Delail-i Hayrat
 

Delail-i Hayrat

DELÂİL-İ HAYRAT OKUMAYA BAŞLARKEN

Delâil-i Hayrat okumaya başlamak isteyen önce başa alınan Resûlullah s.a.v. Efendimizin isimlerini okumakla başlamalıdır. İsimleri okumaya başlarken daha önce anlatıldığı gibi:

"MUHAMMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem. AHMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem. HAMİD Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem." diyerek okumalıdır. Böylece her ismin sonunda tazim Salâvatı okuyarak bitirmelidir. Fakat daha faziletli olmasını dilerse şöyle okumalıdır.

Allahümme salli ve sellim alâ men ismühu MUHAMMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem
Allahümme salli ve sellim alâ men ismühu AHMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem
Allahümme salli ve sellim ala men ismühu HAMİD Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem

O kutlu isimleri, bu şekilde Salâvat-ı Şerifelerle tamamlamış olur.

Allah-ü Teâlâ ona salât ve selam eylesin. Allah'ım Muhammed (Ahmed, Hamid) olan zata salât ve selam eyle. Allah-ü Teâlâ ona salât ve selam eylesin.

Yani:Resûlullah (sav) Efendimize her ismin önünde ve sonunda salât-ü selam okuyarak tamamlar. Böylece okuyanların sevabı boldur. İsimleri okumadan, doğrudan doğruya salâvat-ı şerifelere başlamak caizdir. Ancak en iyisi ve en uygunu Resûlullah (sav) Efendimizin kutlu isimlerinden başlayıp okumaktır.

HAZA DUÂÜN – NİYYETİ YÜKRAÜ

Bismillâhirrahmanirrahîm. Elhamdü Lillahi Rabbil-Âlemin. Hasbiyellahü ve ni'mel Vekil. Vela havle vela kuvvete illa Billah'il Âliyyil Azim. Allahümme inni ebraü min havli ve kuvveti ilâ havlike ve kuvvetike. Allahümme immi etekarrebü ileyke bis-salâtiAlâ Seyyidina Muhammedin Abdike vw Nebiyyike ve Resulike Seyyid'il Mürselin Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Selleme imtisalen li emrike ve tastiken lehu ve muhabbeten fihi ve şavkan ileyhi ve ta'zimen likadrihi ve likevnihi Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Selleme ehlen lizalike fetekabbelha minni bi fazlike vec'alni min ibâdikessalihin ve vaffıkni likıraatiha aleddevami bicahihi indeke ve Sallallahü Alâ Seyyidina Muhammedin ve Âlihi ve Sahbihi ve Sellem.

BU NİYYET DUASI OKUNACAKTIR

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adı ile. Âlemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Allah bana yeter; O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet, ancak Yüce ve Azim olan Allah'ındır. Allah'ım, kendi gücümden ve kuvvetimden ayrılıp Senin gücüne ve kuvvetine sığınırım.
Allah'ım, Nebin, Resulün, Kulun, Resullerin Efendisi Muhammed'e salâvat okumak yolunda Sana yakınlık bulmak istiyorum. Allah-ü Teâlâ Ona salat ve selam eylesin. Bu salâvatı şunun için okuyorum: Emrine uymak, Resulünü tasdik, Ona sevgi, Ona şevk ve Onun şanına tazim. Böyle bir salâvatla anılmaya lâyıktır. Bu salâvatımı fazlınla kabul eyle; beni salih kullarından kıl; devamlı Salâvat-ı Şerife okumam için bana başarı ihsan eyle. Resulüllah s.a.v. Efendimizin Senin katındaki kadri ve kıymeti hürmetine. Tekrar, tekrarAllah-ü Teâlâ'nın Efendimiz Muhammed'e s.a.v. âline ve ashabına salât ve selâm eylemesini dilerim.

YUKRAÜ KABLE ŞÜRUİD DELÂİL

Bismillahirrahmanirrahim
Estağfirullah' el-azîm' ellezi lâ ilâhe illâ hüvel-Hayy'el kayyume ve etubü ileyhi ve nes'elühüt – tevbete vel-mağfirete vel-hidâyete lena innehu hüvet-tevvab'ür-Rahim.
Sübhanallahi velhamdü Lillahi ve lâ ilahe İllallahü Vellâhü Ekberü vela havle vela kuvvete illa Billah-il Aliyy'il- azim. (11 kez) Hasbünallahü ve ni'mel- vekil. (11 kez) İhlâs-ı Şerif. (11 kez) Bieuzü vel besmeleti. (1 kez) Muavvezeteyni bil-besmeleti. (1 kez) Fatiha-i şerife bil-besmeleti. (1 kez)

("Bil-besmeleti" demek, besmele ile okunacak dua demek. Örneğin, "Fatiha-i şerife bil-besmeleti"; besmeleyle okunacak fatiha demek. "Bieuzü vel besmeleti"; euzu besmele demek.)

DELÂİLE BAŞLAMADAN OKUNACAK.

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın c.c. Adı ile. Azîm Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Şöyle ki: Ondan başka İlah yoktur. Hayy Kayyum'dur. Ona tevbemi arz eder, kabulünü dilerim. Bizim için tevbe, mağfiret hidâyet dileriz. Çünkü O; merhametli, tevbeyi kabul buyuran Zattır. Yüce Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.

Güç ve kuvvet ancak Yüce ve Azim olan Allah'ındır. (11 kere okunacak) Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. (11 kere okunacak) Bundan sonra euzû besmele çekerek İhlâs süresini okur. (11 kere okunacak)

Besmele ile Felâk ve Nas süreleri ve besmele ile Fatiha süresi okunur. Bu süreler besmele ile birer kere okunacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Sallalâhü alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.

1. Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

2. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ âli İbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecid.

3. Allahümme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

4. Allahümme salli alâ Muhammedin'in-Nebiyy'il-ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin.

5. Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve Resulike.

6. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid. Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid. Allahümme ve tarahhem alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tarahhamte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid. Allahümme ve tahannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tahannente alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid. Allahümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema sellemte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

7. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve alâ Muhammedin ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecid.

8. Allahümme salli alâ Muhammedin 'in-Nebii ve ezvacihi ümmehat'il-mü'minine ve zürriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

9. Allahümme berik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

10. Allahümme dahiyel-medhüvvati ve bariel mesmukâti ve cebbar'elkulubi alâ fıtratiha şekiyyiha ve saidiha'c'al şeraife salâvatike ve nevamiye berekâtike ve re'fete tahannünike ve re'fete tahannünike alâ Muhammedin abdike ve resulikelfatihi lime uğrika vel-hatimi limasebaka vel-mu'lin'ilhakka bil-hakkı ved-damiği liceyşat'il-ebatıli kema hummile faztalaa biemrike bitaatike müstevfizen fi merdatike vaıyen livahyike hafızan liahdike maziyen alâ nefazi emrike hatta evra kabsen likabisin alâullahi tasılü biehlihi esbabehu bihi hüdiyet'il-kulubü ba'de havdat'il-fiteni vel-ismi ve ebhece muzıhat'il-a'lami ve nairat'il-ahkâmi ve münirat'il-a'lami ve nairat'il-ahkâmi ve münirat'il-İslâmi fehüve eminükel-me'munü ve hazinü ilmikel-Mahzuni ve şehidüke yevm'ed-dini ve beisüke ni'meten ve Resulüke bil-hakkı rahmeten Allahümmefsah lehu fiadnike veczihi müdaafat'il-hyari min fazlike mühennatin lehu gayre mükedderatin min fevzi sevabik'el-mahluli ve cezili ataik'el-ma'luli Allahümme a'li alâ binain-nasi binaehu ve ekrim mesvahü ledeyke ve nüzülehu ve etmim lehu nurehu veczihi min'ibtiasike lehu makbul'eş-şehadeti ve mardiyy'el-mekaleti za mantıkın adlin ve huttatin faslin ve bürhanin azim.

11- innelahe ve melâiketehu yusallune alen-nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen lebbeykellahümme Rabbi ve sa'dyeke salâvatüllah'il-berr'ir-rahimi vel-melâiket'il-mukarrebine ven-nebiyyine ves-sıddıkine veş-şehedai ves-salihine vema sebbeha leke min şey'in ya Rabbel'âlemine alâ seyyidina Muhammedibn-i Abdillahi hatem'in-nebiyyine ve seyyid'il-mürseline ve imam'il müttakine ve Resuli Rabbilâlemine eş-şahid'il-beşir'id-dai ileyke biiznikessirac'il-müniri aleyhisselâm.

12- Allahümmec'al salâvatike ve berekâtike ve rahmetike alâ seyyid'il-mürseline ve imam'il-müttakine ve hatem'in-nebiyyine Muhammedin abdike ve resulike imam'il-hayri ve kaid'il-hayri ve resul'ir-rahmeti Allahümmeb'ashü makamen mahmuden yağbituhu fihil-evvelune vel-âhirune Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid. Allâhümme berik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

13- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ahl-i beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaıhi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmain ya erhamerrahimin.

14- Allâhümme salli alâ Muhammedin adade men salla aleyhi ve salli alâ Muhammedin adade men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin kema emertena bis-salâti aleyni ve salli aleyni kema yuhibbu en yusalla aleyni.

15. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema hüve ehlühu. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tuhibbü ve terdahü lehu.

16. Allahümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin a'tı Muhammeden'id-derecete vel-vesilete fil-cenneti. Allahümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin'iczi Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme ma hüve ehlühu.

17. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehl-i beytihi.

18. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka mines-salâti şey'ün verham Muhammeden ve ale Muhammedin hatta lâyebka miner-rahmeti şey'ün ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka minel-bereketi şe'ün ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka mines-selâmi şey'ün.

19. Allâhümme salli alâ Muhammedin fil-evveline ve salli alâ Muhammedin fil-ahirine ve salli alâ Muhammedin fin-nebiyyine ve salli alâ Muhammedin fil-mürseline ve salli alâ Muhammedin fil-meleil-a'lâ ilâ yevm'id-din. Allahümme a'tı Muhammedenilvesilete vel-fazilete veş-şerefe ved-derecet'el-kebirete Allahümme inni amentü bimuhammedin velem erehu felâ tahrimni fil-cinani rü'yetehu verzukni suhbetehu ve teveffeni alâ milletihi veskınî min havzıhi meşreben reviyyen saiğan henien lânazmeü ba'dehu ebeden inneke alâ külli şey'in kadir. Allahümme ebliğ ruhe Muhammedin minni tahiyyeten ve selâma. Allahümme ve kema amentü bihi ve lem'erehu felâtâhrimni fil-cinani rü'yetehu.

20. Allahümme takabbel şefaate Muhammedin'il-kübra verfa' derecetehül-ulya ve atihi sü'lehu fil-âhireti vel-ulâ kema ateyte İbrahime ve Musa.

21. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ ibrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

22. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyike ve resulike ve İbrahime Halilike ve safiyyike ve Musa Kelimike ve Neciyyike ve İsa Ruhike ve kelimetike ve alâ cemii melâiketike ve resülike ve enbiyaike ve hıyretike min halkike ve asfiyaike ve hassatike ve evliyaike min ehli arzıke ve semaike ve sallallâhü alâ seyyidina Muhammedin adede halkıhi ve rızae nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatihi ve kema hüve ehlühu ve küllema zekerehüz - zakirune ve gafele an zikrihil - gafilune ve alâ ehli beytihi ve ıtretihit - tahirine ve sellim teslima.

23. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ ezvacihi ve zürriyetihi ve alâ cemiin - nebiyyine vel - mürseline vel - melâiketi vel - mukarrebine ve cemii ibadillah'is -salihine adede maamtarat es-semaü münzü beneyteha ve salli alâ Muhammedin adede ma enbet'il-arzu münzü dahavteha ve salli alâ Muhammedin aded'en-nücumi fis-semai feinneke ahşayteha ve salli alâ Muhammedin adede ma teneffeset'il-ervahu münzü halakteha ve salli alâ Muhammedin ma halakte ve matahluku ve maahata bihi ilmüke ve ad'afe zalike. Allahümme salli aleyhim adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatike. Allahümme salli aleyhim salâten tefuku ve tafdulü salât'el - musalline aleyhim minel - halkı acmaine kefazlike alâ cemii halkıke. Allahümme salâten daimeten müstemirreted - devami alâ merr'il - leyali vel - ayyami muttassilet'ed - devami lenkıdae leha ve lensırame alâ merr2il - leyali vel - eyyami adede külli vabilin ve tallin.

24-Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyike ve İbrahime Halilike ve alâ cemii enbiyaike ve asfiyaike men ehli arzıke ve semaike adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatike ve münteha ilmike ve zinete cemii mahlukatike salâten mükerreten ebeden adede maahsa ilmüke ve mil'e maahsa ilmüke ve ad'afe ma ahsa ilmüke salâten tezidü ve tefuku ve tafdulü salât'el-musalline aleyhim min'el-halkı uzlike alâ cemii halkıke.
[ (Sümme ted'u bihazed'duâi feinnehu mercüvvül-licabeti inşallahü taalâ...ba'des-salâti alâ en-nebiyyi sallalâhü aleyhi ve sellem (not:Çizgili kısım vird olarak okunmamalıdır.)
Allahümmec'alni mimmen lezime millete Nebiyyike Muhammedein sallallâhü aleyhi ve selleme ve azzame hürmetehu ve eazza kelimetehu ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da'vetehu ve kessere tabiiyhi ve firkatehu ve vafa zümretehu ve lemyuhalif sebilehu ve sünnetehu.
Allahümme inni es'elükel-istimsake bisünnetihi ve euzü bike minel-inhirafi amma cae bihi.
Allahümme inni es'elüke min hayri maseeleke minhü Muhammedün Nebiyyüke ve

Resulüke Sallallâhü aleyhi ve sellem.
Ve euzü bike min şerri mesteazeke minhü Muhammedün Nebiyyüke ve Resulüke Sallallâhü aleyh ve sellem.

Allahümme'asımni min şer'ilfiteni ve afin min cemiil-mihani ve aslih minni mazahara va ma batana ve nakkı kalbi minel-hıkdivel-hasedi ve lâtec'al aleyye tibaaten liahaden.
Allahümme inni es'elükel-ahze biahseni matalemü vet-terke liseyyii matalemü ve es'elüket-tekeffülebirrızkı vez-zühde fil-kifafi vel-mahrace bil-beyani min külli şüphetin vel-felece bis-savabi fi külli huccetin vel-adle fil-gazabi ver-rızai vet-teslime lima yecri bihil-kazaü vel-iktisade fil-fakri vel-gına vet-tevazua filkavli velfi'li vessıdka filciddi vel-hezeli.
Allahümme inne li zunuben fima beyni ve beyneke ve zünuben fima beyni ve beyne halkıke.

Allahümme makâne leke minha fağfirhu ve makâme minha lihalkıke fetahammelhü anni ve ağnini bifazlike inneke vasiul-mağfireti Allahümme nevvir bil-ilmi kalbi vesta'mil bitaatike bedeni ve hallis minel-fiteni sırri veşgal bil-itibari fikri ve kıni şerre vesavis-iş-şeytani ve ecirni minhü ya Rahmanü hatta lâyekûne lehu aleyye sultan.
Allahümme inni es'elüke min hayri mata'lemü ve euzü bike min şerri mata'lemü inneke ta'lemü ve lâna'lehü ve ente allâm'ül-guyub.
Allahümme min zemani haza ve ihdakıl'ıl-fiteni ve tatavüli ahl'il-cür'eti aleyye vestiz'afihim iyyaye.

Allahümmec'alni minke fiiyazin meniin ve hırzin hasinin min cemii halkıke hatta tübelliğani eceli muafen.) (Bu kısım merhum Delâlil-i Hayrat kitabının yazarı tarafından okuyuculara dua olarak sunulmuştur. Salavat-ı Şerif içindeki dualardan biridir.) ]

25-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men sallâ aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tenbağis-salâtü aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tecibüs-salâtü aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emarte en yusalla aleyhi.

26- Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin'illezi nuruhu minnur'il-envari ve eşraka bişuai sırrih'il-esraru.
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehli beytihil-ebrari ecmain.

27-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve hatimi enbiyaike. Salâten tedumü bidevamike ve tebka bibekaike salâten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamerrahimin.

28-Allahümme Rabbelhilli vel-harami ve Rabb'el-meş'ar'il-harami ve Rabb'el Beytil-harami ve Rabb'er-rükni vel-makami ebliğ liseyyidina ve mevlâna Muhammedin minnes-selâm.

29-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin seyyid'il-evveline vel-âhirin.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin fikülli vakatin ve hin.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin fil-meleila'la ilâ yevm'id-din.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin hatta terisel-arza ve men aleyha ve ente hayrül-varisin.

30-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin 'in-nebi'il-ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecidün ve barik alâ Muhammedin'in-nebiil -ümmiyyi kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

31-Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin aded ma ahata bihi ilmüke ve cera bihi kalemüke ve sebakat bihi meşietüke ve sallet aleyhi melâiketüke salâten dimeten bidevamike bakiyeten bifazlike ve ihsanike ilâ ebed'il-ebedi ebeden lânihahayete liebediyetihi ve lâfenae lideymumiyetihi.
Allahümme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin adede maahata bihi ilmüke ve ahsahü kitabüke ve şehidet bihi melâiketüke varda an ashabihi verham ümmetehu inneke Hamidün Mecid.

32-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ cemii ashabi Muhammedin.

33-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin vealâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil-alemine inneke Hamüdün Mecid.

34-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahata bihi ilmüke.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahsa hü kitabüke.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretüke.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahassasathü iradetüke.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mateveccehe ileyhi emrüke ve neyhüke.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mavesiahu sem'uke.
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahata bihi basaruke.

35-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede mazekerehüz-zakirun. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede magafele an zikrihil-gafilun.

36. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede katr'il-emtari. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede evrak'il-escari. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede devabb'il-kıfari. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede devabb2il-bihari,Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede miyah'il-bihari. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede maazlame aleyh'il-leylü ve edae aleyh'in-neharu.

37-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevâna Muhammedin bil-gudüvvi vel-asali. Allahümme salli, âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedi din aded'er-rimali. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedi'n aded'en nisai ver-ricali.

38. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin rızae nefsike. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin midade kelimatike. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin mil'e semavatike ve arzıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin zinete arşıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin zinete arşıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede mahlukatike. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin efdale salâvatike.

39. Allahümme salli âlâ nebiyyir-rahmeti, Allahümme salli âlâ Şefiil-ümmeti. Allahümme salli âlâ kâşifil-gummeti. Allahümme salli âlâ mücliz-zulmeti Allahümme salli âlâ mulin-ni'meti. Allahümme salli âlâ mü'tir-rahmeti.

40. Allahümme salli âlâ sahib'il-havz'il-mevrudi. Allahümme salli âlâ sahib'il-makam'ü-mahmudi. Allahümme salli âlâ sahib'il-livail-ma'kudi. Allahümme salli âlâ sahib'il-mekân'ü-meşhudi. Allahümme safli alel-mevsufi bil-keremi vel-cudi. Allahümme salli alâ men hüve fis-semai Mahmudün ve fil-arzi Muhammedün.

41. Allahümme salli âlâ sabib iş-şâmmeti. Allahümme salli âlâ sahibil-alâmeti. Allahümme salli alel-mevsu fi bil-kerameti. Allahümme salli alelmahsusi bizzeameti. Allahümme salli âlâ men kâne tuzillüh'ül - gamametü Allahümme salli ala men kâne yera men halfehu kema yera men emamehuAllahümme salli alâş-şefiil-müşaffaiyevm'el-kıyameti.

42. Allahümme salli âlâ sahib'iddaraati. Allahümme salli âlâ sahib'iş-şefaati. Allahümme salli âlâ sahib'il-vesileti. Allahümme salli âlâ sahib'il-
fazileti. Allahümme salli âlâ sahib'id-derecet'ir-rafiati. Allahümme salli âlâ
sahib'il-hiraveti. Allahümme salli âlâsahib'in - na'leyni. Allahümme salli âlâsahib'il-hücceti. Allahümme salli âlâsahib'il-bürhani. Allahümme salli âlâsahibis-sultani. Allahümme salli âlâ sahib'it-taci. Allahümme salli âlâ sa-hib'il-mi'raci. Allahümme salli âlâ sa-hib'il-kadibi. Allahümme salli âlâ ra-kib'in-necibi. Allahümme salli âlâ ra-kib'il-büraki. Allahümme salli.âlâ muhtenk'is-seb'it-tıbakı.

43. Allahümme salli aleş - şefii ficemül-enami. Allahümme salli âlâ men sebbeha fîkeffîh'ittaamü. Allahümme salli âlâ men beka ileyh'ü-ciz'u ve hanne lifirakıhi. Allahümme salli âlâ men tevessele bihi tayr'ül-felâti. Allahümme salli âlâ men sebbehat fi keffihil-hasatü. Allahümme salli âlâ men teşeffaa ileyh'iz-zabyü biefsahi kelâmın. Allahümme salli âlâ men kellemeh'ûd-dabbü fi-meclisihi maa ashabihil-a'lâmi.

44. Allahümme salli alel-beşir'in-neziri. Allahümme salli ales-sirac'il-müniri. Allahümme salli âlâ men şekâ ileyh'- ü-bairü. Allahümme salli âlâ men te-feccefa nün beyni esabiihil-maün-nemirü. Allahümme salli alet-tahir'ilrıutahhari. Allahümme salliâlâ nur'il-envari. Allahümme salli âlâ meninşakka lehül-kameru. Allahümme salli alet-tiyyib'il-mutayyabi. Allahümme salli aler-resul'il-mukarrabi. Allahümme salli alel-fecr'is-satıi. Allahümme salli alen-necm'is-sakıbi. Allahümme salli alel-urvet'il-vüska. Allahümme salli âlâ neziri ehl'ilarzı. Allahümme salli aleş-şefii yevm'el-ara. Allahümme salli ales-saki linnasi minel-havzi. Allahümme salli âlâ sahibi liva-il-hamdi. Allahümme salli alel-müşemmiri an said'ü-ciddi. Allahümme sallialel-mûsta'mili fimerdatike gayet'el-cühdi.

45. Allahümme salli alen-nebiy-yil-hatemi. Allahümme salli aler-re-suril-hatemi. Allahümme salli alel-mustafal-kaimi. Allahümme salli âlâ resulike Ebil-kasimi.

46. Allahümme salli âlâ sahib'ilâyati. Allahümme salli âlâ sahib'id-dilâlati. Allahümme salli âlâ sahib'il-işarati. Allahümme salli âla sahib'il-keramati. Allahümme salli âlâ sahib'ilalâmati. Allahümme salli âlâ sahib'ilbeyyinati. Allahümme salli âlâ sahib'il-mucizati. Allahümme salli âlâ sahib'il-havarık'il-adati.

47. Allahümme salli âlâ men sellemet aleyh'il-ahcaruAllahümme salli âlâ men secedet beyne yedeyh'il-eşcaru. Allahümme salli âlâ men tefettekat min nurih'ü-ezharu. Allahümme salli âlâ men tabet bibereketihis-simaru. Allahümme salli âlâ men ıhdarrat min bakiyyeti veduihileşcaru. Allahümme salli -âlâ men fadat min nurihi cemiul-envaru. Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi tuhatt'ul-evzaru. Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi tünalü menazil'ül-ebrari. Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi yurham'ül-kiba-ru vessığaru. Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi netanaamü fihazidid-dari ve fi tilkeddari. Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi tünalü rah-met'ül-aziz'il-gaffari.

48. Allahümme salli alel-man-sur'ü-müeyyedi. Allahümme salli alel-muhtar'ü-mümeccedi. Allahümme salli. âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin. Allahümme salli âlâ men kâne iza meşa fil-berril-akferi taallakafil-vuhu-şü biezyalihi. Allahümme salli aleyhi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslima. Vel-hamdü lillahi Rabb'il-âlemin.

49. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve sellim aleyhi veczihi anna ma hüve ehlühu habibüke (selâsen) Allahümme salli âlâ seyyidina îbrahime ve sellim aleyhi veczihi anna ma hüve ehlühu halilüke selâsen.

50. Allahümme salli âlâ na Muhammedin ve âlâ ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ve rahim te ve barekte âlâ îbrahime fil-âlemi-innekehamidün Mecidün. Adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete ar şike ve midade kelimatike

51. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede men salli aleyhi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede ma sulliye aleyhi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ad'afe ma sulliye aleyhi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin kema hüve ehlühu. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin kema tuhibbü ve terda lehu.

52. Allahümme salli âlâ ruhi seyyidina Muhammedin fil-ervahı ve âlâ cesedihi fil-ecsadi ve âlâ kabrihi fil-kuburi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve selüm.

53. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin küllema zekerehüz-zakiruna Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin küllema gafele an-zikrihil-gafilun.

54. Allahümme salli ve sellim âlâ seyyidina Muhammed'in-nebiyyil-ümmiyyi ve ezvacihi

ümmehat'it-mü'-minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi salâten ve selâmen tâyuhsa adeddühü-ma ve lâyuktau mededühüma.

55. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede maahata bihi ilmüke ve ahsahü kitabüke salâten tekûnü leke rızaen Ve lihakkıhı edaen ve a'tıhil-vesilete vel-fazilete ved-de recet'er-refiate veb'ashü Allahümm'el-makam'el-mahmudellezi vaadtehu veczihi anna mahüve ehlühu ve âlâ cemii ihvanihi minen-nebiyyine ves-sıd-dıkiyne veş-şühedai ves-salihin.

56. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve enzilhül-münzel'el-mukarrebe yevnı'el-kıyameti.

57. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin'illahümme tevvic-hü bitac'il-izzi ver-rızai, vel-kerameti. Allahümme a'ti liseyyidina Muhammedin efdale maseeleke linefsihi ve a'tı liseyyidina Muhammedin efdale maseeleke lehu ehadün min halkıke ve a'tı liseyyidina Muhammedin efdale ma-ente. Mes'ulün lehu ilâ yevm'il-kıya-meti.

58. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve Âdeme ve Nuhin ve îbrahime ve Musa ve îsa ve mabey-nehüm minen-nebiyyine vel-mürseline salâvatüllahi ve selâmühu aleyhim ecmain.

59. Allahümme salli âlâ ebina Âdeme ve ümmina Havvae salâvate melâiketike ve a'tıhima miner-dıdvani hatta turdiyetüma veczi-himallahümme ma cazeyte bihi eben ve ümmen an valideyhima.

60. Allahümme salli âlâ seyyidina Cibrile ve Mikâile ve Israfile ve Azraîle ve hamelet'il-arşi ve alel-melâiketi vel-mukarrebine ve âlâ cemiil-enbiyai vel-mürseline salâvatüllahi ve selâmühu aleyhim ecmain.

61. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede maalimte ve mil'e maalimte ve zinete maalimte ve midade kelimatike.

62. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten mevsuleten bilmezidi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten la tankatıu ebed'el-ebedi ve lâtebidü.

63. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâtekelleti salleyte aleyhi ve sellim âlâ seyyidina Muhammedin selâmekellezi sellemte aleyhi veczihi anna ma hüve ehlühu, Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten turdike ve turdihi ve terda biha anna veczihi anna mahüve ehlühu.

64. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin bahri envarike ve madini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve tırazi mülkike ve hazaini rahmelike ve tariki şeriatikel-mütellezzizi bit'evhike insani ayn'il-vücudi vessebebi fikülli mevcudin aynı ayani halkıke mütakaddimi min nuri zıyaike salâten tedumü bidevamike ve tebka bibekaike lâmünteha leha düne ilmike salâten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel-âlemin.

65. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede ma fiilmillahi salâten daimeten bidevami mülkillahi.

66. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin kema salleyte âlâ seyyidina îbrahime ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin kema barekte âlâ âli îbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecidün.

Adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatike ve adede ma zekereke bihi halkuke fima meda ve adede mahüm zakiru neke fima beka fi külli senetin ve şehrin ve cümuatia ve yevmin ve leyletin ve saatin minessaati ve semmin ve nefesin ve tarfatin ve lemhatin minel-ebedi ilel-ebedi ve abad'id-dünya ve abad'il-âhireti ve eksere min zatike lâyankatıu evvelühu ve lâyenfedü âhıruhu.

67. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin âlâ kadri hübbike fihi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin âlâ kadri inayetike bihi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve mikdarihi.

68. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten tünciyna biha min cemiil-ehvali vel-afati ve takdiy lena biha cemial-hacati ve tutahhiruna biha min cemiis-seyyiaü ve terfauna biha a'led-derecati ve tübelliğuna biha aksal-gayati min cemiilhayrati fil-hayati ve ba'del-memati.

69. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salât'er-rızai varda an ashabihi rızaer-rıza.

70. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin'is-sabikı lil-halkı nuruhu ve rahmetün lil-âlemine zuhuruhu adede men meda min halkıke Ve men bekiye ve men saide minhümve men şakiye salâten testağrık'ul-adde ve tuhitu bü-haddi salâten lâgayeteleha ve lâmünteha ve lenkıdae salâten daimeten bidevamike ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalike.

71. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin'illezi mele'te kalbehu min celâlike ve aynehu min cemalike feasbaha ferihan müeyyeden mansuren ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen vel-hamdü lillahi âlâ zalike.

72. Allahümme salli âlâ seyyidina Ve mevlâna Muhammedin adede evrak'iz-zeytüni ve cemiis-simari. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede makâne ve yekûnu ve adede ma azleme aleyh'il-leylü ve adae aleyh'in-neharu. Allahümme salli âlâ seyyidina Ve mevlâna Muhammedin ve âlâ âlihi ve ezvacihi ve zürriyetihi adede enfasi ümmetihi.

Allahümme bibereket'is-salâti aleyhic'alna bissalâti aleyhi minel'faizine ve âlâ havzıhi minel-varidin'eşşaribine ve bisünnetihi ve taatihi minel-âmiline ve lâtahul beynena ve beynehu yevm'eHayameti ya Rabb'elâlemine.

Vağfirlena ve livalidiyna ve licemiil-müsUmihe. Elhamdü lillahi Rabbil'âlemin.

73. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin ekremi halkıke ve siraci ufukıke ve efdalı kaimin bihâkkıkel-meb'usi biteysirike ve nfkıke salâten yetevalâ tekrarüha ve telûhü alel-ekvanî envaruha.

74. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin efdali memduhin bikavlike ve eşrefi dain lil-i'tisami bihablike ve hatemi enbiyaike ve rüsülike salâten tübelliğuna fid-dareyni amime fazlike ve keramete rıdvanike ve vaslike.

75. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin ek-rim'il-küremai min ibadike ve eşref'ümünadihe liturukı reşadike ve siraci aktarike ve bilâdike salâten lâtefna ve lâtebidü tübelliğuna biha keramet'el-mezidi.

76. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin'ir-refii makamühül-vacibi tazimühu vehtiramühu salâten lâtankatıu ebeden ve lâtefna sermeden ve lâtanhasıru adeden.

77. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin kema salleyte âlâ îbrahime ve âlâ âli îbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecidün.

78 ve sallillahümme âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin küllema zekerehüz-zakirune ve gafele) an zikrihil-gafilüne.

79. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âle Muhammedin ve barik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte âlâ îbrahime ve âlâ âli îbrahime inneke Hamidün Mecidün.

80. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin'in-nebiyy'il-ümmiyy'it-tahir'il-rnutahhari ve âlâ âlihi ve sellim.

81. Allahümme salli âlâ men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel-kevseri veş-şefaati.

82. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin nebiyy'il-hükmi vel-hikmet'is-sirac'il-vehhac'il-mahsusi bil-huluk'ıl-azimi ve hatm'ir-rüsüli zil-mi'raci ve âlâ âlihi ve ashabihi ve etbaihis-salikine âlâ menhecihil-kavimi. Fea'zimillahürame bihi minhace nücum'ü islâmi ve mesabih'iz-zalâmi el mühteda bihim fi zulmeti leyl'iş şekk'id-daci.

Salâten daimeten müstemirreten ma telatamet fil-ebhur'il-emvacü ve tafe bil-beyt'ü-atikı min külli feccin amikm'ü-huccacü.

83 ve efdal'üs-salâti vet-teslimi âlâ Muhammedin resulihil-kerimi ve safvetihi minel-ibadi ve şefiil-halaikı fil-miadi sahib'il-makam'il-mahmudi vel-havz'ıl-mevrudi en-nahidı bia'bair-risaleti vet-tebliğ'il-eammi vel-mahsusi bişerefis-siayeti fis-salâh'ü-a'zami sallallâhü aleyhi ve âlâ âlihi salâten daimeten müstemirret'eddevami âlâ merr'il-leya-li vel-eyyami.

84, Fehüve seyyid'ûl-evveline vel-âhirine ve afdal'ül-evveline vel-âhirine aleyhi efdalü salât'il-musalline ve ezkâ selâm'ü-müsellimine ve atyabü zikr'iz-zakirine ve afdalü salâvatillahi ve ahsenü salâvatillahi ve ecellü salâvatillahi ve ecmelü salâvatillahi ve ekmelü salâvatillahi ve esbağu salavatülahi ve etemmü salâvatillahi ve azharu salâvatillahi ve a'zamü salâvatillahi ve ezkâ salâvatillahi ve atyabü salâvatillahi ve ebrekü salâvatillahi ve ezkâ salâvatillahi ve enma salâvatillahi ve evfa salâvatillahi ve esna salâvatillahi ve a'la salâvatillahi ve ekserü salâvatillahi ve ecmau salâvatillahi ve aammü salâvatillahi ve edvemü salâvatillahi ve ebka salâvatillahi ve aazzü salâvatillahi ve erfau salâvatillahi ve a'zamü salâ-vaüUahi âlâ efdali halkıllahi ve ahseni Halkıllahi ve ecelli halkıllahi ve ekremi halkıllahi ve ecmeli halkıllahi ve ekmeli halkıllahi ve etemmi halkıllahi ve a'zami halkıllahi indallahi Resulillahi ve nebiyyillahi ve habibillahi ve safiyyillahi ve neciyyillahi ve halilla-hi ve veliyyillahi ve eminillahi ve hıyretillahi min halkıllahi ve nuhbetillahi min beriyyetillahi ve safvetillalıi min enbiyâillahi ve urvetillahi ve işmetillahi ve ni'metillahi ve miftahi rahmetillahi el-muhtari min rüsülillahi el-müntahabi min halkıllahi el-faizi bil-matlabi fil-merhebi vel. Merğab'il-muhlasi fima vühibe ekremi meb'usin esdaki kailin encahi şafiin efdali müşaffain'ilemini fimestudias-sadıkı fima bellağa es-sadıı biemri rabbihi- el-muztalü bima hummile akrebi rüsülillahi illallahi ve sileten ve a'zamıhim gaden indallahi menzileten ve fazileten ve ekremi en-biyaîllahil-kiramis-safveti alellahi ve ahabbihim illallahi ve akrabihim zülfa ledellahi ve ekrem'il-halkı alellahi ve ahzahüm ve erdahüm ledellahi ve a'lennasi kadren ve a'zamihim mahallen ve ekmelihim mehasinen ve fazlen ve efdal'il-enbiyai derecelen ve ekmelihim şeriaten ve eşref il-enbiyai nisaben ve ebyenihim beyanen ve hitaben ve efdalihim mevliden ve mühaceren ve itreten ve ashaben ve ekrem'in-nasi erumeten ve eşrefihim cürsumeten ve hayrihim nefsen ve atharihim kalben ve asdakıhim kavlen ve ezkâhüm fiilen ve esbetihim aslen ve evfahüm ahden ve emkenihim mecden ve ekremihim tab'an ve ahsenihim sun'an ve atyabihim fer'an ve ekserihim taaten ve sem'an ve a'lahüm makamen ve ehlahüm kelâmen ve ezkâhüm selâmen ve ecellihim kadren ve a'zamihim fahren ve esnahüm fahren ve erfaıhim fil-meleil-a'la zikren ve evfahüm ahden ve asdakıhim va'den ve ekserihim şükren.ve a'lâhüm emren ve ecmelihim sabreri ve ahsenihim hayren ve akrabihimyüsren ve eb'adihim mekânen ve a'zamihim şe'nen ve esbetihim bürhanenve ercahihim mizanen ve evvelinim imanen ve evzahihim beyanen ve ef-sahihim lisanen ve ezharihim sultanen.

85. Allahümme salli âlâ Muhammedin abdike ve resuliken-nebiyy'il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin.

86. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin salâten tekûnü leke rızaen ve lehu cezaen ve lihakkıhi edaen ve a'tıhil-vesilete vel -fazilete vel-makam'el-mahmudellezi vaadtehu veczihi anna ma hüve ehlühu veczihi afdale macazeyte nebiyyen an kavmihi ve resulen an ümmetihi ve salli âlâ cemii ihvanihi minen-nebiyyine ves-salihine ya erhamer-rahimine.

87. Allahümmec'al fezaile salâvatike ve şeraife zekevatike ve nevamiye berekâtike ve avatıfe re'fetike ve rahmetike ve tahiyyetike ve fezaile alâike âlâ Muhammedin seyyid'il-mürseline ve resuli Rabb'il-âlemin.

Kaid'il-hayri ve fatih'il-büri ve nebiyy'ir-rahmeti ve seyyid'il-ümmeti.

Allahümmeb'ashü makamen mahmuden tüzlifü bihi kurbehu ve tukırru bihi aynehu yağbıtuhu bihil-evvelûne vel-âhirune.

Allahümme a'tıhil-fazle vel-fazilete veş-şerefe vel-vesilete ved-derecet'er-refiate vel-menzilet'eş-şamihate.

Allahümme a'tı Muhammeden'il- vesilete ve belliğhü me'mulehu vec'alhü evvele şafiin ve evvele müşeffain.

Allahümme azzim bürhanehu ve sakkil mizanehu ve eblic hüccetehu verfa fiehli illiyyine derecetehu ve fi a'lel-mukarrebine menziletehu.

Allahümme ahyina âlâ sünnetini ve teveffena âlâ milletihi vec'alna min ehli şefaatihi vahşürna fizümretihi ve. Evridna havzahu veskına min ke'sihi gayre hazaya ve lânadimine ve lâşak-kine ve lâmübeddiline ve lâmugayyirine ve lâfatinine ve lâmeftunine âmin ya Rabb'el-âlemine.

88. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin ve a'tıhil-vesilete vel-fazilete ved-derecet'errefiate veb'ashül-makam'el-mahmud'ellezi vaadtehu maa ihvainhin-nebiyyine sallallâhü âlâ Muhammedin nebiyy'ir-rahmeti ve seyyid'il-ümmeti ve âlâ ebina Ademe ve ümmina Havvae ve men veleda min'en-nebiyyine ves-sıddıkıne veş-şühedai ves-salihine ve salli âlâ melâiketike ecmaine min ehl-is-semavati vel-arazîne ve aleyna maahüm ya erham'er-rahimine. Allahümmeğfirli zünubi ve livalideyye verhamhüma kema rabbeyani sağiren ve li'cemiil-mü'minine vel-mü'minati vel-müslimine vel-müslimat'il-ahyai minhüm vel-emvati ve tabi beynena ve beynehüm bil-hayrati rabbigfir verham ve ente hayr'ür-rahimine ve lahavle ve lâkuvvete illâ billah'il-aliyy'il-azimi.

89. Allahümme salli âlâ seyyidi na Muhammedin nur'il-envari ve sır-r'il-esrari ve seyyid'il-ebrari ve zeyn'il-mürselin'el-ahyari ve ekremi men azleme aleyh'il-leylü ve eşraka aleyh'in-neharu ve adede manezele min evvel'id-dünya ilâ âhiriha min katr'il-emtari ve adede manebete min evvel'id-dünya ilâ âhiriha minen-nebati vel-eşcari salâten daimeten bidevami mülk'illah'il-vahid'il-kahhari.

90. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten tükrimü biha mesvahü ve tüşerrifü biha ukbahü ve tübelliğu biha yevm'el-kıyameti müna-hü ve rızahü hazih'is-salâtü tazimen lihakkıke ya Muhammed.

91. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin haür-rahmeti ve mi-mal-mülki ve dal'üd-devam'is-seyyid'il-kâmil'il-fatih'il-hatimi adede mafiilmike kâinün ev kad kâne küllema zekereke ve zekerehüz-zakirune ve küllema gafele an zikrike ve zikrihil-gafi-lune salâten daimeten bidevamike ba-kıyeten bibekaike lâmünteha leha dune ilmike inneke âlâ külli şey'in kadirun.

92. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin'in-nebiyy'il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin'illezi hüve ebha şümus'il-hüda nuren ve ebheruha ve esyer'ül-enbiyai fahren ve eşheruha ' ve nuruhu ezheru envar'il-enbiyai ve eşrefüha ve evzahuha ve ezkâ'l-ha-likati ahlâkan ve atharuha ve ekremüha halkan ve a'delüha.

93. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin'in-nebiyy'il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin'illezi hüve ebha minel-kamer'it-tammi ve ekremü mines-sahab'il-mürseleti vel-bahr'il-hat-mi.

94. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin'in-nebiyy'il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin'illezi kurinet'il-bereketü bizatihi ve mahyahü ve taat-tarat'il-avalimü bıtiybi zikrihi ve reyyahü.

95. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âlihi ve sellim.

96. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin ve barik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âle Muhammedin kema salleyte ve barekte ve terahhemte âlâ îbrahime ve âlâ âli îbrahime inneke Hamidün Mecidün.

97. Allahümme salli âlâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulik'en-nebiyy'il-timmiyyi ve âlâ âli Muhammedin.

98. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin mil'ed-dünya ve mil'el-âhireti ve barik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin mil'ed-dünya ve mil'el-âhireti verham Muhammeden ve âle Muhammedin mil'ed-dünya ve mil'el-âhireti veczi Muhammeden ve âle Muhammedin mil'ed-dünya ve mil'el-âhireti ve sellim âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin mil'ed-dünya ve mil'el-âhireti.

99. Allahümme salli âlâ Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi ve salli âlâ Muhammedin kema yenbaği en yusalla aleyhi.

100. Allahümme salli âlâ nebiyyik'el-Mustafa mücteba ve eminike âlâ vahyis-semai.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: melike, 23.02.2015, 20:08 (UTC):
persembe geceleri veya cuma sela dan önce okuyun allah kabul etsin peygamberimizin sefaatine nail eylesin

Yorumu gönderen: Selim, 27.10.2010, 09:23 (UTC):
Kendi bilgisayarıma kopyalıyorum izninizle

Yorumu gönderen: ahmet43, 31.01.2010, 13:32 (UTC):
allah razı olsun allah salat ve selam eylesinBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744795 ziyaretçi (144633140 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)