Imanin Sartlari
 
imanın şartları

İmanın Şartları

İmanın şartları altıdır. Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah'ın istediği şekilde iman etmezse mü'min olamaz. Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Ey inananlar! Allah'a, resulüne, resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.” [Nisa: 136]

Allah'a (cc) imanın geçerli olabilmesi için de şu altı şarta eksiksiz olarak iman edilmesi gereklidir. Bu şartlar ise:

1 - Allah'a İman: Allah vardır ve kemal sıfatlara sahiptir. Yarattıklarının hiçbirine benzemez. Hiçbir şey O'nun dengi ve benzeri değildir. Alemlerde, yerde ve gökte yalnız O yasama (kanun koyma) hakkına sahiptir. Bütün ibadetler yalnızca O'na yapılır.

2 - Meleklere İman: Meleklere Allah'ın (cc) Kurân'da, Resulullah'ın (sav) sahih hadislerinde onları vasfettiği şekilde iman etmek lazımdır ve bu iman şöyle olmalıdır: Melekler Allah'ın kullarıdır. Onlarda dişilik ve erkeklik yoktur. Nurdan yaratılmışlardır. Bir an bile Allah'a karşı isyan etmez, günah işlemezler. Devamlı Allah'a ibadet ederler. Kurân-ı Kerîm'de ve sahih hadislerde isimleri zikredilenlere isimleriyle; (Cebrail, Mikail, İsrafil, Malik, Rıdvan gibi) isimleri zikredilmeyenlerin de hepsine birden iman edilmesi gerekir.

3 - Kitaplara İman: Allah katından gelen kitaplara Kurân-ı Kerîm'de ve sahih hadislerde ismi zikredilenlere ismiyle; (Kurân, Tevrat, İncil, Zebur) zikredilmeyenlere ise genel olarak iman etmek gerekir. Kuran'ın dışındaki diğer kitaplar tahrif edilmiş olduğu için onlara Allah (cc) katından geldiği şekliyle iman edilmesi gerekir. Kurân ise Allah tarafından korunmak suretiyle kıyamete kadar baki kalacak ve yalnızca O'na bağlananlar kıyamet gününde kurtuluşa ereceklerdir.

4 - Nebi ve Resullere İman: Kurân-ı Kerîm ve sahih hadislerde ismi zikredilenlere ismiyle, ismi zikredilmeyenlerin ise hepsine birden iman edilmesi gerekir.

5 - Ahiret gününe İman: Ölüm, berzah (ölümden kıyamete kadar olan olaylar), hesap, mizan, cennet, cehennem, kabirde azap ya da mükafat göreceklerin acı ve lezzeti beden ve ruhlarıyla duyacaklarına ve en önemlisi öldükten sonra dirilmeye iman edilmesi gerekir.

6 - Kaderin Hayır ve Şerrin Allah'tan olduğuna İman: Kadere imanın geçerli olabilmesi için şu dört şeye mutlaka inanılması gerekir:

Birincisi: Allah'ın ezeli ve kadim ilmine iman etmek. Allah (cc) ezeli ve kadim olan ilmiyle ne olacağını bildi ve bu ezeli ilmiyle bildiği şeyleri yazdı.

İkincisi: Allah'ın olmasını dilediği şeyin mutlaka olacağına, olmamasını dilediği şeyin mutlaka olmayacağına gökte ve yerde meydana gelen bütün hareketlerin ve sessizliklerin Allah'ın izniyle olduğuna iman etmek.

Üçüncüsü: Allah'ın bütün mahlukatı yarattığına ve kainatın içindeki her şeyin Allah'ın yaratmasıyla ve takdiriyle meydana geldiğine iman etmek.

Dördüncüsü: Hayır ve şer ancak Allah'ın takdiri iledir. Dolayısıyla kendisine isabet eden şerrin başkasına isabet edebileceği halde kendisine isabet ettiğini zannetmemek, kendisine isabet eden hayrın bir tesadüf sonucu kendisine isabet ettiğine inanmamak.

Allah (cc) kader hakkında şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki Biz, her şeyi (önceden tespit edilmiş) bir kaderle yarattık.” [Kamer: 49] Her şey Allah'ın takdiri iledir. İnsanların yaptığı işleri de Allah yaratır. Yalnız insanlar yaptıkları işleri kendileri yapmış olmaları sebebiyle yaptıklarından sorumlu tutulurlar. Çünkü Allah her insana iyiyi kötüden ayırabilme kabiliyeti vermiş ve hayrı emredip şerri yasaklamıştır.

Allah (cc) kıyamete kadar olacak her şeyi ve bütün insanların yapacakları şeyleri Levhi'l mahfuzda yazdı. Allah için zaman kavramı olmadığı için bütün bunları ilmiyle yazdı. İnsanları yaptıkları amellerde zorlamadı. Allah'ın (cc) bütün bunları yazması ezeli ilminden dolayıdır.

Buraya kadar mü'min ve Müslüman olabilmek için ne gibi şartların gerekli olduğunu öğrendik. Şimdi de imanımızı koruyabilmek için ne yapmamız gerektiğini inceleyelim.

İBADET

Allah (cc) bizi niçin yarattığını şöyle bildiriyor:

“Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.” [Zâriyât: 56]

Allah (cc) ayette bizi yaratma gayesinin yalnız kendisine ibadet etmemiz olduğunu belirtiyor. O halde Allah'ın bizden istediği ibadet nedir?

İbadet: Boyun eğmek, itaat etmek, küçüklüğünü kabul etmek demektir.

Şer'i manası ise; Allah'ın sevdiği, emrettiği, kabul ettiği ve razı olduğu bütün gizli ve açık ameller ve sözlerdir.

Allah (cc) nelerin ibadet olduğunun tespitini bizlere bırakmamıştır. Bunları kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde apaçık bir şekilde bildirmiştir. Bütün ibadetler yalnızca Allah'a yapılmalıdır. İbadetlerin herhangi biri Allah' tan başkasına yapıldığında ya da Allah'la beraber bir başkasına yapıldığında Allah'a şirk koşulmuş olur.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Allah'a ibadet edin. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın.” [Nisa: 36]

Bu ayette Allah (cc) ibadetlerin yalnız kendisine yapılmasını ve hiçbir şekilde şirk koşulmamasını emrediyor. Allah (cc) başka ayetler de ise; şirk koşulması ve tövbe etmeden bu hal üzere ölünmesi halinde, bunu asla bağışlamayacağını şöyle bildiriyor:

“Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar.” [Nisa: 136]

“Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram eder. Varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.” [Maide: 72]

“Eğer Allah'a şirk koşsalardı yaptıkları boşa giderdi.” [En'am: 88]

ŞİRK

Bu ayetlerde Allah'ın asla affetmeyeceği, amelleri boşa çıkarıcı ve sahibini ebedi cehenneme götürecek bir şeyden bahsediliyor; şirk. O halde nedir bu şirk? Onu bilmemiz gerekir ki bilmeyerek dahi olsa amellerimizi boşa çıkarıp bizi ebedi cehenneme sürüklemesinden korunabilelim. Çünkü şirki bilmeyen kişi her an şirke düşebilir.

Şirk: Kurân ve sünnette ibadet olarak bildirilen şeylerin Allah'tan başkasına ya da Allah'la beraber bir başkasına yapılmasıdır.

Allah (cc) Kurân ve sünnette şirki çok net ve açık bir şekilde açıklamış ve bu konudaki bilmemeyi mazeret olarak kabul etmemiştir. Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a inanmazlar.” [Yusuf: 106] Allah (cc) bu ayette içinde şirkin bulunduğu imanı kabul etmeyeceğini ve insanların çoğunun da bu şekilde ibadetlerine şirk karıştırarak iman ettiklerini bildiriyor. Fakat Allah insanların çoğunun bunu yapmasını mazeret olarak kabul etmemiş, onları Müslüman olarak isimlendirmeyip müşrik olarak isimlendirmiştir. Çünkü Allah ancak kendisine şirksiz olarak yapılacak iman ve ibadeti kabul eder.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Allah'a ortak koşanlar, nefislerinin küfrünü göre göre Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları boşa çıkmıştır ve onlar, ateşte ebedi kalacaklardır.” [Tevbe: 17]

“De ki:'Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller?”

Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: “Andolsun ki eğer (Allah'a) ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve ziyana uğrayanlardan olursun'.” [Zümer: 64-65]

“Muhsin olarak (iyilik yaparak) yüzünü Allah'a çeviren kimse muhakkak, sapasağlam bir kulpa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a döner.” [Lokman: 22]

Ayette geçen “muhsin olarak” kelimesi “şirk koşmamak” anlamındadır. İbadetler, Allah'tan başkasına Allah'la beraber dahi olsa yapıldığında Allah'a şirk koşulmuş olur.

İnsanların çoğu; “ibadet nedir?” diye sorulduğunda “namaz, oruç, hac, zekat, kurban kesmek” gibi ibadetleri sayarlar ve bunların Allah'tan başkasına yapılmasının şirk olacağını söylerler. Fakat Allah (cc) bunların dışında da bazı ibadetlerin olduğunu ve bunları insanların çoğunun bilmediğini bildiriyor.

Bu meselenin daha iyi anlaşılması için birkaç örnek verelim:

1) Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Allah, kendisinden başkasına değil yalnız O'na ibadet etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” [Yusuf: 40]

Allah (cc) bu ayeti kerimede bize hüküm vermenin “yalnız kendisine ait” olduğunu ve yalnızca kendisinin hükmüne itaat edilmesi gerektiğini emrettikten sonra, “hükümlerine itaatin de bir ibadet olduğunu” bu nedenle kendisinden başkasının hükmüne itaat etmenin şirk olduğunu bildiriyor. Ayetin devamında ise bunun- yani yalnız Allah'ın hükümlerine itaatin- ibadet olduğunu da insanların çoğunun bilmediğini belirtiyor. Allah katında geçerli olan dinin de ancak hükmün tamamen Allah'a tanındığında mümkün olacağını “dosdoğru din budur” sözüyle ifade ediyor.

Hüküm ancak gerçek ilahlık sıfatına sahip olan Allah'a aittir. Çünkü bu hak Allah'tan başkasına verildiğinde o kişiye ibadet edilmiş olunur. Halbuki Allah ayette yalnız kendisine ibadet edilmesini emrediyor.

“Yalnız O'na ibadet etmenizi emretti.”

Allah'ın hakkı olan hüküm verme yetkisi; ister Allah'la beraber başka birisine, isterse sadece Allah'ın dışındaki birisine verilsin, bu hak her kime tanınırsa ona ilahlık sıfatı verilmiş olur. Velev ki ona: “Sen ilahımızsın” denmese bile. Çünkü bu hak her kime verilirse ona ibadet edilmiş olunur. İnsanların çoğu Allah'tan başka bir varlığa namaz kılındığında, onun için oruç tutulduğunda ya da onun için haccedildiğinde bu varlığa ibadet edilmiş olunacağını kabul ediyorlar. Fakat bunlar gibi bir ibadet olan hüküm verme yetkisinin Allah'tan başkasına verilmesinin ona ibadet olduğunu anlamıyorlar.

Allah (cc) bu ayette işte bu gerçeğe işaret ediyor ve “İnsanların çoğu bilmezler.” buyuruyor. Yani; insanların çoğu hüküm verme yetkisini tanıdığı kişi ya da kişilere ibadet ettiklerini bilmiyorlar. Fakat Allah (cc) onların dosdoğru din üzerinde olmadıklarını bildiriyor. Dosdoğru din üzere olmak ise; ancak bütün hüküm verme yetkisinin yalnız Allah'a verilmesiyle sağlanabilir. İşte ayette geçen “dosdoğru din”in manası budur.

İslam yalnız Allah'a kulluğu emretmektedir. Yaratılana kulluğu değil. Yaratılana kul olunarak İslam hakim kılınamaz. İnsanları önce yaratılana kulluk ettirip daha sonra Allah'a kulluk ettirmekten daha sapık ve daha cahil bir düşünce olabilir mi?

Allah'ın haram kıldığı (yasak dediği) haram, helal kıldığı (serbest dediği) helaldir. Allah'ın helal kıldığı şeyi yasaklayan ya da haram kıldığı şeyi serbest bırakan kişi ya da kişilere tabi olanlar ve itaat edenler, onlara ibadet etmiş olurlar.

2) Allah (cc) Kurân'da şöyle buyuruyor:

“Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz.” [Fatiha: 4]

“Rabbinizi yardıma çağırıyordunuz. O,'ben size birbiri peşinden bin melekle yardım ederim' diye cevap vermişti.” [Enfal: 9]

Allah (cc) bu ayetlerde yardım istemeyi ve yardıma çağırmayı överek bunların ibadet olduğunu bildiriyor.

İnsanın sıkıntı durumunda yalnız Allah'a dua ederek yardım istemesi Allah'a yapılması gereken bir ibadettir. Fakat sıkıntıya düşen bir kişi ölü olan ya da kendisini duyamayacak durumda olan birinden yardım ister ya da onu yardıma çağırırsa yalnız Allah'ın elinde olan bir şeyi Allah'tan başkasından istediği için şirk koşmuş olur. Böyle yapan bir kişi diğer ibadetleri Allah'a yapsa bile yardım isteme ibadetini Allah'tan başkasına yaptığı için Allah bütün amellerini boşa çıkarır.

3) Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan, kendisine yapılan dualardan habersiz kalan şeylere ibadet edenlerden daha sapık kim olabilir?” [Ahkâf: 5]

“Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek şeylere ibadet etme. Eğer bunu yaparsan sen de zalimlerden olursun. Allah seni bir zarara uğratırsa onu senden kaldıracak ancak O'dur. Sana bir iyilik dilediği takdirde O'nun nimetini engelleyecek bir kuvvet de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, Gafur'dur, Rahim' dir.” [Yusuf: 106-107]

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“İyi bilinmelidir ki halis din Allah'ındır. Allah'ı bırakıp O'ndan başka dostlar edinenler: “Biz onlara ancak bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” derler. Muhakkak ki Allah aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda hüküm verecektir. Şüphesiz ki Allah yalancı ve kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.” [Zümer: 3]

Bu ayetlerde: "Allah'a yaklaşmak niyetiyle bile olsa ibadetleri Allah'tan başkasına yapan kişinin kafir olduğu" bildirilmiştir.

Şimdi de kendisinde ebedi mutluluk ve ebedi bir azaptan kurtuluş bulunan, resullerin davetinin özünü oluşturan, bütün resullerin ve son resul Hz. Muhammed'in tebliğ etmek için hayatlarını harcadığı bir kelime üzerinde duralım: [1]

Kelime-i Tevhid

Tevhid kelimesi olan LA İLAHE İLLALLAH. Allah (cc), şöyle buyuruyor:

“Biz senden önce hiçbir resul göndermiş olmayalım ki ona:'Benden başka ibadete layık ilah yoktur, bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım.” [Enbiya: 25]

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:

“İnsanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. La ilahe illallah derlerse mallarını ve canlarını Allah'ın hakkı dışında benden korumuş olurlar. Bunun dışındaki hesapları ise Allah'a aittir.” [3]

“Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.” [4]

O halde sahibini ebedi kurtuluşa erdirecek olan bu La ilahe illallah nedir? Tevhid kelimesinin Allah katında geçerli olabilmesi, insanı cehennemden kurtarabilmesi için belli şartlar vardır. Bu şartlar gerçekleşmedikçe günde bin defa La ilahe illallah dense bile bu kelime kişiye hiçbir fayda sağlamayacaktır.

LA İLAHE İLLALLAH'IN ŞARTLARI

Bu şartlar şunlardır:

Birincisi: Bu kelimeyi söyleyen kişinin manasını bilmesi gerekir.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Bil ki! Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.” [Muhammed: 19]

“Allah'tan başkasına çağıranlar şefaate hak kazanamayacaklardır. Ancak kelime-i şehadetin manasını bilerek şehadet edenler bundan müstesnadır.” [Zuhruf: 86]

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:

“Kim La ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse cennete girer.” [5]

LA İLAHE İLLALLAH'IN MANASI

La İlahe İllallah'ın Manası: Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri reddederek ibadeti sadece Allah'a yapmak ve sahte ilahlara tapanları reddedip onlardan uzak durmaktır. Ayrıca yalnız Allah'a ibadet edenleri sevip sadece onlarla dost olup, yalnız onlarla beraber olmaktır.

Muhammedun Resulullah ise Allah'a Resulullah'ın gösterdiği şekilde ibadet etmek demektir.

İkincisi: Yaşantıyı bu kelimenin manasına uygun düşecek şekilde düzenlemek.

Yani yalnız Allah'a ibadet etmek ve O kendisine nasıl ibadet edilmesini emrettiyse o şekilde ibadet etmek ve Allah'ın şeriatının hakim olması için gücünün son damlasına kadar çalışmak, şirkten ve bu kelimeyi bozacak her çeşit inanç, söz ve amellerden uzak durmaktır.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Kim “La ilahe illallah” derse ve Allah'tan başka tapılanları reddederse malı ve kanı haram olur. Onun hesabı Allah'a aittir.” [6]

LA İLAHE İLLALLAH'I BOZACAK ŞEYLER

Bu Kelimeyi Bozacak Şeyler:

1 - Allah'ın varlığını ve Resulullah'ın risaletini inkar etmek.

2 - Reisler, liderler ve şeyhlere ibadet etmek. Bu, Allah'ın haram kıldığı şeyi helal, helal kıldığı şeyi haram kıldıklarında onlara itaat etmekle olur. Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini (yani din adamlarını) ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa tek olan Allah' tan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. O'ndan başka ibadete layık ilah yoktur. Allah koştukları eşlerden münezzehtir.” [Tevbe: 31]

Birgün Resulullah (sav) bu ayeti kerimeyi okuduğu sırada daha önce Hıristiyan iken sonradan İslam'la şereflenen Adiyy İbn Hatem (boynunda haç olduğu halde) Resulullah'ın yanına girdiğinde bu ayeti kerimeyi duyunca Resulullah'a: “Onlara ibadet etmiyorlar ki” dedi. Bunun üzerine Resulullah: “Onlar Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kıldığı bir şeyi helal kıldıkları zaman onlara itaat etmiyorlar mı?” diye sorunca Adiyy İbn Hatem: “Evet” dedi. Resulullah: “İşte böylece onlara ibadet ediyorlar” buyurdu. [7]

3 - Allah'a, resulüne ve İslam dinine sövmek, Allah'ın ayetleri, kitapları, resulleri ile alay etmek.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“İkiyüzlüler, kalplerinde olanı haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki: “Alay edin bakalım. Allah çekindiğiniz şeyi ortaya koyacaktır. Onlara soracak olursan: “Biz and olsun ki eğlenip oynuyorduk” diyecekler. De ki: “Allah'la, ayetleriyle, resulüyle mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. İnandıktan sonra küfre girdiniz. İçinizden bir topluluğu affetsek bile, suçlarından ötürü bir topluluğa da azap ederiz.” [Tevbe: 64-66]

4 - Tağuta muhakeme olmak.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Sana ve senden öncekilere indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmeleri emrolunmuşken Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.” [Nisa: 60]

5 - Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.” [Maide: 44]

6 - Sihir yapmak ve öğrenmek.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Şeytanların, Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Ama insanlara sihri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Babil'de Harut ve Marut denilen iki meleğe bir şey indirilmemiştir. Bu ikisi: “Biz sadece imtihan ediyoruz, sakın küfre girme” demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. Halbuki bu ikisinden koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek faydalı olmayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alanın ahiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şeyin ne kötü olduğunu keşke bilselerdi.” [Bakara: 102]

7 - Kafirlerle dost olmak, onları sevmek, desteklemek, onların cemaatlerine, gruplarına, partilerine üye olmak.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Mü'minler mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan bekleyebileceği hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan sakınmanız hali (takiyye) müstesnadır. Sonunda dönüş ancak Allah'a' dır.” [Al-i İmran: 28]

Bir insan şehadeti bozacak bu şeylerden birisini yaparsa İslam'dan çıkar. İstediği kadar kelime-i şehadeti söylese hatta insanların en çok ibadet edeni bile olsa bunların kendisine hiçbir faydası olmayacaktır.

Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için La ilahe illallah kelimesi üzerinde biraz daha duralım.

İLAH KELİMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÖRNEKLER

La ilahe İllallah: Bütün sahte ilahları reddediyor ve ibadeti yalnız Allah'a has kılıyorum demektir. Yoksa: “Allah'tan başka ilah yoktur” demek değildir. Bu kelime varolan bütün sahte ilahları reddediyor ve sadece gerçek ve hakiki ilahı kabul ediyorum demektir. O halde sahte ilahlar nelerdir? Bunlar bilinsin ki redde-dilebilsin. İlah kelimesinin neleri ifade ettiğini bilmeyen kişi sahte ilahları nasıl reddedebilir ki? İlah; Arapça bir kelime olup “ibadet edilen varlık” demektir. İbadetin yalnız Allah'ın hakkı olduğunu daha önce de açıklamıştık. O halde yalnız Allah'ın hakkı olan ibadet edilme hakkını Allah'tan başkalarından alıp ya da Allah'tan başkalarına vermeyip yalnız Allah'a verirsek sahte ilahları reddetmiş oluruz.

Örneğin; Allah içkiyi haram kılmıştır. Bir kişi çıkar da içkinin satışını serbest bırakır, buna izin verir ve içki içilmesi, satılması serbesttir diye bir kanun çıkarırsa, bu kişi “içki helaldir” demese bile kendisini ilah olarak ilan etmiş ve tağut olmuş olur. Velev ki Müslüman olduğunu iddia etmiş olsun sonuç değişmez. Kim de bu gibi kanunları kabul eder, uygulanması için yardım ederse bu kanunları koyan kişi ya da kişilere ibadet etmiş olur. Bu kişi La ilahe illallah dese, namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse, Müslüman olduğunu iddia etse de Allah' tan başka ilah edinmiş ve kafir olmuş olur. Adiyy b. Hatem hadisi buna açık bir delildir. Şu halde kim bu kanunları koyanları reddedip tekfir etmezse, yine bu kanunları kabul eden ve uygulanmasına yardım eden kişileri tekfir etmezse ya da onların hala Müslüman kalabileceklerine inanırsa sahte ilahları reddetmemiş olacağından; La ilahe illallah'ı gerçekleştirmeyip Müslüman olmamıştır. Çünkü La ilahe illallah sadece Allah'a inanmakla gerçekleşmez. Bununla beraber ancak sahte ilahlar reddedildiği zaman gerçekleşir. Allah ancak bütün ibadetlerin kendisine has kılındığı dini kabul eder. Yine aynı şekilde bütün ibadetleri yalnız kendisine has kılanları Müslüman olarak kabul eder. Çünkü Allah (cc) Zümer:3 ayetinde bütün ibadetlerin kendisine has kılındığı dinin kendi dini olduğunu açıkça beyan ediyor. Allah'a daha çok yaklaşmak için dahi yapılsa bazı ibadetleri kendisinden başkasına yapan kimselerin Müslümanlığını ise kabul etmiyor. Onları yalancı ve kafir olarak niteliyor.

Günümüzde La ilahe illallah kelimesi artık sadece kuru bir sözden ibaret hale gelmiştir. Minarelerden, radyo ve televizyonlardan söyleniyor. Hatta söyleyenlere tağutlar tarafından maaş veriliyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Çünkü artık bu kelime sadece kuru bir söz olmaktan başka bir şey ifade etmiyor. Söyleyenler manasını bilmiyor. Söyletenler de (tağutlar) insanların bu kelimenin manasını anlamadıklarını çok iyi bildikleri için söylenmesine izin veriyorlar. Bu kelimeyi bilmeden söyleyenler değil de bu kelimenin hakiki manasını bilip insanlara anlatanlarsa hapislerden çıkmıyorlar. Niçin?! Örneğin bir adam minareye çıkıp da: “İbadet yalnız Allah'a yapılır. Helal (serbest) ve haram (yasak) tayin etme yetkisi yalnız Allah'a aittir. Allah'ın helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Kanun koymak yalnız Allah'a aittir. Kim Allah'ın yasakladığı şeyleri serbest bırakırsa ya da Allah’ın serbest bıraktığı şeyleri yasaklarsa namaz da kılsa oruç da tutsa hacca da gitse tağut olmuş olur. Bu ister bir şahıs ister bir topluluk ister bir parti isterse de bir meclis olsun fark etmez. Böyle yaptığı için ilahlık iddia etmiş ve tağut olmuş olur. Kişinin Müslüman olabilmesi için bunları reddetmesi, onlara itaat etmemesi, onları tekfir etmesi, onlara itaat edenleri ve tekfir etmeyenleri tekfir etmesi gerekir. Kişinin Müslüman olabilmesi için bu gibi sultaları yok etmeye çalışması gerekir.” dese ve La ilahe illallah'ı bu şekilde açık olarak böylece anlatsa hiç tağutlar ona izin verir mi?! Kaldı ki maaş versinler.! İşte La ilahe illallah'ın manası budur.

KAFİRLERE VELA GÖSTERMEMEK VE ONLARI TEKFİR ETMEK

Kişinin Müslüman olabilmesi için sadece sahte ilahları reddedip, bütün ibadetleri yalnız Allah'a yapmış olması yeterli değildir. Aynı zamanda tağutlara itaat edenleri tekfir etmesi, onları Müslüman olarak kabul etmemesi, tağutlara ve onların uşakları olan diğer müşriklere sevgi ve dostluk göstermemesi, onlardan uzak olması, onlarla beraber hareket etmemesi gerekir.

Allah (cc) aşağıdaki ayette bunu açıkça belirtiyor:

“İbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani bir zaman onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: “Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi reddettik. Yalnız Allah'a iman etmenize kadar bizimle sizin aranızda ebedi bir düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır.” [Mümtahine: 4]

Allah (cc) ayette: İbrahim ve beraberinde olanlarda bizim için uyulması gereken güzel bir tutum olduğunu bildiriyor. Ayette onların yalnız Allah'a iman edip, Allah'tan başka ibadet edilen ilah ve tağutlardan ve tağutlara ibadet eden kimselerden de uzak oldukları, kavimlerini Müslüman olarak kabul etmedikleri, onlara karşı kalplerinde hiçbir sevgi duymayıp onlara kin duydukları ve bunu da onlara karşı düşmanlık ederek hareketleriyle gösterdikleri belirtiliyor. İşte La ilahe illallah'ın gerçek manası budur.

Kişi bu kelimeyi bu şekilde kabul edip bu kelimeye uygun olarak yaşar ve bu kelimeyi bozacak hareketlerden kaçınırsa işte ancak o zaman Müslüman olur.

Allah (cc) müminlerin sıfatlarını belirtirken şöyle buyuruyor:

“Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları ya da oğulları ya da kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve resulüne karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmış ve katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetlere koyar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte bunlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki saadete erişecek olanlar Allah'tan yana olanlardır.” [Mücadele: 22]

Allah (cc) bu ayette en yakın akraba dahi olsa kafirleri seven, kafirleri destekleyen, geçerli bir mazeret olmaksızın onlarla haşir-neşir olan kişinin iman iddiasının geçersiz olduğunu bildiriyor.

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:

“Mü'minlerden başkasını dost edinme. Allah'tan korkanlardan başkasına da yemeğini yedirme.” [8]

“Kişi kimi severse onunla beraber haşrolunur.” [9]

“Din Allah için sevmek ve Allah için buğzetmekten ibarettir.” [10]

İbni Abbas şöyle diyor:

“Sevdiğini Allah için seven, darıldığına Allah için darılan, dostuna Allah için dost olan, düşmanına Allah için düşman olan kimse; işte ancak bu tutumuyladır ki Allah'ın sevgisine ve himayesine erişir. Kişi böyle yapmadıkça namazı ve orucu çok olsa bile imanın tadına varamaz. İnsanların dostlukları genellikle dünya ile ilgili konulara dayanır oldu. Bu da onlara bir şey kazandırmayacaktır.” [11]

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:

“Kim müşriklerin topluluğuna girer ve aynı yerde yerleşirse o da onlar gibidir.” [12]

“Allah (cc) müşrik olan bir kişinin Müslüman olduğu zaman şirk topluluğunu bırakıp da İslam topluluğuna geçmedikçe hiçbir amelini kabul etmez.” [13]

İmanı bozan kafirleri dost edinmekten maksat; İslam'a karşı olan, İslam'ı yok etmeye çalışan, tağutu destekleyen kişileri dost edinmektir. Bunlar en yakın akraba olsa bile mü' min, onlara dostluk göstermez. Fakat bunların dışındaki kişilere; onları İslam'a ısındırmak için iyi muamelede bulunmak İslam'ın yasaklamadığı bilakis tavsiye ettiği şeylerdir.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz. Doğrusu Allah adil olanları sever.” [Mümtahine: 8]

Esma binti Ebu Bekir şöyle dedi:

Resulullah (sav) zamanında, "Müşrik olan annem ziyaret etmek için bana geldi. Anneme iyi davranabilir miyim?” diye Resulullah'a sordum. Resulullah: “Evet” dedi. Bunun üzerine Mümtahine: 8 ayeti indi. [14]

Ömer b. Hattab mescidin yanında çok güzel bir ipek elbise gördü. Resulullah (sav)'a şöyle dedi: 'Bu elbiseyi cuma günü ve heyetleri karşılamak üzere giymek için alsaydın.' Resulullah Ömer'e şöyle dedi: “Bu elbiseyi ancak kıyamet gününde hüsrana uğrayacak kişiler giyer.” Sonra Resulullah'a bu elbiselerden ganimet olarak geldi. Resulullah bir tanesini Ömer 'e verince Ömer şöyle dedi: 'Daha önce bu elbiseyi giyenler hakkında iyi şeyler söylemediğin halde bana niçin veriyorsun?' Resulullah (sav) Ömer'e: “Ben sana giymen için vermedim” buyurdu. [15] Ömer sonra bunu Mekke'de bulunan müşrik kardeşine hediye etti.

Bir kimsenin nasıl Müslüman olacağı hususu Kurân ve sünnetten delilleriyle anlatılmış oldu. Bu anlatılanlar konusunda ehli sünnet alimleri arasında da hiçbir ihtilaf yoktur.

Artık bundan böyle inananlar bilerek inansınlar inkar edenler de bilerek inkar etsinler.

Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Mahvolan apaçık bir delilden ötürü mahvolsun, yaşayan da apaçık bir delilden ötürü yaşasın.” [Enfal: 42]

Hidayete tabi olanlara selam olsun.[2]

Kaynaklar

[1] www.hicretonline.com/iste Musluman/Imanin sartlari.htm
[2] www.hicretonline.com/iste Musluman/tevhid_kelimesi.htm
[3] Buhârî-Ebu Davud-Nesei-Kûtûbi Sitte (Muhtasar Müslim: C.1 S.331)
[4] Müslim-Tirmizi (Muhtasar Buhârî: C.4 S.360 İstizan bah.) (Tac: C.1 S.34 Dinin faziletleri bah.) (Tergib ve Terhib: C.3 S.363 Lailaheillallah'ın fazileti)
[5] Müslim İman bah.
[6] (Müslim İman bah.) (Riyazü's Salihin: Zahire göre hüküm verme bah.) (Kutubi Sitte Kelime-i Şehadet bah.) (Cem'ul-Fevaid: İman bah.)
[7] (Cem'ul-Fevaid: Tefsir bah.) (Tirmizi Hadis No:3095 Bu hadisi Tirmizi 3095, El-Hüseyin b. Yezid an Abdisselam an Zeyd b. Sellam an Ebi sellam ani'n Nu'man asl-i senedi ile tahriç etti. Ahmed de rivayet etti.)
[8] Tirmizi-Ahmed-Hakim, İbni Hibban sahih senetle (Ebu Davud Hadis No:4832) (Cem'ul-Fevaid: C.4. Adab bah. Salim b. Gaylan an'l-Velid b. Kays an Ebu Said asl-i senedi ile tahric ettiler.) (Tac: C.5 Sevgi bah.)
[9] (Buhârî Edep bah.) (Müslim bir bah.) Ebu Davud-S. Tirmizi, Taberani sahih senedle (Tac: C.5 Dinin temeli Allah ve Rasulünü sevmekten ibarettir bah.)
[10] Ahmed-Hakim (Ebu bekir Abdullah b. Muhammed b. Ebu Şeybe (vh.235), El-İman, 45) Tabarani bu hadisi ibn. Mesud'dan merfu olarak el-Kadir'inde zikretmiştir. Hasen bir hadistir.
[11] İbni Cerir-Taberi.
(Ebu Davud Siyer bah.) (Tirmizi Siyer bah.) (Sahiha Camius-Sağir 6/279)
[12] Kaynak belirtilmeli
[13] İbni Mace sahih senedle.
[14] (Buhârî: (hibe) 29/2, 3. 142 (edeb) 8/1, 7, 71) (Müslim Zekat bah.) (Ebu Davud 1668 Hişam b. Urvenin an ebihi an Esma asl-i senedi ile tahriç ettiler.) Tac: C.5 S.10 İyilik ve Ahlak bah.) Cem'ul Fevaid: C.4 S.308 Sİb-i Rahime iyilik bah.)
[15] (Cem'ul-Fevaid: C.3 S.114 Elbise ve zinet bah.) (Muvatta: Libas bah. C.18 S.917-8) (Buhârî: Cuma bah. 7.1.214. ideyn I-II. 2 büyü III 16 hibe bah.) (Müslim Libas bah. No 6-9 S: 1688-40) (Ebu Davud: Hadis No: 4041-1) (Nesei: Zinet bah. 84-86-97 VIII 196-8) İbni Ömer an ömer senedi ile tahric etti.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728744 ziyaretçi (133991189 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler