Havas Ilminin Sartlari ve Yapilisi
 

Havas İlminin Şartları ve Yapılışı

Bu ilmin şartları Ulemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez.

İlk olarak şunu kesinlikle belirtelim ki;

İSLAM'A VE KURAN-I KERİM'E VE PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'E (sav) İMAN NURUNDAN, İRFANDAN UZAKLAŞMIŞ, ALLAH C.C DOSTLARININ ÖNEMİNİ BİLMEYEN TASAVVUFU BİR FELSEFE OLARAK GÖREN, HER ŞEYİ MADDE PLANINDA GÖRÜP ONA GÖRE ÖLÇÜP BİÇMEYE ÇALIŞAN DOĞULU VE BATILI MÜSTEŞRİKLERİN VE FELSEFECİ METAFİZİKÇİLERİN KENDİ KIT ANLAYIŞLARINA GÖRE UYDURDUKLARI TANIM VE KURALLARA TABİİ OLMUŞ KİŞİLERİN HAVAS İLMİNDEN YANA HİÇ BİR NASİPLERİ YOKTUR VE OLAMAZDA.BU KİŞİLER OLSA OLSA İSTİDRAC KAPISINDAN İÇERİ GİRMİŞ KENDİNİ BİLMEZ ZAVALLILARDIR.

Allah’ın sırlarından önemli bir kısmı; harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerîmelerinde olup, bu sırları da Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kurân-ı Kerîmde mümin Suresinin 60. Ayeti Kerîme sinde şöyle buyurur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm. (Bana ibadet ve dua edin ki, karşılığını vereyim).

Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez. En az 7 şartın yerine getirilmesi lazımdır.! Bu kutlu ilmin şartları da şöyledir:

1. Kesin karar

Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuşlardır:

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. (Allah'a c.c dua ederken kabul olacağına inanarak dua ediniz).

Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve kalben inanarak Allah'a (Celle Celalüh) yönelmelidir.

2. Sabır etmek

Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir. Allah Kurân-ı Kerîmde şöyle buyurmuştur:

Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn. (Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c. A bağlanınız ve Allah'tan korkun ki, kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200).

Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuşlardır:

Men sabera zafera. (Sabır eden zafer bulur).

3. Sır saklamak

Ne yapacağını ne okuduğunu ya da üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Hz. Muhammed (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân. (Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz).

Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım ya da da şunları bunları yaparım deme! Hz. Ömer r.a. Efendimizin; "Sırrını saklayan kendinden emin olur" sözü meşhurdur.

4. Müttaki olmak

Elden geldiğince Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olur ki, Cenab-ı Hak, Taha Suresi'nin 132. Ayeti Kerîmesinde:

Vel âkibetü littakvâ. (Güzel akıbet takva ile elde edilir). diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, gıybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihate önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şefkat ve merhametle bakmaktır.

5. Acele etmemek

Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru kalp ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu bir noktada topla ki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.

6. Temiz olmak

Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen ve olduğun yer, hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et.

7. İcazetli Olmak

Bu işi yapan kişinin gerçek bir evliyadan, ilmi ledünde tasarruf sahibi bir Allah c.c dostundan icazetli (İzinli) olması şarttır (MEDYUM, BABA OCAĞI, CİNCİLERDEN vs. İCAZET ALINAMAZ; ÇÜNKÜ ONLARIN KENDİLERİNE HAYRI YOKTUR). İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. Yani manevi devletin arkanda olması şarttır yoksa HEM YAPTIĞIN İŞ NETİCELENMEZ HEM DE İBLİSLERİN ELİNE DÜŞER YEM OLURSUN NEUZUBİLLAH, ALLAH C.C KORUSUN

8. Teşhis etmek

Bir kimseye şeriat edepleri dahilinde muhabbet, celp, tefrik, taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak (ZULÜM İÇİN DEĞİL ZALİME HADDİNİ BİLDİRMEK İÇİNDİR AKSİ HALDE YAPANA AĞIR DİYET ÖDETİRLER), hastayı iyileştirmek ya da buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı ya da genç olduğunu teşhis (Tanımak) edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. Annesinin ismini de bilmiyorsan Havva olarak kabul eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, daha da tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır.

9. Riyazetli olmak, GEREKİRSE ORUÇLU OLMAK

Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak ya da bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, midenin de boş veyahut da gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır.

10. Himmetli olmak

Yüce şeyleri sefil işler için alet etme! Çünkü Hak Teala Bakara Suresi'nin 41. Ayeti Kerîmesinde şöyle buyurmuştur:

Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ. (Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın).

Allah’ın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız!

11. Amel zamanını bilmek

Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak, gerekli tütsü ve drogları. Ayrıca amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.

12. Kıbleye yönelmek

Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan isim ya da Ayeti Kerîme ise geride olan bir kelimeyi veyahut da harfi öne, önde olan bir kelimeyi ya da harfi de geriye almamalıdır. Ayrıca yazınında çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam ya da harfleri yerine koymak, rakamları ya da harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır.

13. Salavat-ı şerife getirmek

Her amelden önce ve sonra Hz. Muhammed (sav) e Salavat-ı şerife getirmek. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur:

Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü. (İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez).

Şu kutlu Salavat-ı şerife çok faziletlidir:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete arşike ve midâde kelimâtik.

14. İstihare

Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare duasını 3, 5, ya da 7 defa okursun. Okunacak İstihare duası budur:

Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli şeyin kadîr.

Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli başaracağına ve de muradına ereceğine inanarak yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. Israr edersen senin zararına olur. İstihare tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah’ın kudretine inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O'dur.

15. Ruhanileri hakir (AŞAĞILIK) işlerde kullanmamak

Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın kullanmaya kalkma YOKSA MADDİ VE MANEVİ AĞIR DİYET ÖDETİRLER! Ayrıca istenen her olur olmaz haceti de Ruhanilere sorma!

16. Azimetleri ezberlemek

Ruhaniyetlere okuyacağın Azimetleri de çok iyi ezberlemeli ve okurken orijinal Kuran Diliyle okumalıdır aksi halde anlamları ve manevi etkisi tersine döner ve zarardan, şeytanları başınıza toplayıp kendinize, ailenize musallat etmekten başka bir şey elde edemezsiniz. Azimeti kitaptan ya da levha üzerinden okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştigal olup, gerekli olan huşu gider. Buda erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.

17. Amelin yapılışı

Yapacağın bir amelde levha üzerine yazman gerekirse, yazıyı demirden bir mil ile levha üzerine nakşedersin. Kağıt ya da deri üzerine ise kamış ile yazarsın. Kamışın ucunu yontacağın zaman üç defa:

Âhin, deyip Talak Suresi'nin 3. Ayeti Kerîmesi olan şu Ayeti Kerîme'yi:

Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ. okursun. Kamışın ucunu kestikten sonra kamışı eline alıp:

Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ. dersin. Maksadın her ne ise onu söylersin. Bu şartlardan sonra Ebced hesabını, yirmi sekiz 28 harfin anasırını, harflerin nurani ve zülmanisini, anasırın tabiatlarını, birbirine dost ve düşmanlığını, gezegenlerin özelliklerini, dost ve düşmanlığını, harflerini, buhurlarını, ayrıca said ile nahıslığını, sonra burçların özelliklerini, dost ve düşmanlığını, kamerin menzillerini, kamerin hangi burçta bulunduğunu, güneşin hangi burçta olduğunu bilmelisin ki vakitlerin sırları zuhur etsin. İnşallah kafidir vesselam. Ek bölüm olarak.

HAVAS İLMİ'NDE ŞER’İ TEVESSÜLÜN ŞARTLARI

Havas ilminde; Peygamberleri a.s, Allah c.c dostlarını r.a istenilen şey için vesile kılarken ve ruhanileri çağırıp onlardan bir şey isterken aşağıdaki şartlar dahilinde olması şarttır. Okunan dua ya da azimetin manasının bilinmesi bu açıdan çok önemlidir yoksa bilmeden kaş yapayım derken göz çıkarılması an meselesidir aman dikkat.

“İnsanların çoğu tevessülün hakikatini anlamakta hata etmektedirler. Bu nedenle doğru bir tevessülün anlaşılması gereken şeklini açıklayacağız. Bu konuya girmeden bu doğruları belirtelim;

Birincisi;

Niyetin mutlaka edep dışı bir şey olmamasıdır ve Muhakkak ki tevessül duanın yollarından sadece biridir, Allah Sübhanehu ve Teala’ya yönelmenin / teveccühün kapılarından bir kapıdır. Hakiki ve asıl maksat sadece Allah Sübhanehü ve Teala’dır. Kendisi vesile yapılan kişi sadece Allah Sübhanehu ve Teala’ ya yaklaşmak için vasıta ve vesiledir. Kim bunun dışında bir şekilde inanırsa şirk koşmuş olur.

İkincisi;

Bu vasıta ile tevessül yapan kişi tevessülü ona olan muhabbeti ve onu Allah Sübhanehü ve Teala’nın o vasıtayı (aracıyı) sevdiğine inandığı içindir. Şayet bunun zıttı o kişide ortaya çıksa tevessül yapan kişi o vasıtadan en uzak olan olanı ve onun bu hallerini çirkin görmekle insanların ona karşı en şiddetlisi kesilir.

Üçüncüsü;

Şayet tevessül yapan kişi / mütevessil, kendisini Allah’a vesile kıldığı kişinin Allah gibi ya da ondan düşük bir durumda kendi başına fayda ve zarar vereceğine inansa şirke girer.

Dördüncüsü;

Tevessül (dini açıdan illa da) lazım /gerekli ve zaruri bir emir değildir. Duaya olan icabet de tevessüle bağlı değildir. Asıl olan Allah’a mutlak duadır. Allah şöyle buyurmaktadır; “ Kullarım benden sana sorduklarında; ben onlara çok yakınım” “ Deki; İster Allah diye ister Rahman diye dua edin her ne ile dua ederseniz, güzel isimler onun içindir.”

Beşincisi;

Ruhanileri çağırıp onlardan bir şey istemeden önce mutlaka yukarıdaki adaba uymalı ve onları da yaratanın ve o özellikleri kendilerine verenin Allah c.c olduğunu asla unutmamalıdır. Bunun için azimet gibi bir şey okunacağı zaman evvela Fatiha, İhlas, Salavatı usulüne göre okuyup Cenab-ı Allah'a c.c maruzatımız neyse duamızı etmeli ve o ruhanilerin bize bir vesile olarak yardımcı olmalarını da istemeliyiz çünkü bize ulaşan her nimet mutlaka bir vesileler, sebepler dairesinde Allah'ın c.c izni ve inayetiyle ulaşır.
Günlük hayatımızda da resmi ya da gayri resmi bir işimiz olduğu zaman aynı edebi gözetmemiz şarttır.

MESELA;

Nasıl resmi makamdaki bir görevliyle işimiz olduğunda ona müracaat edip işimizin yapılması için talepte bulunuyorsak RUHANİLERLE olan irtibat sebebi de bunun gibidir. Bunu şirkle karıştıranlar eğer dünya işlerinde de Allah'a c.c dua etmeden işleri için bir görüşme yapmaya gidip o işin yapılabilmesi için gerekli kişilerle görüşüp yalnız onlardan medet umuyorlarsa yani; yukarıdaki TEVESSÜL şartlarına uymazlarsa asıl onların kendileri kendi iddialarına göre yine şirktedirler de haberleri yoktur.

KISACASI BU KONULARIN MADDİ MANEVİ, RUHANİ YADA BEŞERİ DİYE BİR AYIRIM ŞEKLİ YOKTUR. USUL OLMADAN VUSUL OLMAZ VESSELAM.[1]

Kaynaklar

[1] Kenzül Havas kitaplarından; yazari Es-Seyydi Süleyman El Hüseyni. Tercüme Mustafa Varlı tarafından yapılmıştır.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: arkadaş, 23.02.2018, 09:33 (UTC):
Arkadaş Havass tek ''s'' ile değil çift ''s'' ile yazılır. Yok cin yok melekle görüşmek falan uğraşmayın. Havasstan olanlar topluma yol gösteren bilgili kişilerdir. Cin min ile konuşup bilmem ne falan bunlar büyü Havass ile karıştırmayın. İlim sahibi olacaksın dinini yaşayacaksın ve topluma faydalı olacaksın mesele bu. Bunu da her insan yapamaz çünkü nefis ve şeytan var. Adamlara Havass adı altında büyü müyü öğretiyorlar kanmayın... En doğrusunu Allah bilir...

Yorumu gönderen: Adsız, 17.02.2018, 05:43 (UTC):
Bulaşmayın bir daha kurtulmak çok zor onu geçtim dinden çıkarsınız insanı soğutuyor böyle şeyler
Ayrıca akıl sağlığınızı yitirirsiniz aman diyeyim

Yorumu gönderen: “İsimsiz”, 27.01.2018, 01:00 (UTC):
Keşke hiç bulaşmasaydım.......

Yorumu gönderen: fikret cemil kalaycilar, 04.12.2017, 17:59 (UTC):
kardeşlerim ,
ibadet ve ilme havas gibi özel isimler takip olayı fantastik bir hale getirmeye gerek yok.
Bir insanın mucizeyi davet etmesi için herhangi bir topluluğa üye olması,birinden izin alması gibi saçmalıklara Allah rızası için inanmayın.Kimin haddine ki Muktedir olanla kulunun diyaloğuna izin vermek!
Eğer hayatınıza çeki düzen verip Kuranı Kerim in derinliklerine inerseniz seccadenizin üstünde bambaşka diyarlardan rahmet rüzgarları estirirsiniz.Havas kitapları uydurmacalarla dolu ticari amaçla basılmış şirk ve küfür kitaplarıdır.Yok aşık etmeler,yok altın bulmalar,huddamlar ıvır zıvır! Hepsi boş! Yalan!
İlim Allah ın lütfudur takva sahiplerine ve duanın kabulü en basit mucizedir.
Ben cinciyim,ben hocayım diye umut tacirliği yapan riyakarlara şu soruyu sorun:"Allah'ın vermediğini senin iddiana göre sahip olduğun cinler mi verecek?"Peygamber efendimiz bile cinleri aynen görmemiştir.İslam içtihadında bu kabul edilir.
Ey sefil sen daha kendi nefsini yönetemiyorsun cinleri nasıl yöneteceksin?
Seni cinlerden üstün kılan takvandır,bunun dışında cinler,ifritler zaman-mekan-boyut olarak insanoğlundan üstündür.
Insan hakikati anlamak isterse kapı açıktır.Hangi dua etkilidir yerine hangi kalbin duası kabule şayandır sorusunu kendimize sorarsak gönül doğru cevabı verir...
Havas tertipleri diye uydurmacaları bırak!
Ayetel Kürsi nin ateşini bilir misin?
Yasin in mucizesini?
Hadid in şiddetini?
kuran asla eskimeyen,gücünü yitirmeyen hakikatlerin mutlak mucize kitabıdır.
Yaşayan bilir.Duası kabul olup da gözüne gözüne sokulan bilir.Duası kabul olduğu için o gözler ağlamaz;duasını kabul edene utancından ağlar. selametle...

Yorumu gönderen: Doru, 04.11.2017, 18:20 (UTC):
Selamünaleyküm. Havas ilmini nasıl öğrenebilirim. Bana bir riyazte şekli söylermisiniz havas ilmini ve mesela Ayetel kürsinin hadimi ile nasıl irtibat kurabilirim. TEşekkürler.

Yorumu gönderen: İsimsiz, 16.09.2017, 09:03 (UTC):
Benim istediğim tek şey yaradılışı anlamak misyonumuz sadece ibadetmi.cok sorgulamaktan ve sorularıma cevap bulamamaktan krizlerim oluyor artık

Yorumu gönderen: Muray, 21.08.2017, 21:22 (UTC):
Selamın aleyküm arkadaşlar. Bundan 2 sene önce başıma gelen bir olayı sizler ile paylaşmak istedim. Bu ilim çok zordur. Benim bu işlere merak sarma öle başladı herşey. Ve bir süre herşeyin ters. Gittiğini fark ettim. Daha sonra yine üstüne gittim. Ve bir gece uyudum uyandım. Sürekli bazı varlıklar görür gibi olmaya başladım. Ve yine çalışmalara devam ettim. Bir yandan çok korkuyordum bir yandan içimde o heves vardı. Yakınlarıma durumu anlattım. İlk başta korktular. Uykularım kaçıyor. Hayat zevk vermiyordu. Ve bi yakınımıza büyü yapılmış. Evinde buldu. Bana getirdiler. Ben yardımcı olmak istemedim. Yanlış bişey yapmaktan korktum. Üstelediler.gunlerce.en sonunda bi vefk yaptım. İlk denememdi. Herşeyin yoluna girdiğini söyledi 1 hafta sonra. İyice korktum. Şuan bile yapmamaya dikkat ediyorum. Korkuyorum. Benden size tavsiye aklınızı yitirisiniz diye içinize bir korku düşüyor bence hiç merak etmeyin. Başınız cidden büyük sorun alabilirsiniz. Selamın aleyküm

Yorumu gönderen: cihan, 11.08.2017, 18:23 (UTC):
Arkadaşlar ALLAH CC RIZASI İÇİN BELKI BU ILIM ILE İNSANLARA YARDIM EDEBILIRIZ AMA ISI EHLINE BIRAKMAK GEREK ADAMLAR HIMETLE YAPIYOR ISI ILIMLERI VAR BIZ 5 VAKIT NAMAZIMIZI DOGRU DUZGUN KILAMIYORUZ BU IS ZORDUR BIR SEBEBI VARKI GORUNMEZLER ARIYAN BIRICIK ALLAHIMIZIDA BELASINIDA BULUR HERKESIN HEVESI VAR ANA ZORDUR YINEDE YAPACAKSANIZ DOĞRU DÜRÜST EĞITIM ALIN ALLAHIMIZ CC YARDIMCINIZ OLSUN

Yorumu gönderen: Ayse, 07.08.2017, 15:17 (UTC):
S.a herkese bende yaklaşık 10 yıl önce bu ilmi araşturdm tek niyetim insanlara yardım etmekti fakat bir tanıdık yapmış evin yolunu bile bulamadığını zar zor kurtulduğunu söyledi sonrasında vazgeçtim önemli olan ihsan ile iman etmek o dereceye ulaşabildikten tamamen yeterli olduktan dinen olgunlaştıktan dünya heveslerinden geçtikten sonra ancak olacak bişey

Yorumu gönderen: Gökhan, 08.07.2017, 14:24 (UTC):
Arkadaşlar bir soruda ben sormak istiyorum.
Öncelikle size kendimi anlatayım. Allah affetsin şimdiye kadar kötü olan ne varda yaptım ( bunu yazarken utanıyorum fakat olayları anlamanız için yazmak zorundayım)
Dinimizce haram olan yasak olan bir çok şey yaptım dinen zayıf bir yaşantım oldu kısacası.
Fakat son zamanlarda yaşadığım ilginç bir takım olaylar var.
Toplamda 3 ay içinde 6 defa oldu
1. İşyerinde sabah saat 10:00 civarı falan birden bire bir ağırlık çöktü üzerime sonrasında içimde birşey ver ve dışarıya çıkmak istercesine tarif edilmez bir acı verdiğini düşünün sonrasında hastane doktor vs. İkincisi pazar sabahı 5:30 - 6:00 civarı evde oldu ilki kadar değil ama yine baya şiddetli tekrar doktora gittiğimde bazı tetkikler istedi hepsi tamamlanmadı ama şu ana kadar çıkan tetkiklerde sorun görünmüyor daha sonra çevrem farkı olaylar olabileceğini söyledi iki farklı kişiye gittim ilki beni çok huzursuz etti ve ayrıldım yanından ikinci kişi ise beni okudu ve bir muska hazırladı üzerinden eksik etme dedi hala üzerimde yaşıyorum ama sonrasından yine oldu olay anının video kayıtları var ( doktor tekrar olursa kaydedin teşhis için önemli demişti) bu konuda bilgisi olan yardım edebilecek birisi varsa iletişime geçerse sevinirim

Yorumu gönderen: aliye , 15.05.2017, 08:37 (UTC):
merhaba arkadaşlar rüyada korkutulanlar yada sadece allahtan istemek isteyenler ki sadce allahtan istemeliyiz. fatihanın 4. ayeti yalnız sana ibadet eder yalnız senden dileriz. buna uyup herşeyi rabbinizden bekleyin.. ben sinir hastasıydım antidepresan kullanıyordum ve şuan bıraktım sadece tövbe salavat 11 ihlas 1 fatiha okuyup tabi salavatla tövbeyi fazla yapıcaz sayısı önemli değil ne kadar baktiniz varsa ama tesbihi 1 yda2 kese bu şekilde çekebilirdiniz peygamber efendimize evliyalara meleklere veysel karaniye sıddıklara şehitlere salihlere hızır a.s ma sonra aklına kim geliyosa vefat eden yakınlarınızdan yaşayan ve duaya ihtiyacı olan herkese hediye edebilirsiniz ve sonun da allahın kalesine sığınmak için la ilahe illallah diyerek sabah akşam abdestli yaparak hayatınızın bakış açınızın rabbinize olan sevginizin nasıl arttığını yaşayarak göreceksiniz yaşayın ve görün.. veyselkarane sitesinden dan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. sadece bakıp nasıl bir site olduğunu bile görseni,z ne kadar doğru bir yer olduğunu anlarsınız o güllü site benim hayatımı değiştirdi. rabbimden başka kimsen korkmuyorum ve onu çok sviyorum o istemedikten sonra sana kimse dokunamaz ama sevdiğini gösterip onu anman lazım.

Yorumu gönderen: Veysel, 29.04.2017, 13:57 (UTC):
Herkes havas kitaplarının peşine düşmüş yok benim sorunum varda onu çözeceğiz bırakın o havas kitaplarının peşini hepsi sihir buyu kitabı onlar hemen hemen bütün dualar ında şeytan cin isimleri katilmis.şirke girersiniz arkadaşlar bırakın kitapları Allaha el açıp dua edip kurani kerim okuyun gerisi fast fiso hepsi yalan

Yorumu gönderen: Bahar, 24.04.2017, 12:41 (UTC):
Ben bu ilmi öğrenmek çok istiyorum çocukluğumdan beri hayalim nasıl yapabilirim bana kim yardım edebilir yapabilirsem başıma kötü bir şey gelirmi

Yorumu gönderen: Abdurrahman, 24.02.2017, 20:21 (UTC):
Bence bir isin olmasini istiyorsak Allah a dua etmemizin yeterli olacagini dusunuyorum.

Yorumu gönderen: Sümeyye , 04.02.2017, 02:28 (UTC):
Merhabalar,
Ben ayrıldığım ama hala konuştuğum kişi için bazı dualar, ayetler, ve uygulamalar yaptım. Çünkü onu çok seviyorum. Aramızdaki mesafe 30 saniye bile değil komşuyuz.. eve her geldiğimde,çıktığımda o aklıma geliyor çok ağlıyorum..okuduğum ayetler ve dualar kesinlikle ve kesinle büyü değil hiç bir kötü niyetim yok. Farklı farklı Dualar ve uygulamalar yapılınca ara verilmeli midir ? Ara veriliyorsa kaç gün olmalıdır ?
Şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: Barış, 04.01.2017, 20:51 (UTC):
Selam arkadaslar benm de evımde kenzul havas kıtabı var 2 tane belkı 30 40 yıllık onca ev degıstırdık hersey kayboldu hatta aıleden bıle kımse kalmadı suan hala o 2 kıtab evımde hep de gozume takılır bı kac kere acıp baktım ama burda yazılan sartlar ve icazet olmassa olmaz aman allah seytanların oyununa gelmek ve allah cc a sırk kosmak kadar kotusu yok muhım olan kıtab degıl ehlı sunnet olmak teslımıyet olması bunlar yoksa kendınızı yakarsınız gercekten evde bıle bulunması tehlıkelı ben bıle arasıra merak edıyorum ama dokunmamak belkıde en ıyısı su ankı halıme gore acızlık ıcersınde en buyuk yardım allah cc ya sıgınarak dua ıstemek ıle olur saygılar...

Yorumu gönderen: Betül , 31.12.2016, 18:41 (UTC):
Merhaba. Çocukluğumdan beri rüyalarında korkutulan biriyim. Son zamanlarda daha da yoğunlaştı. Genellikle gördükten sonra yorumuna bakarım ama çok üstünde durmam. Ama beni buraya son gördüğüm rüya getirdi yorumuna baktım havas ilmiyle uğraşmak yada vakıf olmak gibi birşey yazıyordu rüyaları ve korkutmalardan kurtulmak için ibadete yöneldim kendi çapımda ama bu ilme vakıf olacak en son kişiyimdir :) sadece merak ettiğim bu rüya ne anlamı ne rüyalar gerçeği mi gösterir vs cok takıldım bu durumdan anlayan birileri varsa bilgilendirilmek isterim.

Yorumu gönderen: Muhammed, 23.12.2016, 03:47 (UTC):
O allah dilediğini aziz eden dilediginide zelil edendir

Yorumu gönderen: kayseri den mehmet, 10.12.2016, 19:06 (UTC):
Bir akrabam bu ilmi kullaniyor. Insanlara yardimci olmaya calisiyor ALLAH razi olsun ondan.

Yorumu gönderen: Büşra , 08.11.2016, 09:36 (UTC):
Bana bu ilmi öğretebilir misiniz gerçekten öğrenmeyi çok istiyorum

Yorumu gönderen: halaf, 02.11.2016, 17:44 (UTC):
selamun aleykum ilmi isteyene rızkı istediğime veririm diyor yüce ALLAH .C.C zararlı ilimden sana sığınırım müminin silahı duadır Allah c.c. dan herseyin hayırlısını talep etmeliyiz çünkü bizim için neyin hayırlı neyin hayırsız olacağını bilemeyiz hayırda şer, şerde ise hayır gizlidir.Kadere imanımız tam olmalı sonradan olacaklar gayba aittir gaybi ise yanlız Allah c.c bilir. Allah c.c. insanları ve cinleri o na ibadet etsinler ve tanısınlar diye yarattı emir ve yasaklarından kaçmalıyız şeriatı hayatımıza geçirmeye p. efendimiz sav gösterdiği yoldan sapmamaya büyük özen göstermeliyiz unutmayalım ki huzur islamdadır bu yolda rehberimiz kuran-ı kerim ve p.efendimiz sünneti seniyesi olmalıdır rüya ile dine yol gösterilmez dünya hayatı ahiretin gölgesidir ne ekersen onu biçersin misali nasıl yaşarsan öyle ölürsün biraz açalım dünya hayatı ile ahiret hayatı aynıdır nasıl ki çalışan memeur işçi esnaf patron çalıştığı müddetçe çalıştığının karşılığını (ücretini) alıyorsa manevi olarak çalışanda Allah c.c. çok cömerttir lutüflarını gönderir yeter ki biraz gayret edelim düşüncemiz hep dünya olmasın birazcık geniş düşünelim ki sonumuz kara toprak herşey aslına döner misali çalışma biterse yani işten çıkarsak veya dükkan kapanırsa rızık eksilir ücrette kesilir manende gayretimizi bırakıp hayatımız dünya hayatına dizayn edersek ahirete azığımız kalmaz her nefis ölümü tadacaktır çokça hatırlayalım Allahtan korkarak ve ümitvar olarak hayatımız devam ettirelim yularıdaki yorumları okudum yasin süresinde kün fe yekün ol derse oluverir herşey yüce YARATANIMIZ OLAN ALLAH c.c. kudret elindedir herşeyi o ndan isteyelim gece namazına devam edelim gizli gözyaşı dökerek günahlarımızı itiraf ederek Allah tan bizleri afetmesini dileyelim ya rabbim bizleri affet sen afetmeyi seversin diyelim inş. hayırlı akşamlar


Yorumu gönderen: Fuad, 28.10.2016, 21:02 (UTC):
Merak ettim yorum yapan bu körlerin gözlerini hz.İsa aça bilirmiydi? Ayrıca gizliilimler sitesine teşekkürler.

Yorumu gönderen: Gözde, 24.10.2016, 23:12 (UTC):
Ben annem için araştırdım bu ilmi yaklaşık bir yıl önce evde ters yazılmış bir muska bulup yakmış sonrasında inanılmaz problemler yaşadı artarak devam etti bununla alakalı mı bilmiyorum olmayan şeyleri hayal edip acı çektiriyor kendine kuruyor kafasında kabileler diyor dua etmiyor çocuklarını sevmiyor babamdan nefret edip ona domuz diyor ne yapmam gerekir lütfen yardım edin

Yorumu gönderen: Underground, 18.10.2016, 05:37 (UTC):
Allah ve resulunun selam ve bereketi üzerinize olsun. İlmi Allah dilediğine dilediği kadar verir. Bende gizilimleri araştırdım uzun bir süre karşıma veyselkarane zikri çıktı. Salih rüyalar nefsin sembolü gibi şeyler gördüm. Zikrin fazileti çok tecelliler kalp zikri ilim dahs bir çok lutüf var. Bu zamana kadar yaptığım hiçbir zikirde böyle lutüflar yaşamadım. Zor yoldan Allaha ulaşmaya çalışmayın. Din çok kolay onu zorlastıran biziz. "Kolaylaştırın zorlaştırmayın sevdirin korkutmayın"Hz.Muhammed sav. Hadisini hayatınıza sokun. İslam huzurdur sevgidir . Veyselkarane zikriyle öğrendim. Zikir hakkında bilgi sahibi olmak için wwe.veyselkarane e girin . Orda lutufları yaşayan insanların yazdıkları şeyler var ve you tube da ses kayıtları var .

Yorumu gönderen: Derya, 13.10.2016, 08:57 (UTC):
28 yasindayi 3 yaşı da kiz çocuğum var eşim bizi bırakarak başka bayanla yaşamaya gitti gerek ortam ve çevreden dolayi da gerçekten çok zor durumda yi lütfen dualarinizi eksik etmeyi ne yapabilirim

Yorumu gönderen: Burak, 20.09.2016, 09:10 (UTC):
Benim elimde çok ilginç birşey var bunun için bana yardımcı olabilirmisiniz ne olduğuyla ilgili. Bir kısmını atcam sadece link olarak buraya eğer kötüyse zarar vermesin diye.

Yorumu gönderen: rotasız, 17.09.2016, 20:09 (UTC):
İlim sahibi ve ilim dağıtan yanlızca Allahtır isteyin Hayirliysa verir değilse hayırlı kıl öyle nasip et diye dua edin yine olmuyorsa Allaha siğinin üstünlük yanlızca takvadadir Kuran-ı Kerim ilaçtır şifaadır saf temiz olup Allahtan isteyin Müslüman Kardeşlerim İlim öğrenmek isteyen Kuran öğrensin selametle

Yorumu gönderen: rasim sivas , 30.08.2016, 07:14 (UTC):
ben havas ilmi ile yetişmiş bir aileden geliyorum zamanında dedemin babası bu işler ile uğraşıp bu konuda uzmanlaşmış yani ehli olmuştur size tavsiyem şu dur ki uzak durun bu tarz şeyler ile kafanızı doldurup ta ruhunuzu karartmayın niyetiniz saf olmalı sat niyetten kastım kendi dünya işleriniz için ruhaniler ile yada ervahlar ile uğraşmak sakıncalıdır tabiki dünya işleriniz için lakin niyetin hası birde şerri vardır has amel ve nieyette iseniz zaten bir şekilde bu işle meşgul olurdunuz insan aklına aykırı şeylerle ugraşmanın büyük bir yükü birde sırrı var ve kesin şartları bilmeden en ufak bir hatada başınıza iş alabilir ve hatta kendinize musallat edebilirsiniz bu konu ile şahsi düşüncem bu dur 2 konu ise uafak bir hikayem var belki dinlemek istersiniz dedem diyorum (dedemin babası) vaktinde adamın bitanesi gelmiş ve dedemden bir ricada bulunmuş isteği tam olarak kendisini gören bütün kadınların ona aşık olmasıymış dedem reddedince bugünün parasıyla trilyonlar teklif etmiş ama ben dedemin hiç birzaman para karşılığı yada arsa vb. karşılıklarda dua ettigini duymadım reddetmiş adam aylarca kapıda yatmış aç susuz köyümüze taşınmış dedem rahatsızlık duymuş ve adamı çağırmış iki elini uzat demiş adamın 10 tırnağına bir dua yazmış ve adamı göndermiş o günden sonra adamı gören kadın veya erkek yada hayvan saldırır olmuş ne kadar yazıyı silsede kurtulamamış ve yıllar sonra dedeme gelep af dilemiş dedemde bunun üzerine önce rabbinden af dile tövbe et iki rekat namaz kıl geçer demiş ve ölmesine yakın benim doğacagımı adımın rasim yani kendi ismi olacagını babamın evlenecegi kızın adını söylemiş ve bir muska bırakmış arkasında bana miras kendisinin bir kitabı vardı onuda saklamış evde kitabı akrabalarım yıllarca aradı ve bulamadı halbuki gözlerinin önünde ben kitabı görüyorum muskaya gelirsek 10 yaşındayken kayıp oldu muskamda bana ait 3 tane cin varmış ama ben hiç kullanmadım ve aradabir görüyorum onları 25 yaşına geldim ve onlardan birtek dilekte bile bulunmadım zaten yıllardır görüyorum onları ve digerlerinide gerek yok ben rabbimden isterim o uygun görürse yerine getirir bazen gelip su istiyorlar bazen de kaybettigim şeylerin yerini işaret ediyorlar ben istemeden

Yorumu gönderen: SERKAN, 26.08.2016, 20:54 (UTC):
BİZİM KİTABIMIZDA ALLAHIN MÜJDESİ VAR HANGİ KUL SALİH NİYETLE ALLAHA YÖNELİRSE OKULU ALLAH YÖNLENDİRİR BUNUNLA İLGİLİ AYETLER VAR YANİ DİREK İLHAM YOLU İLE ALLAH YETİŞTİRİR VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUR HERŞEY SALİH NİYETE BAĞLI.....NEFSİNİ ARINDIRAN KURTULMUŞTUR

91/7: ... Nefsi ve onu düzgün bir biçimde şekillendirdi.
91/8: ... Sonra da ona kötülük ve takvayı ilham etti.
91/9: ... Benliğini temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur.
91/10: ... Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

" Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene. " Cenâbı Allah, insanı temsil eden nefsi yarattı, ona ruh vererek hayatiyet kazandırdı ve onu güzel biçimde donattı.

"Sonra da ona kötülük ve takvayı ilham etti." İlham; Allah tarafından kalbe gelen mana, sezgiye ve hissedişe dayalı inanış demektir. Cenâbı Allah insana; neyin kötülük yani nefse zararlı olduğunu, neyin iyilik takva yani nefse faydalı olduğunu ayırt etme özelliği verdi. Zulüm, nankörlük, yalancılık, bozgunculuk, şehvetin esiri olma, hainlik, alaycılık, v.s. gibi fiiller yapıldığında; işte bunlar kötü işlerdir, nefsi kirletir, bunun için de yapılmamalıdır. İyilik ve güzellik sergilemek, hayır işlerinde yarışmak, infak etmek, sabırlı ve adaletli olmak v.s. gibi fiiller yapıldığında da, işte bunlar iyi işlerdir, takvadır, nefsi temizleyip arındırır, bunun için de yapılmalıdır. İşte bu iyiyi ve kötüyü ayırt etme, insanlara doğuştan ilham edilmiştir. Bir hadiste şöyle buyrulmuştur : " Fetvacılar sana fetva verselerde, sen bir de kalbine danış."

Nefsini kötülüklerden temizleyip, takva ahlâkı ile terbiye edenler kurtuluşa ermişler, fenalıklarla kirletenler ise kayba uğramışlardır.

Yorumu gönderen: hidayet demir , 29.07.2016, 18:20 (UTC):
merhaba esimin bi sikintisi var yildizi cok dusuk surekli nazar degiyo bide muska yapmislar onu nasil xozebiliriz

Yorumu gönderen: kayseri ali, 06.07.2016, 13:25 (UTC):
allah kuranı rehber olarak gönderdi elhamdülillah acın okuyun anlamını ozaman görürsünüz bende 1 yıldır yaşıyorum bunlarla sen allahrızası için mücadeleni devam ettir bunlar allah demedikden sonra kimseye bişe yapamazlar
allaah herşeyden men etmiş bunları akıllı insan namazını kılar dogruluktan ayrılmaz helal yer helal kazanır günah işlememek için cabalar hadis kitapları alın okuyun ve uygulayın bakın allahın izniyle neler oluyor bunların amacıne dogruyolda olanı yoldan cıkarmak kulluk görevinden alı koymak sizin apacık düşmanınız sakın inanmayın insanı allah üstün yarattıgı için bunlar bizlerle ugraşıyor mahlukat
korkmayın yolunuza devam edin

kayseriden ali yaşım 43 1 yıldır mücadele veriyom bende para carpmak için yokşöle yok böle size bunu yaparlar inanmayın kardeşim amac para tabikide şeytan boşdurmuyor uymayacan allah bildiriyor bimüdtenten sonra bakıyorki insan yapmıyor gider 05399243216

Yorumu gönderen: Allahı arayan Fati, 01.07.2016, 12:08 (UTC):
Yapacağınız tek şey; evrenle, her şeyle , Allah ile bir olduğunuzu idrak içinde olmak, niyetinizin iyi olması (saf niyet), tevekkülde olmak, her şer de bir hayır olduğunu bilmek, dıştan kavga da etseniz içinizden o kişiyi sevebilmek...Bunları içselleştirin sonra ne yaşamak ya da yapmak istiyorsanız İMGELEYİN ...Sır bu.. Gerisini ALLAH a bırakın. ALLAH ı seviyoruz ama O na güvenmiyoruz... O na güvenin sevgili varlıklar... sevgiyle....

Yorumu gönderen: isimsiz, 17.06.2016, 14:51 (UTC):
kitabın aslı osmanlıcası var burada yazılanlara bakıyorumda herkes menfaatı ıcın bırsey ıstıyor :) ona benzer yenı basılan kıtaplara ınanmayın eger dogru olsaydı bırebır defıne arayanlar turkıyede cıkarmadıkları gömü kalmazdı ve bırbırlerını oldururdu kıtapta bukadar ucuz olmazdı hatta satılmazdı menfaat ıcın kullanılırdı bır anlam ıfade etmezdı

Yorumu gönderen: diyarbakırhavas, 01.04.2016, 19:57 (UTC):
Arkadslar kim çalışırsa allah kardlıgını verir bu isten anlmıyanlar bos yorum yapıyor kitap bnde var ne yapcaksınız,kitabı

Yorumu gönderen: Aylin Demirbilek, 22.03.2016, 13:26 (UTC):
Sevgilimle barışıp barışmayacağımı ve onunla evlenip evlenmeyeceğimi nasıl öğrenebilirim?

Yorumu gönderen: Can, 05.03.2016, 00:22 (UTC):
Arkadaşlar neredeyse bütün yorumları tek tek okudum...yok eski nişanlımı geri getircem, yok hastayı iyileştircrm vs... Hiç kimse şunu sormuyo bu insanlar neden gitti? Bu insan neden hasta ? Bunların altında çok derin konular yatmaktadır...hüddamlarım var bilem ne diyenlere kanmayın şeytanın oyunları her yerde işliyor... Bir hasta için birşey yapmak istiyorsan otur allaha dua et.. Ne olduğunu göremediğin görsen dahi ( gerçek şeklini göremediğin) bir ruhanidrn yardım istemek şirktir. Kuranda bu konu ile ilgili ayetler mevcuttur.. Allahtan başka ilah yoktur. Allahtan başka kimseden yardım istenmez... Yapmayın kendi hayatınızı ve ailenizin hayatını karartmayın... Saygılar

Yorumu gönderen: Seda, 28.02.2016, 18:54 (UTC):
Selamlar Sadi bey size katılıyorum. En mantıklı siz konuştunuz Allah razı olsun

Yorumu gönderen: Hamza Bağdaş, 27.02.2016, 14:10 (UTC):
selam bana sihir yapıldı ve başım dertte bu işin içinden çıkamıyorum bu ilmi iyilik yaparak kullanmak istiyorum birileri bana yardımcı olurmu facebook adresim Hamza Bağdaş tam olarak Hamza Bağdaş olan benim siyah bi profil resmi var lütfen yardımcı olun :(

Yorumu gönderen: Fizo, 21.02.2016, 11:44 (UTC):
Selamun aleykum burcum aslan burcudu ben bir mumin cinle irtibata kecmek isterdim bunun iznini kemden ala bilirim

Yorumu gönderen: omer, 09.02.2016, 18:31 (UTC):
Yardm edin

Yorumu gönderen: mysterious, 16.01.2016, 20:22 (UTC):
sıkıntınız nedir özel değilse burdan yazın

Yorumu gönderen: Burcu.., 16.01.2016, 20:06 (UTC):
Bana yardim edebilirmisiniz..

Yorumu gönderen: berkant, 12.01.2016, 10:42 (UTC):
fazla merak iyi degildir mübarekler..ALLAH C.C insan ogluna yarattıgı varlıkların arasındaki en büyük aklı vermiştir lakin,fazla derine inmeye kalkarsanız o küçücük aklınızdan olursunuz..;) tut habere tuntus es naberes habere tuntus es..

Yorumu gönderen: Dostlar, 08.01.2016, 23:24 (UTC):
Bu aşağıdaki yorum yazanların dertleri neyde size bişeyi inandırmaya kendilerine çekmeye çalışıyorlar ? Hepisi MEDYUM .sizi kandırıp umutlarınızdan faydalanmak paranızı çalmak niyetindeler.Ben sizin kardeşiniz olarak söylüyorum bu kafirlere inanmayın .Allahın verdiği İlim kenzül havas kitabında var ne şekilde yapıldığıda yazıyor alın okuyun.Bu duaları tüm ademoğlu okuyabilir.Allah bu ilmi sadece belli kişilere vermedi. ozaman Kuranı kerimide biz okumayalımda birilerine okutturalım para verelim.Yapmayın etmeyin tuzaklara düşmeyin

Yorumu gönderen: HAVAS İLMİNE VAKIF OLMA VE MUVAFFFAKİYET, 29.12.2015, 18:35 (UTC):
bu işler kolay olmuyor arkadaşlar yukarda yazılı şartlar sadece bir başlangıç asıl olan biten daha sonra bütün hayatınızı değiştirmeniz gerek çünkü hiçbir şekilde haramla işiniz olmamalı burda içki zinadan bahsetmiyorum onlar zaten haram kuranın naslarla yasakladıkları zaten müslümanın hayatında olmaz dolaylı yoldan bile midenize haram girmemeli günümüzde bu iş çok zor hazır paketlenmiş gıda kesinlikle tüketemezsiniz nerde ne şekilde üretildiğini bilmediğiniz muhteviyatında ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri asla yiyemezsiniz buna fırından aldığınız ekmekde dahil içtiğiniz suyu bile alkol alan birine taşıtamazsınız midenize girecek herşeyi çok net bilmeniz denetlemeniz gerekir yolda yürürken karşı cinse en küçük bir eğiliminiz olsun yılların birikimini kaybedersiniz kuranın şeriatını peygamberin sünnetini yaşamanız hadislerle çok net amel etmeniz gerek kötü ahlakın tüm vasflarından kurtulup iyi ahlakın bütün vasıflarını meleke haline getirmeniz gerek bunu tek başınıza biraz zor yaparsınız allah lütfeder o başka ama bir zat mürşid olmadan bunu yapamazsınız günümüzdeki mürşidlerle olmaz onlar sıfat mürşididir namaz borçlarnızı bitirip nafilelerle devam ediceksiniz zikir çekerek letaiflerinizi çalıştırıcaksınız göreceklerinizi bildirilenleri yaşadığınız halleri kaldırabilecek dereceye geldiğinizde bir takım zuhuratlar başlayacak ve birçok şeye vakıf olacaksınız tevhid sırrına mazhar olunca tasarrufunuzu allah başlatacak

Yorumu gönderen: vrl, 29.12.2015, 13:59 (UTC):
Herkes in enerji si baska oldugundan herkese baska tesir eder tevhid akidesi doğru olana hicbir sey olmaz sizin inancınız ne yönde ise onlarla muhatap olursunuz okudugunuzda birseyin olmamasi allahin size rahmetidir bunu bilin akidesi bozuk ameli eksik kisiler risklidir siz bu işlere hazır oldugunuzda bunlarin alametleri vardir o konuma gelirseniz anlarsiniz bu isler derindir isterseniz konusuruz saglicakla kalin

Yorumu gönderen: selma, 29.12.2015, 12:41 (UTC):
merhabalar
ne yapacaksınız havas kitaplarını nekadarı gerçek oda belli değil ayrıca ben bir kaç bu tarz kitap okudum hiçbirşey olmadı arkadaşların gözünü yok başına iş alırsınız yok çarpılırsınız diye korkutup durmayın okuyacağınız şeyi iyi niyetle okursanız hiçbirşey olmaz alttarafı bir kitap ne zararı olabilir okumak isteyenlere

iyi günler dilerim...

Yorumu gönderen: ameller niyetlere göredir, 27.12.2015, 12:47 (UTC):
kitabı biraz gezerseniz bulursunuz ameller niyetlere göredir bunu hiçbir zaman unutmayalım havas ilmi şer odaklı kullanıldığında cezasını çekersiniz size birşey yapmazlarsa çocuklarınıza sevdiklerinize dokunur ucu onlara bir bulaşırsanız evinize gitmek istemezsiniz buna inanın ne kadar muhatap oldunuz ne kadar tanıyorsunuz onları yapabilecekleri konusunda ne kadar malumatınız var bilemiyorum ama alice harikalar diyarındayı yaşatırlar size bunu bilin

Yorumu gönderen: Sevtap, 26.12.2015, 22:14 (UTC):
Kitabi nasil bulabilirim maliyeti nedir bana ulasirmisiniz lütfen

Yorumu gönderen: CAN, 16.12.2015, 21:58 (UTC):
CanLar, Bu ilmi öğrenmek isteyen farklı niyetli arkadaşlarımıza acizane öneri, ALLAH'a sığının! Ona arzu niyetinizi Teheccüd namazında dile getirin.Çünkü ( Allah herkesin kalbine göre verir.) Amaç farklı ise sözüm yok kimseye. Allahın selamı ve bereketi üzerinize olsun. paylaşan kardeşimize selamet versin.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966867 ziyaretçi (134702337 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler