Evrensel Yeni Atom Modeli
 

Evrensel Yeni Atom Modeli

Josef Kemeny

Çeviri: Nejdet Kiral

Standart Model yalnızca bir çekirdek içermektedir.

Fizikçiler için sorun: Uygulamada var olmayan Teori. “Kuantum Kütleçekimi” diye adlandırılan, rüya teoridir. Teoride sorun, hiç var olmamasıdır.

Makrokozmostaki Kütleçekimi Modeli için Relativite Teorisi Mikrokozmostaki Kuantum Fiziği ile kesinlikle yan yana gitmezler. Fizik dünyasında bu ciddi bir sorundur, başka biçimde ifade gerekirse: Bilime göre bu iki dünyalar birbirini dengede tutmazlar.

Denklemin bir anlama varamaması gerçeği gayet doğaldır. Temel olarak Standart Model olduğu kadar Relativite Teorisinin de kusurlu olması demek bu iki dünyaların atom taslaklarının el ele gitmemesi anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, ne Einstein'ın Relativite Teorisi ne de Standart Model artık geçerli değiller.

Realiteye Uyarlanmış Teori

Relativite teorisini realiteye uyarlanmış teori ile değiştirmek isterdim. Bir vakumdaki ışığın hızının Relativite teorisine göre maksimum bir hızı vardır. Vakumdaki boşluk boş uzay diye tanımlanır. Eğer Vakumun vibrasyonel frekansını değiştirirseniz maddenin yeni dünyası aniden yeni bir vibrasyonel frekansta ortaya çıkar. Başka bir deyişle, halihazırda bilgilerimize göre farklı bağımsız vibrasyonel frekanslarında sadece bir maddede yedi farklı dünyalar vardır. Bu yedi dünyayı içeren maddeye ben “karanlık” madde diyorum. – Yıldızlar arasında yolculuk yapmayı dilerseniz, madde (uzay geminiz) enerjiye dönüşmek zorundadır ve bu enerji sonradan karanlık maddenin kütleçekimsel dalgalarında ışık hızından yüzlerce kez daha hızlı yolculuk yapar. Varışta, enerji maddeye dönüşür. (işte bu yöntemle Dünya dışı varlıklar, Ufolar Yıldızlar arasında yolculuk yaparlar.)

Karanlık Madde –A- Galaksiler içi
Karanlık Madde –B- Galaksiler arası ve dışı

Galaksiler arasında ve dışında ek boşluk vardır. Eğer onun vibrasyonel frekansını değiştirirseniz kocaman bir okyanusu bulacaksınız. Bu okyanus müthiş “karanlık enerji” kaynağıdır.

Kısacası: Karanlık maddenin iki değişik çeşidi vardır. Biz Galaksiler içinde mevcut olanı Karanlık Madde-A diye adlandırıyoruz. Galaksiler dışında ve arasında olan bir diğerini ise bizler Karanlık Madde-B diye adlandırıyoruz. Karanlık Enerji ile alakalı olan budur. Einstein'ın relativite teorisi bu içerikte saf ütopyadır.

Yeni Güneş Sistemi

Güneş Sistemi: Bilime göre, bizim Güneş Sistemimiz, gezegenlerin ve gezegenlerin de çevrelerinde bulunan uyduların çevresinde döndüğü bir merkezi olan güneş/yıldızdır.

Yeni Güneş Sistemi: Çiftli yıldız (İkiz yıldız) sistemi iki yıldızı içeren bir sistemdir. Bizim Güneş sistemimiz de aynı zamanda iki yıldızı içeren çiftli sistemdir. Çiftli yıldızlar, yalnızca tek yıldızlı sistemlerden daha yaygın ve daha sıkçadırlar. Bizim galaksimizde % 65 oranda güneş sistemleri çiftli yıldız sistemleridirler.

Çiftli yıldız sistemi Mikro Alem içine doğru da bütünüyle yeni yollar açmaktadır.

Biz bir çiftli yıldız sisteminde yaşamaktayız, ancak en önemli tesir tuhaf olarak daim parlayan Güneşten gelmez. Bunun yerine, bizi gizlice yöneten bir görünmez güç vardır. Bu görünmez güç, bizim kendi güneşimizin karanlık ikizi olan Nötron Yıldızı NEMESİS'dir.

Aynen Güneş gibi, Nemesisin etrafında dönen (tam yedi olmak üzere) gezegenleri vardır. Bir tanesine NİBİRU denir. Belli Bilimciler Nemesisin bir kahverengi cüce olduğunu öne sürerler, bazıları Nemesisin bir kızıl cüce olması gerektiğine inanırlar. Diğerleri ise hala onun bir nötron yıldızı olduğunu tahmin ederler.

Ancak Nemesis şimdi ortaya çıktığında, herhangi bir zamanda, Bilimciler onu yakın menzilden hem bileşimini belirlemek hem de onun ölü ya da diri yıldız olup olmadığı hakkında inceleme yapabilecekler. Bu nötron yıldızı bizim güneşimizi güneş aktivitelerinin artmasını sağlamak için “patlatıyor”.

Nötron yıldızı benim “akım radyasyonu” diye adlandırdığım elektromanyetik alanlar biçiminde enerji yayar. Nemesisin Güneş çevresinde geçişini tamamladığı her seferinde bu “akım radyasyonu” Dünyanın, Güneşin, diğer gezegenlerin ve onların uydularının merkezi çekirdeklerini etkiler. Bu akım radyasyonu ile göksel cisimlerin ferdi frekanslarının ve Nemesisin kütleçekimsel frekansının uyumlanması o zaman olur. Bu demektir Nötron yıldızının hareketi dik kütleçekimsel dalgalar içeren bir enerji kalıbını etrafında yarattığı anlamındadır. Geçişte ne oldğu şudur ki Yerküreye daha yüksek bir hıza karşılık gelen “dalga frekansı” ayrılır, örneğin Yerkürenin manyetik alanı değiştirilir ve gezegen daha yüksek vibrasyonel frekansı içine dönüştürülür. Güneş sistemimizdeki bütün göksel cisimleri bu ilgilendirir. Bu yöntemle, gezegenler yörüngelerini değiştirebilirler.

Çiftli yıldız sistemi böylece nötron güneş/nötron yıldızının acayip kuvvetli kütleçekim alanı tasarrufunda ve Güneş ve gezegenlerini etkileyen bir denklikte kuvvetli manyetik alan olduğu anlamına gelir. Bu nötron yıldızının yaklaşık 3661 yıllık beşgen yörüngesi vardır.

Çiftli Yıldız Sistemi ile aynı zamanda Mikro Alem İçine de yeni yollar açılır.

Eğer biz Makrokozmosu ya da Makro Alemi incelersek bunun çiftli yıldız sistemi tarafından yönetildiğini buluruz. Benim realiteye uyarlanmış teorimde altını çizmeye çalıştığım şey, boş uzayın gerçekte boş olmadığını ama aslında maddenin bir farklı vibrasyonel frekansında bulunduğunu eğer biz varsayarsak bu çiftli yıldız sistemine kocaman atom sistemi diyebiliriz.

Madde için kocaman bir atom sisteminin bütün yıldız sistemi olabilirliği besbellidir.

Makrokozmos/Makro Alem Mikrokozmos/Mikro Aleme yansır ve karşılıklı olarak tersidir.

Bizler yıldız sistemi onun atom alemi olan canlı maddede var oluruz. Eğer gerçek bir atom modeli tasarlamayı dilerseniz makrokozmos'un yıldız sistemini ve buradan da yeni atom modelini yapmak durumundasınız.

PROTON

Standart Model

Üç kuvark içerir; ikisi yukarı kuvarklar ve biri aşağı kuvarklar, Pozitif yüklü

Evrensel Model

Temel-diziliş yıldız/güneş ve nükleer proton-proton zinciri ile nükleer reaksiyon, PP-zinciri ve CNO döngüsü. Pozitif yüklü.

NÖTRON

Standart Model

Nötron üç kuvark içerir, ikisi aşağı kuvarklar ve biri yukarı kuvark. Yüksüz; Nötr,

Evrensel Model

Nükleer reaksiyonu sonlandırmış Yıldız/Güneş.

Standart Model
Tek çekirdek protonları ve nötronları birlikte içermektedir. Hem proton hemde nötronlar üç kuvark içerirler ve protondaki alışveriş nötrondan daha zayıftır. Görünüşte, hidrojenden helyuma dönüşüm nötronda sonlanması akabinde protonda sürer.

Evrensel Model

Çiftli yıldız sistemine göre ayrılmış çekirdekler, Protonlar ve nötronlar, Bu modelde proton temel-dizilişi yıldız/güneş ile karşılaştırılır, yaşayan yıldız/güneş ve nötrona nükleer reaksiyonunu durdurmuş ölen yıldız/güneşe aynı zamanda eski yıldız denilmektedir.

Elektron = Gezegen Gezegen = Elektron

Benim atom modelimde olan budur. Ben makrokozmosu mikro aleme uyması için küçültürüm ve mikrokozmosu makro aleme uyması için büyültürüm. Başka biçimde ifade gerekirse: Makrokozmos mikrokozmosun bir yansımasıdır ve karşılıklı olarak tersi mikrokozmos makrokozmosun yansımasıdır.

Makrokozmos Ayna Mikrokozmos

Bu yöntemle Yeni Atom modelinin nasıl tasarlanacağını ben biliyorum.

Standart Model Mikrokozmos
Manchester, 1909, Ernst Rutherford araştırmasından atomun içinin boşluk olduğunu ortaya çıkardı.

Evrensel Model Makrokozmos
Astronomide onların vardıkları kanı: Uzay boştur ve bu boşlukta yıldızlar serbestçe asılı dururlar.

Bir temel mesele: nasıl olur da bir atom çekirdeği ya da bir yıldız boş uzayda var olur? Rutherford'a göre, çekirdeğe çarpan ve gerisi (8000'in dışında biri) kaybolan hareketli alfa parçacıklarının (8000'in dışında biri) bir sayısı vardır. Eğer Rutherford alfa parçacık üzerine Mikro Aleme yolculuk yapmış olsaydı sanki boş uzay içinden çekirdeğin yolculuk yapmışlığı gibi kendini hissederdi. Fakat ona bilinmeyen ve farklı gelen, maddeye yapmış olduğu yolculukta anlamadığı maddenin sadece bir farklı vibrasyonel frekansında boşluğun olduğudur. Manchesterdaki araştırmasında o, altın maddesinin atom alemini incelemişti.

Herhangi bir engeller olmaksızın atomun aktivitelerini mikrokozmosta olduğu kadar makrokozmosta da sürdürüyor olması için boş uzay ya da vakum gereklidir. Biz uzayda gezegenler çevresinde dönen uydular, güneşler çevresinde dönen gezegenler, milyarlarca yıldız görürüz. Bizler göktaşlarını ve kuyruklu yıldızları izleriz, ama herhangi bir madde görmeyiz. Rutherford altın ile alakalı madde deneyleriyle ve onun atomu aleminin vakumu içerdiğini biliyordu. Bilimciler şimdi karanlık maddeyi tartışmaya başlarlar ama karanlık maddenin doğrusu ne olduğunu bilmemektedirler; çünkü Evrenin bütünü farklı vibrasyonlardan yaratıldığından, böylece vibrasyonel frekanslara karşılık gelen farktan madde var olur.

Görünür olmayan madde ve boş uzay/vakum hakkında nasıl konuşabiliyorlar? Günümüz Standart Modelinin maddenin taslak sistemine uymadığı gayet açıktır.

Bu Standart Model, madde oluşturabilecek gerekli özelliklerden yoksundur.

Henüz bulunamamış olan Higgs parçacığı bu sorunu çözmüş olurdu.

Soruna çözüm bulmak için, Çiftli yıldız sistemine benzer bir yeni atom modeli bulmalıyız.

İki - ya da çiftli çekirdek sistemi

Şekil 1 Nötron (!) protona bir elips şekli yörüngede geçer, aynısı gibi de nötron elips şekli yörüngede protona geçer. Elektronlar hala çekirdekleri çevresinde dönerler: protonlar (1-2) ve nötronlar (1-2). Her bir geçişte ne olduğu şudur ki, Elektronlara daha yüksek bir hız devinimine karşılık gelen “dalga frekansı” verilir. Elektronlar hızını arttıran elektronların ferdi frekansları ve “kütleçekimi frekansı” arasında işte o zaman uyumlanma meydana gelir. Bu yolla elektronlar yörüngelerini ve vibrasyonel frekanslarını değiştirebilirler.

Örneğin nötron protonu ve onun elektronlarını etkiler, çekirdekler birbirlerini etkilerler, birlikte onlar yalnızca tek geniş ortak çekirdek oluştururlar.

Şekil 2 Daha ayrıntılı bir model ile alakalı aynı işlev anlatımı. Nötron (!) protona bir elips şekli yörüngede geçer, benzer biçimde nötron da aynı zamanda elips şekli yörüngede protona geçer. Elektronlar hala çekirdeklerinin çevresinde dönerler: protonlar (1-2) ve nötronlar (1-2). Her geçişte olan şu ki, Nötron protona geçtiği zaman, baskı dalgaları yaratılır ve elektronlara daha yüksek bir hıza karşılık gelen bir “dalga frekansı” verilir. Nötronun kütleçekimi frekansı ve elektronların ferdi frekansları arasında bir uyumlanma olur; elektronlar hızlarını arttırırlar. Bu yolla elektronlar yörüngelerini değiştirebilirler. Başka bir ifade tarzıyla, daha yüksek vibrasyonel frekansa bizim dönüşümümüz vardır. Bu sadece proton çevresindeki elektronlar için geçerlidir. Çekirdekler birbirlerini etkilerler, birlikte onlar yalnızca tek geniş çekirdek oluştururlar, ancak hala ayrılardır. Bu sistemin farklı vibrasyonel frekanslardaki karanlık maddenin yapısı için temel oluşturması gerekir. Bu sistemin Higgs parçacığı için ikame olabilmesi gerekir.

Şekil. 3, Standart Model – Kuantum Fiziği

Bohr'un atom modeline göre elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde belli tanımlanmış yörüngelerde devinirler. Elektron bir yörüngeden öbürüne geçtiğinde atom karakteristik dalga boyu radyasyon yayar. Şekil 3a altı elektron kabuğu arası geçişlerle atomun şema resmini yukarda göstermektedir. Elektronların çekirdeğin çevresinde yörüngelerini değiştirebilmeleri gerçeği iyi fikirdir, ama atom çekirdeğinden yayılmış radyasyon yüzünden münasip bu değildir. Ne yazık ki, onun enerjisi elektronların yörüngelerini etkileyebilecek kadar yeterli değildir.

Atom model C: Sommerfeld'in Bohr'dan geliştirdiği modeli uyarınca, elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde elips şekli yörüngelerde devinebilirler. Bu model gayet iyi, fakat bunun eksiği elektronların yörüngelerini değiştirmeleri için gerekli dönüşüm gücü olmamasıdır. Standart modelin burada bütünüyle gelişmemiş olduğunu görürüz.

Araştırmacılar, Büyük Hadron Çarpıştırıcı Makinesinde (LHC) Higgs parçacığını bulma girişimlerinde başarısızlığa uğradıklarında bir yeni atom modeli bulmaya çalışmak için düşünmeye başlayacaklar. Higgs parçacığının ya da Higgs bozonunun maddenin bütün diğer parçacıklarına kütle vermiş olduğuna ve bu suretle diğer şeyler arasında Superstring teorisi gibi açıklayacağını tahmin etmek çok zordur.

Araştırmacılar Higgs parçacığını bu biçimde anlatırlar: Kütleçekimini nicelleyen (kuantize eden) ve maddenin bütün diğer parçacıklarına kütleyi veren parçacıktır. Bilimciler onu henüz bulamadılar. Eğer Higgs parçacığı varsa Hadron Makinesi (LHC) onu belirleyecektir. Kütleçekimi ve Higgs parçacığı varsayımsal enerji parçacıklarıdır.

Higgs parçacığı için kılavuz, bana daha çok nötron yıldızı/nötronun özelliklerini hatırlatmaktadır. Nükleer yakıtını tüketmiş ve bir gezegen boyutuna düşmüş olan Nötron yıldızının çok kuvvetli manyetik ve kütleçekim alanı vardır ve bunlarla, dönen gezegenleri, ikiz ya da çiftli güneşi yörüngelerinden saptırır ve hızlarını arttırmasını sağlayabilir. Bakınız şekil 1 ve 2. Diğer bir yandan, göksel cisimlerde olmayan kütleyi onlara verebilecek göksel cisim olmaz.

Nötron üç kuvark içerir, biri yukarı kuvark ve ikisi aşağı kuvarklar. Total şarjı sıfırdır yani nötron nötrdür. Nötron bütün dört temel enerjiler ile etkileşime girebilir: Elektromanyetizma, Güçlü ve Zayıf Nükleer Çekim Kuvvetleri ve Kütleçekimi Kuvveti ve onun kütlesi vardır. Nötron durağandır ve dağılmaz.

Başka parçacıklara kütle veren Higgs parçacıklarının bir kısa anlatımı daha (bilimcilerin teorisi). Higgs parçacığının her yerde birden bulunan Higgs enerjisinin birkaç çeşidi ile alakalı olduğuna dair Bilimciler tarafından olağanlıkla benzetimi kullanılır. Başka parçacıklar bu enerji alanında devindiklerinde, sanki melas pekmezinde hareket ediyorlarmış gibidir. Bazı parçacıklar onu miskin bulurlar, onların kütleleri geniştir. Çevreleyen Higgs enerjisi bir miktar Higgs parçacığını yaratır ve yok eder – bir küme gibi, Higgs parçacıkları sarkar iken ve tırmanırken, parçacıkları ağırlaştırmaktadır. Başkaları için daha küçük parçacıklarla bu daha kolaydır. Bunların çevresinde, daha az miktarda Higgs parçacıkları yaratılır ve yok edilir ve onlardan bazıları, fotonlar gibi, asla hiç etkilenmezler – onların hiç kütleleri bulunmamaktadır. Higgs parçacığı durağandır.

Yukarıda bahsettiğim gibi, tahmin edilen Higgs parçacığının bu anlatımı bana Nötron yıldızı ve Nötron'un özelliklerini hatırlatmaktadır. Çiftli yıldız sisteminde var ise, makrokozmosta nötron yıldızı serbesttir ve herhangi bir başka güneş çevresinde belli bir yörüngede hareket etmek için kendi seçeneğine sahiptir. Ancak başka gezegenlere ve parçacıklara kütle vermek yeteneği ütopyadır. Standart modelde, her nasılsa, nötron bir çekirdek oluşturan proton üzerine hızlıca zincirlenir. Bu durumda, çekirdek üzerine nötron hızlıca zincirlenir, Şekil.4. Her nasılsa, nötronu ve protonu ayırırsanız, onun özelliklerinin bir değişikliği olmaksızın bir serbest nötron elde edeceksiniz. Şekil. 5. Nötronun Higgs parçacığının yerini aldığı olayların rotasını resmeder, ama onda olmayan kütleyi başka parçacıklara vermek mümkün değildir. Superstring teorisi de aynı zamanda gizli boyutlar/vibrasyonel frekanslar ile düzenlenebilir.

Gizli boyutlara/başka vibrasyonel frekanslara siz yaklaşır yaklaşmaz, karanlık madde ve string teorisi, relativite teorisi uymaz. N. B! Yeni Denge! Bu Evrensel model bütünüyle geliştirilmek üzeredir.

Nejdet Kiral'ın Diğer Çevirileri

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ilayda, 04.12.2010, 14:07 (UTC):
öyleyse arkadaşımda telefonde pröfesör dedi pröfesör mü oldum? ayrıca dediklerinizden ünüversitenin yazılarınıza cevap bile vermediği ve yazılarınızı aynen size iade ettiği anlaşılıyor. bence böyle mesajlar yazarak milleti meşgul etmeyin ha birde makale yayınlayan sitelere gönderebilirsiniz göreceksiniz ki kimse yayınlamayacak bilim hatır gönülle olmuyor işte...

Yorumu gönderen: erkal şengül, 03.12.2010, 19:02 (UTC):
İLAYDA kardeşim.Kara elmas ünüversitesinden bize gelen bu açıklamalar telefonda konuşulmuştur. 38 sayfa Modern Atom modeli tarafıma gönderilmiştir.telefonum belli adresim belli gel de gör.

Yorumu gönderen: mehmet, 21.11.2010, 16:31 (UTC):
erkal bey bize cevap yazacağınıza önce zonguldak ünv. onaylarını yayınlayın. yazılarınızı okudum ve anladım,hepsi hikaye çocuklar bile yutmaz bunları,gerçekten siz öğretmenmisiniz?

Yorumu gönderen: erkal şengül, 12.09.2010, 18:30 (UTC):
yeni atom ve kainat modelini ukuyup anlayıp öyle yorum yazınız...

Yorumu gönderen: ismail, 01.04.2010, 14:14 (UTC):
ya hangi yazıya baksam bu erkal şengülün mesajını görüyorum bune ya

Yorumu gönderen: ilayda, 21.03.2010, 17:47 (UTC):
erkal şengül kendi kendine gelin güvey olan biri,güya yazdıklarını zonguldak ünüversitesine onaylatıp doğrulatmış o zaman ünüversitenin onayını yayınlatsın aksi taktirde gerisini söylemiyorum....

Yorumu gönderen: hayri, 21.03.2010, 14:26 (UTC):
kelin merhemi olsa başına sürer nerde zaman makinası erkal bey,yeni atom modeli diyosunuz gözlemlenebilir atomların şeklini değiştireceğinizi zanediyorsunuz pes doğrusu birde matematik hocasısınız.

Yorumu gönderen: erkal şengül, 26.01.2010, 18:41 (UTC):
yeni atom modelini (erkal şengül)zazıp okuyabiirsinizBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284546 ziyaretçi (143401194 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)