Illuminati 2
 
#2, illuminati

İlluminati #2

2. Bölüm

İslâm ile Paralellik

“Sufî tarihçi İdris Şah, İlluminati (Nurlananlar, Aydınlananlar) adını, Kurân’da yer alan ve ışıldayan bir yıldızdan söz eden bir sûreye kadar geriye götürür.”

Robert Anton Wilson, Cosmic Trigger

“İlluminati” terimi ilk kez 1492 yılında Menendez Pelayo isimli bir İspanyol yazar tarafından kullanılmıştır. Pelayo, bu terimden İspanya’da “Alumbrados” adıyla bilinen bir örgütü belirtemek için yararlanmıştır. “Alumbrados”ların, bilinmeyen bir kaynaktan gizli bilgiler elde ettikleri ve böylece üstün bir zekâ düzeyine ulaştıkları ileri sürülmüştür. Bu örgüt, 1623 yılında Engizisyonun fermanı ile mahkûm edilmiştir.”

illuminati

“Kimi yazarlar, onbirinci yüzyılda Joachim de Floris tarafından kurulan “Illuminated Ones” (Aydınlanmışlar) isimli bir örgütün Hıristiyanlığın yoksulluk ve eşitlik öğretisini yaymaya çabaladığını ileri sürerler.”

William T. Still, New World Order

“Onaltıncı yüzyılda Afganistan dağlarında, “Rûşenî” (aydınlık, parlaklık) adında pek güçlü bir gizli tarîkat doğdu.”

Arkon Daraul, Secret Societies

illuminati

“Bayezid Ensarî Pîr Rûşen” (1525-1580) Afganistan’da, “Vahdet-i Vücûd” (Varlık Birliği) felsefesini benimseyen Rûşenî tarikatını kurmuştur.”

Meydan Larousse

“Bayazıd Ansarî Pîr Roşan, gençliğinde ehl-i sünnet mezhebine sıkı bir surette bağlı olduğu halde, gittikçe vahdet-i vücûd mesleğine kayarak, nihayet Allah’tan başka hiçbir şeyin bulunmadığı ikrarına vardı ve şeriatın ahkâmına ehemmiyet vermez oldu. Kendisinin “Pîr-i Kâmil” olduğunu ilan ederek, gösterdiği yolda gidecek olanların necata ereceklerini söyledi.”

İslâm Ansiklopedisi

illuminati

“Tarîkatin tarihinde sözü edilen ilk kişi Afganistan’lı Bayezıd Ansarî’dir. Bayezıd’ın soyunun doğrudan, Muhammed’in Mekke’den hicretine yardım eden Ensarîler’den (yardımcılar) geldiği ileri sürülmektedir. Kendi savunusuna göre, ataları bu hizmetleri sayesinde, dinsel gizemleri ve İbrahim’in Kâbe’yi inşa ettiği dönemden kalan ezoterik eğitimi edinme hakkına kavuşmuşlardır.”

“Kuzeybatı Pakistan’da bulunan Peşaver yakınlarında, Bayezıd küçük bir okul açarak, bildiği doğaüstü bilgileri özenle seçilen müritlerine aktarmaya başladı. Her aday, adına “halvet” (yalnızlık) denilen ve meditasyonla dolu bir deneme süresi geçiriyordu. Başarılı adaylar, bu sürenin sonunda, Yüce Varlık’tan yayılan “Aydınlığa” kavuşuyorlardı.”

illuminati

“Tüccarlar ve askerler şeyhlerinin geçimine, giderleri yüksek askeri ve siyasi casusluk örgütüne cömertçe katkıda bulunuyorlardı. Bu başarılı dönemde, Bayezıd artık “genellikle inanılan tarzda bir ölümden sonrasının bulunmadığını, yaşam sona erince ne ceza ne de ödül olmayacağını, yalnızca dünya yaşamına hiç benzemeyen bir ruh durumuna girileceğini” vaaz etmeye başladı. Eğer, müritler ruhlarını tarîkate teslim ederlerse, dünyasal zevkleri tatmayı hep sürdürecekler, yiyip içip keyif süreceklerdi.”Tarîkat dışında hiçbir bağlılığa gerek yoktur. Gizli işaretimizle kendini tanıtamayan herkesi öldürmek hakkımızdır.”

“Afganistan’da Rûşenî tarikatının son dini-askeri liderinin ölümünden kırk yıl sonra, aynı isimde bir örgüt (İlluminati’ler) Ingolstadt Üniversitesinde kilise yasası profesörü olan Adam Weishaupt tarafından Almanya’da kuruldu. Tarihlerin yakınlığı ve öğretilerin benzerliği, Bavyera’lı İlluminati’leri Afganistan’dakilere bağlamaktadır.”

Arkon Daraul, Secret Societies

illuminati

(2) Adam Weishaupt

“Gerçeğin baskılarına boyun eğip, kendini sınırlarına hapsetmektense, onsekizinci yüzyıl insanı hayaletlere sığınmayı yeğledi. Özlemlerini, sahtekârlar ve büyücülerin sunduğu mucizelerle tatmin etmeye kalkıştı. Maddeden kaçarak, kendi varoluşunu inkâr etti. Tüm bir kültür yerle bir oldu.”

A. Viatte, Les Sources Occultes du Romantisme: Illuminisme - Theosophie

“Adam Weishaupt, Jean Jacques Rousseau gibi radikal fransız filozoflarının düşünceleri ile Hıristiyan karşıtı Maniciler’in öğretilerini birleştirdi. Weisthaupt, tüm Avrupa’yı dolaşıp kendine müritler arayan Kolmer adında kökeni belirsiz bir tüccar tarafından 1771 yılında Mısır okültizmi alanında eğitildi.”

William T. Still, New World Order

“Parlak zekâ sahibi ve Cizvitlerce iktidarı ele geçirmek için gerekli komplo yöntemleri konusunda iyi eğitilmiş olan genç Weishaupt, dünyayı Roma’nın baskısından kurtacak bir örgüt kurmaya karar verdi. Bu örgüt, insanlığı Hermes’çi şehitlerin saf Hıristiyan imanına geri götürecekti. Weishaupt’un, yıllarca Mısır’da yaşamış ve Maniciliğin gizli sırlarını öğrenmiş olan Kolmer adında bir alman tüccar tarafından aydınlatıldığı bilinmektedir. 1771 Yılında, Weishaupt adına “İlluminati (Aydınlananlar)” dediği kendi “Perfectibilis (Yetkinler)” örgütünü beş kişi ile oluşturdu. Kendilerini reformcu özgürlükçüler ve mutlak eşitliğin savaşçıları olarak nitelendiriyorlardı.”

Peter Tompkins, The Magic of the Obelisks

illuminati

“Ingolstadt Universitesi profesörü Adam Weishaupt, karşılıklı yardımlaşma, öğütler ve felsefi tartışmalar sayesinde erdemleri ve ahlâkı yükseltecek, dünyanın düzelmesi için gereken temeli atacak ve kötülüğün egemenliğine engel olacak bir örgüt tasarladı. Bu amaçlar örgütün adından anlaşılıyordu: “Perfectibilis (Yetkinler)”. Daha sonra bu adın yerine, tam karşılığı “entellektüel olarak esinlenmiş kişiler” olan “Illuminati” adı kullanılmaya başlandı. Pek az aerodinamik bilgisine sahip olmasına karşın uçmaya kalkışan ilk kişilerden biri olan Weishaupt’un karakterinde alçakgönüllülüğe hiç yer yoktu. Diğer bir çok girişimciler gibi, Weishaupt da hareketine ilk itici gücü verebilmek için Masonluğun yardımına gerek duydu ve gençlik yıllarında Cizvitlere bağlı olmasına rağmen, 1777 yılında bir Mason locasına girmeyi başardı. Ancak, Illuminati hareketine pek yarar sağlamayan bu atılım, Masonluğu oldukça kötü etkiledi.”

“Weishaupt’un Baron Von Knigge ile nasıl ilişki kurabildiği konusunda bilgimiz yok. Kuzey Almanya’da yaşayan bir soylu olan Von Knigge, 1773 yılında aydınlandıktan sonra Masonluğa pek ilgi göstermemişti. Weishaupt, 1780 yılında Marki de Costanzo’yu İlluminati örgütünü yaymak için kuzeye gönderdi. Belki de, Von Knigge örgüt ile ilk ilişkisini bu şekilde kurmuştur.”

“İlluminati projelerini öğrendikçe Von Knigge’nin hevesi artıyordu. Nihayet 1781’de Bavyera’ya gidip tüm bilgileri doğrudan öğrenmek için Weishaupt’un çağrısını kabul etti. Von Knigge, yalnızca tüm aydınlanma derecelerini tamamlamakla yetinmedi, aynı zamanda örgüte tutku ile bağlanarak yaygınlaşmasına çabaladı. Önde gelen masonlardan J. C. Bode’yi kendi yardımcısı olarak örgüte soktu. İlluminati’ler kısa zamanda pek popüler oldu ve Almanya’nın en iyi, ama bazan da en kötü kişilerini bünyesinde toplamaya başladı. Üye sayısı iki bine ulaştığında, örgüt Fransa, Belçika, Danimarka, Polonya, Macaristan ve İtalya’ya yayılmıştı.”

Henry Wilson Coil, Coil’s Masonic Encyclopedia

“İlluminati, 1779 yılında, çoğu genç soylulardan ve din adamlarından oluşan 54 kişilik bir örgüttü ve dört Bavyera kentinde kolları vardı. Ancak, Katolik Bavyera’da ütopik amaçlarına doğrudan ulaşma olanağını bulamayacağını anlayan Weishaupt, önceden kurulmuş bir örgütü, Masonluğu perde olarak kullanmaya karar verdi. Bundan sonra, Johann Bode adında bir masonun da yardımı ile örgüt hızla gelişti ve Güney Almanya ve Avusturya’dan sonra Fransa ve Kuzey İtalya’ya yayıldı. Goethe, Mozart, Schiller ve Herder gibi entellektüelleri saflarına çekti.”

Peter Tompkins, The Magic of Obelisks

“İlluminati, gizliliğe aşırı önem veren bir örgüttü. Üyeleri ve toplantı yerlerini klâsik adlardan oluşan kodlarla belirlemişlerdi; örneğin, Weisthaupt’un kod adı Spartakus, Von Knigge’ninki Philo idi, Eleusis şifresi merkez olan Ingolstadt’ı, Mısır ise Avusturya’yı belirtmekteydi. Tarihler de bir tür şifreleme ile belirleniyordu.”

Henry Wilson Coil, Coil’s Masonic Encyclopedia

“Thomas Jefferson, İlluminati’leri gayretle savunuyor ve Weishaupt’u hevesli bir hayırsever olarak tanıtıyordu.”

William T. Still, New World Order

“Weishupt, devlet ve kilise baskısı altında yaşadığı için, hem saf ahlâkın ilkelerini, hem de iletişimde gizliliğin gereğini iyi biliyordu. Tüm bunlar onun düşüncelerine gizemli bir hava vermekteydi. Eğer Weishaupt burada olsaydı ve insanları daha akıllı ve erdemli kılma çabalarının egemen olduğu bu ortamda yazsaydı, amaçlarına ulaşmak için herhangi bir gizli düzene gerek duymayacaktı.”

Thomas Jefferson

“Sonunda İlluminati’ler iç ve dış huzursuzluklar ile kuşatıldılar. Weishaput, Von Knigge’nin hazırladığı ritüellerde yalnışlıklar buldu ve düzeltilmesini buyurdu. Bunun üzerine, canı sıkılan Von Knigge 1784 yılında örgütten istifa etti. Cizvitler başından beri örgütle mücadele ediyorlardı, neredeyse tüm din adamları İlluminati’lerin düşmanıydı ve öylesine yoğun bir çaba gösterdiler ki, Bavyera Elektörü 22 Haziran 1784 tarihli bir ferman ile örgütü kapattı. Üyelerin büyük kısmı tutuklandı ve Weishaupt dahil diğer bir kısmı da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Aynı ferman 1785 Ağustos’unda da yinelendi. Yalnızca İlluminati örgütü değil, Masonluk da Bavyera’da böylelikle silindi ve bir daha asla eski durumlarına kavuşamadılar. 18. yüzyılın sonunda, İlluminati’ler tümüyle yok olmuşlardı.”

Henry Wilson Coil, Coil’s Masonic Encyclopedia

“1785 Yılında Bavyera’da İlluminati örgütünün kapatılması, etkileri New England’a kadar ulaşan, öylesine büyük bir velvele yarattı ki, George Washington kuşku içinde kalan Amerikalı masonlara teselli verme gereğini hissetti.”

“Gerçekten de İlluminati’ler, istemeden de olsa, çağdaş komplo kuramlarının doğması için bir fırsat yaratmış oldular. Toplum için oluşturdukları ileri sürülen tehlike aşırı abartıldı ve İlluminati’lere karşı bir yayın salgını başladı. Gizliliğe verdikleri önem, önemli kamu görevlilerini üye yapmak için gösterdikleri ısrarlı çabalar, birkaç yüksek dereceli üyenin dışında gerçek toplumsal amaçlarını saklamaları İlluminatileri yalnızca Alman muhafazakârları için değil, tüm Avrupa kamuoyu gözünde umacı durumuna getirdi. Dört yıl sonra Fransız Devrimi başladığında, Bavyera’lı İlluminati’ler hakkındaki mitler, merkezinde Tampliyeler’in bulunduğu daha kapsamlı ve geniş bir komplo kuramına dönüştü.”

Peter Partner, The Murdered Magicians

“Günümüzde “komplo kuramı” adı verilen yaklaşım, İlluminatiler’i suçlayan ve pek uzun bir komplocular listesi ile bağlantıda olduklarını iddia eden makaleler, broşürler ve kitaplar dalgasının bir ürünüdür. İlluminatilere yöneltilen suçlamaların boyutu, aleyhlerinde yazılmış bir kitabın adından kolaylıkla anlaşılabilir: “Avrupa’nın Tüm Hükümetlerine ve Dinlerine Karşı Komplonun Kanıtları: Masonların, İlluminatiler’in ve Okuma Derneklerinin Toplantıları”... İlk olarak 1800’lerde çıkan bu kitap, 1967 yılında John Birch Yayınevi tarafından bir kez daha yayınlandı ve İlluminatiler bugün için de açık ve güncel bir tehlike olarak nitelendiler.”

Ancient Wisdom and Secret Sects

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55911405 ziyaretçi (142446746 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)