Havvas Ilmi Nedir?
 
havas, havvas, havvas ilmi, dua, dualar, esrar, gizli, sırlı, ismi azam

Havvas İlmi Nedir?

Havvas'ın Özü

Havvas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların ya da ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın ya da ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş basit bir ilim ya da ilmin metodu değildir.

Çünkü bu ilmin konusunun özünde Allah'ın takdiri ile bilinen ya da bilinmeyen ilahi kanunları ruhani ve manevi alemlerin etkileri barizdir. Kişi eğer derse ki;'Ben havvas ilmini biliyorum'..... Ona tavsiyem şudur: Bu ilimlerin kendisine has özellikleri ve konuları vardır, bu ilmin kendisi ve lisanı evrenseldir. Bu ilimler ruh ve madde ile canlı ve cansız ile harfler ve rakamlar ile yıldız ve burçlar ile nebilöz ve galaksiler ile ses ve renk dalgaları ile kısaca kainatta daha genişi evrende her şeyle bağlantılıdır. Ancak bize düşen gücümüzün yettiği kadar ilmimizin ulaştığı yere kadar Allah (cc) izin verdiği yere kadar anlatabilmektir Allah cümlemizi başarılı kılsın, doğru yolundan ayırmayıp kendine kul Resulüne ümmet olmayı ilim ve taat yolunda ilerlemeyi cümlemize nasip eylesin.

Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir. Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır. Havvas ilmini bilmek ve öğrenmek için önceden bilinmesi gereken kurallar ve önemli noktaları sırası gelince özet olarak anlatacağım ama bundan önce bilinmesi gereken bu ilim yıldızlar ilminden bilinen ya da bilinmeyen sırlarla alemi semalardan gelmiştir. Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde meleküt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri, esrarı ve acaibiyeti içinde gizlemiştir. Burada sırası gelmişken belirtmeliyim ki; yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir. Hatta kimilerine göre mana aleminden gelen varlık ya da varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma metodunu öğretmişlerdir. Bu anlattığıma örnek; Bakara süresi 102. ayetinde olan Harut ve Marut isimli iki meleği örnek olarak verebiliriz. Bu manevi ilimlerin kaynağı şüphesiz ki; Alim olan yüce Allah (cc)'tır ve bilinmelidir ki; ilim de Allah'tan başka Allah'ın ilim verdiği varlıklardan ya da veli kullarından bu ilimlere vakıf olan insanlardan öğrenilebilir.

Eski kavimler ve uygarlıklar da bu ilimleri manevi makamlardan ve rahmani ruhanilerden hayırlı yönde insanlık alemine faydalı olabilmek için öğrenmişlerdir. Fakat zamanlar içinde insanların aç gözlülüğü, hırsı ve bencilliği şeytanın maddi alemdeki hileleriyle birlikte bu ilmin bilgilerini ve kudretini kötü yönde kullanmak isteyince o insandaki rahmani sıfatların yerini şeytani sıfatlar taşıyan negatif unsurlu varlıklar guruplarından insanın nefsaniyetine hitap eden bilgiler gelmiştir. Yine buna da örnek olarak Bakara süresinin 102. ayetini yukarıda olduğu gibi örnek olarak gösterebiliriz. Çünkü bu hadiseler yaşanırken bu ilimler aşikardı ancak yukarıda sıraladığımız gibi bu ilimleri kendi nefsi çıkarları için insanlar kullanmaya başlayınca alimler ve ulemalar kendileri anlayabilecekleri bir dil ve üslupla bu ilimleri rumuzlamak ve gizlemek ihtiyacı hissetmişlerdir. Ancak demişler ki; Arif olanlar anlasın kamil olanlar kullansın. Kısaca buraya kadar anlattıklarımı anladığını ümit eder anladıklarını iyi işler de kullanmanı temenni ederim.

Gerek ruhani varlıklar ya da cinlerin bildiği kelamlar, bizzat insanlar için indirilmiş kutsal kelamları ya da esmaları gizlemek ya da rumuzlamak amacıyla çeşitli şekiller, çizgiler ya da tılsımlardan oluşan birtakım sayılarla sembolleşen vefkler ve tılsımlar oluşturulmuştur. Bazen de sırf sayılar kullanılarak bu ilim de çok çeşitliliklerle beraber çelişkiler de görülmektedir. Zıtlık ya da yanlışlıklar ise bu ilimler kaynağından öğrenilmeyip kolaycılık (Kopyacılık) yolu seçilmiştir. Günümüzdeki kitaplar da görülen ya da kullanılan tılsımlar yanlış zaman ya da yanlış mekanlar da şart ve kaidelerine riayet edilmeden yazılıp hazırlandığından yapılan bir işin çoğu zaman neticeye ulaşmadığını görürüz. Bir de işi karıştıran esas mesele bu tılsım, sembol ya da yazıların ilahi isimler ve semboller olmayıp cinler, periler ya da ruhani varlık isimlerinden olduğu ibarettir. Veya çok daha iyisi meleküt aleminden bir melek ismi olduğudur.

Ancak; bunların hiçbiri tek başlarına bir anlam ifade etmezler ve bazen işleri olduğundan da karmaşık hale getire bilirler. Bu paragrafa çok dikkat etmelisin; Arifsen beni anlarsın. Tılsımla rumuzlanan gerçek ise aslında Allah'ın ismi olarak bilinen sıfatlar (esmalar) olduğu zaman güç ve kudret ifade ederler.

Şüphesiz ki; tüm alemler içerisinde ve dışında ve alemleri kuşatan Ahad olan ve Ahir olan ve dilediğini yaratan ve yaratmaya Halik olan ve yarattığına da Malik olan Malik olduğuna da Basir olan ve Semi olan yalnız Allah (cc) Hay'dır ve Kayyüm'dür ve o MUHİT- ÜL MUHYİ'dir öyle ki; MUTEAL ‘NUR Rahman ve Rahim olan VAHİD- ÜL VEDÜD ne güzel Rab ve ne güzel Vekil'dir. Ondan başka her varlık ölümlüdür. Bundan dolayıdır ki; Sorumlusu kalmamış tılsımlar ya da kasemler misalini burada anlattıklarımızdan dolayı yapılan tertipler hazırlanan tılsımlar etki ve anlamlarını yitirmiş semboller zamanlar içinde değişime uğramış fiziksel ya da metafiziksel varlıkların değişik enerji dalgalarına kapılıp yok olmuşlardır. Bu sebepten ötürü yapılan bazı şeylerin tesiri görülmez. Bir de dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de şudur: tılsım yazarken eskilerin kullandıkları diller ve yazılar çok eski kavimlerin dillerine göre yazıldığı için günümüze gelene kadar bir çoğu unutulmuş bir çokları da tahribatlara uğratılmıştır. Bu uygarlıklara ve dillere örnek olarak Mu uygarlığı Atlantis kavimleri ve eski kipti ırkı ile eski İbranice, eski Süryanice ve eski Arapçanın bazı lehçeleri ve eski Mısır yazıları, lehçeleri ve alfabeleri ki; bugün bunların bir çoğu unutulmuştur ve bu tılsımlar da günümüzde kullanılmıştır ve dahası eski enbiya ve peygamberlerin kalemleri bunlardan en meşhuru Hz. Süleyman'ın kalemleri ve tablolarıdır ve yine bu büyük zatların kullandığı ilahi dili ve esmaları harf ya da rakamlar ile oluşturulan semboller ile ifade edilen şekilleri bu konuya örnek olarak gösterilebilir. Bir de özellikle belirtmek isterim ki; gizli ve manevi ilimlerin hakikatlerini bazı insanlar tarafından bilinip öğrenilmesini engellemek için kasten yanlış yazanlar ile bu ilimlere hurafe deyip yalanlama çabası gösteren ve bu ilimlerle uğraşan kişilere bir sürü kulp takmaya çalışan ve gelecek kuşaklara aktarılmasını engellemek için her türlü çabaya baş vuran gurup ve güçlerin bu ilimlere olumsuz etkileri olmuştur, kısmen de başarmışlardır.

Ben derim ki; ey değerli kardeşim gittiğin taat yolunda cenabı Allah seni ve beni başarılı kılsın. Kulağını aç beni iyi dinle hakla batılı ayırıncaya kadar Allah'ın ilimlerini araştır ve öğren ve öğrendiklerini de hak edenlere öğret gittiğin yolu örneklemek istersen tıpkı bıçağın ağzına benzer yani her iki tarafı keskin kılıç gibidir üzerinde yürümek ise sana düşer eğer konsantren bozulursa kılıç ayaklarını parçalar umarım ne söylemek istediğimi anlamışsındır.

Bu ilmin etkisi üç'e ayrılır; bunlar sırasıyla maddeye yani cesede olan etkisi ile manevi ya da ruha olan etkisi ve en son olarak da her ikisini de kapsayan etkisidir. Bu etkileri sağlamak için senin bunları hissetmen, yaşaman gerekir. Bundan anlaman gereken ise iki hal ve durumdur bunlar ise; hissetmek ya da hissetmemek, yaşamak ya da yaşamamak gibi inanmak ya da inanmama halleridir. İnanma halinden olan kastımız Rahmani olma halidir. Bu şartsız teslimiyet gerektirir. İnanmama hali ise bunun tersidir ki; içinde nefse hizmet vardır. Bu da şeytani olanıdır. Ama gerçekte ise bu iki halin içinde hem inanmak hem de inanmamak halleri vardır ki; bu birbirlerinin amaç ve birlik ayrılığından doğar ve mertebe ayrılığından çıkarlar. Bundan anlaman gereken şudur; inanma hali insanı ruha ruh da Ruh'u Sultan'a bağlar. İnanmama hali ise insanı nefse nefs de Şeytan'a bağlar. Umarım beni anlamışsındır. Bunların ayrıntılarını kendin bul!

Ve daha sonra esma ve ayetlerin manevi etkisini kullanma halidir ki; bu da bazı şartlara bağlıdır. Bunlar da özet olarak esma ve ayetlerin anlam ve etkilerinin kudretini bilmektir. Bu halde kendi içinde gruplanmaktır. Bunları da şöyle özetleyelim; esma ya da ayetin bilinen anlamının yanında bir de batını (gizli) anlamları vardır. Bunlar etki olarak farklı sonuçlar verirler ve sen bilmelisin ki; Kurân –ı Kerîm'in anlamının anahtarını yüce Allah (cc) peygamberleri ve onun evliya kullarına ve rahmani olan meleklere lütfetmiştir. Bunu böyle bil!

Şimdi bunu sana biraz daha açayım şöyle ki; sözleri ruhsuz bedenler olarak düşün yani cansız cesetlerin hali olarak işte bu cesetlere ruh vermek sözlerin insan dilinden kelam olarak çıkmasıdır. Ama bu çıkışın mertebeleri ve kudretleri farklı farklıdır. Buna da kelam ilmi derler. Eğer sen hakkıyla dilden çıkan sözlere ruh yüklersen bu durum mecazi anlamdadır. Bu yükleyişle onu kudretlendirebilirsen o kelamla amaçladığın etkiyi hemen elde edersin. Çünkü kudretlenmiş ruhlar yani yüklenmiş sözler etki sahibidirler ve etkileyici olmasının yanında etkileyicileri de harekete geçirendirler. Örneğin; üç boyutlu resim gibi düşünebilirsin birinci boyutta sen ikinci, boyutta etkileyiciler, üçüncü boyutta etkilenenler önemli olan doğru noktadan bakmaktır. Bu anlattığımız ise kendi içinde bir şekle ve sıfata sahiptir. Bu kudretin kaynağı kalptir. Ama bu senin bildiğin, sesini duyduğun et parçası olan kalp değil! Bunun yeri yani o kalbin yeri insanın ruhundadır. Oraya da nurdan gelir. Bu dahi kendi içinde bir varlık halidir. Hikmetin özünden gelir.

Bu sırları sana biraz daha açayım bilmiş ol ki; bunların şekli ise iç içe girmiş daireler gibidirler. Yani dairelerden maksat sırların sırlarla örtülü olduğunu anlatmak istedim. Bir sır kapısını geçmekle mana alemine geçtiğini zannetme araladığın her sır kapısının ardından yeni bir sır kapısı karşına çıkacaktır. Bu sırlar aleminden geçiş süresince karşına çıkacak olan bir sürü engeller olacaktır. Bunları aşmanın yolu başta ihlas olmakla beraber kuvvetli bir iman yapısı irade ve teslimiyet gerektirmektedir. Bu geçeceğin sır kapılarını her araladığın da başka bir zaman ve boyuta geçeceksin. Tabi ki; sırları çözmekle bitiremezsin. Bu böylece devam eder gider. Bilmen gereken bilgi sorumluluk yükler ve gizli sırlar insana her zaman mutluluk vermez. Bu hal vefk ilminde görülür. Şöyle ki; nasıl harf üzere tertip olan vefkler nesneye ve cesede, sayı ile tertip olan vefkler ise ruha ve ervaha, karma olanlar ise her ikisine de etki ederse bu daireler de iç içe her hali kapsar ve halden hale geçirtir. Hal diliyle sana sırları tabir eyler her ilimden birer nebze tattırır. Bilmiş ol ki; rakamların, vefklerin ve çizgilerin ya da tılsımların ki; bunlar da harf ve rakamdır. Bunların da kendilerine özgü incelikleri ve hassaları vardır. Bunların da cümlesinin sırları sırlarla gizlidir. Yani özün özünden gelir. Bunların ve cümlesinin şifa, sevgi, nefret, hikmet ve kahriye v.s. Ile ilgisi bu türden etkilerledir. İşte sana anlatılan bu havvas ilminin özü dediğimiz halin de hali dediğimiz sırlarla örtülü sırlar dediğimiz hikmet ve ilim ve marifet ile ervahın ve büyük zatların öğrenilen ve öğretilen esma ve ayetlerle harflerin, sayıların, burçların, yıldızların, maddelerin, bitkilerin, hayvanların, canlı ve cansız nesneler üzerinde etkileriyle insanlar üzerinde dahi nebat ve hayvanata karşı şifa ve sevgi, nefret ile hassalarını inceler ve ayrıca öz olan ilim de; mevsimlerin belli mekanların, kara parçalarının, denizlerin ve ruhani alemlerdeki varlıkların, cinlerin, perilerin ve meleklerin etkili güçlerini ve ilahi bazı güç ve kudretlerin rica ya da minnet edilerek şifa, sevgi ve nefret etkisi ile ve bunun dışında kalan halleri elde etmek için öğrenilen hallerdir. Bunu böyle bilip böyle anlamalısın.

