Divan Edebiyati Siirinden Secme Beyitler
 

Divan Edebiyatı Siirinden Seme Beyitler

Hazırlayan: Mehmet Akif Ardı (Akhenaton)

Ahmed Paşa

“Canıma bir merhaba sundu ezelden eşm-i yr
yle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.”

Ahmed Paşa

Bağdatlı Rh

“Knc-i mihnetde rakb beni tenh sanma
Yr ger sende yatursa elemi bende yatur.”

Bağdatlı Rh

Bk

“Geh-i vusltta şık, geh mehcr.
Bu dnydır geh-i mtem, geh-i sr.”

Bk

“Hurşd'e baksa gzleri halkın dola gelir.
Zr gelince hatıra, ol Mehlk gelir.”

Bk

Esrr Dede

“Sanman ki sef'dan semh-ı rh ederim.
Dner dner bakarım, ky-i yre h ederim.”

Esrr Dede

Fatih Sultan Mehmed (Avn)

“Kimsesiz bir kimse yok herkesin var kimsesi
Kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi”

Fatih Sultan Mehmed

“İmtisl-i chid fillh olubdur niyyetm
Dn-i İslm’un mcerred gayretidr gayretm

Fazl-ı Hakk u himmet-i cnd-i riclullh ile
Ehl-i kfri ser-te-ser kahr eylemekdr niyyetm”

Fatih Sultan Mehmed

Fuzl

“b-gndur gnbed-i devvr rengi bilmezem
Ya muht olmuş gzmden gnbed-i devvre su”

Fuzl

“Arızın yadıyla nem-nak olsa mjganım nola
Zayi olmaz gl temennasiyle vermek hare su”

Fuzl

“şiyn-ı murg-ı dil zlf-i perşnındadır
Kande olsam ey per gnlm senin yanındadır”

Fuzl

“Aşk derdiyle hoşem el ek ilcımdan tabb
Kılma dermn kim helkim zehri dermndadır”

Fuzl

“Bende Mecnn'dan fzn şıklık istiddı var.
Aşık-ı sadık benem, mecnunun ancak adı var.”

Fuzl

“Beni candan usandırdı cefdan yr usanmaz mı?
Felekler yandı hımdan murdım şem’i yanmaz mı?”

Fuzl

“Ger ben ben isem nesin sen ey yr
Ger sen sen isen neyim men-i zr”

Fuzl

“Ger derse Fuzl ki “gzellerde vef var”
Aldanma ki şir sz elbette yalandır”

Fuzl

“Hsılım yoh ser-i kyunda beldan gayrı
Garazım yoh reh-i aşkında fendan gayrı”

Fuzl

“İlm kesbiyle pye-i rif’at, arz-yı muhl imiş ancak.
Aşk imiş her ne var lemde; ilm bir kıyl kl imiş ancak.”

Fuzl

“Kamu bmrına cnn deva-yı derd eder ihsan
Nin kılmaz bana derman beni bmar sanmaz mı”

Fuzl

“Karbn-ı rh-ı tecrdiz hatır havfın ekib
Gh Mecnn, gh ben devr ile nevbet ederiz.”

Fuzl

“Ne yanar kimse bana teş-i dilden zge,
Ne aar kimse kapım, bd-ı sab'dan gayrı.”

Fuzl

“yle sermestim ki idrk etmezem dny nedir.
Ben kimim, sk olan kimdir, mey-i sahb nedir.”

Fuzl

“Sama ey gz eşkden gnlmdeki odlara su
Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz are su”

Fuzl

“Suya versn bağbn glzrı zahmet ekmesn;
Bir gl aılmaz yzn tek verse min glzre su.”

Fuzl

“Ya rab bana cism-u can gerekmez,
Cnn yok ise cihan gerekmez”

Fuzl

“Ya Rab bel-yı aşk ile kıl aşina beni.
Bir dem bel-yı aşkdan etme cda beni.”

Fuzl

Hayl

“Anı hoş tut garbindir efendim işte biz gittik
Gnl derler ser-i kyunda bir divnemiz kaldı”

Hayl

“Cihn-r cihn iredr ryı bilmezler
O mhiler ki dery iredr deryyı bilmezler”

Hayl

Kadı Burhneddn

“Dilbern işi ‘itb u nz olur.
eşmi cd gamzesi gammz olur.
Ey gnl sabr it tahamml kıl ana,
Yre irişmek işi az az olur.”

Kadı Burhneddn

L-Edr

“Hlimi arz etmeye yri tenh bulamam.
Yri tenh bulsam, kendimi asl bulamam.”

L-Edr

Kann Sultan Sleyman (Muhibbi)

“Aşk mıdır ki bivefa gller elinden geceler
İnletip blblleri ta subh-u gya eyleyen”

Kann Sultan Sleyman

“Aşk mıdır ki bir keman ebru nigarın ydına
Ok gibi kaddimi bkp benim de ya eyleyen.”

Kann Sultan Sleyman

“Aşk mıdır ki boynuma takıp bel zincirini
Gezdirip mecnun gibi alemde rsva eyleyen.”

Kann Sultan Sleyman

“Aşk mıdır ki bu Muhibb sinesine dağ vurup
Ahir anın gzleri yaşını derya eyleyen.”

Kann Sultan Sleyman

“Aşk mıdır ki cn-ı dil mlkn yağma eyleyen
Aşk mıdır snem iinde gelip de ca eyleyen”

Kann Sultan Sleyman

“Aşk mıdır ki fenni derdi okutup aşıklara
Fasl-ı babı sinemin levhinde inşa eyleyen”

Kann Sultan Sleyman

“Halk iinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihnda bir nefes sıhhat gibi”

Kann Sultan Sleyman

Nb

“ok da mağrr olma kim mey-hne-i ikblde,
Biz hezrn mest-i mağrrun humrın grmşz.”

Nb

“Hikmet, taleb-i malda Krn gibi şimdi;
Hahişger-i lokmada lokmn unutulmuş.”

Nb

Nhf

“Ben ki her cemiyetin nlnıyam
Hemdem-i hoş hl bed-hlnıyam”

Nhf

“Gz grd gnl sevdi seni ey yz mhım
Kurbnın olam var mı benim bunda gnhım”

Nhf

“Her kişi zu'munca bana yr olur
Sohbetimden tlib-i esrar olur”

Nhf

Nil

“Dil verdiğimiz yre nigh-i gazabından
Tasrhe mecl olmadı m ile getik”

Nil

“Eczmızı hep rk-i beybn-i gam itsek
Cnne giden nme-i hicrna dklsek”

Nil

“Kadem kadem gece teşrfi Nil o mehin,
Cihn cihn elem-i intizra değmez mi?”

Nil

Nm

“Cihnın nimetinden kendi b u dnemiz yeğdir.
Elin kaşnesinden kşe-i virnemiz yeğdir.”

Nm

Nect

“Ey Necati, yr sabreyle elinden ne gelir
Hublar, cevr-u cefayı kime ğretmediler”

Nect

“Gl-şen-i vasfında her beyti Necati akerin
Benzer ol mevzun nihale kim ucunda gl var”

Nect

Nedm

“Bu şehr-i Stanbul ki b-misl bahdır.
Bir sengine yekpre Acem mlk feddır.”

Nedm

“Buy-ı gl taktir olmuş nzın işlenmiş ucu
Biri olmuş huy birisi dest-mal olmuş sana”

Nedm

“Dğlmeğe sğlmeğe koğulmağa billh
Hep kilim amm ki efendim senin olsam”

Nedm

“Hac yollarında meş'ale-i krbn gibi
Erbb-ı ışk iinde nmynsın ey gnl”

Nedm

“Haddeden gemiş nezaket yl bl olmuş sana
Mey szlmş şişeden ruhsr-ı l olmuş sana”

Nedm

“Kal'a-yı maarf satılık suklarında
Bazr-ı hner, m'deni ilm ulemdır.”

Nedm

“Niin sık sık bakarsın byle mir'at-ı mcellaya
Meğer sen dahi kendi hsnne hayran mısın kfir”

Nedm

“Snede bir lahza rm eyle gel cnım gibi
Geme ey rh-i revn mr-i şitbnım gibi”

Nedm

“Şyle gird olmuş Frengistan birikmiş bir yere
Sonra gelmiş kşe-i ebrda hl olmuş sana”

Nedm

“Tahamml mlkn yıkdın Hlgu Hn mısın kfir
Aman dnyayı yakdın teş-i Szn mısın kfir”

Nedm

Nef'

“Aşıka ta'n olmaz mbteladur n'eylesn!
Ademe mihr muhabbet bir beladur n'eylesn!”

Nef'

“Bir nefes ddr in bin cn fed itsem n'ola
Nice demlerdr esir-i iştiykıdur gnl”

Nef'

“Derdim nice bir snede pinhn ederim ben
Bir h ile bu lemi vrn ederim ben”

Nef’

“Ehl-i dldir diyemem snesi sf olmayana;
Ehl-i dl, birbirini bilmemek insf değil.”

