El-Hamid Ism-i Serifi
 
el Hamid

El-Hamîd İsm-i Şerîfi

Hazırlayan: Akhenaton

el-Hamîd, her bakımdan övgüye lâyık, bütün hamdler gerçekte yalnızca kendisine ait olan, bütün varlığın diliyle övülen anlamlarına gelmektedir. Bu kavram, sözlükte "ihsan sahibi olan bir büyüğü övmek, güzel vasıflarından ve yaptığı iyiliklerden ötürü teşekküre lâyık birisine teşekkür etmek" anlamlarına gelen hamd kökünden türemiş olup Allah'ın isimlerinden birisi olarak "yaptığı her şeyden dolayı her hâlükârda ve her dilde mutlak sûretle hamde lâyık olan yegâne zât" şeklinde tanımlanmaktadır.[1]

Şükür ve övgü unsurlarını bir arada yansıtan "hamd" masdarının taşıdığı bu geniş anlamı Türkçede tam karşılayacak bir kelime bulunmamaktadır.[2]

Hamd kavramı, kendisine hamd olunan zâtın gerçekten övgüye lâyık vasıflar, herkes tarafından kabul edilebilen objektif değerlere sahip bulunmasını, kendisine hamd edene karşı daha önceden karşılıksız ihsan ve lütuflarının olmasını, hamdedenin de bu "hamd" fiilini karşındakine saygı duyma düşüncesi yanında bu işi sevgi, muhabbet ve içtenlikle yapması gerekmektedir.[3]

Hamîd ise bütün varlıklar tarafından kendi lisan-ı halleri ile övülen anlamına gelir. Dolayısıyla her türlü övgü ve en mükemmel hamd ve senâya Yüce Allah lâyıktır.[1] Nitekim;

"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır." [4]

âyet-i kerîmesi de zaten kâinatta olan her şeyin Allah'a hamdettiğini, O'nu tesbih ettiğini ifade etmektedir.

"“Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve âcizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur” de ve O’nu tekbir ile yücelt." [5]

âyet-i kerîmesi de inanan insanları hamde davet etmektedir.[1]

Kullardan Hamîd o kişidir ki, inançları, ahlâk ve amellerinden ötürü herkes tarafından övülür. İşte Hz. Muhammed ve ona yakın olan peygamberler, veliler, ilmi ile amel eden âlimler, bu vasfa lâyık olanlardır. Her biri, kendi inanç ve ameline göre övülür. Fakat kullardan hiç kimse kusursuz olamayacağından, övülecek huyları ne kadar çok olursa olsun yine de mutlak Hamîd olamaz. Çünkü mutlak Hamîd, ancak ve ancak Allah'tır.[6]

el-Hamîd İsminin Havas ve Esrârı

Bu elmas kadar parlak ve kıymetli bir gizliliği olan adı çokça anan kimselerin gönüllerini Allah insanların sevgisi ile doldurur. Bu kimseler, aynı zamanda herkes tarafından da sevilir ve sayılır.

Bu adı temiz bir kağıda yazıp içilecek bir su ile dolu bir bardağın içinde yazıları silininceye kadar bıraktıktan sonra bu su, hasta olan bir kimseye içirilirse, o kimse, Allah'ın izniyle iyileşir.

Bu adla adlandırılan kimseler, iyi ahlâk sahibi olurlar.[7]

Bu ismi her gün sabah 63 defa zikretmeye devam eden kimsenin her ahlak ve huylarına hamd ü sena olunur. Fiilleri ve amelleri övülür. Kendisi insanlar nezdinde vakar ve saygıya kavuşur.

Bu adın vefki ile 63 defa "Ya Hamîd" ism-i şerîfi bir kasete yazılıp üzerine konulan su, bir hastaya içirilirse; eğer ecel-i mukadderi gelmemişse Allah'ın izniyle o hastalıktan kurtularak sıhhat ve afiyetine kavuşur.

Bu vefk-i şerîfi üzerinde taşıyan ve her gün 63 defa bu ismin zikrine devam eden kimsenin Allah, kadrini yükseltir ve yüce kılar. Bütün müşkil olan işler ona kolay olur. [8] Vefk, şöyledir: [7][8]

۱٥۱٧۳۱٨
۲۰٩۱٤۱٦
۱۰۲۳۱٦۱۳
۱٧۱۲۱۱۲۲

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, "Esmâ’ül-Hüsnâ Kasidesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s. 151-153.
[2] Elmalılı Hamdi Yazır, "Hak Dini Kuran Dili", cilt 1, s. 56-62.
[3] Metin Yurdagür, "Ayet ve Hadislerde Esma-i Hüsnâ", İstanbul 1999, s.184.
[4] İsra 17/44
[5] İsra 17/111.
[6] İmam-ı Gazali, "Esma'ül Hüsna Şerhi", Merve Yayın Dağıtım, s.172.
[7] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Şems'ül Maârif", cilt: 1-2, Seda Yayınları, s.s. 707-708.
[8] es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, "Havasul Kurân Kenzül Havas", Esma Yayınları, s.125-126.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: dilek güneş, 06.05.2021, 14:22 (UTC):
allahım beni sen bir aydınlığa çıkar bu yezid soyundan beni kurtar oruç oruç beni dövdü beni ağlattı iki yakan bir araya gelmesin inş cehennemi boylarsın inşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244493 ziyaretçi (143293767 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)