Bu ilimler de bir de ebced ile başlayıp cifir ile devam eden ve ismi harf ilmi olarak bilinen ledün ilmi ve hal ilmi ile birleşen ve bunların tamamının özünü kapsayan özün özü dediğimiz sözün sırrı gelir. Ehli isen dinle marifetten hikmet eyle velakin bu anlatacaklarım öyle kişiler içindir ki; onlar anlatacaklarımızı anlar ve de hakkıyla uygular. Bu yazdıklarımızı kavramaya çalış basit bir ilimmiş gibi yırtıp atma anlatacağım şeyleri anlatmam tabi ki olanaksız. Çünkü boynumuzda vebal olur, anlayan olur anlamayan olur, nasihate uyan olur uymayan olur, ehli olana kapalı kapı yoktur, kalbi saim olana rumuza gerek yoktur. Bu anlatacağımız olayların gerçekleşmesi ile değil olayların olacağı zamanların yaklaşmasıyla anlayacaksınız. Biz bu imajları ve manaları sisle kaplı bir vadiye dağıttık ama bu gerçekleri ruhsal saflığa ve hikmete ve marifete ulaşmış mütevazi insanlardan saklamadık hatta açıkça anlattık. Hele nur yüzlü insanlardan hiç saklamadık. Yüzünde nur olanın kalbinde hikmet pınarları vardır. Kalbe akan ilhamlar beyinde inkişaf eder, ruhunda ilim deryasına dönüşür. Sen o derya da bir gemi aklın ve vicdanın da kaptanın olur ve bunlar ruhun da ve ruhun da Ruh'u Sultan'da son bulur. Kendine kaptan yaparsan nefsini yolculuğun ve seyrin Şeytan ile birlikte yok olur.

Çünkü; bura da tarif ettiğim o asil insanlar yani ruhunu Ruh'u Sultan'a bağlayanlar onlar hiç ölmezler oysa nefsini Şeytan'a bağlayanlar hiç yaşamadılar ki. Ruhunu Ruh'u Sultan'a bağlayanlar o yüce bilgiye ulaşanlardır.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Ramazan, 30.04.2017, 16:42 (UTC):
Uzun zamandır bunu ilmi öğrenebilmek için,çok emek harcadım..gerçekten bilen biri varmı deyince muhatap bulamıyorsunuz.. kaç yıl oldu saymadım doğrusu.. artık bütün taşlar yerine oturdu.allah utandırmasın....

Yorumu gönderen: ESMA EGEHAN, 01.02.2017, 02:09 (UTC):
bana bu ilim hakkın da yazılanları okuyup bilgi sahibi olmamı genç bir kardeşimiz tavsiye etti....okudum ve hayretler içinde kaldım,çok ta ilginç buldum...şimdi daha fazla bilgi istiyorum........

Yorumu gönderen: bilal, 29.10.2016, 22:29 (UTC):
sanal alemde internet pıyasasında oluşan iban nolu para tıransveri yada alım satımlarda bu ilim gecerlimi. bizi kontrol eden birileri olabilir mi

Yorumu gönderen: Huruf, 11.01.2015, 02:04 (UTC):
Bu ilmi almak isteyen bayan yada erkek kardeşlerimize söylüyorum mutlaka bir mürşidi kamile bağlı olmanız gerekir çünkü insan beyni kaldıramaz Allah muhafaza akıldan olursunuz.Ağır gelir ilim birde gereğini yerine getirmek lazım gelir ki buda mertebe gerektirir.Benim de gördüğüm rüyalarda ve ya hakikatte yaşadıklarım içinde suflilerle uğraşan hocanın söyledikleri yardım alarak yapabilirsin dediğiydi ama ne bedenim nede beynimin yeterince güçlü olmamasındandır ki almak istemedim onun yapmak istediği bendeki güç ve ilmi kendine almak idi aslında saçma gelebilir ama gerçek rahmanimi şeytanimi olduğunu bilmediğiniz birşeye adım atamazssınız ve müsadesiz olmaz bu işler hanenize zararınız dokunur sakının ve ibadetlerinizi daim ettirin


Selam ve dua ile....

Yorumu gönderen: sevinç, 26.04.2014, 22:46 (UTC):
yazınızı tesadüf okudum ,hayretler içinde kaldım bu bir tesadüf deil,kademe kdeme yaşıyorum bende şu an okuduğum esmaların beni bu yazınızı okumama vesile olduğuna inanıyorum allah doğruyu gösreriyor ,,

Yorumu gönderen: havvas, 13.12.2010, 17:19 (UTC):
----------------------------
selam arkadaslar ısmım havvas ve bu gune kadar hep bana sordular ne anlama gelıyor dıye bende cevaplıyamamıstım.havvas ın anlamını bılen varsa lutfen yazsın

Yorumu gönderen: ÇINAR, 20.11.2010, 09:02 (UTC):
Nefsinizi kırdığınızda .biri yada birileri size yardım edemez .herşey sadece sizinle başlar.

Yorumu gönderen: ÇINAR, 20.11.2010, 08:51 (UTC):
SADECE KALBİNİZİ DİNLEYİN .

Yorumu gönderen: fuzuli, 07.11.2010, 13:42 (UTC):
selamün aleyküm hocam herşey güzeldir hoştur mutlaka doğrudur dua edin rabbim bizleri hak yoluna ulaştırdıktan sonra sıratil müstakimden ayırmasın inş.

Yorumu gönderen: hasanhocacom, 05.10.2010, 08:25 (UTC):
havvas ilmi nedir adllı yazı benim siteme ait olup araştırmalarımın bir ürünü olmakla beraber diğer siteler bizim sitemizde kopya ederek kendilerine mal etmişlerdir.aslında bu yazı bir bölümüdür çalıntı yapıldıktan sonra diğer bölümleri koymadım.havvasçı arkadaşlar bana hasanhocacom adresindeki mailden ulaşabilirler.sağlıkla kalın

Yorumu gönderen: YUSUF, 22.09.2010, 19:31 (UTC):
anlamadığım yazılanların bı kismi tarikat hakıkat ve marifet çemberinde yaşanan şeyler neden bunlardan ayrıntılı bahsedilemdi de direk bu ilmin insanda merak uyandırması sağlandı kişi şeriatı yaşamadan tarıkatı hakikatı marifeti anlayabilir mı bence anlayamaz elinden tutan mürid i kamil olmadan bu yolda yürünmez bu konular ayın oyun işi değil çünkü

Yorumu gönderen: havvas, 16.09.2010, 23:45 (UTC):
selam arkadaslar ısmım havvas ve bu gune kadar hep bana sordular ne anlama gelıyor dıye bende cevaplıyamamıstım.havvas ın anlamını bılen varsa lutfen yazsın.

Yorumu gönderen: ismail, 05.09.2010, 22:51 (UTC):
slm.lar bende bu ilimlerin içinde kendime fazla zarar vermeden insanlara nasıl fayda verebilirim nasıl yol gösterebilirim onun derdindeyim nasib olurmu bilmem ama içimden gelen sesleri dinledim de araştırmaya başladım ben bu ilimleri bilmiyorum ama ruhumun bu ilimleri daha önce bildiğini ve benimde onu açığa çıkarmam gerektiğini düşünüyorum allah bana yardım etsin inşallah slm lar.

Yorumu gönderen: moz, 24.08.2010, 10:19 (UTC):
Enteresan :-)

Yanlız dikkatimi çeken ; Neden hep hanımlar ilgilenmiş bu havvas ilmi ile. Yoksa sadece bir tesadüf mü ?

Yorumu gönderen: derya, 05.06.2010, 17:34 (UTC):
havvas ilmini iyi bilen biriyle görüşmek istiyorum acil

Yorumu gönderen: hülya, 19.05.2010, 08:48 (UTC):
bu yaziyi yazana ulasmak istiyorum lütfen bana yardimci olun anlatacaklarimla ilgilenecektir eger gercekten ilmiyle Allaha ulasmak istiyorsaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53618687 ziyaretçi (136530063 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler