Ikizler Erkegi
 
ikizler burcu, ikizler erkeği, ikizler erkeğinin yıldıznamesi, fal, astroloji

İkizler Erkeği'nin Yıldıznamesi

Bu materyalin güvenliği: erkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesierkeği'nin, ikizler, yıldıznamesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burcun tesiri altında doğan erkek, biraz kırmızıya ya da sarıya meyyal beyaz benizli, geniş ağızlı, orta boylu, güzel ve mütenasip kaşlı, müessir gözlü, makbul ve sanat sahibi, ya da katip-i edip, ya da muktedir bir muhasip sahibi ya da derin bir alim olur. Yüzünde ya bir alamet ya da çiçek eseri (çiçek hastalığından bir iz) vardır. Ayaklarında yara ya da bir şişlik, başında saçlarının arasında bir ben bulunur. Makam sahipleri ve devlet adamlarıyla ilişkisi olur. Nefsini beğenir. Evlatlarını sever, dostu pek çoktur. Tab'ında mekr ve hileye istidat olup bir hal üzerinde sebat etmez. 3, 5, 7, 20 ve 30 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları geçirir (atlatır) ise 80 sene yaşar. Hükümet hizmetinde veyahut sanat ve ticarette bahtı açık olup çok hayra nail olur.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Müşteri'ye mütenazır olursa sarıya mütemayil beyaz benizli, güzel yüzlü, saç ve sakalı sık ve güzel, kaşları birbirine yakın, uzunca boylu, çenesi kuvvetli, hazır cevap, salah ve ittika sahibi bir kimsedir. 50 yaşından sonra hacca gider. Fukara ve mesakine bol bol sadaka verir. Mülkü ve arazisi çok olur. Ara sıra diz ve bel ağrısına uğrar. Yüzünde bir alamet veyahut bir siyah ben vardır. Evlattan bahtı azdır.

2. Vecih: Merih'e mütenazır olursa kırmızı ya da sarıya mütemayil esmer benizli, ince kaşlı, orta boylu, hiddeti süratli, şiddeti çok, tab'an merhametsiz, kan dökmeye can atan, gazaplı, eğlence ve musıkiye (müziğe) meyyal, kimsenin sözünü dinlemez, yüzünde hafif çiçek (hastalığı) eseri, göğsünde alamet olan bir adamdır. Gözlerinden birinde ya da ikisinde kızıllık ya da şehlalık vardır. Mal ve mülkü artar. Yüksek bir mahalden düşmesinden korkulur. Doğumu "Sa'd" saatinde ise emir ya da hakim, "nahs" saatinde ise işçi, kasap ve emsali gibi bir şey olur.

3. Vecih: Şems'e mütenazır olursa sarıya mütemayil beyaz benizli, seyrek saçlı, orta boylu, erbab-ı mansıb ve ekabir katında muhterem, müdevver çehreli, göğsü geniş, iş ve kazancı bol, düşman ve hasetçisi çok, aile ve akrabasının hile ve mekrine maruz, Allah’ın izniyle düşmanlarına galip bir adamdır.

Yaşı büyüdükçe rızkı artar, mertebesi yüce olur. Yolculuk murat edince şark ya da kıble cihetine gider ise hayır ve menfaat görür.

Gerek erkek ve gerek kız evladı tek olup pederlerine muti ve hürmetkar ve rızasını arayan kimse olurlar.

Nefsi ve Hayatı Hanesi

Burcu Cevza ve talii Utarid'dir. Hayatı güzel ve maişeti geniş, Allah ile ve mahluk ile niyeti safi olur. Sırrını saklamaya keşf eder. Layık olmayana iyilik eyler. Akıbeti hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar ve şanı ulu olur. Hali düzelir, iyi olur. Nimet ve saadet içinde irtihal (vefat) eder.

Malı ve Kesbi Hanesi

Burcu Seratan ve yıldızı Kaamer'dir. Küçük yaşta iken malı az, büyüdüğünde malı çok olur. Ticaretten ya da çalmaktan veyahut bir define bularak mal toplar. Bu sayede akraba ve dostlarına müstağni olur. Eğlence ve çalgıyı çok sever. Servetinin kısm-ı azamını zevk ve sefada, eğlencelerde sarf eder. Bir zaman da ticaretten zarar eyler. Nihayet salaha (kurtuluşa) kavuşup tövbe ve istiğfar eder.

Birader ve Hemşireleri Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'tir. Erkek ve kız kardeşleri olur. Eğer Müşteri'ye mütenazır ise erkek kardeşi olmaz. Olsa bile aralarında münaferet ve adavet olur. Birader ve hemşirelerinden ekserisini defneder. Vatanından ve ailesinden ayrılıp gurbete gider.

Peder ve Validesi Hanesi

Yıldızı Utarid'dir. Çocuk iken peder ve validesi kendisini çok severler. O da onlara karşı itaatkar olur. Büyüdüğü zaman onlara isyan eder. İhtimal ki onlardan ayrılır. Doğumu Zühal'e yakın olursa validesi pederinden evvel, doğumu Müşteri'ye yakın olursa pederi validesinden evvel vefat eder. Baba ve anasından mülk ve arazi tevarüs eyler ve bu yüzden biraderleri arasında niza (kavga, çekişme) ve dava olur. Miras olarak eline geçen maldan hayır görmez, (bu mal,) az zamanda mahvolur gider.

Evladı ve Ahfadı Hanesi

Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Evlat tarafından bahtı azdır. Oğlu ve tek kızı olur. Erkek evladı kızdan fazla olur ve kısm-ı azamı (büyük bir kısmı) vefat ederler. Eğer ilk evladı kız olursa hiçbiri yaşayamaz.

Hastalığı ve İlletleri Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Tab'ında hararet ve rutubet galip olur. Bahar vaktinde sebze ve sirkeyi çok yemeli, sağ kolundan çarşamba günü Merih saatinde kan aldırmalıdır. Eğer balgamı artarsa, 5 dirhem çörek otu, 5 dirhem beyaz günlük, bir toprak kapta kaynatıp bu suyu 100 dirhem döğülmüş meyan kökü üzerinden süzdükten sonra içmesi balgamı söker. Kamer'in Seretan burcunda olduğu esnada 2 dirhem sinameki, 2 dirhem huleyle, 6 dirhem demirhindi ve 6 dirhem şekeri 5 fincan kadar suda kahve pişiriyor gibi kaynatıp sabah aç karnına içerse, gayet faydalı bir müshil istimal etmiş olur. Def-i tabı müteakip biraz et suyu içmelidir.

Zevce ve Firaşı hanesi

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. İkisi bakir olmak üzere yediye kadar izdivaç eder. İlk zevcesinden kadının vefatı ya da talak ile ayrılır. Nikahsız bir kadından bir erkek evladı olur. Bir kadın, kendisine büyü yaparak yemekte yedir. Böyle bir hal vukuunda ve ya da vukuunda tesir etmemesi için temiz bir kağıt üzerine Besmele-i Şerife, Sure-i Fatiha, Ayete'l Kürsi ve Euzu Sureleri ile

<--- Dua metinleri çıkarılmıştır --->

ayet-i kerimesini yazıp üzerinde taşısın.

Vefatı ve Korkusu Hanesi

Burcu Cedy ve yıldızı Zühal'dir. Senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zaman ölümden korku vardır. Bu da 7 ve 11 yaşında ve ondan sonra 25 yaşına kadar olan müddettir. Eğer bunları geçirir ise 80 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Rüyası Hanesi

Burcu Delv ve yıldızı Zühal'dir. Çok yolculuk yapar ve yolculuklarından hayır ve menfaat görür. En iyi yolculuğu, cumartesi sabahleyin çıkıp garp ya da kıble cihetine olan yolculuğudur. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Seferlerinde az zahmet çeker. Kadri yüce bir zattan hayır ve menfaat görür.

İzzet ve Rif'ati Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Kalem erbabı, divan ehli ve kadı gibi zevattan bahtı açıktır. Onlar indinde makbul ve muhterem olup birçok işlerini görürler. Kadri yüce bir zat tarafından izzet ve ululuğa erer. Ondan büyük hayır ve yücelik, ulu bir şan bulur. Onun zarar görmesine çalışan bir hasetçisi olduğundan ondan sakınmalıdır.

Arzusu ve Emelleri Hanesi

Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Aklında ve fikrinde sabit, akıbeti hayırlı, hareketleri beğenilen ve emelleri çok olur. Arzu ve murad eylediği şeye erişir. Allah’ın nimeti ve ihsanı arasında vefat eder.

Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi

Burcu Sevr, talii Zühre'dir. Her nevi ve şekilden düşmanları çok, ekmeğini yiyen ona düşman ve hasud olur. Biiznillahi Teala cümlesine mansurdur. Yüzünde bir yara yeri ya da çiçek bozuğu ya da herhangi bir eser olan iri vücutlu birinden, onun mahv ve helakine çalıştığı cihetle korkup sakınmalıdır. Burcu Cedy ve Sevr gibi türabi olanlardan -ekseriya düşmanları bunlar olacağından- çekinmek lazımdır. Kadın ve erkeklerden burcu Cevza, Mizan ve Delv gibi hevai olanlar ona muvafıktır. En iyi dostları bunlardır. Hatem olarak gümüş, yüzük kaşı olmak üzere firuze ve zümrüt münasiptir. Yeni ay gördüğü vakit bir erkek yüzüne bakarsa o ay kendine kutlu olur. Siyah ve erkek atlar hayırlıdır. Yeşil ve koyu mavi ve keten elbise münasiptir. Bir kimseden bir iş ricasını murat eylediğinde çarşamba günü öğleden evvel müracat etsin. Haceti yerine gelir.

Bahar vaktinde kan aldırmak hayırlıdır. Herkes indinde makbul v muhterem olmayı ve her şeyden emin bulunmayı ister ise Kamer'in Cevza burcuna nazil olduğu zaman, çarşamba günü bir kuyumcuya 3 dirhem ağırlığında bir gümüş yüzük yaptırıp parmağına taksın ve temiz bir kağıt üzerine Kamer'in Cevza'da olduğu çarşamba günü Utarid saatinde misk ve safran ile yazıp üzerinde taşır ise, düşmanlarına galip ve her türlü felaketten emin ve mahfuz (korunmuş) olur.

Hakim Ebu'l Maşer diyor ki: Ey tali sahibi. Seni ferah, sürur ve işlerinde muvaffakiyet ile tebşir ederim (müjdelerim). Hüsn-i hareket eylediğin halde bahtın mutlu ve yaverdir. İşlerin yolunda, kesb (kazanç) ve karın yerinde olur. Gurbette adamın varsa gelir. Her bir harekette Cenab-ı Hakka mütevekkil ol (tevekkül et), sana düşmanlık edenlere galip ve Mansur olursun. Arkanda sana haset eden bir adam daha vardır; lakin zararı olmaz.

Ey tali sahibi. Sen birini görmek ve onunla birleşmek (bir araya gelmek) istiyorsun. Yakın zamanda onunla birleşirsin. Bir işe teşebbüs etmek istediğin zaman, bunu yapayım mı yapmayayım mı diye tereddüt edersin. Matlubuna azm et, muvaffak olursun. Allah'a tevekkül ile başla, hacetin reva ve işin ifa olunur. Bir evladın olacak ve ondan hayır ve bereket göreceksin. Herhalde taliin mutlu ve muvafıktır.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mehtap, 02.04.2015, 07:49 (UTC):
harika bir açıklama olmuş facebookta vefkname kolye saklı hazine diye bir hoca efendi var bende ona baktırmıştım inanılmaz şeyler söylemişti gerçekleşince anladımki yldızname gerçek

Yorumu gönderen: Mevsimlerr, 07.07.2014, 19:52 (UTC):
ben dilim döndüğünce yazayım arkadaşım site sahiplerininde afına sığınarak herkesin indinden ( herkesin huzurndan karşısından yanından)emin (güvenli güvenilir) kamerin cevza burcuna (kamer=ay)(cevza burcu=ikizler burcu 22 MAYIS--22 HAZİRAN tarihleri arası)çarşamba utarit vakti ise (sabah saatleri)misk ise işte zor bir şeyy misk geyikgillerden bir hayvandan bulunan karın bölgesinden yumruk büyüklüğünden bulunan güzel kokulu bir bölgedir satılırmı satan varmı bilmem çok güzek koku dur az miktarından bile çok miktardan kokular yapılabilinen bir şey safran çok değerli bir bitkidir boya maddesi ilaç sanayi nden de kullanılan bitkidir bilmem aydınlatıcı olabildimmi

Yorumu gönderen: SADIK , 17.04.2014, 20:45 (UTC):
MİSK VE SAFRAN İLE NE YAZACAĞIZ ANLAMADIM

Yorumu gönderen: engin, 05.12.2010, 17:08 (UTC):
son derece harıka basarılarınızın devamın dıler saygılar sunARIM

Yorumu gönderen: ömer, 20.10.2010, 23:48 (UTC):
iyide hangi sayilari

Yorumu gönderen: marsis, 04.03.2010, 18:19 (UTC):
arkadaşlar sayıları anlamadım bılen varsa bana yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: ekrem penekli, 24.12.2009, 13:55 (UTC):
ALLAH rızasını gözeterek anlatıp bilmeyenleri bilğilendirenlerden rabbim razı olsun.

Yorumu gönderen: Yakup, 06.09.2009, 06:56 (UTC):
Selamünaleyküm allah sizden razi olsun cok etkileyci bir sayfa bütün sorulara bir cevap buluyorum. sadece su yazdiklarimi bana biraz türkce ve kisa olarak aciklarmisiniz. Bahar vaktinde kan aldırmak hayırlıdır. Herkes indinde makbul v muhterem olmayı ve her şeyden emin bulunmayı ister ise Kamer'in Cevza burcuna nazil olduğu zaman, çarşamba günü bir kuyumcuya 3 dirhem ağırlığında bir gümüş yüzük yaptırıp parmağına taksın ve temiz bir kağıt üzerine Kamer'in Cevza'da olduğu çarşamba günü Utarid saatinde misk ve safran ile yazıp üzerinde taşır ise, düşmanlarına galip ve her türlü felaketten emin ve mahfuz (korunmuş) olur.

saygilar tskBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966942 ziyaretçi (134702656 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler