Gercek Kiyamet
 

Gerçek Kıyamet

Mehmet Şentürk

Kıyametin saati, ne zaman vuku bulacağı sadece Allah’ın bilgisi dahilinde bir hakikattir. Cenab-ı Hakk kıyametin yaklaştığına dair ortaya çıkaracak birtakım işaretleri, alâmetleri Sevgili Resulüne bildirmiş, O da bize aktarmıştır. Bu alâmetler malûm olduğu üzere büyük ve küçük alâmetler olmak üzere iki kısımdır:

a) Küçük Alâmetler

Konumuzla ilgili bir çok hadisi şerif, muteber olan hadis kitaplarında zikredilmiştir. Biz burada bu hadis-i şerifleri bir bir zikretme durumunda değiliz. Ancak bu hadiselerde yer alan küçük alâmetleri maddeler halinde zikredebiliriz:

 1. Hz. Peygamberimizin (sav), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) vefatları.
 2. Cemel vakası.
 3. İçkinin içilmesi.
 4. Zekatın ağır bir yük sayılması ve verilmesi.
 5. Mescitlerde yüksek sesle konuşulması.
 6. Emânete hıyanet edilmesi.
 7. Milletin liderinin, milletin en rezil ve alçağından olması.
 8. Şarkıcı kadınların ortaya çıkması.
 9. Sonradan gelen neslin önceden gelen nesle lânet etmesi.
 10. Kişinin karısına itaat edip, anasına âsi olması.
 11. Fitne ve bidatlerin zuhur etmesi ve çoğalması.
 12. Erkeklerin ipekli elbise giymesi.
 13. Yalancı Peygamberlerin ortaya çıkması.
 14. Kudüs'ün fethedilmesi.
 15. Hac yolunun kapanması ve Hacer'ül Esved'in yerinden kaldırılması.
 16. İnsanların arasında zinanın çoğalması.
 17. Kadınlar ile erkekler arasındaki haram işlemeyi engelleyen hususların kalkması ve haram işlemeyi kolaylaştıracak vasıtaların çoğalması.
 18. Gençlerin günah işlemeye, kötülük yapmaya, edep ve ahlak dışı hareketlerde bulunmaya çok meyledip ahlaklı, doğru ve dürüst olmayı sağlayacak kaideleri kabul etmemeleri.
 19. “Emri bil ma'ruf, nehyi anil münker”, yani iyilikleri emir, kötülüklerden sakındırma farîzasının yerine getirilmesinin terk edilmesi.
 20. Kadınların, İslam esaslarının tamamen dışında bir hayat yaşamaları ve her türlü günahın işlenmesinde rol oynamaları.
 21. Kötülüğün yapılmasının emredilip, iyiliğin yasaklanması.
 22. Dünya meşakkatlerinin çoğalması, rahat ve huzurun kalmaması.
 23. Zalim ve yalancı kimselerin çoğalması, insanları hak yoldan çıkarmaları.
 24. Araplarla Türklerin birbiriyle savaşması.
 25. Ölçü ve tartıda hile yapılması.
 26. Fasık ve münafıkların güçlü, cahillerin şerefli olması.
 27. İdarecilere ve güç sahiplerine yaranmak için çalışan ilim insanlarının olması.
 28. Hükümetin gizli polis, zabıta ve hafiyelerinin çoğalması.
 29. Hakimlerin rüşvet alması.
 30. Allah adına çokça yemin edilmesi.
 31. Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemesi.
 32. Zina hırsızlık, katl gibi suçlarda Allah'ın hükümlerinin tatbik edilmemesi.
 33. Devlet reislerinin devlet malına ihanet etmesi.
 34. Memurların zalim olması.
 35. Kurân okuyan hafızların açıkça günah işlemesi.
 36. Çocukların hırçın ve öfkeli olması.
 37. Ani ölümlerin çoğalması.
 38. Boşanmaların artması.
 39. Devlet hazinesinin, zengin ve makam sahibi bir zümreye tahsis edilmesi.
 40. Karanlık geceler gibi karışıklıkların olması.
 41. Bir kimse, bir kabrin yanından geçerken, “Keşke bu kabirde yatan ben olsaydım.” diye temenni edecek hale gelmesi.
 42. Vasıtalarla mesafelerin kısalması.
 43. Doğru söyleyenlerin her yerden kovulması, işlerinden atılmaları.
 44. İslamiyet'e uygun işlerin, ayıp ve kusur sayılarak terk olunması.
 45. İslamiyet'in sadece isminin, Kurân-ı Kerîm'in de sadece resminin kalması. Kurân okuyanlar ve din adamları arasında mal, mülk servet toplama heveslilerinin artması.

Yukarda andığımız maddeleri bir bir gözden geçirdiğimizde, acaba bunlardan hangisi gerçekleşmedi? diye sormaktan insan kendini alamıyor.

b) Büyük Alâmetler

Kıyametin büyük alâmetlerini aşağıda zikredilecek hadis-i şerifin ışığında anlatmaya çalışalım. Huzeyfe (ra)'dan: “Medine'de bir duvarın gölgesinde oturuyorduk. Resulullah (sav) odasında idi, bizi gördü: “Ne yapıyorsunuz?” diye sordu. Kıyametten bahsediyorduk, dedim. “Siz, on alâmet görmeden önce, kıyameti görmeyeceksiniz:

 1. Güneşin batıdan doğması.
 2. Duman.
 3. Deccal.
 4. Dabbe.
 5. Doğuda bir yer batışı.
 6. Batıda bir yer batışı.
 7. Arap Yarımadasında bir yer batışı.
 8. İsa (as)'ın çıkışı.
 9. Ye'cüc'ün çıkışı.
 10. Yemen'in Aden derinliklerinde bir ateşin çıkışı ki bu ateş, arkasında mahşere sürmedik hiç kimse bırakmayacak.”

buyurdular.

Bu sıralamadan ayrı olarak, Peygamber Efendimiz (sav) ahir zamanda İslam Deccal'ının ve Mehdi'nin çıkacağını da haber vermiştir. İslam alimleri bu işaretleri de kıyametin büyük alâmetlerinden saymışlardır.

Şimdi bu alâmetlere teker teker göz gezdirelim.

DECCAL (*)

Kıyametin büyük alâmetlerinden birisi “Büyük Deccal'ın ortaya çıkışıdır. Onun çıkacağı zamana kadar pek çok deccallar çıkacaktır. Ancak ahir zaman Deccal'inin fitnesi çok dehşetli olacaktır. Hz. Adem (as)'dan itibaren bütün Peygamberlerin haber verdiği ve inananları ona karşı dikkatli olmaya davet ettiği bu dehşetli şahsı Hz. İsa (as) öldürecektir.

Deccal büyü ve yalanlarla, hakkı batılla karıştıracak, insanları aldatacak, Tevhid yolundan çevirmeye uğraşacaktır. Dünyanın dört bir yanını dolaşacak, fitnesini yayacak ancak istemesine rağmen Mekke-Medine'ye girmesine Allah izin vermeyecektir.(1)

Peygamber Efendimiz onun gözünün birinin kör olduğunu bize haber vermiştir.

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNİŞİ

Kıyametin önemli alâmetlerinden biri Hz. İsa'nın (as) yeryüzüne inişidir. Bu husus hadis-i şeriflerde beyan edilir. Bazı alimler Zuhruf suresinin 61. ayetini de bu olaya delil olarak gösterirler. Bu ayette: “İsa kıyamet için bir alâmettir. O'nun hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Dosdoğru yol işte budur.” buyrulmaktadır.

Hz. İsa (as) yeryüzüne inecek, Büyük Deccal'ı öldürecek, İslam Şeriatıyla amel ederek Hz. Peygamberimizin dinine tabi olacak, O'na ümmet olacaktır. O'nun zamanında Kurân nuru bütün dünyayı kaplayacak, yeryüzünde huzur, refah, bolluk ve bereket olacaktır. Dünyanın dört bir yanında Deccalların değil Allah'ın kanunları hakim olacaktır. Mü'minler mahkum değil, hakim olacaklardır.

Rivayetlerde Hz. İsa'nın Şam'a ineceği, Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı, Kudüs'te Deccalla karşılaşıp onu öldüreceği, evlenip çocuklarının olacağı ve 40 yıl yaşadıktan sonra vefat edip müminlerin cenaze namazını kılacağı ve Medine'de Peygamber Efendimiz'in yanına defnedileceği zikredilmektedir. (En iyisini Allah bilir)

MEHDİ

Mehdi hakkında pek çok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflere göre Mehdi, Peygamber Efendimizin soyundan olacaktır. Bütün ümmeti derleyip toparlayacaktır. Onun zamanında Müslümanlar hâkim durumunda olacaklardır. Zulme son verilecektir.

Mehdi'nin ve Hz. İsa'nın çıkışı sadece mü'minler için değil bütün insanlık için hayırlara, güzel günlere vesile olacaktır. İslam alimlerinin belirttiklerine göre o günler yaklaşmıştır. Ümmet ve bütün insanlık Allah'ın izniyle o günlere doğru ilerlemektedir. Son yıllarda dünyada gerçekleşen bazı olaylar inşallah o günlerin müjdesi olacaktır.

DÂBBETÜ'L ARZ'IN ÇIKMASI

Dâbbetül Arz'ın çıkışı kıyametin büyük alâmetlerindendir. Rabbımız bu hususta, meâlen şöyle buyurmaktadır:

“Söz verdiğimiz gün gelip çattığında, onlar için yerden bir canlı çıkarırız ki, kendilerine, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söylerler.” (Neml/82)

Ayeti kerimede belirtildiği gibi, Dâbbetü'l Arz bir hayvan cinsidir. Müminlerle kafirleri birbirinden ayırt edecektir. Bediüzzaman'a göre Dâbbetü'l Arz tek bir hayvan değil bir hayvan cinsidir. Bu hayvan cinsi İslam Şeriatine muhalif ameller işleyen, sefalete dalan insanın vücuduna yerleşip bir ağaç kurdu gibi vücudunu kemirecektir. Müminlere zarar vermeyecektir. Günümüzde, AİDS hastalığı, misal teşkil etmesi bakımından konumuza ışık tutucu niteliktedir.

YE'CÜC ME'CÜC'ÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Bu hususta Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır:

“Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün (seddi) açılıp her tepeden saldıracakları ve gerçek vaad olan (kıyamet) yaklaştığı vakit, işte o zaman o küfür (ve inkar) edenlerin gözleri hemen belerip kalacak. ‘Eyvah bizlere! diyecekler.” (Enbiya/96-97)

Müfessirlere göre Ye'cüc ve Me'cüc; insafsız, vicdansız, münkir (inkarcı), gaddar bir kavimdir. Başta mü'minler olmak üzere insanlığın düşmanıdırlar. Vakti zamanı geldiğinde meydana çıkacak, oluk oluk masum insan kanı akıtacaklardır. Alimlere göre onların çıkışı Hz. İsa'nın (as) yeryüzüne indiği zamana rastlayacaktır. Daha sonra Allah onları helak edecek. Önce şiddetli rüzgarla leşlerini denize sürükleyecek, sonra da yağmurla yeryüzünü temizleyecektir. (Burhan Bozgeyik, Gençlik ve Ölüm, 2. Baskı, Sayfa 203)

Kuran'da Ye'cüc ve Me'cüc isimleri Zülkarneyn Seddi ile birlikte geçtiği için, bazılarına göre; bu seddin yıkılmasıyla bu kavim ortaya çıkacaktır. Bu Zülkarneyn Seddi'nin neresi olduğunu ancak Allah bilir.

DUMAN-ATEŞ VE YERLERİN BATMASI

Yerle gök arasını dolduracak olan bir dumanın ortaya çıkışı da kıyametin büyük alametlerinden sayılmıştır. Mümin olanlar bu dumandan sadece nezle olmuş gibi etkilenirken, inanmayanların ağzından girip kulaklarını delecektir. Bu dumanın şeklini, mahiyetini tam olarak bilmek mümkün değildir. En iyisini Allah bilir.

Yemen'den bir ateşin çıkması ile ilgili de Hz. Peygamber Efendimiz'in şu hadisi şerifi delil olarak edilmektedir:

“Kıyamet gününden önce Hadramevt'ten ya da Hadramevt denizi tarafından bir ateş çıkacak ve insanları toplayacaktır.” Başka bir rivayette:

“Hicaz kıtasında bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu öyle bir ateş ki, Basra'daki develerin boyunlarını ışıklandıracaktır.” (Buhari-Fiten: 24)

GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI

Güneşin batıdan doğması kıyametin en büyük alâmetlerindendir. Diğer alâmetler insanların tamamı tarafından fark edilmese de bu alâmet ortaya çıkınca herkes kıyametin yaklaştığını anlayacaktır. O andan itibaren de tövbe kapısı kapanacak, yani Allah kafirlerin tövbesini kabul etmeyecektir.

Mühim Olan İnsanın Kendi Kıyametidir!. Dünyanın olduğu gibi bizim kıyametimizin de küçük ve büyük olmak üzere iki çeşit alâmeti vardır.

Biz âfâki alemdeki bu dış alâmetleri zikretmeye çalıştık. Aslında bu zikredilen hususların, kulluk noktasında bize direk olarak yansıyacak olan fazla bir etkisi yoktur. Mühim olan kişinin kendi iç aleminde gerçekleşen, iç alâmetlerdir. Günlük yaşantımızda pek çok “küçük kıyamet alâmetleriyle” karşılaşıyoruz.

Mesela; bir cenazeye rast gelme, mezar ziyaretleri, saç ve sakalların ağarması, eski gücünü kaybetme. Vb.

Bir çok hadise yaşamımızı kuşatmış, bize hep bir şeyler anlatmaya çalışmaktalar. Derken ardından kıyametin büyük alâmetleri belirmeye başlıyor. Gençlik elden gidiyor. Artık geçen günleri geri getirmek hiç mümkün olmayacaktır. Ayakların dermanı kesilir, gözün feri azalır. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon.vb. Artık Azrail'in gelişiyle büyük kıyamet o kişi için kopmuş olur. Hani Nasrettin Hocanın da dediği gibi “Kişinin hanımı ölürse, küçük kıyamet, kendi ölürse, büyük kıyamet kopmuş olur”. Onun içindir ki bize düşen hayat muhasebemizi çok iyi yapmaktır. Yaptıklarımızdan ve birde yapmamız gerekip de yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğimizi hiç mi hiç unutmamaktır.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: coskun kemal, 29.06.2015, 23:18 (UTC):
tekrar degerli kardeslerim. 75:6 75:7 allahim sana siginiyorum. melekler ve gayb hep isaret ediyor gibi ve yanila bilirim de. kiyamet suresinin altinci ve yedinci ayetine dikkatlice bakarsak ve yabanci dilerde tercümesini okursak, siz de fark edersiniz ve dünya ile karsilasdirirsak. belki de yola geleyim ve yola gelelim diye bana öyle aktariliyor. allah azze ve celle bizi afv et ya rabbi.

Yorumu gönderen: Hüseyin, 02.11.2010, 14:38 (UTC):
Allah hepimiz tövbelerini kabul eder inşallah ve ben o günleri görmeyi istemem ancak Hz.İsa'nın namaz kılmasını görmek isterim.Ben 7.sınıf öğrencisiyim öğretmenimiz bunları kitaplardan bulabilirsiniz demişti ancak sizin sayenizde bunları öğrenebildim.ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN.

Yorumu gönderen: esra, 01.10.2010, 12:11 (UTC):
gerçekten dünyada bu alametler gerçekleşiyor allah tüm müminlerin tövbesini kabul etsin.içindebizleride

Yorumu gönderen: NAGİHAN DİLLİCE, 22.09.2010, 20:19 (UTC):
Rabbim.ömrün en düşük çağının zorluklarından,dünya fitnelerinden ve kabir azabından bizi korusun.amin

Yorumu gönderen: SÜMEYRA, 08.07.2010, 16:33 (UTC):
merak etihım sorular vardı çevabımı buldum size çok teşekür ederim

Yorumu gönderen: emine, 08.07.2010, 16:25 (UTC):
çok guzelmiş allh razı olsn

Yorumu gönderen: vefa, 10.06.2010, 10:09 (UTC):
gerçektende hz isa canlımı değilmi kıyamettin 2012 gerçekten kopacakmı bakın biz bunu bilemeyiz allah bilir 2012 de kıyamettin popacağına inanmıyorum

Yorumu gönderen: serhat, 10.03.2010, 21:55 (UTC):
gerçekten çok aydınlatıcıydı tşk ederim allah herkesi inşşlahh dogru yolda birleştirir allah razı olsun

Yorumu gönderen: KaDİR, 06.02.2010, 03:10 (UTC):
allah razı oLsn.

Yorumu gönderen: KaDİR, 06.02.2010, 02:56 (UTC):
allah razı oLsn.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284618 ziyaretçi (143401405 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)