Hz. Ishak (A.S.)
 
hz, ishak, isaac

Hz. İshak

Kategori: Dipnotlar > Peygamberler Tarihi

Hz. İshak (Batı dillerinde Isaac), İbrahim (a.s)'in Hz. Sâre'den doğan ikinci oğlu.[1] Şam ve Filistin ahâlisine gönderilen peygamberlerden. Hz. İbrahim’in ikinci oğludur. Annesi Hz. Sâre'dir. Büyük kardeşi İsmâil aleyhisselâmdan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir. İbrâhim aleyhisselâm, Nemrûd'un ateşinden kurtulduktan sonra, Bâbil'den Hicret ederek, kendisine inananlar ve hanımı Sâre Hâtun'la birlikte Mısır'a gitti. Oradan da Filistin ve Şam diyârına döndü. Sâre Hâtun'un gençliğinde çocuğu olmamıştı. Hz. İbrahim oğlu İsmâil aleyhisselâmı ve annesi Hâcer Hâtun'u Mekke'ye bıraktıktan sonra, Şam diyârına döndü. Allah-ü teâlâ yaşlıyken Sâre Hâtun'a bir oğul ihsân edeceğini, Cebrâil aleyhisselâm vâsıtasıyla müjdeledi. Sâre Hâtun, bu müjdeye sevindiği için oğluna İshâk ismi verildi. İshâk, İbrânice "güler" mânâsına gelir.[2]

Hz. Sâre'nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail'i doğurunca, Hz. Sâre, üzülmüştür. Hz. İbrahim, 120 ve Hz. Sâre, 90 yaşında iken Allah'ın bir lütfu ve mucizesi olarak İshâk (a.s) doğmuştur.[a]

Kurân-ı Kerîm'de bu olay söyle anlatılır: “And olsun ki, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip; "Selâm", dediler. O da "Selâm." dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar "korkma biz lût kavmine gönderildik." dediler. İbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İshak'ı ardından da torunu Yâkub'u müjdeledik. Kadın "vay, kendim koca bir kari, su zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş" dedi. Melekler "ey evin hanımı. Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah'ın isine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir." dediler.” [b][1]

Rabbimiz Hz. İbrahim'i salih çocuklarla müjdelemiştir. Kuran'da Allah'ın peygamberlik makamıyla şereflendirdiği bu kutlu kulların Hz. İsmail ve Hz. İshak oldukları bildirilmektedir. Onlar da Hz. İbrahim gibi Allah'a olan bağlılıkları, güzel ahlakları ve teslimiyetleri ile seçkin kılınan kutlu elçilerdir. Kuran'da Hz. İbrahim'in Hz. İshak ve Hz. İsmail ile müjdelendikten sonra Rabbimize olan samimi duası ve şükrü şu şekilde haber verilmektedir:[4]

"Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir." [c]

Allah'ın Lût kavmini azgınlıkları sebebiyle helâk ettiği sene doğdu. Şam diyârında büyüyünce, babası ve annesi ile Mekke'ye gitti. Kâbe-i muazzamayı ziyâret edip, ağabeyi İsmâil aleyhisselâmla görüştü. Üçü birlikte Filistin'e döndüler. Burada anne ve babasına hizmet etti. Her sene hac zamânında Mekke'ye gitti. Bir rivâyette babasının sağlığında, başka bir rivâyette ise vefâtından sonra Şam ve Filistin ahâlisine peygamber olarak gönderildi. Hz. İbrahim’in dininin hükümlerini yaymaya devâm etti. Kavmine nasihat edip, Allah'ın emir ve yasaklarını bildirdi. Altmış yaşındayken, İys ve Yâkûb adında iki oğlu oldu. İys amcası İsmâil aleyhisselâmın kızıyla evlendi. Babasının duâsı bereketiyle soyu bereketli olup, kısa zamanda çoğaldı. İshâk aleyhisselâmın diğer oğlu Yâkûb aleyhisselâma da peygamberlik verildi. Oğul ve torunlarından peygamberler geldi. Bir adı da İsrâil olan Yâkûb aleyhisselâmın soyundan gelenlere sonradan "İsrâiloğulları" denildi.[2]

İshâk (a.s)'in tarih kitaplarında anlatılan şemâli, şöyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı, sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)'a benzerdi.[l] Hz. İshâk'ın Yakub ve 'Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays, Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti.[d][1]

İshak aleyhisseläm tam bir kalp temizliği içinde, namaz ve zekätın yerine getirilmesi için insanlara devamlı nasihatler ediyor, onları ahirete hazırlıyordu.
Hz. İshak yıllarca kavminin dünya ve ahiret saadeti için durup dinlenmeden çahşmıştır. Çogu zaman onların kalplerini yumuşatmak için, Allah'ın izniyle onlara çeşitli mucizeler göstermiştir. Kalbinde Allah sevgisi olanlar, Hz. İshak'a tabi olup onun gittiği yolu izleyip mutlu oldular.[3]

İshâk (a.s) Kurân-ı Kerîm'de de övülmüştür: “Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshâk ve Yakub'u da an! Biz onları âhret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdir.” [e] İshâk (a.s) babasının ölümünden sonra Şam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş, Allah'u Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.

"İbrahim'e Salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk'ı müjdeledik. Hem ona hem de İshâk'a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmedeni de vardır." [f][1]

Hz. İbrahim'in vefatından sonra, Cenâb-ı Hak, Hz. İshak'ı Şam ve Filistin halkına Peygamber yaptı. İshak Peygamber babasına çok benzerdi. Onu çokları babasından ayıramazlardı.[5]

Hz. İshak, henüz Hz. İbrahim hayatta iken, Rabbimiz ona Hz. Yakub'u armağan etmiştir. Hz. Yakub da Allah'ın peygamberlik makamıyla şereflendirdiği salih bir mümindir. Allah Kuran'da bu seçkin kulunun üzerindeki nimetini tamamladığını [m] bildirmektedir. Hz. Yakub ayetlerde Allah'a olan samimi imanı, katıksızca ahiret yurdunu anan ihlas sahibi bir kul oluşu [g] ile övülen kutlu bir insandır. Allah, Hz. İshak'ın ve Hz. Yakub'un üstün ahlak özelliklerini ayetlerde şöyle haber verir:

Gerçekten Biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp-anan ihlas sahipleri kıldık ve gerçekten onlar, Bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.[h]

“Ona İshak'ı armağan ettik, üstüne de Yakub'u; her birini salihler kıldık ve onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar Bize ibadet edenlerdi.” [i]

Biz ona, salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.[j][4]

Hz. İshak, rivayete göre 160 yaşlarında bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim (a.s)'in Mezra'daki kabrinin yanına defnedilmiştir.[k][6][7][1]

Kur'ân-ı kerimin Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ ve İbrâhim sûrelerinde İshâk aleyhisselâmla ilgili haberler verilmiştir.[2]

Mûcizeleri

  1. Hayvanlar açık bir lisanla peygamberliğine şehâdet ederlerdi.
  2. Duâ etmesi üzerine dağın harekete geçmesi: İshâk aleyhisselâm Kudüs'te insanları Allah'a imâna dâvet edince, insanlar; "Eğer şu dağı harekete geçirirsen, imân ederiz. " dediler. İshâk aleyhisselâm duâ edince dağ sallanmaya başladı. Kudüs halkı hep birlikte imân ettiler.
  3. İshâk aleyhisselâm merkebine binip bir dağa çıkmak isteyince merkebin ön ayakları kısalır, arka ayakları uzardı. Dağdan aşağı inerken de tersi olurdu.
  4. İshâk aleyhisselâmın duâsı bereketiyle Allah ölmüş hayvanları diriltirdi.
  5. Şam ahâlisinin arzusu üzerine yaptığı duâ neticesinde, eline sırtına koyduğu bir koyun, hemen kuzulamış daha sonra ard arda dokuz defâ yavrulamıştır.[2]

Dipnotlar

[a] bknz. Hâkim, Müstedrek, 11, 556
[b] Hûd, 11 /73
[c] İbrahim Suresi, 39
[d] Hâkim, Müstedrek, l l, 557
[e] Sâd, 38/45-47
[f] es-Sâffât, 37/112, 113.
[m] Yusuf Suresi, 7
[g] Sad Suresi, 46
[h] Sad Suresi, 46-47
[i] Enbiya Suresi, 72-73
[j] Saffat Suresi, 112
[k] ibnu'l-Esîr el-Kâmil fi't- Tarih, 1, 127
[l] Hâkim, Müstedrek, 11, 557

Kaynaklar

[1] Abdullah Yücel, "Hz. İshak", maddesi, Sâmil İslam ansiklopedisi
[2] www.ziza.net/tr/peygamberler/?Peygamberler:Hz._Ishak
[3] muhammet.free.fr/Peygamberler/10Ishak.htm
[4] www.muhammedhasenoglu.org/hz_ismail_hz_ishak.htm
[5] www.dinahlak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=97
[6] www.islamiyet.gen.tr/peygamberlerimiz/hz_ishak.php
[7] www.enfal.de/ishak.htm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: aleyna, 14.12.2016, 06:25 (UTC):
cok güzel çok iyi yararlandım teşekkürler :)

Yorumu gönderen: elın, 17.09.2014, 18:13 (UTC):
saçma

Yorumu gönderen: emine, 26.05.2010, 16:49 (UTC):
aradıgım şey yok ama güzel bir siteBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739879 ziyaretçi (134025901 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler