı yoktur, ancak müslüman toplumlarda peri cinle, cinlerin aslının melek olduğu inancı ile irtibatlandırılmıştır.[9]

Türk halkı arasında peri genellikle cin taifesinin güzel ve zararsız kısmına verilen addır ve bu sebeple güzelliğin simgesi olmuştur. “Perî-rû, perî-peyker, perî-çehre” gibi sözler yüz güzelliğini anlatmak için kullanılır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, “Türkân-ı perî-çehreler”den (peri yüzlü güzeller) söz eder.[10]

Araplar Sebe Melikesi Belkıs’ın peri soyundan geldiğine inanırlardı. Bir rivayete göre babası Hedahid (Hedhâd) cinlerin melikesi olan Rükâne bint Seken’e tâlip olmuş ve bu evlilikten Belkıs doğmuştur.[11]

Doğu kültüründe olduğu gibi Avrupa’da bilhassa eski Yunan, Roma, Kelt ve Töton; Amerika’da Kızılderili ve Aztek; Afrika yerlileri ve Eskimo kültürlerinde peri vb. Hayalî varlıklara inanılır. Periler Yunan mitolojisinde “nereid”ler, “nymph”ler, “musa”ler (müz); İskandinav kültüründe “troll”ler ve “elf”ler; İskoç ve İrlanda kültüründe “shee”, “pixy”, “pixie” ve “sprite”; Keltler’de Sidh’ler, Almanlar’da “undine” ve Fransızlar’da “fée”, Japonlar’da “kitsune”ler gibi birçok adla yer almaktadır. Batı’da edebiyat yanında resim, heykel ve dekoratif sanatlarda peri tasvirleri önemli yer tutar.

Periler normal boyda, kanatlı güzel kadınlar şeklinde tasvir edildiği gibi pervane ya da kelebek kanatlı, bazan mavi renkli bir çiçeğe konmuş böcek kadar küçük hayalî varlıklar olarak da tasvir edilir.[9]

Son güncelleme: 2 Eylül 2017.

Kaynaklar

[1] Fikret Karaman, "Cin" maddesi, DİA, TDV Yayınları, Ankara, 2006, s.103.
[2] Ahmet Sâim Kılavuz, "Cin" maddesi, DİA, TDV Yayınları, Ankara, 2002, VIII, s.8.
[3] Şevki Çelebi, "Sad Suresi 30-40. Ayetleri Işığında Süleyman A.S.’ın İmtihanı" (yüksek lisans tezi), Konya 2016, s.61.
[4] Abdullah b. Sâlih, Ebû Salih el-Misri, el-Leys’in kâtibi. (Hicri 122).
[5] İsfahânî, Râğıb, Müfredât Kurân Terimleri Sözlüğü, (trc. Yusuf Türker), Pınar Yayınları, İstanbul, 2007, s.342.
[6] Rahman, 15.
[7] Hicr, 27.
[8] Ahmet Sâim Kılavuz, a.g.e., s.9.
[9] Nebi Bozkurt, "Peri" maddesi, DIA, c.34, s.232.
[10] Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Külliyyâtı Şemsî yâ Dîvân-ı Kebîr, III, 125.
[11] Taberî, IX, 528; Kurtubî, XIII, s.187.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Fati, 05.02.2022, 19:59 (UTC):
Nasıl cinle arkadaş oluyor ya da evleniliyor? Bizim niye başımıza gelmiyor veya iddaa edenler ne yapıyor da oluyor yani?

Yorumu gönderen: selahatdin yılmaz, 30.12.2018, 13:09 (UTC):
yanlış degerlen diriyor sunuz bazı bilgileriniz dogru bazıları yanlıştır arkadaşlar ben evliyim eşimlede gayet mudluyuz birde kızımız var ayrıca cenabı allahın yaratdıgı bir varlıgı yok sayamaz sınız bu büyük günahtır ayetleride var yüce kuranda benim eşim su perisidir ve gayet ürkek ve zararsız dır kimseye kötülük etdine yalan söyledine raslamadım ilk eşimden 4 çocumvar ikisiylede gayet mudluyuz benim diyeceklerim bukadar lüdfen genelleme konuşmayalım onlarında duygularıvar incinir kırılan bir yapıya sahiptirler durup dururkende kimseye musallat olmazlar iyi günler dilerim

Yorumu gönderen: mehmet turgut, 06.07.2016, 18:37 (UTC):
funda hanım cınler rüyada gelmezker sen uyuyorum sanarsın da ondan


Yorumu gönderen: Herkim, 03.01.2016, 00:19 (UTC):
41:36 dan sonra videoya noldu yaa? Tam da merakli yerindeyken

Yorumu gönderen: Kemal, 15.11.2015, 18:42 (UTC):
Cinler ve şeytan dumansız ateşten (ışık) yaratılmıştır. Peki bu ışığı neden göremiyoruz? İnsan gözü sadece morötesi ile kızıl ötesi ışığın arasında kalan küçük bir frekans bandını (invisible light) görebilir. Bunun üzerindeki ve altındaki frekansları göremez. Çok yüksek frekanstaki ışık şeklinde olduklarından hızlarıda çok yüksektir. Frekans yükseldikçe ,dalga boyu düşer. Dolayısıyla her türlü madde moleküllerinin arasından geçebilir. Xray ışını gibi örnek verebiliriz. Tabiki frekansını tam olarak bilmemiyoruz. Ancak xray frekansından çok daha yüksek olduğu kesindir. Dalga boyları çok küçük olduklarından insan vücuduna girebildikleri gibi, Beyinde uyarı noktalarını ve sinirlere etki edebilirler. Beyinde görme sinirlerine etki ile insan karşısında onu (değişik şekillerde) gördüğünü zanneder. Bir başkası bu yüzden göremez. Peki bu yüksek frekanstaki varlık (cin, şeytan) nasıl oluyorda ışık gibi geçip gitmiyor dediğinizi duyar gibiyim. Bu yüksek frekanstaki mahlukat 1/1000000 mm belkide dahada düşük mesafesinde titreşerek sabit kalabilir. İnsan vücudundaki sinirleri kontrol edebildiği için beyine , görüntü (hallüsinasyon) ses (vesvese) şeklinde etki yapar. Buda demek oluyor ki her insana girebilir etki altına alabilir. Ama güçlü iradesi (inançlı) olanlar bu vesveselere kulak asmaz dolayısıyla etki edemez. Kuranda bununla ilgili pek çok ayet vardır.

muminun / 97
97. De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığını-
rım.”

fussilet / 36
36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa,
hemen Allah’a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla
bilendir.

Peki neden şeytana insana etki edebilmesi için izin verilmiştir. Bununla ilgili, ayet ;

sebe / 21
21. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hâkimiyeti yoktu. Ancak
ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan
ayırt edelim diye (ona bu fırsatı verdik). Senin
Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur

Oysa herkesin aklında Cin, şeytan denilince boynuzlu elinde ok şeklinde demiri bulunan garip yaratık vardır. Oysaki o çok sinsi cin, şeytan böyle yaratık şeklinde değildir. İnsanın zihninde nasıl göstermek istiyorsa beyne öyle gösterir. İnsanların içlerinde gezinerek kin,öfke,kıskançlık,haset vs. bunun gibi bir çok vesvese aşılamaya çalışır. Bu durumda Allah'ı hatırlayıp sağ duyulu olanlara etki edemez.

fussilet / 36
36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa,
hemen Allah’a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla
bilendir.

Yardımcı olabilmişimdir umarım. Saygılarımla. Daima iyi, hoşgörülü,güleryüzlü, sağduyulu ve mütevazi olabilmek dileğiyle..

Yorumu gönderen: Muzaffer, 10.05.2015, 21:58 (UTC):
Cin meselesi, bir sahtekarlıktır.

Çünkü;
-Cinler, gavurlara musallat olamayıp, inançlı ve temiz insana musallat oluyorlar!
-Cinlerin mantığı ve feraseti olmadığı halde, neden hep belli-başlı bir zümrenin insanlarını rahatsız ediyorlar??
-Cinler, Büyü'nün uygulaması olan tılsımın uygulayıcılarıdırlar. Şimdi, büyü kimlere isabet etmektedir? Temiz ve dürüst yaşayan insanlara!!!

....uzar gider.

Bu cin denilen varlıklar aslında, gayb aleminin, şerefsiz ve namussuz bir kisvesidir. Bu konuyu fazla açamıyorum. Zira, bu cin denilen sahte varlıkların ardına gizlenen büyük sahtekar, bana dayanılmaz işkenceler yapıyor!!! Sadece cin işinde değil, fazla açık konuşunca, başıma işler geliyor. Yani, pisliği sana çektireyim ama kimseye anlatma diyor, büyük sahtekar, işkenceci.

Sonuç: cin işi sahte bir iş olup, sahtekarlıktır! Ucuz ve naylondan bir iştir.

Yorumu gönderen: Irade, 07.08.2014, 18:41 (UTC):
Bu sehfenıde beyfendim. Bırde beyınle elaqelı sehfenı de beyfendim üzür ısteyırem bayan yorumum şehvet kımı düşdü bağışlayın

Yorumu gönderen: zayn.., 16.12.2010, 06:41 (UTC):
size bazı bilgiler veriyorum insan oğLu..ilk anladıqımda şaşırmıştım. okudum ve kavramaya basladım.. belirtiler şöyle diyor du sara hastası..uyur gezer..zamanlı zamnsız bayılmalar..asabilik hırcınlık..uykumda sıçramalarım..kabuslarım..uykuda gren agrılar.. hepsı korkutmştu beni ve şimdi acı cektiren bütün herkesten öcümü alıyrum..kimse merak etmesın hayatını yaa zindan olur zaytlarda yaa perişan olursun insanlarla..!!

Yorumu gönderen: karanlık, 27.11.2010, 11:59 (UTC):
yazmadınız bisürü şey var.ben sadece size küçük bi bilgi veriyim eğer nişanlandıysanız evlenmek için bir ay kalmıştır ve sonunda medyum olursunuz. evet onlar ateşten yaratılmıştır ve her zaman yanar haldedir.ben sadece cinleri değil başka varlıklarda gördüm. fati cvp yaz

Yorumu gönderen: Fatih Erdem, 21.10.2010, 12:12 (UTC):
Cinler; kendilerine "üç harfli", "iyi saatte olsunlar" gibi lâkaplar takılmasından hoşlanmazlar.
Nereden mi biliyorum?
Cin arkadaşımdan! Kendisi müslüman elhamdülillah!

Yorumu gönderen: ramazan ince, 13.07.2010, 20:39 (UTC):
bu üc harfli yaratiklar musmun hayvan sekline girebiliyorlarmiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744581 ziyaretçi (144632706 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)