Hz. Ilyas (A.S.)
 
tomb, mezar, hz, ilya, ilyas, peygamber, prophet
Hz. İlyas'ın kabri.

Hz. İlyas

Hz. İlyas (Batı dillerinde İlya), Kurân-i Kerîm'de ismi geçen peygamberlerden biridir. Hz. Musa'dan sonra gelen, nesebi Hz. Harun'a dayandığı rivayet edilen bir İsrailoğulları Peygamberi.

Hz. Musa'dan sonra İsrailoğulları'nın çeşitli boyları. Şam civârına yerleşmiştir. Şam bölgesindeki "Bek" şehrine yerleşen ve zamanla Allah'a isyan ederek haddi aşan bir Ben-i İsrail kabilesine Hz. İlyas'ın gönderildiği rivayet edilmektedir. İlyas Kurân-ı Kerîm'de iki değişik sûrede anılmıştır. Bir yerde diğer Peygamberler ile birlikte ismi geçmiştir: "(İbrahim'e) Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da bağışladık. Hepsi salihlerdendi" (el-Enbiya, 21/85). diğer sûrede ise İlyas'in kıssası özetle anlatılmıştır. Musa ve Harun'dan bahsedilmiş, onların Allah'ın salih kulları olduğu anlatıldıktan sonra İlyas'in kıssasına geçilmistir: "Muhakkak İlyas da peygamberlerdendi" (es-Sâffat, 37/123). Bu ayet-i kerime, İlyas'in etrafında Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından oluşturulmuş olan efsanevî kimliği aralamakta, onun Allah'ın diğer Peygamberleri gibi bir peygamber olduğunu anlatmaktadır. Buhârî, Kitâbu'l-Enbiyâ bölümünde İlyas için bir bab açmış ve onun kıssasını anlatan es-Sâffât suresindeki ayetleri bu babda zikretmiştir. İbn Mes'ûd ve İbn Abbas'ın rivayetine göre Hz. İlyas ile İdris, aynı şahıstır (Buhârî, Enbiyâ, 4). İdris da Nuh'in babasının dedesidir (Buhârî, Enbiyâ, 5).

İlyas, Peygamber olarak gönderildiği insanları dine davet etmiştir: "(Hz. İlyas) milletine: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz misiniz? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mi taparsınız?" demişti (es-Sâffât, 37/124-126).

Ayet-i Kerîme'de geçen "Ba'l", o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi "Bek" olan bu halkın, tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin isminin "Ba'lebek" olduğu rivayet edilmektedir.

Rivayete göre Hz. İlyas İsrailogulları'na Hızkıl'dan (Hezekiel) sonra gönderilmiştir. Insanları Allah'a imana çağıran Hz. İlyas, kavminin Ba'l putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı, önce iman etmesine rağmen daha sonra irtidat ederek Hz. İlyas'i öldürmeye kalkmıştır. Hz. İlyas, yedi sene kadar dağlarda bayırlarda dolaşmış, insanları Tevrat'ın emirlerine davet etmiş, iman etmemeleri üzerine, o beldeye üç yıl hiç yağmur düşmemiştir. Daha sonra Hz. İlyas'ın duasıyla yağmur yağmasına rağmen yine İlyas'a iman etmemişlerdir. Kendisinden sonraki Ben-î İsrail Peygamberlerinden Kurân'da ismi zikredilen Elyas'a'i (Hz. İlyas) yetiştirmiştir. Rivayete göre kavminin imansızlığına kızan İlyas, Allah (cc)'dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyas'a da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyas'a hırkasını atmış ve semâya refedilmistir.

Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler İsrailoğulları'nın Tevrat kökenli rivayetleridir. Isin doğrusunu en iyi Allah bilir (İbn Kesîr, Tefsiru'l Kurâni'l Azîm, VII, 31). Hz. İlyas'in, Hızır ile yılda bir kez buluştuğuna inanılır, halk arasında bu buluşma Hızır İlyas (Hıdrellez) seklinde simgelenmiştir.

Kaynaklar

[1] Şâmil İslam ansiklopedisi


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739872 ziyaretçi (134025869 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler