Kadir Gecesi ve Kadir Gecesi Namazi
 
Kadir Gecesi

Kadir Gecesi ve Kadir Gecesi Namazı

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir Gecesi (Arapça: لیلة القدر Leyletü'l Kadr), Kur'ân-ı Kerîm'de methedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allah (cc) tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir. Kurân-ı Kerîm'de Cenab-ı Hak, bu mübârek gecenin kıymet ve fazîletini şöyle beyân buyurmaktadır:

"Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar." (Kadir Suresi)

Kadr sözcüğü, burada su iki anlamda kullanılmış olabilir: Bunlardan biri, takdir anlamıdır. Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklere emir verir. Bunu, Duhân Suresindeki su ayet destekliyor: “O gece katımızdan her hikmetli emir sadır olur.“ Diger anlamı ise, azamet ve şereftir. Bu husus, surenin “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” ayetinde ifade edilmektedir. Nasıl daha hayırlı olmasın ki, Allah’ın insanlığa son mesajı bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Gece, değerini bu olaydan almaktadır ve bu geceyi anmak, insanlığa rahmet olarak Kurân'ın inmeye başladığı bu geceyi ihya etmek Müslümanlara tavsiye edilmiştir. Evet, bu geceye "Kadir Gecesi" denilmesi, şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü;

 1. Kurân-ı Kerîm, bu gecede inmeye başlamıştır.
 2. Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
 3. Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler, Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).
 4. Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
 5. Bu gece, tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir; her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler, uğradıkları her mü'mine selam verirler.

Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Gunyetü'l Tâlibîn, Buhârî, Kadir, 1.)

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Kadir Gecesi, Hz. Muhammed (sav)'ın ümmetine mahsustur. Bu gecenin Ramazan ayının 27. ya da 17. ya da 20 - 29. geceleri olduğuna dair değişik rivâyetler vardır. Kurân-ı Kerîm'de methedilen, övülen en kıymetli gecedir. (Muhammed Rebhâmî)

Müminlerin annesi Hz. Aişe, şöyle diyor: “Dedim ki: "Ya Resulullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?" Şöyle buyurdu: "Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)” (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)

Peygamberimiz (sav), buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı Kerîm'i hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Bu kutlu gecede dua, sünnettir. O, icabet vakitlerinden birisidir. Süfyân-ı Sevrî demiştir ki, “O gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'ta der ki: "Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."

"Kadir Gecesi'nde gâfil olma. Çünkü Kadr gecesinin hürmeti, bin ay ibadet etmekten hayırlıdır. Halbuki bu bin ay ibadet de, geceleri nafile ibadetle, gündüzleri ise oruçla geçmiştir." (Süleyman b. Cezâ)

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Geçmiş midir Yoksa Tekrar Etmekte midir?

Kadir gecesi, meşhur olduğu üzere, Kurân'ın nâzil olduğu ya da sabahında Bedir zaferinin vukû bulduğu gece olduğuna göre, o bir defa olmuş geçmiştir. Her sene Ramazan'da olacak olan onun şeref ve hatırasıdır, demek olur. Nitekim bazıları, onun bir defa olup kalktığını kabul etmişlerdir. Fakat Kadir gecesi onlardan dolayı değil, onlar Kadir gecesine rastlamış olduğuna göre de Kadir gecesi bütün sene içinde gizli olup, en çok Ramazan'da ve en çok son onunda ve en çok yirmi yedinci ya da sonuncu gece olması ihtimali en galip bulunan kutlu bir takdir gecesi olarak tekrar eder ki, bilinen, çoğunluğun görüşü de budur.

gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Kadir Gecesi, Her Sene Ramazanın Aynı Gününe mi Geliyor?

Hayır. Allah (cc), Kadir gecesini gizlemiş, yani Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır. Bu sene Ramazanın birine koyarsa öteki sene Ramazanın yedisine koyabilir, Kadir gecesi o gece olur. Diğer geceler gibi falanca ayın belli bir günü yapmamış, bu geceyi gizlemiştir. Bu gecenin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesinde Kurân-ı kerim inmiş ise, bu sene de Kadir gecesi, Ramazanın üçüne alınmış olabilir. Demek ki bu kutlu gece Ramazanın üçüne geldi. Ay mefhumundan sıyrılmak gerekir. Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir. Allah (cc) dileseydi her aya bir tane koyardı ve her ayda Kadir gecesi olabilirdi. Kurân-ı Kerîm'in indiği bu geceyi de her ay kutlardık.

İlk defa Kurân-ı Kerîm'in nâzil olduğu gecenin husûsiyetini, fazîletini ve bereketini Allah (cc), her sene başka bir geceye veriyor. Yani her sene, değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor. Kurân-ı Kerîm'in nâil olduğu o kutlu gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor. Başka bir gece o fazileti taşıyabiliyor.

gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Kadir Gecesi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 1. Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
 2. Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.
 3. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
 4. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.
gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Kadir Gecesi Kaçıncı Gecedir?

Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair müteaddit hadis şerifler vârid olmuştur. Birinden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır. İmamı Şa'rani, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tespit etmiştir. İmamı Şarani Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır. Bir çok Allah dostu da bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.

 • Pazar günü girerse 29.gece,
 • Pazartesi girerse 21.gece,
 • Salı girerse 27.gece,
 • Çarşamba girerse 19.gece,
 • Perşembe girerse 25.gece,
 • Cuma girerse 17.gece,
 • Cumartesi girerse 23.gece.
gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Kadir Gecesinin 27.Gecedir Diyenlerin Delilleri

Ulemânın ekserisi "Leyle-i Kadir, ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir." demişlerdir. Bu görüşün sahibi bulunan ilim insanları, delil olarak şu hadis-i şerifi göstermektedirler: "Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir." Bu nakli delile ilaveten akli bir delil ile mevzûu daha belirgin hale getirmek istiyorum. Süre-i celilede (Kadir Suresi) "Leylet'ül Kadri" lafzı üç yerde geçmektedir. Bu lafzın harfleri dokuz tanedir. Bu sayıyı üçle çarptığımız zaman çıkan yekün de yirmi yediyi göstermektedir.

gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bilmek

Allah Teâlâ birtakım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar: Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasından maksat mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalar]. sağlamaktır. Mü'minler, bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir.

Din adamlarının bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir.

Hızır Aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zâhid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebâya da gösterilmelidir. Bu ihtimalden dolayı: "Her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil" denilmiştir. Cenab-ı Hak, bu geceyi hakkıyla ihya eden kullar arasına bizleri de ilhak eylesin ve bizi zatına kul ve Habîbi'ne ümmet olma şerefinde daim eylesin.

gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Kadir Gecesini Nasıl İhya Edeceğiz?

* Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir Suresi'ni okumalı.
* Bir-iki sayfa Kurân-ı kerim okumalı.
* Az da olsa sadaka vermeli.
* Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır;

Kadir Gecesi Namazı

1. rekatta: 1 Fatiha, 3 Kadir Suresi (İnnâ enzelnâhü)
2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif
3. rekatta: 1 Fatiha, 3 Kadir Sûresi (İnnâ enzelnâhü )
4. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif

Namazdan sonra 1 defa;

gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Allah-u ekber, Allah-u ekber, La ilahe illallâhü vallâhü ekber, Allah-u ekber ve lillâhil hamd.

100 defa İnşirah Suresi (Elem neşrah leke sadrak. )
100 defa İnnâ enzelnâhü
100 defa da Resulullah Efendimiz'in Hz. Âişe Vâlidemiz'e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapılır. Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de TESBİH NAMAZI kılınır.

Bu gecenin öyle bir ani vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli ani yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

Bu, bin aydan hayırlı olduğu bildirilen gecede insanlık alemini huzura kavuşturmak için gerekli olan esaslar indirilmiştir. Namaz, zikir, tesbih, Kurân okumak gibi bedeni ibadetlerimiz yanında düşünce ile ibadet olarak isimlendirdiğimiz tefekkürü insanlığın amacı nedir? olgun insan olma mertebesine nasıl ulaşabiliriz? Nasıl insanlığa daha iyi hizmet edip, daha çok sevgi sunabiliriz? seklindeki odak noktaları ile güçlendirelim.

Unutmayalım ki; özellikle bu gecede Tevvab olan Allah tövbelerimizi kabul edecektir. Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Kadir gecesinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Yalnız kendi sevdiğimiz insanların değil, bütün insanların sevgiye layık olduğunu anımsayarak sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, hepimize hayırlı kandiller diliyoruz.

Ve bir müjde ile noktalayalım: "Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihyâ eden, Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevap kazanır" hadîs-i şerîfini düşünülerek, sık sık vâki olan 27. gece ihyâ edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevâba kavuşulur.

gecesi, gecesi, kadir, kadir, namazı, ve

Kaynaklar

 1. "Elmalı Tefsiri".
 2. "Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler", Fazilet Neş.1983
 3. Mehmet Ali Demirbaş, "Kadir Gecesi"
 4. Mehmed Emre, "Kürsiden Mü'minlere Sohbet ve Nasihatler", 1.Cilt, Erhan Yayınları, 1998
 5. Prof. Dr. Ramazan Ayvalı, "Kadir Gecesi"
 6. * www.biriz.biz/itikat/kadirgece.htm (Ana Kaynak)
 7. tr.wikipedia.org/wiki/Kadir_Gecesi
 8. www.enfal.de/ram12.htm
 9. "Dini Terimler Sözlüğü", "Kadr" maddesi, Türkiye Gazetesi, c.1., s.267-268.
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Mustafa KÜÇÜKTABAK, 06.09.2010, 01:48 (UTC):
Mübarek Kadir Gecesi hatırına Şu an okunan Sabak Namazı Ezanı hürmetine dua edip el açan tüm inananların duaları kabul mekanları cennet kalpleri pirnur olsun Hepinizden Allah Razı Olsun

Yorumu gönderen: erdoğan ferdiş, 06.09.2010, 01:41 (UTC):
ALLAH,bizleri böyle güzel gecelere yaşatmayı nasip eylesin.Tüm müslümanlara KADİR GECESİ MÜBAREK OLSUN.ALLAH razı olsun.

Yorumu gönderen: selma, 06.09.2010, 01:29 (UTC):
Allah cümlemizin dualarını kabul etsin bizleri günahlarımızdan dolayı af etsin. Her türlü bela ve musibeti başımızdan def etsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun

Yorumu gönderen: fuat demirocak, 06.09.2010, 01:00 (UTC):
vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim.Allah razı olsun. saygılarımls.

Yorumu gönderen: mustafa, 06.09.2010, 00:05 (UTC):
bu mubarek kadir gecesinin tüm islam ailesine hayirlar ve huzur getirmesi dileklerimle KADIR gecniz mubarek olsun

Yorumu gönderen: hatice örenel, 05.09.2010, 23:17 (UTC):
alah hepimizin dualarını kabul ve cümle müslüman alemini kadir gecesi mübarek olsun

Yorumu gönderen: ..., 05.09.2010, 22:52 (UTC):
ALLAH razi olsun.. ALLAH cümlemizin Dularini kabul etsin..Amin..

Yorumu gönderen: oğuzhan, 05.09.2010, 22:50 (UTC):
rabbim tüm islam aleminin dualarını kabul eylesin..amin..

Yorumu gönderen: yaren, 05.09.2010, 22:42 (UTC):
allah dularımızı kabul etsin hayırlara vesile olsun inş

Yorumu gönderen: MURAT , 05.09.2010, 22:41 (UTC):
kadir geceniniz mubarek olsun.tüm islam alemini yüceler yücesi RABBİM korusun affetsin.Gufraneke ya RAHMAN...

Yorumu gönderen: SELDA NİSA GÜVENÇ, 05.09.2010, 22:25 (UTC):
Kandiliniz mübarek,dualarınız kabul olsun...bin aydan daha hayırlı bu günü birdaha görmek nasip etsin inşallah o güzel ALLAHIM...amin

Yorumu gönderen: KADİR, 05.09.2010, 22:08 (UTC):
KADİR SURESİNİ BİLMEYENLER NASIL NAMAZ KILACAKLAR

Yorumu gönderen: sevil , 05.09.2010, 22:06 (UTC):
kadir geceniz mübarek olsun.allahım herkesin dualarını kabul eylesin.AMİN

Yorumu gönderen: aslıhan, 05.09.2010, 21:33 (UTC):
bütün islam aleminin kadir gecesin mübarek olsun

Yorumu gönderen: Akhenaton, 05.09.2010, 21:24 (UTC):
Bu okuduğun sayfada arka planda okunan sure, Kadir Suresiz aten. 10-15 dakikada kolayca ezberleyebilirsin. Sağda-üstte, "Kadir Suresi ve Okunuşu" yazan yere tıklarsan, okunuşunu da NET olarak görebilirsin. Ama bunlar sana zor geliyorsa, yapamam diyorsan, bildiğin herhangi bir sureyi oku. Ameller, niyetlere göredir... Ama bugün, 1 defa bile olsa dediğim sayfdan Kadir Suresini DİNLEYEREK ve GÖZLERİNLE TAKİP EDEREK oku...

Yorumu gönderen: mrym, 05.09.2010, 21:23 (UTC):
Herşeye kadir olan mevlam sen affet bizi..şüphesiz sen affetmeyi seversin..affet bu kullarını..hayırlı kandiller..

Yorumu gönderen: nilüfer, 05.09.2010, 21:14 (UTC):
ALLAH razı olsun

Yorumu gönderen: Yüsra, 05.09.2010, 21:01 (UTC):
kadir namazı için çok teşekkür ederim, allah razı olsun, şu mübarek gecede herkes affolunur inşallah.

Yorumu gönderen: Eda Akdag, 05.09.2010, 20:50 (UTC):
Kimsee yokmuuu:((((

Yorumu gönderen: Eda Akdag, 05.09.2010, 20:40 (UTC):
Kadir Gecebiz Mübarek Olsun..
Bir sorum var size, Kadir Suresini bilmeyenler nasil namaz kilmali ve hangi sureleri söylemeli??? lütfen yardim edim!!

Yorumu gönderen: ahmet kaya, 05.09.2010, 20:28 (UTC):
bütün islam aleminin kadir gecesi mubarek olsun CENABI HAK herkesin hakkinda hayirlisini versin Amin..

Yorumu gönderen: cevat , 05.09.2010, 20:24 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: ALLAH Razı olsun , 05.09.2010, 20:16 (UTC):
ama bir sorum olucak bugün teravih namazına gittiğimde ezana kadar vaaz gibi öğütler verdi ama bide kadirgecesinde 2 rekat normal namaz kılınır dedi namaz bittikten sonrada 70 kez birsey denir dedi ne o ?

Yorumu gönderen: taner dündar, 05.09.2010, 19:54 (UTC):
vermiş olduğunuz bilgiler sayesinde kılmış olduğum kadir gecesi namazını allahım kabul buyurur inşallah namazımdan bu bilgiyi vern üstatlarımda fağidasını görür inşallah

Yorumu gönderen: kadir, 05.09.2010, 19:27 (UTC):
bütün musluman aleminin ve inanaların kadir gecesi mubrek olsun

Yorumu gönderen: Yunus, 05.09.2010, 19:16 (UTC):
Bilgiler için sağolasiniz. Allah Razı olsun.

Yorumu gönderen: dilek, 05.09.2010, 18:36 (UTC):
allah cümlemizden razı olsun inşallah birbirimize dua edelim allah kabul eylesin

Yorumu gönderen: servet, 05.09.2010, 12:49 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

Yorumu gönderen: esma , 05.09.2010, 12:35 (UTC):
herkesin mübarek kadir gecesi kutlu olsun ....

Yorumu gönderen: Selma .D, 05.09.2010, 11:40 (UTC):
Akhenaton Allah senden razı olsun emeklerin için hakkını helal et kandilin mubarek olsun

Yorumu gönderen: fatih onat, 05.09.2010, 09:14 (UTC):
Site kurucusu benımle irtibata gecebilirmi ?

Yorumu gönderen: necdet, 05.09.2010, 02:43 (UTC):
gecemız mubarek olsun..Allah bızı bu gecenın degerını kıymetını bılenlerden eylesın.tum musluman alemının gunahları affola.

Yorumu gönderen: beytullah, 04.09.2010, 23:55 (UTC):
cümlemizden ALLAH razı olsun..kandiliniz mubarek olsun nice kandillere..

Yorumu gönderen: FİLİZ , 15.09.2009, 21:14 (UTC):
KADİR GECESİ BÜTÜN İSLAM ALEMİNE MÜBAREK OLSUN

Yorumu gönderen: hülya, 15.09.2009, 19:27 (UTC):
bilgilerinizi bizimle paylaştığınız çoooooooook teşekkür ediyorum ALLAH yardımcınız olsun iyi akşamlar

Yorumu gönderen: Akhenaton (Admin), 15.09.2009, 14:15 (UTC):
Hatayı gördüm ve düzelttim; Elem neşrah, tekasr suresi değil, İnşarah suresi olacaktı. Allah razı olsun.

Yorumu gönderen: MUSTAFA DOYRAN , 15.09.2009, 13:35 (UTC):
DÜZELTME.. TEKASÜR SURESİ ELHAKÜMÜTTEKASÜR DİYE DEVAM EDER.

Yorumu gönderen: DEMET, 15.09.2009, 10:26 (UTC):
KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN ALAH RAZI OLSUN..

Yorumu gönderen: MEHTAP, 15.09.2009, 06:20 (UTC):
ALLAH C.C. RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: fırat ünal, 14.09.2009, 21:43 (UTC):
ALLAH sizden razı olsun

Yorumu gönderen: hasan onay, 06.09.2009, 21:11 (UTC):
benim aklıma takılan kaza namazlarınız varken nafile namaz kılınamz vetrafı namazıda nafıle ibadetde yapılamaz diyorlar benı aydılatımısınız allah razı olsunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757323 ziyaretçi (134090717 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler