Duhan-i Mübin (Duman - Gaz Bulutu) 2. Bölüm
 
İzlanda, izland, yanardağ, kül, külleri, duman, şimşek

yanar dağ, patlama, duman, duhan, volkan, volkanik, lav

Yanardağ patlaması, duman

Duhân-ı Mübîn (Duman, Gaz Bulutu)

Hazırlayan: Akhenaton

2. Bölüm

Lütfen arama motorlarında indexlenmeden ve son eklenen 20 makale içindeyken başka sitelerde paylaşmayın.

Konu başlıkları

  1. Duhân Nedir?
  2. Kurân-ı Kerîm'deki İlgili Ayetler
  3. Tevrat ve Zebur (Eski Ahit)'daki İlgili Ayetler
  4. İncil (Yeni Ahit)'teki İlgili Ayetler
  5. Duman (Duhan) İle İlgili Hadisler
  6. Çeşitli Bakış Açıları
  7. Zükâm (Âhir Zaman Nezlesi)
  8. Duhan ve Yanardağ Patlamaları
  9. Kaynaklar ve Dipnotlar

7. Zükâm (Âhir Zaman Nezlesi)

Aslında, zükâm (zükkâm da denir), her ne kadar lügat açısından "nezle" demek olsa da, Araplara ait bir deyimdir ve bir şeyden çok etkilenmeyi, ona imrenmeyi, onun karşısında insanın ağzının sulanmasını ve ağzının suyunun akmasını ifade etmektedir.

Âhir zamanda öyle şeyler ortaya atılacaktır ki, inançsızlar hemen kendilerini salıverecek, gördükleri karşısında adeta baygınlaşacak, sonra şuursuzca onların içine atlayacak ve helâk olup gideceklerdir. İnananlar ise, neticesinin nereye varacağını bilemedikleri o sonradan doğma şeylere belki hemen kendilerini kaptırmayacaklardır ama onlar da bir baş dönmesi, bir bakış bulanıklığı ve kısa süreli de olsa bir şaşkınlık yaşayacaklardır. Arap dilinde bu husus "umumî havadan etkilenme neticesinde gözlerin yaşarmasını, burnun akmasını ve beynin karıncalanmasını" hatırlatan bir deyim olarak zükâm ile dile dökülmektedir ki; biz bunu, kendi lisan zevkimiz zaviyesinden "Bazı fanteziler öyle câzip hale gelir ki, insanların başları döner, bakışları bulanır, ağızlarının suyu akar ve kendilerini onların içine bırakıverirler." şeklinde anlayabiliriz.

İşte, şayet kıyâmetten önce düşünce sahasına büyük bir bomba atılacaksa, o bir inkâr-ı ulûhiyet duhanı meydana getirecekse ve neticede her şey simsiyah bir buluta bürünecekse, zaten şüphe ve tereddütte olan kimseler o sisli havada hayatlarını devam ettiremez ve onun içinde boğulup giderler.

Nitekim, bir nihilist filozofun, özünden tamamen uzaklaşmış bir itikada reddiye babında "Ve Tanrı öldü" deyişini, işin özüne vakıf olamayan bir kısım kimseler "Allah öldü" şeklinde algılayarak öylece ülkemize taşımış ve binlerce insanın dalaletine sebebiyet vermişlerdi. Kezâ, "Din afyondur; fakir-fukaranın teselli kaynağıdır!" düşüncesinden dolayı tamamen devrilen, tırpanlanmış gibi yıkılıp giden bir sürü insan olmuştu.

Heyhat ki, bu düşünce inhiraflarının tesirleri sadece inkarcılar üzerinde görülmedi. Kimileri, o fikir kaymaları neticesinde itikadî bir uçuruma yuvarlanırlarken, bazıları da en azından zükâma tutuldular. Onların da, -bağışlayın- burunları akmaya başladı; başları döndü, bakışları bulandı ve ağızlarının suyu aktı. Onlar da hesabı karıştırdılar, fantestik, lüks ve bâtıl mülahazalara kapıldılar.

Bir münasebetle arz ettiğim gibi; bir dönemde İslam dünyasında "İslam sosyalizmi" kitapları yazıldı. Çünkü, bazı mü'minler, ne idüğü belirsiz düşüncelerden o kadar etkilendiler ki, İslâm'daki içtimâî adaleti sosyalizm şeklinde anladılar. Oysa ki, içtimaîlik, İslâmî yapının temeli değil sadece bir yönüdür. "Allah indinde hak din İslâm'dır." (Âl-i İmran, 3/19) Bu mesele malum ve müsellem bir hakikat iken, Marks'tan tevarüs edilmiş bir nazariyenin İslâm'a yamanarak takdim edilmesi, müslümanlık adına büyük bir gaflet ve cehalettir. Aynı zamanda bu, baş dönmesinin, göz bulanmasının ve hakikatleri mahiyet-i nefsü'l-emriye açısından değerlendirememenin ifadesidir.[45]

8. Duhan ve Yanardağ Patlamaları

Kıyametin büyük ve küçük alametlerinin içinde çok delil görmekteyiz. Bunlardan Duhan denen dumanın çıkması, bize bazı ilahi haberleri de beraberinde getirmekte bir uyarı yapmaktadır. Son İzlanda adasında meydana gelen yanardağ patlamasının küllerinin ta Avrupa içlerine kadar yayılması, uçak seferlerinin iptal edilmesi, başta Avrupa ve dünyanın pek çok ülkelerinde ekonomik kayıpların ortaya çıkması, bizi yeniden Kıyameti hatırlatmaya sevk etti.

Bu patlamanın şimdilik külleri hava yolculuğunu etkiledi. Bu küller yeryüzüne inince içindeki kükürt gazları ve diğer zararlı maddelerin insan sağlığına ne derecede zararlı olacağını ileride göreceğiz. Çünkü astım ve diğer alerjik ölümcül hastalıklar zaten çevre kirliliğinden dolayı gittikçe artmaktadır.

İzlanda yanardağının dünyayı bu derece etkilemesi çok düşündürücü ve ibret vericidir. Gerçek itikat sahibi ve İslam'a ihlasla bağlı olan Müslümanların bu olayları çok iyi değerlendirdiğini sanıyorum.

Tamamen Allah'ın yasakladığı haramların meşru olduğu batı hukuku ile yönetilmenin getirdiği afetleri ve uyarıları düşünmek değerlendirmek insanı dehşete düşürüyor.

Yeniden Allah'a yönelmek, dua etmek, belki bizi ve dünyayı kurtarabilir, ama en önemlisi her konuda hem ülkemizdeki fitneyi yok etmek ve hem de dünyanın daha yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmak gereklidir.[7]

1. Bölüm2. Bölüm ❯

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯❯

9. Kaynaklar ve Dipnotlar

[1] www.diyanet.gov.tr/Kuran/meal.asp?page_id=495
[2] Muhammed Esed, "Kurân Mesajı", İşaret Yayınları, Ekim 2000 (Recep 1421), Duhân Sûresi, ayet: 10-12, s.1011.
[3] İBN MANZUR, XIII, 149-151; RÂGIB el-ISFAHÂNÎ, s. 240.
[4] Fussilet, 41/11; Duhân, 44/10-16.
[5] Dr. Ahmet Emin Seyhan, "Hadislerde Kıyamet Alametleri", Moralite Yay., İstanbul, 2006, s. 172-175.
[6] ahmeteminseyhan.blogcu.com/duhan-in-cikmasi-kuresel-kiyametin-bir-alameti-midir/2701046
[7] Seyfi Şahin, "Tabii Afetler ve Duhân", Ortadoğu Gazetesi, www.ortadogugazetesi.net/makale.php?id=6409
[8] Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd Melâhim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28
[9] Şamil İslam Ansiklopedi, "Duhân" maddesi, madde yazarı: Mehmet Bulut, www.sevde.de/islam_Ans/D/duhan.htm
[10] www.osmanlicasozluk.net/osmanlica/13811-sozluk-DUHAN-anlam.html
[11] Nesefî, Medârik, Beyrut, (t.y.), IV, 128.
[12] Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Terc ve Şerhi, İstanbul 1980, XI, 198.
[13] www.diyanet.gov.tr/Kuran/dipnot.asp?sure=44&dipnot=3
[14] YURDAGÜR, Metin, “Duhân”, DİA, IX, 547, İst., 1994.
[15] BUHÂRÎ, 10/Ezan, 128 (I, 194-195); 56/Cihad, 98 (III, 232-233); 65/Tefsîr, 3-9 (V, 171); 65/Tefsîr, 4-21 (V, 183-184); 65/Tefsîr, 12-4 (V, 217); 65/Tefsîr, 30-1 (VI, 19); 65,/Tefsîr, 44-2, 5, 6 (VI, 39-41); MÜSLİM, 9/İstiskâ, 2 (I, 612-614); 5/Mesâcid, 54 (I, 466-467); 50/Münâfikûn, 7 (III, 2155-2157); TİRMÎZÎ, 44/Tefsîr, 44 (V, 379-380); İBN HACER, Feth, VIII, 464-466; ŞEVKÂNÎ, Fethu'l-Kadir, IV, 571; ÇELEBİ, İlyas, İslâm'da İnanç Esasları, s. 284.
[16] MÜSLİM, 52/Fiten, 13 (III, 2226); EBÛ DÂVUD, 36/Melâhim, 12 (IV, 490-492); TİRMÎZÎ, 31/Fiten, 21 (IV, 478 ). Duhân”ın kıyâmet yaklaştığı anda gökten çıkacak bir duman olup, kıyâmetin alâmetlerinden birisini teşkil ettiğini ifâde eden pek çok âlim bulunmaktadır. Bkz. Zemahşerî, Keşşâf, III, 430-431; Fahreddin er-Râzî, Mefatîhu'l-Gayb, Beyrut, 1934, XXVII, 242; KURTÛBÎ, XVI, 130; İBN KESİR, III, 300-302; EBÛ UBEYDE MÂHİR b. SÂLİH, er-Risâle fi'l-Fiten ve'l-Melâhim ve Eşrâti's-Sâa, Basım yeri yok. 1989, s. 161-163; ESED, Muhammed, s.1011, 1012; YENİÇERİ, Celal, Uzay Âyetleri Tefsîri (İslâm Açısından Kainat ve İmkanları), Erkam Yay., İst., 1995, s. 327.
[17] TABERÎ, Câmiu'l-Beyân, Beyrut, 1995, 143-146; ZEMAHŞERÎ, Keşşâf, IV, 214-215; RÂZÎ, Mefâtihu'l Gayb, XXVII, 207-208. Râzî, bu rivâyeti aktarmış ancak katılmamıştır. KURTÛBÎ, XVI, 130-131; İBN KESİR, III, 301; YAZIR, VI, 4298; CANAN, İ., Kütüb-i Sitte, IV, 237. İbn Hacer, bu rivâyetin senedinin “zayıf” olduğunu belirtmektedir. Bkz. Fethu'l-Bârî, VIII, 465.
[18] AYDEMİR, Abdullah, Tefsirde İsrâiliyyât, s.309-310. Benzer rivâyetleri bir kıssacının halka anlattığı ve ona gösterilen tepki ile ilgili bilgi için bkz. MÜSLİM, 50/Münâfikûn, 7 (III, 2155-2156); TİRMÎZÎ, 44/Tefsir, 44 (V, 379-380). Bu konuda İbn Mes'ud'un gösterdiği tepkiyle ilgili bkz. BUHÂRÎ, 65/Tefsîr, 30 (VI, 19); İBN HACER, Feth, VIII, 465.
[19] RÂZÎ, Mefâtihu'l Gayb, XXVII, 207. Râzî de İbn Kuteybe'nin bu görüşüne katılmıştır.
[20] YURDAGÜR, Metin, “Duhân”, DİA, IX, 547, İst., 1994.
[21] ESED, Muhammed, s. 828-829, Rûm, 30/41, 39 no'lu dipnot. Bkz. O, bu bozulmayı şu şekilde açıklamaktadır: “Toprağın, havanın ve suyun, sanayi atıkları ve şehir çöpleri yüzünden dizginlenemeyen bir şekilde kirlenmesi; bitki örtüsü ve denizlerin artan bir şekilde zehirlenip yok olması; yaygın uyuşturucu ve görünürde “faydalı” ilaç kullanımı sebebiyle insanın kendi bedeninde ortaya çıkan her türlü genetik bozukluklar ve insanlara yararlı bir çok hayvan türünün giderek yok olması. Bütün bunlara, insanın sosyal hayatındaki hızlı bozulmayı ve çürümeyi, cinsel sapıklıkları, suçları ve şiddeti ve son aşamada nükleer dehşeti ilave edebiliriz. Bunların tümü; son tahlilde, insanın Allah'a ve mutlak mânevî/ahlakî değerlere karşı umursamazlığının ve bunun yerine, “maddî ilerleme” yi tek önemli hedef sayan inançlara tutsaklığının bir sonucudur.”
[22] Rûm, 30/41; Nisâ, 4/79; Şûrâ, 42/30; Zümer, 39/51. Ayrıca bkz. Bakara, 2/27; Âl-i İmrân, 3/117; Hûd, 11/33, 101; Tevbe, 9/70; Ra'd, 13/25; Nahl, 16/118; Mü'minûn, 23/71; Ankebût, 29/40; Rûm, 30/9-10; Yûnus, 10/44; Kasas, 28/77; Fussilet, 41/46; Zuhruf, 43/76; Fecr, 89/12-14.
[23] www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=41
[24] www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=44
[25] Tekvin, 19/28, s. 17; Çıkış, 19/18, s. 73; İşaya, 13/6-10, 13, s. 682; Matta, 24/30, s. 28. Ayrıca bkz. İşaya, 14/31, s. 684; Vahiy, 9/1-4, s. 264.
[26] Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur ve İncil), Kitabı Mukaddes Şirketi, Temmuz 2002.
[27] Kütübü Sitte, ravi: Mesruk, hadis no:782, hadis.ihya.org/kutubusitte/hadisler.php?t2=ara&ara=duhan&yer=hadis
[28] Buhârî & Tirmizî.
[29] Müslim, Fiten (18/27, 28-Nevevî Serhi)
[30] A. Nablûsî, "Kıyamet Alametleri", d1.islamhouse.com/data/tk/ih_books/single/tk_Signs_of_the_Hour.pdf
[31] Medineli âlîm Muhammed B. Resûl Al-Hüseynî El Berzencî, "Kıyamet Alametleri", Pamuk Yayıncılık, Aralık 2000, s.280.
[32] Muhammed B. Resûl Al-Hüseynî, a.g.e., s.280-281.
[33] Müslim, a.g.e. (18/87)
[34] Buhârî, Ezan, 128, İstiska, 2, Cihad, 98, Enbiya, 19, Tefsiru Sureti 3/9, 4/21, 44/2; Müslim, Mesacid, 294-295, Ebu Davud, Vitr, 10; Nesâî, Tatbik, 27; İbn Mâce, İkamet, 145, Dârimî, Salat, 216; Ahmed b. Hanbel, II, 239, 255, 570, 248, 470, 502, 521.
[35] İlhiz: İri kene ve devenin tüyünü kan ile yoğurup pişirerek yapılan bir yemektir ki bedeviler, kıtlık senelerinde yer.(Kâmûs)
[36] Elmalılı M. Hamdi Yazır, "Hak Dini Kurân Dili", Zaman, "Duhân Suresi" tefsiri, c. 7, s.70-71.
[37] Buhârî, İstiskâ, 2; Tefsîru Sûre 30/1; Tefsîru Sûre 44/5-6; Müslim, Münâfikîn, 39, 40.
[38] Alûsî, a.g.e., XII, 118; Müslim, Fiten, 40, Ebu Davud, Melahim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 28, Ahmed b. Hanbel, II, 197; III, 75.
[39] el-Aynî, Umdetü'l-Kârî, Beyrut, (t.y.), VII, 29.
[40] www.vanasyanur.net/haberdetay.asp?ID=2872
[41] Bediuzzaman, Şualar, s.732.
[42] Bediuzzaman, Lemalar, s.447.
[43] Bediuzzaman, Barla Lahikası, s.45.
[44] Bediuzzaman, Kastamonu Lahikası 134.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ahmet artan, 16.07.2010, 11:33 (UTC):
Her şeyi maddi gözle görmeye çalıştığımızdan doğru tespitler yapamıyoruz.Görmediklerimiz gördüklerimizin çok ötesinde olduğu halde hala gözün gördükleriyle yorum yapıyoruz.Bence de duhan şer devletlerin uzaydan ellerindeki yüksek teknolojiyle uydular vasıtasıyla insanlara yolladıkları radyo dalgalarıyla onların zihinlerini kontrol etmeleri ve dinden uzaklaştırmalarıdır.İmanı olmayanlar dinden uzaklaşırlar müminlerde namazlarını aksatırlarsa nezle olmuş gibi bu durumdan etkilenirler.Eğer etkilenmektan korunmak istiyorsanız abdestsiz dolaşmayın ve namazı aksatmayın bu sizin kalkanınızdır.

Yorumu gönderen: darkness, 10.07.2010, 22:23 (UTC):
batıdan doğuya gelmesi müşrikleri etkileyip müslümanlar ülkelere dokunmaması açısında izlanda da ki yanardağ patlaması tanıma çok uyuyor enteresan tabi yüce ALLAH bilir

Yorumu gönderen: yunus, 02.05.2010, 21:28 (UTC):
eline sağlıkBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56080938 ziyaretçi (142876042 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)