El-Kavi Ism-i Serifi
 
el-Kavi

El-Kavî İsm-i Şerîfi

Hazırlayan: Akhenaton

Arapça "Kavî" kelimesi, "Kuvvet" masdarından türemiş olup "kuvvetli, güçlü" anlamlarına gelmektedir. Kurân-ı Kerîm'in çeşitli ayetlerinde ve meşhur Esmâül-Hüsnâ hadisinde Allah'ı niteleyen bu isim, O'nun hakkında "Allah'ın kuvvetinin tam ve mükemmel olması, âcizliğin kendisinde bulunmaması" anlamına gelmektedir.[1]

"Kuvvet" kavramının Kurân-ı Kerîm'de "kudret" ile eş anlamlı olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Bu kavram, çeşitli âyetlerdeki fizikî ve mânevî kuvvet, hâricî destek ve ilâhî kudret gibi dört ana anlamda kullanılmıştır.[2]

Allah'ın ismi olarak ise genelde "azîz" vasfı ile birlikte kullanıldığını görmekteyiz.[3] Bu ayetlerden bazılarının mealini verelim:

"Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, “Bizden daha güçlü kim var?” demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı." [4]

"Bağına girdiğin zaman Allah, neyi dilerse o olur, kuvvet, ancak Allah'ındır deseydin ya. Beni malca, evlâtça senden düşkün gördün ama." [5]

"(Helâk) emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." [6]

Aynı kökten türeyen Allah'ın bir diğer ismi de "zü'l-kuvve'dir. Kuvvet sahibi anlamına gelen bu kavram, Kurân-ı Kerîm'de tek bir âyette geçmektedir:

"Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir." [7]

İmam Gazzâli, bu kavramı izah ederken, kuvvetin "kemâl-i kudret" anlamını ifade ettiğini belirterek, "el-Kavî" isminin "kudret-i tâmme" sahibi (kayıtsız ve şartsız her şeye kâdir); "şedidü'l-kuvve" (kudreti karşısında zorluk ve kolaylık bahis konusu olmayan) anlamlarına geldiğini, ilâhî kudretin ulûhiyete ait diğer sıfatlar gibi nâmütenâhi olduğunu, bu özelliğin sınırlı bir kudret ve kuvvete sahip bulunan yaratılmışların gücüyle hiçbir şekilde mukayese edilemeyeceğini ifade eder.[8][9]

el-Kavî İsminin Havas ve Esrârı

Bu ad, insanlara güç vericidir. Bu bakımdan bu adı sık sık anan kimseler, maddi ve manevi bir kuvvete erişir ve en ağır şeyleri kaldırabilme kuvvetine varmış olurlar. Bu ad, aynı zamanda büyük meleklerden olan İsrafil'in anısıdır. Özellikle bir yolculuğa çıkacak olanlar, bu adı anarak kolayca yolculuklarını tamamlarlar.

Bu adı çokça ananlar, hiçbir işi yapmaktan çekinmezler. Çünkü onlarda en ağır işleri yapmak kuvvet ve enerjisi vardır. En ağır işleri kolaylıkla yaparlar. Bu adın sayı kıymeti, 116'dır ve Allah'ın Celîl adına eşittir. Bu adı anmaktan vazgeçmeyenler, hiçbir şeyden bıkmaz ve usanmazlar. Çünkü bu gücü onlara Allah ihsan buyurmuştur.[10]

Bu ism-i şerîfin vefkini kağıt üzerine yazıp bir su içerisine koyarak 12 gün boyunca sabahları aç karnına bu sudan içen kimsenin za'fı zail olur, zayıflığı gider ve vücudu kuvvet bulur. Bu vefki üzerinde taşıyan kimseye Allah'ın izniyle düşman galebe gelemez.

Bu adın vefki, aşağıda görülmektedir: [11]

۲٨۳۱۳٦۲۱
۲٥۲۰۲۳٧۳۲
۲۳۳٨۳٩۳٦
۳۰۲٥۲٤۳٧

Bu adı her gün evinden çıkmadan önce 126 defa zikre devam eden kimseye Allah, bütün zahmet ve meşakkatleri gidererek kalp ve ruh kuvveti ihsan buyurur. Ağır bir yük kaldırmak isteyen kimse, tam ve halisane bir inançla "Ya Kavî" diyerek o şeye yapışırsa, kaldırma konusunda zorluk çekmez.

Bu adın zikrine devam eden kimse, seferde meşakkatlere, yolculukta zahmetlere tahammül eder ve yolculuk esnasında hasta olmaz.[11]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Ebû İshak ez-Zeccâc, s.54.; Ebû Süleyman el-Hattâbi, s.77.
[2] el-Bakara 2/165, Meryem 19/12, Hûd 11/80, en-Neml 27/33.
[3] el-Hacc 22/40, el-Ahzâb 33/25, eş-Şûrâ 42/19, el-Hadid 57/25, el-Mücâdele 58/21.
[4] Fussilet 41/15.
[5] el-Kehf 18/39.
[6] Hûd 11/66.
[7] ez-Zâryât 51/58.
[8] el-Maksad, s.93.
[9] Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, "Esmâ’ül-Hüsnâ Kasidesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s.146-148.
[10] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Şems'ül Maârif", cilt: 1-2, Seda Yayınları, s.702-703.
[11] es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, "Havasul Kurân Kenzül Havas", Esma Yayınları, s.123-124.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073786 ziyaretçi (142853513 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)