Gizli Sion (Siyon) Protokolleri
 
siyon protokolleri

Gizli Sion (Siyon) Protokolleri

Bu protokoller, 1905'te Rusya'da toplanan Siyonistler tarafından hazırlanmış ve bahsi gecen çoğu hedeflerine ulaşmıştır. Ayrıca bu konuya ilgisi olan arkadaşlar; Sergius Nilus'un "Siyon Liderlerinin Protokolleri" isimli kitabını okuyabilirler.

Protokolleri eklerken amacım anti-semitizm değil. Sadece dünyayı ele geçirmek için yapılmış planlar olabileceğinin bir kanıtı olarak paylaşmak istedim. Protokoller, çok uzun olduğu için ilk beş protokolün kısaltılmış bir şeklini ekledim. İnternette orijinal çevirilerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca protokoller üzerine yazılmış bir çok kitapta bulunmakta. Cidden, dikkat çekici maddeleri yer alıyor. Protokoller hakkında gerçek olmadığını iddia edenlerin yanı sıra, abartılı bir şekilde tekrar düzenlendiğini savunanlar da var. Dediğim gibi, bana ilginç geldiği için paylaşıyorum. Yorum sizin.

Sion Liderlerinin Protokolleri

PROTOKOL 1

a) Yaradılışın kanununa göre hak, kuvvette yatar.

b) Ahlâka uygun bir şekilde hüküm süren bir hükümdâr, mâhir bir politikacı değildir ve bundan dolayı tahtında sağlam duramaz. Hükmetmek isteyen kimse, hem kurnazlığa hem de yapmacılığa başvurmalıdır. Açık sözlülük ve dürüstlük gibi halk arasında meziyet sayılan vasıflar, siyâsette bir kusurdur.

c) Yahudi olmayan halk, alkollü içkilerle düşünce kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Onların gençliği klasizm ve ilk çağ ahlaksızlığı ile ve içlerine soktuğumuz özel ajanlarımız, öğretmenler, hizmetçiler, zenginlerin evlerinde mürebbiyeler, takipler vasıtası ile zehirlenerek ahmak bir şekilde yetiştirilmişlerdir.

d) Gâyemizi elde etmeğe hizmet edecekleri zaman rüşvetçilik, düzenbazlık ve hıyanet hususlarında duraklamamalıyız.

e) Çok eski zamanlarda, "hürriyet, eşitlik, kardeşlik" kelimelerini halk kitleleri arasında ilk defa biz bağırdık. O günlerden beri her taraftan gelip bu oltaya takılan budala papağanlar tarafından bu kelimeler, çok defa tekrar edildi. Bu kelimeler, dâimâ barışı, sükuneti, dayanışmayı yok eden, Yahudi olmayan devletlerin bütün müesseselerini tahrip eden mahvedici kurtçuklar oldular

PROTOKOL 2

f) Halkın içinde kabiliyetleri ve kölece itaatlerine göre titiz bir dikkatle seçeceğimiz idareciler, idare etme sanatında eğitim görmemiş kimselerden olacak ve bundan dolayı kendilerinden müşavirleri ve uzmanları olan çocukluklarından beri bütün dünya işlerini idare etmek için yetiştirilen bilgi ve zeka sahibi kimselerin ellerinde oyuncak olacaklardır.

g) Bırakın; bizim onları ilmin emirleri diye kandırdığımız oyunların başrolünü oynasınlar. Bizim tertip ettiğimiz Darwinizm, Marksizm, Nietzche'nin başarılarını dikkatle düşünün. Biz Yahudiler için bu direktiflerin Yahudi olmayanların üzerinde nasıl bir bölücü etki yaptığını görmek herhalde zor olmayacaktır.

PROTOKOL 3

h) Anayasal devletlerin dengesini bozduk. Bugünlerin anayasal terazileri, kısa zamanda kırılacaktır. Çünkü üzerinde döndüğü ekseni aşınıncaya kadar, durmadan sarsılsın diye biz onu dengesiz kurduk

ı) Biz, avam (halk) tabakasını açlığın doğurduğu sıkıntı, haset ve kin ile harekete geçirecek ve yolumuzun üzerinde bizi engelleyen ne varsa onların elleri ile silip yok edeceğiz. Bütün dünyâya hükmedecek olan hükümdarımızın taç giymesi vakti gelince, aynı eller ona engel olabilecek her şeyi ortadan kaldıracaklardır.

i) Halk, kendisine "hürriyet" adı altında her türlü müsaade ve müsâmahada bulunulduğunu görünce kendisini hükümdar tahayyül ederek yolunun üzerindeki iktidâra saldırdı. Fakat tabiî diğer bütün körler gibi, birçok engele rastladı. Bir kılavuz arama telâşına kapıldı. Eski durumuna dönme idrâkine aslâ sâhip olmadı ve bütün iktidârını bizim ayaklarımızın altına attı. Bizim "büyük" ismini verdiğimiz Fransız İhtilâli'ni hatırlayın. Onun hazırlanmasındaki sırlar, bizce gâyet iyi bilinmektedir. Çünkü o, (Fransız İhtilali) tamâmen bizim ellerimizin eseridir. O vakitten beri dâima dünya için hazırladığımız Siyon kanından müstebit kral lehinde, en sonunda bizden bile dönmeleri için halkı bir hareketten diğerine sevk ediyoruz.

j) "Hürriyet" kelimesi, insan topluluklarını her kuvvete, her çeşit otoriteye, karşı savaşa sevk eder. Bunun içindir ki, biz krallığımızı kurduğumuz zaman, zâlim bir prensip ifâde eden ve kitleleri kana susamış hayvanlar hâline getiren bu kelimeyi hayat lügatinden silmeğe mecbûr olacağız.

PROTOKOL 4-5

k) Görünmeyen bir kuvveti kim ve ne gibi bir durumda devirebilir? Bizim kuvvetimiz tamamen böyle bir kuvvettir. Yahudi olmayanların masonluğu, bir paravana olarak bize ve amaçlarımıza körü körüne hizmet eder.

l) Bir zaman için dünyâdaki bütün Yahudi olmayanların bir koalisyonu bizimle belki başarılı bir şekilde mücâdele edebilirdi. Fakat onların aralarında mevcût ve kökleri şimdi aslâ koparılıp çıkarılamayacak derecede derine atılmış olan anlaşmazlıklar sebebiyle bu tehlikeye karşı emniyette bulunmaktayız. Biz, Yahudi olmayanların şahsî ve kavmî hesaplarını, son yirmi asır boyunca besleyip çok geliştirdiğimiz dinî ve irkî kinlerini birbirlerinin karşısına çıkartır. Bu sebepledir ki, bize karşı kolunu kaldıran herhangi bir yerdeki bir devlet, destek görmeyecektir.

m) Yöneticiliğimizin en önemli amacı, şu konuları ihtivâ eder (içerir): "Halkın zihnini tenkit (eleştiri) ile bozmak, onu mukâvemet uyandıran ciddî düşüncelerden uzaklaştırmak, zihnî kuvvetleri boş nutukların sahte savaşı ile meşgûl etmek."

n) Kamuoyunu avucumuzun içine almak gâyesiyle her taraftan birbirlerine zıt fikirleri netîce çıkamayacak şekilde karşı karşıya getirerek, bu karışıklık içinde Yahudi olmayanların başlarının dönmesi ve her çeşit siyâsî mevzûlarda hiçbir fikir sâhibi olmamanın en iyi hal olduğu kanaatine varmaları için, yeterli bir zaman boyunca çalışarak onları şaşkın hâle getirmeliyiz. Halkın siyâsî mevzûları anlamaması gerekmektedir. Çünkü o mevzûlar, yalnız halkı idâre edenler tarafından anlaşılır. İste bu birinci sırdır.

PROTOKOL 6

o) Siyâsî bir güç olan "Yahudi olmayanların aristokrasisi" öldü. Bizim onu hesaba katmağa ihtiyâcımız yoktur. Fakat arazi sâhibi olarak kendi kendilerine yeter oldukları müddetçe, hâlâ bize zararlı olabilirler. Bundan dolayı her ne pahasına olursa olsun onları topraklarından uzaklaştırmak bizim için elzem (gerekli)dir. Arazi vergilerinin arttırılması ile arazilere borç yüklenerek bu amaç en iyi bir şekilde elde edilecektir. Bu tedbirler, arazi sâhiplerini engelleyecek, arazi sâhiplerini âciz ve kayıtsız şartsız itaat etme durumunda tutacağız.

ö) Yahudi olmayanların sanayisini tamâmen çökertmek için Yahudi olmayanların arasında geliştirdiğimiz lüksü ve spekülâsyonun yardımına getireceğiz. Çünkü lüks için hırslı talep, herşeyi yutup bitirmektedir.

p) Biz, işçi ücretlerini yükselteceğiz; fakat bu, işçilere hiçbir menfaat sağlamayacaktır. Çünkü biz aynı zamanda hayat için en lüzumlu şeylerin fiyatlarında da yükselme meydana getireceğiz ve bunun ziraat ve hayvancılıktaki gerileme sebebiyle olduğunu iddia edeceğiz. Aynı işçileri anarşiye ve sarhoşluğa alıştırarak üretim kaynaklarını kurnazlıkla ve el altından derin bir şekilde mahvetmeğe çalışacağız.
r) Silâhlanmanın hızlandırılması ve polis kuvvetlerinin arttırılması yukarıda bahsedilen plânların yerine getirilmesi için tamâmen elzem (gerekli)dirler. Biz istiyoruz ki, dünyâdaki bütün devletlerde bizlerden başka ancak proletarya sürüleri bizim menfaatlerimize bağlı birkaç milyoner, polisler ve askerler bulunsun.

s) Ekonomik anlaşmalarla veyâ borç yükümlülükleri ile her devletin kabînelerinde gördüğümüz bütün iplikleri entrikalarımızla karmakarışık bir hâle getireceğiz. Bu hususta başarıya ulaşmak için müzâkereler ve anlaşmalar sırasında büyük kurnazlık ve tesir kullanmalıyız. Fakat "resmî lisan" denen hususlarda bunun zıddı taktikleri kullanacak, dürüstlük ve uysallık maskesi takınacağız. Dikkatlerine sunduğumuz şeylerin yalnız dışına bakmaya alıştırdığımız Yahûdi olmayan millet ve hükümetlerin bu durumda bizi hâlâ insan soyunun iyilik edici ve kurtarıcıları olarak kabûle devâm edeceklerdir.

ş) Siyâsette başarının başlıca sebebi teşebbüslerindeki gizliliktir. Diplomatın sözü işlerine uymamalıdır.

t) Avrupa'nın Yahudi olmayan hükümetlerini kontrol altında tutma sistemimiz kısaca şöyle özetlenebilir: Onlardan bir tânesine karşı kuvvetimizi yıldırıcı teşebbüslerle göstereceğiz. Hepsine karşı ise; eğer bize karşı umûmî bir ayaklanmaya imkân verirsek, Amerika, Çin ve Japonya topları ile cevap vereceğiz.

PROTOKOL 8

u) Biz, hükümetimizi iktisatçıların bütün dünyâsı ile kuşatacağız. Şu sebeple ki, iktisâdî ilimler, Yahudilere verilen öğretiminin başlıca mevzûunu teşkîl ederler. Yine bizim etrâfımızda bankerler, sanâyiciler, sermâyedarlar ve bilhassa milyonerlerin bütün kadrosu bulunacaktır. Çünkü esâsında her şey, rakamlar meselesi ile halledilecektir.

PROTOKOL 9

ü) Aslında bizim Masonik parolamızın ifâdeleri liberal kelimeler yâni "hürriyet, eşitlik, kardeşlik", biz krallığımızı kurduğumuz zaman bizim tarafımızdan artık bir parola teşkîl etmeyen ve sâdece bir idealizm ifâde eden sözler hâline yâni "hürriyet hakki, eşitlik görevi, kardeşlik ideali" sekline çevrilecektir. Böylece o sekle sokulacaktır ki boğayı boynuzlarından yakalamış olacağız.

v) Biz, şimdiden kendimizinkinden başka her çeşit idâreyi, her ne kadar onlardan çoğu hukûken mevcut bulunuyorlarsa da, fiilen yok etmiş bulunuyoruz. Şimdiki zamanda eğer herhangi bir devlet, bize karşı bir itirazda bulunursa, bu durum bizim önceden verdiğimiz yetki ve bizim emrimiz iledir. Çünkü onların Yahudi düşmanlığı, küçük yaştaki kardeşlerimizi terbiye etmemiz husûsunda bize gereklidir. Daha fazla açıklamaya girmeyeceğim; çünkü bu mesele, aramızda birçok defalar müzâkere mevzuu teşkîl etmiştir.

y) Herşeyi yutan terör usulleri, bizimdir. Hizmetimizde her fikir ve her nazariye mensubu şahıslar, monarşiyi geri getirmek isteyenler, demagoglar, sosyalistler, komünistler ve her çeşitten ütopik hayalciler vardır. Biz, onların hepsini vazifeye koşturduk.

z) Yanlış oldukları bizce bilinen, bununla berâber tarafımızdan telkîn edilen prensip ve teoriler içinde yetiştirmek sûretiyle Yahudi olmayanların gençliğini aldattık, şaşırttık ve bozduk.

PROTOKOL 10

aa) Hükümet darbemizi başardığımız zaman çeşitli halklara söyle diyeceğiz: "Her şey çok kötü bir şekilde idi, herkes izdi rap ile ezildi. Biz size eziyet veren sebepleri, milliyetler, hudutlar, tedâvüldeki paraların farklılıklını ortadan kaldırıyoruz. Tabiî bize itaat sözü verip vermemekle serbestsiniz, fakat bizim size ne sunduğumuz husûsunda siz herhangi bir deneme yapmadan onun sizce teyit edilmesinin doğru bir hareket olması mümkün müdür?" O zaman avam (halk), bizi övecek ve bizi ümit ve intizârın hep birlikte yapılan zafer alayında ellerinin üzerinde taşıyacaklardır.

ab)Yahudi olmayanlar eğer zamânı gelmeden neler cereyan ettiğini tahmin ederlerse onların bize karsı silâhla ayaklanacaklarını söyleyebilirsiniz. Fakat biz Batı’dan buna karşı öyle korkutucu bir terör manevrası hazırladık ki en cesur kalpler bile ürker. Metrolar, yeraltı geçitleri o zamandan evvel oralardan bu başşehirler bütün teşkilatları ve arşivleri ile birlikte havaya uçurulacaklardır.

ac) Bu plânlar mevcut müesseseleri hemen simdi baş aşağı etmeyecektir. Bunlar onların yalnız ekonomilerinde değişiklik yapacaktır ki böylece bizim plânımızda çizilen yollar istikâmetine yönelmiş olacaklardır.

aç) Liberalizm zehrini devlet organizmasına soktuğumuz zaman onun bütün siyâsî görünüşü değişikliğe uğradı. Devletler öldürücü bir hastalığa yakalanmışlardır: Kan zehirlenmesi. Geri kalanlar ise, onların can çekişmelerinin sonunu beklemektir.

PROTOKOL 11

ad) Yahudi olmayanlar bir koyun sürüsüdür ve biz onların kurtlarıyız ve sizler biliyorsunuz ki kurtlar koyun sürüsüne daldıkları zaman neler olur?..

ae) Allah bize, biz seçilmiş kavme, dağılma ihsân etti ve bütün gözlere bizim zayıflığımız şeklinde görünen bu dağılma içinde bizim bütün kuvvetimizi meydana çıkardı, bizi şimdi bütün dünyâ üzerindeki hükümdarlığımızın eşiğine getirdi.

af) Atmış olduğumuz temel üzerinde binâ kurmamız için şu anda pek fazla iş kalmış değildir.

Siyon, bir "tarikat" değil, "ülkü'dür. Yahudiler, buna "Zion" der. Siyon, bir dağın adıdır.

PROTOKOL 12

ae) Kanunlar bizim isteklerimiz doğrultusunda kaldırılıp yine bizim isteklerimiz doğrultusunda kaldırılıp, yine bizim isteklerimiz doğrultusunda yapılacağından, özgürlük tamamen bizim elimizdedir.

af) Bizim kontrolümüzden geçmeden tek bir tebliğ dahi halka ulaşmayacaktır. Tüm haberlerin, dünyanın dört bir yanından bürolarına haber yağan birkaç ajans kanalı ile yayınlanması, bu amaca yaklaştığımızı göstermektedir. Bu ajanslar, sonuçta tamamen bizim olacak ve bizim onlara emrettiğimiz doğrultuda yayın yapacaklar.

ag) Yazarlar bize karşı yazmaya yeltenecek olurlarsa, eserlerini bastırabilecekleri hiçbir yer bulamayacaklar. Yayıncılar ya da matbaacılar her hangi bir eseri yayınlamadan önce, bu işi yapmak için yetkili makamlara müracaat etmeye zorunlu olacaklardır. Böylece bize karşı hazırlanan tüm entrikaları önceden öğreneceğiz ve onlara karşı davranarak, ele aldıkları konu hakkında yapacağımız açıklamalarla onları etkisiz hale getireceğiz.

ah) Merkezi basın dairesi adı altında, toplantılar düzenleyeceğiz ve bu toplantılarda ajanlarımız aracılığı ile dikkat çekmeden günlük talimatları ve parolaları vereceğiz. Bu organize yöntemler, halk tarafından fark edilemeyen, fakat halkın sevgisini ve güvenini hükümetimize yöneltmeye yarayan, en ince ayrıntısına dek hesaplanmış ve kesin bir şekilde güvenilir yöntemlerdir.

PROTOKOL 13

ai) Günlük geçim ihtiyacı Yahudi olmayanları sessiz kalmaya mecbur eder ve onları aciz hizmetkarlarımız haline getirir.

aj) Siyasi meseleler, asırlardan beri onları yaratan ve yönetenlerin dışındaki kimselerin anlayamayacağı biçimde şekillendirilmektedir.

ak) Biz, halk kitleleri ne durumda olduklarını anlamasınlar ve bizlerle mücadele etmeyi düşünmesinler diye, onların akıllarını oyunlar, zevkler, eğlenceler, tutkular ve halka açık eğlence yerleri vasıtası ile çeleceğiz. Çok yakında her çeşit spor ve sanat yarışmalarının düzenlenmesini basın aracılığı ile gündeme getireceğiz.

al) İlerleme, Tanrı’nın seçtiği kavim olan biz Yahudilerden başkası bilmesin diye, gerçeği gizlemeye hizmet eden yanıltıcı bir kavramdır.

PROTOKOL 14

am) Diğer bütün inanç sistemlerini dünya üzerinden kaldırmalıyız.

an) Elimize geçen her fırsatta yayınlayacağımız makalelerle, kendi lütufkar yönetimimiz ile öncekileri karşılaştıracağız. Yahudi olmayan hükümetlerin hatalarını en belirgin bir biçimde vurgulayacağız. Onlara karşı çok büyük bir nefret aşılayacağız. Yahudi olmayanların devlet yapılarını çökertmek için el altından onları kışkırtıp, verdiğimiz faydasız yönetim şekilleri ile halkı bıktıracak ve yeniden huzursuzluklara, sefaletler düşmektense, yönetimimiz altına girmeyi tercih ettireceğiz.

ao) Filozoflarımız, Yahudi olmayanların değişik inançlarının hatalı yönlerini tartışacaklardır. Fakat bizim inancımız, bizden başka kimse tarafından öğrenilemeyeceği ve sırlarımız açığz vurulmaya cesaret edilemeyeceği için, inancımızın bakış açısı asla tartışma konusu yapılamayacaktır.

ap) İlerici ve aydın olarak tanınan ülkelerde anlamsız, iğrenç ve nefret uyandıran bir edebiyat türü yarattık. Bu edebiyat türü hazırlayacağımız söylevler, projeler, anılar, makaleler ile bizden olmayanların düşüncelerini etkilemek ve onları, belirlediğimiz bilim anlayışı doğrultusunda biçimlendirmek için kullanılacaktır.

PROTOKOL 15

ar) Mevcut tüm hükümet şekillerinin değersizliği kesin olarak kabul edildikten sonra, her yerde bir ya da aynı günde yapılması planlanan hükümet darbeleri ile krallığımızı kuracak ve bize karşı plan olabilecek şeylerin mevcut olmadığını kendimize vazife edineceğiz. Bu amaçla bizim krallığımızı kurmamıza silahla karşı koyanların hepsini merhametsizce öldüreceğiz. Bize karşı gizli cemiyet kuranları da ölümle cezalandıracağız.

as) Dünyadaki her ülkede hür mason locaları kuracağız ve çoğaltacağız. Bu localara kamu faaliyetlerinde şöhreti olan ya da olabilecek herkesi çekeceğiz. Çünkü bunlar bizim başlıca haber alma mekanizmamız ve tesir birimlerimiz olacaklar. Bütün bu locaları sadece bizim bildiğimiz ve başka kimsenin bilmediği, Siyon liderlerimizden oluşan bir merkezi idare altında birleştireceğiz.

at) İsrail kralı, Avrupa’nın kendisine sunduğu tacı başına giydiği zaman, dünyanın atası olacaktır.

PROTOKOL 16, 17 ve 18

au Hukukta, ilk çağ tarihi eğitimini kaldıracak, yerine geleceği programlayacak dersler koyacağız. Önceki yüzyıllara ait hoşumuza gitmeyen tüm olayları insanların hafızalarından silecek ve yalnız Yahudi olmayan hükümetlerin hatalarını anlatacağız.

av) Her türlü eğitim özgürlüğünü kaldıracağız. Düşünceleri dizginleme sistemi olan “görerek öğrenme” yöntemini uygulayacağız.

ay) Avukatlar şahsi çıkarları için çalışan, en çok ödeme yapan tarafın kazanması için uğraşan, belirli bir ücret karşılığında çalışıp kamu yararına görev yapan raportörler haline getirileceklerdir.

az) Papalık sarayının yıkılma zamanı geldiğinde, görünmeyen bir elin parmağı, milletleri bu saraya yönlendirecektir. Bununla beraber, milletler bu sarayın üzerine çullandığı zaman, sanki daha fazla kan dökülmesine engel olmak istiyormuşuz gibi, sarayın koruyucusu kisvesi ile öne çıkacağız. Bu kandırmaca sayesinde onun bütün iç organlarına kadar yayılacağız ve onun bütün gücünü kemirinceye kadar dışarı çıkmayacağız. Yahudilerin Kralı kainatın gerçek Papa’sı ve enternasyonel kilisesinin ilk kurucusu olacaktır.

ba) Yahudi olmayanların krallarına karşı, koyun sürümüzün kör koyunları olan ajanlarımız vasıtasıyla düzenlediğimiz komplolar ile sık sık hayatlarına kastederek, onların itibarlarını en alt seviyeye indirdik.

bb) Bize karşı suç işleyenler, ciddi bir gerekçesi olup olmadığına bakılmaksızın ilk şüphede tutuklanacaklardır.

PROTOKOL 19

bc) Siyasi suçları işleyenleri cinayet, hırsızlık ve toplumun nefretini kazanan diğer yüz kızartıcı suçlarla aynı kategoride yargılayacağız. O zaman kamuoyu bu suçları diğerleri ile aynı şekilde değerlendirip aynı ayıp ile karşılayacaktır.

bd Basın yoluyla, nutuklarla ve zekice derlenmiş tarih dersi kitapları ile isyankarları toplum yararı için savaşan kişiler olarak gösterdik. Böylece, liberal gurupların çoğalmasını sağladık ve binlerce Yahudi olmayan sığırı sürümüze kattık.

PROTOKOL 20, 21 ve 22

be) Yahudi olmayanlar için yarattığımız ekonomik krizlerin nedeni, tedavüldeki parayı çekmemizden başka bir şey değildir. Devletlerdeki parayı çekmekle, devletler sürekli borç almak durumunda kaldılar ve bu borçlar faiz ödemeleri ile birleşerek devlet bütçelerinin üzerine çullandı ve onları bu sermayeye muhtaç köleler haline getirdi.

bf) Biliyorsunuz ki, altının ölçü birimi olması para ihtiyacına cevap vermediği için, onu ölçü birimi olarak kabul eden devletlerin çöküşüne neden olmuştur. Tabi biz de altını bu ihtiyacı karşılayamaması için sürekli tedavülden kaldırmaktayız.

bg) Eğer bugün, Yahudi olmayan kralların devlet idaresindeki yüzeysellikleri, bakanların rüşvet yemeleri ya da devletin idari kadrolarındaki yetkililerin finansal konulardaki kıt bilgileri, Yahudi olmayan devletleri, bizim hazinelerimize ödeyemeyecekleri biçimde borçlandırmışsa, bunda bizim çok büyük payımız vardır.

bh) Yahudi olmayan devletlerin faiziyle bizden borç para almaları ve bu borçları ödeyemeyecek duruma gelmeleri, onların beyinlerinin ne kadar gelişmemiş olduğuna delalettir.

bi) Günümüzün en büyük gücü olan altın avuçlarımızın içindedir ve iki gün içinde dilediğimiz miktarda altını depolarımızdan tedarik edebiliriz.

PROTOKOL 23

bj) İnsanları itaatkar olamaya alıştırmak için, lüks malların üretiminin azaltılması zorunludur. Bu sayada lükse özendirerek bozduğumuz ahlaki değerleri yeniden yükselteceğiz. Küçük sermayeyi yeniden canlandıracağız. Bu bize kişisel sermaye sahibi üreticilerin altını oyabileceğimiz bir araç sağlayacaltır.

bk) “Tanrı’ya şükredin ve insanlığın kaderinin mührünü alnında taşıyan ve bizzat Tanrı’nın kendi yıldızını rehber ettiği o’nun karşısında, bibi kötülüklerden ve şer güçlerden ondan başkası kurtaramayacağı için diz çökün”

PROTOKOL 24

bl) Davut soyunun belirlenmiş mensuplarını, krallarını ve onların veliahtlarını, babadan oğla geçen miras hakkı ile değil; üstün yeteneklerine göre seçerek, siyasetin en gizli sırlarını, yönetim planlarını yüzlerce yıllık tecrübelerin ışığında uygulamalarını sağlayacağız.

bm) İktidarın dizginlerini yalnızca, kayıtsız şartsız sert ve hatta zalim bir biçimde hükmetme yeteneğine sahip olanlar alabileceklerdir.

bn) Kralların o an için ve gelecek için yaptıkları planları, en yakın danışmanlar dahi bilmemeli; sadece kral ve üç hamisi neyin geleceğini bilmelidir.

bo Davut’un kutsal soyundan gelen dünya hükümdarı, insanlığın desteğini almak için tüm kişisel arzularından feragat etmelidir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Metehan , 20.01.2020, 10:58 (UTC):
Türkiyede 1923 beri Zion protololleri uygulanmaktadir bunun baş mimarı Kamal , ve İnönünüdür , nezaman GERÇEK İMANLI TÜRKLER uyanırsa küfrün tüm kaleleri yıkılacaktır Allahın izni ile .

Yorumu gönderen: Selâhaddin Eyyûbî, 04.12.2010, 02:36 (UTC):
en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

counterpunch.org/brenner1223.html
Zionist Collaboration with the Nazis

Yorumu gönderen: Wolfangel, 02.12.2010, 18:41 (UTC):
Bu protokollerin 24 adet olmasi lazimdi..Gerisi nerde acaba?

Yorumu gönderen: murat , 07.09.2010, 00:54 (UTC):
güzel

Yorumu gönderen: özlem, 21.07.2010, 08:19 (UTC):
siz nerden biliyorsunuz bu gizli protokolleri çok merak ettim doğrusu herkesin okuduğu şey gizli olmaz

Yorumu gönderen: samet ben , 12.06.2010, 19:34 (UTC):
sionizim ınsalıgın en büyük düşmanlıgıdır bunlara karşı bırlık beraberlık ıçınde olmamız lazım yaşasın kondfaderalizim kahr olsun emperyalist güçlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55911354 ziyaretçi (142446642 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)