Nef'

“Tt-i mcize-i gyem, ne desem laf değil.
erh ile syleşemem, ayinesi sf değil.”

Nef'

Neşt

“Gitdn amm kodun hasret ile cnı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yrnı bile”

Neşt

Nev'

“Bağleten olmuş iken tt-i gurba hem nişn,
Yine şekv-yı grb eder, garbet bundadır.”

Nev'

Rgıb Paşa

“Hrbt ehlini hor grme zhid
Hazineye mlik ne viraneler var”

Rgıb Paşa

Rsih

“Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey srr
Olamaz bir hnede mihmn mihmn stne”

Rsih

“Yrdan mechr iken, dştk diyr-ı gurbete,
Dehr, gsterdi bize hicrn hicrn stne.
Hem mey imez, hem de gzel sevmez demişler hakkımda,
Eylemişler Rsh'e bhtn bhtn stne.”

Rsh

Sbit

“Şeb-i yeldyı mneccimle muvakkit ne bilir;
Mptela-yı gma sor kim geceler ka vakit!”

Sbit

2. Selim (Selm)

“Biz blbl-i muhrik-dem-i glzr-i firkız
Ateş kesilir gese sab glşenimizden”

Selm

Sleyman elebi

“Allah adın zikr idelm evvela
Vcib oldur cmle işte her kula”

Sleyman elebi

Şeyh Glb

“Aşk bir şem-i ilahidir benim pervanesi
Şevk bir zincirdir gnln anın divanesi”

Şeyh Glb

“Gl teş glbn teş Glşen teş cyban teş
Semender-tıynetn-ı aşka bestir llezr ateş”

Şeyh Glb

“Nesm teş ıkardı gonce-i bağ-ı midimden;
Bırakdı glşen-i mline berk-i bahr teş.”

Şeyh Glb

“Yine zevrk-ı dernum kırılıp kenre dşd.
Dayanır mı şşedir bu reh-i sengsre dşd.”

Şeyh Glb

Şeyh

“Cm-ı cihn-nmn yzn pk tut mdm
lemde nk bed ferah u gam gelir gider”

Şeyh

Şeyhlislam Yahy

“Aşka kbil dil mi yok şehr ire y dilber mi yok
Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sgr mı yok”

Şeyhlislam Yahy

“Cihnda şık-i mehcr sanma rhat olur
Neler eker bu gnl sylesem şikyet olur”

Şeyhlislam Yahy

“Ders-i aşkın mşkilin Yahy nice halleylesin
Syleyenler kendini bilmez bilenler sylemez”

Şeyhlislam Yahy

“Dikdiler her yre kim sinemde adı hanerň
Seyrine gel bağ-ı mihnetde aılmış gllerň”

Şeyhlislam Yahy

“Gonce-i dil aılub hatır nin şad olmaya
Bağda gller mi yok glşende blbller mi yok”

Şeyhlislam Yahy

“Grmezz bir dil ki tt gibi gftr eyleye
Syledir mi yok cihnda syler mi yok”

Şeyhlislam Yahy

“İrdi bahr sen dahı şd olmadın gnl
Gllerle llelerle kşd olmadın gnl”

Şeyhlislam Yahy

“Ne tende cn ile sensz md-i sıhhat olur
Ne cn bedende gam-ı firktnle rhat olur”

Şeyhlislam Yahy

“Sun sgarı sk bana mestne disnler
Uslanmadı gitdi gr o divne disnler”

Şeyhlislam Yahy

Tc Bey

“Gz yaşlı gnl zlf-i perşnlar iinde
Kaldım karanu gecede brnlar iinde”

Tc Bey

Yavuz Sultan Selim

“Merdm-i ddeme bilmem ne fsn etti felek
Giryemi kıldı fzn eşkimi hn etti felek
Şrler pene-i kahrımda olurken lerzn
Beni bir gzleri hya zebn etti felek”

Yavuz Sultan Selim

“Sanma şhım herkesi sen sdıkne yr olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyr olur
Sdıkne belki ol bu lemde dildr olur
Yr olur ağyr olur dildr olur serdr olur”

Yavuz Sultan Selim

Zt

“Ayıttı ol peri, birgn dşne girren bir şeb,
Sevincimden nice yıllar geipdir grmedim uyku.”

Zt

Ziy Paşa

“deme dem gerektir dem etsin demi
dem dem olmayınca dem netsin demi”

Ziy Paşa

“Yrab, ne eksilirdi dery-yı izzetinden
Peymne-yi vcda zehr-b dolmasaydı

zde-ser olurdum sb-i derd gamdan
Y dehre gelmeseydim y aklım olmasaydı”

Ziy Paşa

Bu sayfa, 1 Kasım 2017 tarihinde Akhenaton tarafından tekrar gncellenmiştir.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: mehmet, 06.12.2017, 09:27 (UTC):
ellerine, yüreğine, kalbine sağlık... ne edebiyatımız var da bize neler öğrettiler...

Yorumu gönderen: raviş, 02.02.2017, 18:15 (UTC):
Güzel yazılar,paylaşımlar ve yorumlarda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.Yorumu gönderen: Velioğlu bakü, 26.11.2016, 07:21 (UTC):
Teşekkürler Allah razı olsun. Dinlendim

Yorumu gönderen: Hasan, 07.10.2016, 19:03 (UTC):
Güzel bir derleme olmuş, elinize sağlık. Ancak bazı yazım hataları var.
Mesela Bağdatlı Ruhî'nin beytinde 2. mısra "kar ger sende..." değil; "yar ger sende..." olacak. Yoksa mânâ çıkmıyor zaten.
Saygılarımla...

Yorumu gönderen: ahmet ozl., 16.06.2016, 15:32 (UTC):
"yâ rab! ne eksilir deryâyı izzetinden
peymâne-i vücuda zehrâb katmasaydın."


Yorumu gönderen: Fadime, 30.12.2015, 17:19 (UTC):
Arkadaslar Hayali nin bir gazeli var.Yorumlamam gerekiyor. Ama yapamadim acaba yardim edebilir misiniz?

Yorumu gönderen: Murat, 23.12.2015, 18:33 (UTC):
Elinize sağlik guzel olmus

Yorumu gönderen: elizan , 02.11.2015, 09:41 (UTC):
bana 2 bentlık sıır lazmmm ya nolurr guzelce yaznnnnnnnnnnn

Yorumu gönderen: Reis68, 11.07.2015, 23:11 (UTC):
Cihânın nimetinden kendi âb u dânemiz yeğdir.
Elin kaşânesinden kûşe-i virânemiz yeğdir.
Beyiti Nami isimli eski bir şaire aittir ancak zamanında muhalifleri şiiri tahrif edip Baki'ye isnad ederek Sultan 3.Murad'ın Baki'ye hiddetlenmesine sebep olurlar.
Selimi mahlası Hazreti Yavuz Sultan Selim Han'a değil 2.Selim Han'a aittir.

Yorumu gönderen: Eylül, 08.05.2015, 15:53 (UTC):
Çok teşekkür ederim projem için çok lazımdı.Bir harikasınız!!!

Yorumu gönderen: irfan, 07.05.2015, 07:40 (UTC):
bir pozinin analizi var mi???????????


Yorumu gönderen: fatma, 28.04.2015, 14:51 (UTC):
beyitlerin şerhleri de olsa daha güzel olurmuş. ellerinize sağlık.

Yorumu gönderen: hasan baykuş, 08.02.2015, 19:15 (UTC):
daha fazla yazın yetmiyor.teşekkürler ederim

Yorumu gönderen: Kemal, 13.12.2014, 19:49 (UTC):
Harika, elinize sağlık...

Yorumu gönderen: Zeynep, 15.11.2014, 09:37 (UTC):
Türkçe anlamlarıyla olsaydı daha iyi olurdu bence.Beyitler zaten harika.

Yorumu gönderen: elbette, 03.11.2014, 08:37 (UTC):
çok güzel hazırlanmış ellerinize sağlık

Yorumu gönderen: güzel, 10.10.2014, 21:28 (UTC):
çok güzel bir derleme olmuş ama geliştirile bilir.
İmtisal-i cahidu fillah oluptur niyyetum
Din-i celil-i islamın mücerret gayretudur gayretum
Fazl-ı hakkı himmet- i cündü ricalullah ile
Ehli küfrü serteser kahremeylemektur niyyetum.

Avni

Yorumu gönderen: Mikail Adıgüzel, 19.08.2014, 08:37 (UTC):
İBRAHİM DOĞRUER beyin uyarılarını dikkate alın lütfen. aynı dertten bende muztaribim. yanlışları düzeltirseniz sevinirim.

Yorumu gönderen: emre, 17.05.2014, 00:16 (UTC):
Divan bayan sairin Enderunlu Vasif Bey e yazmis oldugu mektubu ariyorum

Yorumu gönderen: taç-lı, 28.04.2014, 12:12 (UTC):
sultan 3. Murad han dan da beyitler olsaydı sevinirdim

Yorumu gönderen: saliha, 03.04.2014, 17:39 (UTC):
divan edebiyatı başlı başına bir sanat dalı bence. gerektiği değeri de göreceğine inanıyorum inşallah. sayffa biraz daha zenginleştirilabilir :)

Yorumu gönderen: aslı, 17.02.2014, 17:21 (UTC):
çooooooooooooooooook güüüüüüüüüüüüüüzel haaaaaaaaaarikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Yorumu gönderen: aleyna, 16.02.2014, 12:13 (UTC):
çoook güzeller harika

Yorumu gönderen: elif, 12.02.2014, 15:08 (UTC):
gerçekten çok güzel beyitler

Yorumu gönderen: büşra , 06.11.2013, 15:32 (UTC):
divan edebiyatından anlıyorumda hocanın sorduğu soruları anlamıyorum.

Yorumu gönderen: emre, 25.11.2010, 15:54 (UTC):
sensün bana canı cihan sensün bana genci nihan sendedür assı vü ziyan ne iş gelür benden bana

Yorumu gönderen: goncağül, 03.11.2010, 18:47 (UTC):
eyvallah ağa sağolun

Yorumu gönderen: gül , 03.11.2010, 18:41 (UTC):
yazılı için gerekli bilgiyi aldım elinize sağlık hacı yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Yorumu gönderen: gurbet, 03.11.2010, 18:34 (UTC):
süpersinizzzzzz

Yorumu gönderen: edward&bella, 07.10.2010, 16:27 (UTC):
yaw ahet paşanın neden 1 tane yhaa...:S

Yorumu gönderen: Akhenaton, 12.06.2010, 20:57 (UTC):
merhaba. Bu sayfadaki beyitleri ya Doğu Edebiyatında hocamızın söylediği beyitleri alelacele yazarak ya da aklımda kalanıyla yazdım. nerden baksan 13 yıl geçmiş. Olur o kadar hata, değil mi :)9

Yorumu gönderen: İBRAHİM DOĞRUER, 12.06.2010, 20:28 (UTC):
Yine Yavuz Sultan Selim'e ait olduğu söylenen beyt yanlış yazılmış.İkinci mısra ,Giryemi kıldı füzun,Eşkimi hun etti felek..şeklinde olacaktır.Selimi kimdir? o da ayrı konu tabi.

Yorumu gönderen: İBRAHİM DOĞRUER, 12.06.2010, 20:13 (UTC):
LA EDRİ ye ait olarak verdiğiniz beyt SELİKİ ye aittir.Orijinali ise;
Arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam,
Seni tenha bulsam, kendimi asla bulamam..şeklindedir.

Yorumu gönderen: ali can, 23.05.2010, 08:31 (UTC):
çooook faydası oldu hazırlayanlara teşekürler

Yorumu gönderen: Lyla, 23.05.2010, 06:08 (UTC):
beyitler güzel ama yanlışlar var. mesela zâtî'den alıntı olan beyitte son sözcük uyku olacak. ya da nedim alıntısında "...ruhsâr-ı âl olmuş sana" olacak...

Yorumu gönderen: yasin, 03.05.2010, 01:19 (UTC):
güzel beyitler seçilmiş gerçekten; tebrikler,teşekkürler...

Yorumu gönderen: ali, 25.04.2010, 12:24 (UTC):
elinize sağlık

Yorumu gönderen: abdurrahman, 13.01.2010, 20:54 (UTC):
ellerinize sağlık, eyvallah

Yorumu gönderen: emine, 07.01.2010, 16:18 (UTC):
ne cevherler buyutmuş bagrında bu mıllet..yuregınıze sağlık arkadaslar

Yorumu gönderen: uğur, 20.11.2009, 14:46 (UTC):
sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur
herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur
sadıkane belki ol alemde serdar olur
yar olur ağyar olur serdar olur didar olur (yavuz sultan selim)

Yorumu gönderen: Akhenaton (Admin), 17.10.2009, 09:29 (UTC):
Düzeltme için tşekkür ederim. (Sadece o beyit değil; Muhibbi mısralı tüm beyitler, Yavuz Sultan Selim değil; Kânûnî Sultan Süleyman'a aittir. Sadece "Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek" ile başlayan şiir Yavuz Sultan Selim'e aittir. Ayrıca Selimî ile Yavuz Sultan Selim başlığı birleştirilmiştir.

Yorumu gönderen: ayşegül, 17.10.2009, 07:30 (UTC):
halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,olmayadevlet cihanda bir nefes sıhhat gibi;kanuni sultan süleymana ait değilmidir bu dizeler?yukarıda yavuz sultan selim yazıyor...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760935 ziyaretçi (134100839 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler