El-Veli Ism-i Serifi
 
el-Veliyy

El-Velî İsm-i Şerîfi

Hazırlayan: Akhenaton

Bu kavram, "bir şeye yaklaşmak, idare etmek, düzenlemek, işi üzerine almak, birine yardım etmek, birisinin işini üzerine alıp yürümek, selahiyet v.b." anlamlara gelen "vly" kökünden türemiştir. Bu kökten gelen üç vasıf (velî, mevla ve vali) birçok ayette Allah'ı tavsif etmektedir. Bunlardan asıl konumuz olan velî, genellikle "mü'minlere yardımcı, kainatın ve bütün mahlukatın işlerini deruhte ve tekefful eden" (üstlenen) şeklinde tanımlanan "velî", Gazzali'ye göre "dost ve seven" anlamlarına da gelmektedir.

Kurân-ı Kerîm'de 13 ayette Allah'ın ismi olarak geçen velî kavramı, Fahreddin er-Razi tarafından sistematik bu tarzda şu şekilde açıklanmıştır:

1. Bu ismin birinci anlamı, "veliyyü'l-yetim, veliyyü'l-mer'e" örneklerinde olduğu gibi "bir başkasının işini üzerine alıp idare etmek" demektir.

2. Velî, "mü'min erkeklerle mü'min kadınlar birbirlerinin velileridir." [1] mealindeki ayette görüldüğü üzere "yardımcı" anlamına da gelmektedir. Nitekim Kurân-ı Kerîm'de "gerçek yardımcının Allah olduğu" bildirilmektedir.[2] Birinci anlamın bütün varlıkları kapsarken, ikinci anlam ise sadece mü'minlere yöneliktir.

3 3. anlamı ise "Allah, inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince, onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar, cehennemliklerdir. Onlar, orada devamlı kalırlar." [3] gibi bazı ayetlerde de görüldüğü üzere [4] "seven, dost" şeklindedir.

Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere velî, Kuran'da "yardımcı, koruyucu, sahip çıkan, seven ve dost" gibi çeşitli anlamlara geldiği anlaşılmaktadır.

Aynı kökten türeyen "el-vali" kelimesi de Kuran'da Allah'ın ismi olarak geçmektedir.[5]

Allah, seven ve yardım edendir. Sevgisinden ne kasd edildiğini yukarıda izah ettik. Yardım etmesinden ne kasd edildiği de açıktır. Yani dostlarına yardım eder, düşmanlarını ise kahr-ü perişan eder.[6]

el-Velî İsminin Havas ve Esrârı

Bu yüce adın güzel bir gizliliği vardır. Bu adı sıkça anan kimseler, Allah tarafından velayet altına alınmış olur. Bu ad, Allah'a en yakın olan Kuvubiyyun Meleklerinin anısıdır. Bu sebeple velayetin hakiki manasını idrak edip bu adı bu sûretle anan kimseler, Allah katında büyük makam sahibi olma hakkını kazanmış olurlar.

Bu gibi kimseler, insanlara manevi yardımda da bulunurlar. Çünkü bu makamı kazananlara gizli kapaklı şeyler bulunmaktadır. Onlar, manevi güçleri ile her şeye ulaşabilirler.

Bu adın sayı kıymeti 46'dır. Bu ad, daha çok büyük makam sahibi olan terhidciler tarafından anılır. Bu ismin vefki şöyledir: [7]

۱۱۱٤۱٧٤
۱٦٥۱۰۱٥
۲۱٩۱۲٩
۱۳٨٧۱٨

Bu ism-i şerifin zikrine devam eden kimseye Allah, derece-i velayeti ihsan buyurur. Ahval-i halktan (halkın hallerinden) istediği şeye vakıf olur.

Üstteki el-Veli vefk-i şerifini temiz bir kağıt üzerine yazıp üstüne de 46 defa "Ya Velî" ismi celili okunduktan sonra gece uykusu esnasında korkup uyanan çocuğun üzerine konulursa, Allah'ın izniyle, o hal ortadan kalkar, çocuk, o halden kurtulur.

Yine üstteki vefk, altın ya da gümüş bir yüzük üzerine nakşedilip hukkam ve umeradan bir zat onu parmağında taşır ve her gün sabahleyin 46 defa "Ya Velî" ismini zikrederse, Allah, ona insanların kalplerinde heybet ve nüfuz ihsan buyurur. İnsanlara heybetli görünür ve onun nüfuzu, insanlar arasında geçerli ve tesirli olur.[8]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] et-Tevbe 9/71.
[2] Fussilet 41/3.
[3] el-Bakara 2/257.
[4] Al-i İmran 3/68, el-Maide 5/55, el-Casiye 45/19.
[5] Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, "Esmâ’ül-Hüsnâ Kasidesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s.149-150.
[6] İmam-ı Gazali, "Esma'ül Hüsna Şerhi", Merve Yayın Dağıtım, s.171.
[7] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Şems'ül Maârif", cilt: 1-2, Seda Yayınları, s.706.
[8] es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, "Havasul Kurân Kenzül Havas", Esma Yayınları, s.125.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52995916 ziyaretçi (134790106 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler