Hüsn-ü Ask 101-150. Bölüm
 
Hsn  Aşk, 101-150. Blm

Hsn Aşk, 101-150. Blm

101. Sihr ile yağar o deste teş / Ghice de ef'i-i mnakkaş

101. Byyle o le ateşler, bazen de nakışlı ejderhalar yağarmış.

102. Allh mun olup geersen / Kalb şehrinin bını iersen

102. Allah yardım eder de geer; Kalb şehrinin suyunu iersen

103. Kıl andaki kmyyı hsıl / Gel bunda ol işte Hsn'e vsıl

103. Ordaki kimyyı elde edip buraya gelirsin; işte Hsn burada; gel ona kavuş.

Sefer kerden-i Aşk be diyr-ı Kalb ve ser-encm-ı vey / Aşk'ın Kalb lkesine Gitmesi ve Burada Başına Gelenler

104. Aşk oldu bu mjdeden ferah-nk / Bin şevk ile etdi cmesin k

104. Aşk bu mjdeye sevindi; binlerce sevinle coştu, elbisesini yırttı.

105. Fi'l hl sorup diyr-ı Kalbi / Tutdu reh-i reh-gzr-ı Kalb-i

105. Kalb lkesi nerede diye sorup Kalb yoluna varan semte yneldi.

106. Gayret de olup ana kaf-dr / Kıldı iki yr azm-i dil-dr

106. Gayret de ona yol arkadaşı olup; iki dost, sevgiliye varmaya yz tuttular

107. n girdi o merd-i rh rha / Evvel kademinde dşt ha

107. O yol eri, yola dşer dşmez ilk adımda bir kuyuya dşt,

108. Amm ki ne h h-ı girdb / Mnend-i ebed versı n-yb

108. Ama ne kuyuydu? Bir girdab kuyusu ki ebed gibi sonu grnmyordu.

109. Gayret dedi ana ey fedy / Krn'a sor imdi kmyyı

109. Gayret ona, ey fedyi dedi; şimdi var da kimyyı Krn'a sor. (Krun : Ms'nın kavminden biri olup, zenginliği ile meşhurdur.)

Der sıfat-ı şeb ve şiddet-i şit / Gece ve Kışın Şiddetinin Niteliği

110. Bir deşt-i siyehde oldu gm-rh / Yeld-yi şit bel-yı ngh

110. Birkapkara lde yollarını yitirdiler; kışın en uzun gecesiydi, ansızın gelip atan bir kıştı bu.

111. Bir deşt bu kim nezu billh / Cinler cirid oynar anda her gh

111. Bir l ki bu Allah'a sığınırız; orada her an cinler cirit oynar.

112. Birbirine ye's havf lhık / Geh kar yağar idi geh karanlık

112. Yeisle korku birbiri stne yığılıyordu; bazen kar yağıyordu; bazen etraf karanlık.

113. Deycr ile berf edince lfet / Bir klebe girdi nr u zulmet

113. Karanlıkla kar; birbiriyle uzlaşınca; nurla zulmet bir kalıba girdi.

114. Sermdan olup fsrde mehtb / Şebnem yerine dkld smb

114. Mehtap soğuktan donup iy yerine cıva dklmekteydi.

115. h-yı şefde dnd deycr / Sahr dolu mşk iinde kfr

115. Karanlık beyaz bir ceylana dnmş; ova, misk iinde kfurla dolmuştu.

116. Bir bakıma berf iinde deycr / Mnend-i sevd-ı dde mahsr

116. Bir bakıma da kar iinde karanlık, deta gzn beyazı ile evrili karası gibi, kuşatılmış bir halde.

117. Buzdan kırılıp sipihr-ı mn / Dşt yere rze rze gy

117. Camdan yapılmış gk, gya buzdan kırılarak para para yere dşmşt.

118. Bak bak felek-i siyh-kre / yine getirdi Zengibr'a

118. Her işi zulm olan şu feleğe bak, sanki Zengibar'a ayna gtrmş.

119. Sermyile berf olunca munsab / Dendnı sırıtdı Zengi-i şeb

119. Soğukla kar birbirine karışınca, gece zencisi sırttı; bembeyaz dişleri grnd.

120. Bin mh ile na'l-i mhı encm / Deycr-ı şitdan eyledi gm

120. Yıldızlar, bin mıh akılmış olan ayı karanlık yznden kaybettiler.

Gzeşten-i Aşk ez harbe-i gam / Aşk'ın Gam Harabesinden Gemesi.

121. Vakt ki cenb-ı Aşk b-bk / Gam deştine dşt rz-nk

121. Aşk, korkusuzca ve istekle Gam lne dşnce,

122. Ol tiyg ile Aşk-ı bark-cevln / Gam deştini etdi rk-i meydn

122. Şimşek gibi koşup giden Aşk, o kılıla Gam ln, meydan kumuna dndrd.

123. Her gl-i bek ki ıktı rha / Kıldı anı tu'ma tiyg-i ha

123. Yoluna ıkan her bel gulyabanisini h kılıcına bir lokma yaptı.

124. Dndrd zemni smna / Ejderleri reng-i kehkeşna

124. Yeryzn gğe evirdi; ejderhları kehkeşan rengine boyadı;

125. Etti ser-i dv gl sergi / Verdi o sipha nakd-i mergi

125. Devlerin, gulyabanilerin başlarını sergi haline getirdi, o orduya lm nakdini verdi.

126. Hnbe-i şri etdi dery / Kaplan derisine dnd sahr

126. Arslanların kanlarını dery gibi akıttı; ova, kaplan derisine dnd.

127. Bir seyf ile etti ol melek-zd / Deycr-ı cahmi cennet-bd

127. O memleket doğmuş gzel, bir kılıla cehennem karanlığını cennet haline getirdi.

128. Az vaktde gedi gam harbın / Hem sihrini grd hem serbın

128. Az bir vakitte Gam harbesini geti; onun hem bysn, hem serbını grd.

129. Gedi o yolu ecelden akdem / Kaldı geride sery-ı mtem

129. O yolu ecelden nce geti, Mtem sarayı geride kaldı,

130. Gş etmiş idi o sergzeşti / teş yemi zre mum keşt

130. Ateş denizinin stnde mumdan gemiler olduğundan; başa gelecekleri nceden işitmişti.

131. ıkdı yolu zre şimdi ngh / Ol kulzm-i teş-i ciğer-kh

131. Ansızın yolunun stne şimdi: o ciğerler yakan ateş deryası ıkıverdi.

132. Mumdan gemiler edip hveyd / Kılmış nice dv o bahri me'v

132. Mumdan gemiler meydana ıkararak bir nice dev, o denizi yurt edinmişti.

133. n teş o kavme etmez zr / zrde olur mu nrdan nr

133. nk o kavme ateş zarar vermez; ateşten incinir mi ateş?

134. Keştleri ber hev tutarlar / ok ebleh-i b nev tutarlar

134. Gemileri havada tutuyorlar; bir ok zavallı ahmağı bylece avlıyorlardı.

135. Keştye kim eyler ise ikdm / Ol dvler eyler idi i'dm

135. Gemiye kim binmeyi kurarsa o devler, hemen onu yok ediyorlardı.

136. Zavrak vel nahl-i sra benzer / Klbedi surh u şu'le-peyger

136. Gemiydi onlar, ama dğn alayındaki nahle benziyorlardı; tekneleri kırmızıydı, alevden yapılmıştı.

137. Gy ki cezre-i felket / Pr-sz bel kızıl kıymet

137. Sanki felket adasıydı orası, ateşle dolu bir bel idi, kızıl kıyametti.

138. Her biri misl-ı Kh-i Surhb / Dobdolu iinde dv-i kh-rb

138. Her gemi, Srhb dağına benziyordu, her gemide vey babası dağ olan devler dopdoluydu. (Srnb : Tebriz'de ot bitmez bir dağın adı).

139. Tbt idi san o keşt-i mm / Olmazdı mezrı liyk ma'lm

139. O mum gemiler sanki tabuttu, fakat iine girenlerin nereye gmldkleri belli olmazdı.

140. Ol flk u o nr-ı pr felket / Hep şem'-i mezrdan ibret

140. O gemiler, o felket dolu ateş, hep mezarda yanan mumlardan ibaretti.

141. Ol sihre mahall idi fakat nr / Hi shile edemezdi zr

141. Fakat o bynn hkm srdğ yer de ateşti. Ancak kıyıya bir zararı dokunmuyordu.

142. n dvler etdi Aşk'ı da'vet / Gel keştye bulasın selmet

142. Devler, Aşk'ı gel, gemiye bin de selmete er diye ağırınca,

143. Aşk eyledi mceryı iz'n / Sabreyleyip olmadı şitbn

143. Aşk, başına gelecekleri anladı, sabretti, koşup gemiye binmedi.

144. Fakat ki ne re rh mesdd / H olmadı bir tark meşhd

144. Fakat ne aresi var ki yol kapalıydı, hibir yol grnmyordu.

Hasb-i hl / Kendi Halini Anlatış

145. Ey hlık u kirdgr t key / Bu mihnet hr hr t key

145. Ey daima tedbir ve tasarruf sahibi olan Allah, bu mihnet, bu eziyet ne vakte dek srecek?

146. Reh-zen ne rev ki yol senindir / Ger hhiş ararsan ol senindir

146. Yol kesenin bulanması rev mı ki yol senindir. Dilek, istek ararsan, o da senindir.

147. Lzım mı her ehl-i derd-i pr-şr / ıkmak ser-i dra hem Mansr

147. Her dertli, her coşkun kişinin Mansr gibi darağacına ıkması mı lzım?

148. Etme beni firkate nişne / Bed-ahdi ne lzım imtihne

148. Beni ayrılığa ama etme, ahdi kt kişiyi, sınamaya ne lzum var?

149. n zerre-i aşka mazhar ettin / Horşde başım berber ettim

149. Değil mi ki zerre kadar aşk verdin, ltfettin de başımı gneş gibi ycelttin.

150. Cdlar elinde etme beste / ldr beni koyma byle haste

150. Cadılar eline dşrme, beni ldr de bylesine hasta etme.

❮ Hsn- Aşk 1-50Hsn- Aşk 51-100Hsn- Aşk 101-150Hsn- Aşk 151-200Hsn- Aşk 200-208

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Togol, 20.02.2010, 18:56 (UTC):
Ne Yakşı bir şiir
bu Yurttan bu gönül ırkından çıkabilir ancak böyle ulu sözler......Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760855 ziyaretçi (134100489 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler