Kahtanli'nin (Kahtani'nin) Ortaya Cikmasi
 

Kahtanlı'nın (Kahtânî'nin) Ortaya Çıkması

Hazırlayan: Akhenaton

Buhârî ve Müslim'de, "İmâm", "Halîfe" ve "Kahtânî" tâbirleriyle âhir zamandaki bir kurtarıcıdan söz edilmektedir.[1] Buna göre Âhirzaman'da Kahtân kabilesinden bir adam çıkar ve insanlar ona dini lider olarak itaat ederler ve etrafında toplanırlar. Bu da işlerin tersine döndüğü zamanda olur. Bu yüzden İmam Buhârî, onunla ilgili haberi “zamanın değişmesi” bölümünde vermiştir.[2]

İslâm kaynaklarında geçen "kurtarıcı" mefhumunda farklı isimler dikkatimizi çeker. En büyük özelliği, toplumu zulümden kurtarıp, adâleti tesis etmek olan bu şahsiyet, "Hz. İsa", "İmam", "Müceddid", "Hadis", "Halife", "Mehdî", "Süfyânî" ve "Kahtânî" gibi rolleri aynı, şahsiyetleri farklı olan isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Yalnız rivayetlerde geçtiği üzere Süfyânî, tahribatçı ve şer karakterli olarak görülmekte, onun dışındakiler, hayır ve fazileti yerleştirmek, kötülüğü ortadan kaldırmak makamında zikredilegelmiştir. Hatta Süfyanî'nin de Emevîler döneminde bir kurtarıcı rolünde çıkacağının beklendiğini görüyoruz. İnanışa göre Şiilerin mehdisi ile Emevîlerin Süfyanîsi ahir zamanda; çarpışacaklardır.[3] Hatta beklenen Süfyanî ile ilgili olarak Halid b. Yezid'in hadis uydurduğu ve kendisine işaretler çıkardığı belirtilmektedir.[4][5]

Müslim'de de Kahtânî (Kahtânlı) denilen zâttan bahsedilmekte, âhir zamandaki bir bolluk ve refah dönemine işaret edilmekte ve saymaksızın mal dağıtan "halife'den haber verilmektedir.[6]

Müslim'de geçen bir hadiste ise ahir zamandaki bir bolluk ve refah dönemine işaret edilmekte ve saymaksızın mal dağıtan "halife”den bahsedilmektedir.[7] Bazıları, Hz. Ömer b. Abdülaziz dönemindeki bolluğa bakarak bu hadisi ona tevil etmişlerdir. Ancak "ümmetimin âhirinde" tabiri bu bolluğun ümmetin sonunda da olacağını göstermektedir. Bu hadislerin adı ne olursa olsun ahir zamandaki ıslahatçılardan bahsettiğinde şüphe yoktur. Bunun dışında Mehdi ile ilgili hadisler ise Ebu Davud, Tirmizî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i gibi hadis kaynaklarında geçmektedir. Mehdi meselesine çok ehemmiyet verdiği anlaşılan Ebu Davud, Sünen'inde bu konuya ayrı bir kitap tahsis etmiştir.[8][5]

Kelime manası itibariyle, "yokluktan", "yokluk diyarından" anlamlarına da gelebilen "Kahtânî" kelimesinin -yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere- Mehdi'nin zuhûrundan sonra dünyada görülecek bolluk ve bereketi ifâde eden bir kelime olacağı ihtimâli olabilir.[9]

Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda bir "yokluk'tan bir "varlık" dönemine geçiş söz konusunu olduğundan, Mehdi için "yokluk döneminden, varlık dönemine" anlamını da yüklenebilecek "Kahtalânî" ismi de verilmiş olabilir. En iyisini Allah bilir.[9][1]

Kahtân Kabilesi (Arab-ı Âribe)

İslam’dan önce Araplar, Güneyli-Kuzeyli ya da Adnani-Kahtani olmak üzere iki gruba ayrılmış olarak karşımıza çıkmaktadır.[10] Bu yüzden Ensâb âlimleri, Arapları "Adnânîler" (Arab-ı Mustaribe) ve "Kahtânîler" (Arab-ı Âribe) olmak üzere iki kola ayırırlar. "Yemenliler" de denilen Kahtânîler'in ceddi, Kahtân'dır. Bütün İslâm kaynakları ve Tevrat, Kahtân'ın Hz. Nuh'un oğlu Sâm'ın soyundan geldiği konusunda birleşmekte, ancak hayatı hakkında hemen hiç bilgi vermemektedir. Ensâb âlimlerinin bir kısmı, onun Tevrat'ta geçen "Yaktan" olduğunu kabul edip bazı isimlerin Arapça söyleniş şekliyle oradaki şeceresini "Nûh oğlu Sâm oğlu Erfahşez oğlu Şâleh oğlu Âbir oğlu Kahtân" şeklinde vermektedirler.

Farklı şecerelerin yer aldığı rivâyetler arasında en dikkat çekeni, Kahtân'ın babası Âbir'i Hz. Hûd'la birleştirendir. İbn Hazm, bu iddiayı reddeder ve Kurân âyetlerine dayanarak Hz. Hûd'un Âd'in kardeşi olduğunu ve bu kavmin tamamen ortadan kaldırıldığını söyler. Ayrıca nesebine dair Tevrat kaynaklı bilgileri de şüpheyle karşılayarak sadece kendisinin Sam b. Nuh soyundan geldiğini belirtmekle yetinir. Bazı ensâb âlimleri ise Kahtân'ın Hz. İsmail'in soyuna mensup olduğunu gösteren bir şecere düzenlemiş ve bir kısım Yemenliler de bunu doğrulamıştır. İbn Hazm, Kahtân'ın Hz. İsmail'in soyundan geldiğine dair rivayetleri de kesinlikle yanlış kabul etmektedir.[11]

İbn Hacer’in de tercih ettiği görüşe göre ise İbn-i Hazm'ın görüşüne katılmayarak, Kahtan kabilesi, Hz. İsmail’in soyundan geldiği belirtilmiştir.[27][9].Hz. İsmail'in Kahtanoğulları neslinden olan Cürhümlülerden kız alıp, bütün evladı, ana tarafından Kahtan neslinden olduğu için kimi tarihçiler, "Bütün Araplar, Kahtan neslindendir." demişlerdir. Aslında Arab-ı Baide denilen birinci kısım Araplardan başka bütün Arap kabileleri iki kısım olup, birinci kısım Kahtan'ın, ikinci kısım ise Hz. İsmail'in neslindendir. Kahtan'ın neslinden Seba, Himyer, Evs ve Hazreç kabileleri gelmiştir.[12]

Kurân-ı Kerîm'de Hz. İbrahim'in bütün Araplar'ın atası olarak zikredilmesini ve Hz. Muhammed'in bütün Araplar'ın Hz. İsmail'in çocukları olduğu'nu söylemesini dikkate alan Cevâd Ali ise, bu rivâyetin doğruluğuna inanmaktadır. 200 yıl kadar yaşadığı ileri sürülen Kahtân'ın bir iddiaya göre aralarında Yağrub, Yeşcüb, Lüey, Tasm, Cedîs. Cürhüm, Yemen, Uman ve Hadramût'un da bulunduğu 31 oğlu olmuştur.

Kahtân'dan sonra Arapça konuşan ilk kişi diye tanınan oğlu Yağrub, Yemen'de hüküm sürdü ve kardeşlerini çeşitli yerlerde görevlendirdi. Yeşcüb'ün oğlu Sebe'nin (Abdüşems) Lahm, Cüzam. Âmile, Gassân, Himyer, Ezd, Mezhic, Kinâne, Eş'ar ve Enmâr adında on oğlu oldu; bunların ilk dördü, Suriye'ye (Şam); diğerleri, Yemen'e yerleşti.

Bazı tarihçiler ve ensâb âlimleri, Kahtânî kabileleri iki ana kola ayırır ve bunları Sebe'nin Himyer ve Kehlân adındaki iki oğlundan getirirler. Kehlân'ın soyundan gelenler, esas itibariyle göçebe bir hayat yaşadıkları halde Himyer'in soyundan gelenler, İslâmiyet'ten önce Güney Arabistan'ın en güçlü krallıklarından biri olan Himyerîler'i kurmuşlar ve yerleşik bir hayat sürmüşlerdir.[11]

Kahtânî, Cehcâh, Heysem ve Mak'ad

Hz. İsa ve Mehdi'den sonra, şu dört kişini ortaya çıkması, kıyâmet alâmetlerindendir: Kahtânî, Cehcâh, Heysem ve Mak'ad. Ebuş-Şeyh, Ebû Hureyre'den naklediyor:

“Hz. İsa inecek, Deccâl'i öldürecek, kırk yıl kalıp Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle amel edecek, sonra ölecek. Halk, Hz. İsa'nın tavsiyesiyle Ben-i Temîm'den Mak'ad adlı bir adama tâbî olacakla. Mak'ad öldükten üç yıl sonra, bazı insanların göğüslerinden Kurân-ı Kerîm, kaldırılacak.”

Taberânî, Ulyâ Essülemî'den naklediyor:

“Mevâlî'den Cehcâh adında bir adam zuhûr edip insanların başına geçinceye kadar kıyâmet kopmaz.”

Şeyheyn, Ebû Hureyre'den naklediyor:

Kahtân'dan bir adam zuhûr edip insanları âsâsıyla sevk etmedikçe kıyâmet kopmaz.”

İbn-i Asâkîr ve diğer bazı muhaddislerin naklettiklerine göre, Kays b. Câbir, demiştir ki:

“Peygamber, şöyle buyurdu: Benden sonra Halîfe'ler gelecek. Halîfe'lerden sonra Emir'ler gelecek. Emirlerden sonra zorlu Melik'ler gelecek. Sonra ehl-i beytimden yeryüzünü zulüm yerine adâleti dolduracak bir adam çıkacak. Sonra, Kahtânî'nin iş başına getirilmesi emredilecek. Beni gerçekle gönderen Allah'a kasem ederim ki, O, ondan aşağı değildir.”

Süleyman b. İsâ'dan naklediliyor:

“Haber aldığıma göre Mehdî, Beyt-i Makdis'te 14 sene hükmettikten sonra vefât edecek. Sonra Tubbe halkından Mansûr (Kahtânî) adında bir adam gelecek. 21 sene hükmettikten sonra öldürülecek. Ondan sonra Haysem iş başına gelecek ve 3 yıl 4 ay 10 gün hüküm sürecek.”

Ertâde'den naklediliyor:

“Haber aldığıma göre Mehdî, 40 yıl yaşadıktan sonra atı üzerinde ölecek. Sonra Kahtân'dan kulakları delik, Mehdî'nin yolunu takip edecek bir adam çıkacak. O da 20 yıl hüküm sürdükten sonra silahla öldürülecek. Sonra Peygamberimizin ehl-i beytinden gidişâtı güzel bir Mehdî zuhûr edecek. Kayser şehrini ele geçirecek. İşte o, Ümmet-i Muhammed'in son emîridir. Ondan sonra Deccâl çıkacak.”

Görüldüğü gibi bu hâdislerin çoğu, birbirine aykırı anlamlar taşımaktadır. Fâkih İbn-i Hacer, der ki:

“Beklenen ve Hz. İsâ ile Deccâl'in zamanında zuhûr edeceği bildirilen Mehdî hakkında vârid olan (mutlak olan) doğrudur. Ondan sonra gelecek Mehdîler hakkında hiçbir şey sahih değildir. Çünkü ondan sonra gelecek Mehdîlerden murâd, emîrlerdir. Onlar da sâlih kişiler olacak, fakat Mehdi'nin ayarında olmayacaktır.

Benim düşünceme göre, Büyük Mehdî, Rum illerini (ülkelerini) ele geçirecek olandır ki, onun zamanında Deccâl çıkacak, Hz. İsa gökten inecek arkasında namaz kılacak. Halifelik, onun ve ondan sonra gelen Kureyşlilerin olacak. Hz. İsa, Kureyşlilerin elinden hakimiyeti almayacak. O, meşveret makamında oturup onlara yol gösterecek. Sonra ehl-i beytten Mehdî'nin izini takip edecek biri çıkacak.

Kahtânî, Mehdî'nin zamanında bulunacak. O'nun Rum illerini fethetmesi demek, Mehdî'nin emrinde olarak askerin başında bulunarak Rum illerini fethedecektir demektir.

Hz. İsa'dan sonra Mak'ad adlı bir Kureyşliye tâbi olacak. O ölünce, yerini onun kadar güzel olmayan bir idâreci olmayan bir Kureyşli alacak. Sonra Mahzûmî (Cehcâh) iş başına geçecek. Fakat halkı birleştireceğine aralarında tefrikâ meydana getirecek. Ona karşı Kahtânî çıkacak ve Mehdî'nin yolundan yürüyecek ve Mansûr ismiyle lakaplanacak.

"Tubbe'den bir adam" ve "Yemen'den bir adam." sözlerinden murâd edilen budur. " Sonra dünyanın seyri değişecek. Mevâlîler, hakimiyeti ele geçirecekler. İyilik yerine kötülük hüküm sürecek. Bu hal, mağribden (batıdan) güneş doğana kadar böyle devam edecek. Vallâhu âlem (En iyisini Allah bilir)” [13]

Kahtanlı'nın Ortaya Çıkması ve Konu Hakkındaki Bazı Tartışmalar

İmam Ahmed, Buhârî ve Müslim, Ebu Hureyre'nin Resûlullah'tan şöyle dediğini rivâyet etmiştir:

“Kahtan kabilesinden bir kişi çıkıp da insanları âsası ile sevk ve idâre etmedikçe, kıyâmet kopmaz.” [14]

Sahiheyn'de gelen bir diğer rivayette de;

“Kahtan'dan, insanları değneğiyle idare eden bir adam çıkmadıkça kıyamet kopmaz.” [15]

buyrulmuştur. Hadislerde geçen Kahtânî'nin kim olduğu ya da olacağı konusunda detaylı bir bilgi yoktur. Himyer, Kinde, Hemedan ve diğerleri; Yemen ahalisinin hemen, hemen hepsinin soyu Kahtan'a ulaşır.[9]

Kurtubî diyor ki: “İnsanları âsası ile sevk ve idare etmesi sözünün anlamı, insanları doğru yola sevk etmesi, kendine bağlamasıdır. Yoksa bu bildiğimiz sopa olan âsa değildir. Bununla onları istilâ edip, kendisine itaat ettirmekten kinâye edilmiştir. Hadiste onun insanlara karşı sert ve katı olduğu anlatılmaktadır.” [16]

Nablûsî'ye göre, onun insanları âsasıyla idare etmesi, ona itaat etmeleri anlamında kinayeli anlatımdır. Ancak Kurtubî'nin işaret ettiği onun sert ve katı olduğu, bu herkese karşı değil; sadece haddi aşan günâhkârlara karşıdır. Oysa o, dürüst bir kişidir ve adâletle hükmeder.[2]

İbn Hacer, Nuaym b. Hammad'dan naklettiğine göre o, Abdullah b. Amr'ın halifeleri saydığında “.......Bir de Kahtanlı adam” dediğini kuvvetli bir senedle rivayet etmiştir. Yine iyi bir senedle İbn Abbas'ın: “......ve Kahtanlı bir Adam, hepsi salih kimselerdir” dediğini nakletmiştir.[17][2]

Abdullah b. Amr b. As'ın "Kahtanlı bir adamın halife olacağı sözü'nü duyan Muaviye, çok kızdı. Ayağa kalkarak önce Allah'a hamd ve senâda bulundu. Sonra şöyle dedi:

“Bana ulaştığına göre sizden birileri, Kurân'da olmayan ve Resûlullah'tan nakledilmeyen sözleri size söylüyorlar. Emin olun bu kimseler, sizin câhillerinizdir. Siz, sahibini sapıttıran tahmîni şeylerden sakının. Ben, Resûlullah'ın şöyle dediğini işittim: “Bu halifelik işi, Kureyş'te kalacaktır. Onlar, dini emirleri yerine getirdiği sürece; hiç kimse, onlara düşmanlık edemez. Aksi halde Allah, onları yüzüstü süründürür'.” [18][2]

Bu hadiste Muaviye Kahtanlı'nın çıkmasını inkâr etmemekle birlikte halifeliğin Kureyş'ten başkasına geçmesinin mümkün olacağını zanneden kişiye karşı çıkmıştır. Çünkü Muaviye hadisinde: “Onlar dini emirleri yerine getirdiği sürece” sözü geçmektedir. Eğer bunun tersi olursa, o zaman halifelik onların elinden çıkar. Nitekim bu da olmuştur. İnsanlar, Kureyş dini emirleri yerine getirmede zayıf kalıncaya kadar onlara itaat etmiştir. Onlar, bunda başarısız olunca; halifelik, başkalarına geçmiştir.[19][2]

Bazı alimler, Kahtânî hadisinden, hilafetin Kureyş dışında birine geçmesinin caiz olduğu hükmünü de çıkarmıştır. Ancak İbnu'l-Arabî: "Bu, ahirzamanda çıkacak şerleri zikretmek suretiyle inzarda bulunma gayesini güder." diyerek öyle bir hüküm çıkarılmayacağını belirtmiştir.

Bazı alimler bu Kahtânî'nin bir diğer hadiste zikri geçen cahcah olabileceğini, zira "cahcah", bağıran manasına geldiği için, bunun, sopaya muvafık bir sıfat olduğunu söylemiştir. İbnu Hacer bu ihtimali, bazı karinelerin reddettiğini belirtir. Bu karineler şunlardır:

  1. Kahtânî'nin, mutlak bir şekilde Kahtan'dan olacağı ifade edilmiştir. Bu duruma göre hür bir kimsedir.
  2. Cahcah'ın ise mevâliden olacağı kaydı vardır. Ayrıca Mehdi'den sonra onun sireti üzere olacağı belirtilmiştir.
  3. İbnu Hacer'in kaydettiği delillerden birine göre, bir rivayette, Habeşlilerin Ka'be'yi kıyamete yakın yıkacakları, bunlar üzerine Kahtânî'nin yürüyüp onları helak edeceği belirtilmiştir.
  4. İbnu Hacer bir diğer karine olarak, bu hadisi Müslim'in kitabına alış tarzını gösterir ve "Müslim, Kahtânî hadisini, "iki ince bacaklı (zü'ssiveykateyn) Habeşlinin Ka'be'yi yıkacağını" haber veren hadisin ardından kaydetmiştir. Muhtemeldir ki, Müslim bununla Kahtânî'nin Habeşlilerin tahribini tamir etmek üzere ortaya çıkan müsbet bir kişi olduğuna işaret etmek istemiştir." der.[20]

Bazı âlimlere göre Kahtânî'nin adı, "Cehcah'tır ve saltanatı 20 yıl kadar sürecektir. Bazılarına göre, bu zât, Mehdi'den sonra çıkacak ve onun yolunu tâkip edecektir. “İnsanları asasıyla sevk/idare etmesi” ifadesiyle kendisi bir çobana benzetilerek raiyetine karşı güzel ve âdil idaresine, güçlü saltanatına işaret edilmiştir (bknz. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).[9]

Nablûsi'ye göre hadiste geçen Kahtanlı; Kurtûbî, “Kahtanlı kendisine Cehcâh denilen adamdır.” dese de Cehcâh değildir.[21] Kahtanlı, hürdür ve soyu Kahtan'a dayanmaktadır ki o da Yemen Araplarından Himyer, Kinde, Hamdan ve diğer kabilelerin atası sayılır.[22] Cehcâh ise azad edilmiş birisidir.[2]

İmam Ahmed'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis de bunu desteklemektedir:

“Cehcâh isimli azatlı (hür) bir adam, emir olmadıkça; günler ve geceler geçmez (yani kıyamet kopmaz).” [23][2]

Kahtanlı'nın Zalim Biri Olup Olmadığı Hakkındaki Tartışmalar

Kahtan'dan çıkacak olan bu şahsın mahiyeti ihtilaflıdır: Adil biri mi, zalim biri mi, belli değildir. İsmi de zikredilmemiştir. Hadisin verdiği zahirî manaya göre Kahtânî, zalim bir kimsedir. İnsanları koyun sürüsü gibi sopayla sevk ve idare edecektir. Bazı alimler de bu kimsenin Mehdi'yi müteakip gelerek onun yolunda devam edecek müspet, adil bir kimse olduğunu ileri sürmüştür. Bazıları zalim mütegallibe olma ihtimalini, öbürüne nazaran daha kavi bulmuştur. Kurtubî: "'Değnekle sevk etme' tabiri, Kahtânî'nin halka zorla galebe çalmasından ve halkın da ona boyun eğmesinden kinayedir." der ve devamla: "Belki hadiste sopanın kendisi murad değildir, ama onun halka sert ve merhametsiz davranacağına bir işarettir." demiştir.[20]

Konuyla İlgili Diğer Hadisler

“Benden sonra, başınıza halkı adaletle yönetecek olan halifeler (Yani, halkı Allah ve Resulü adına yönetenler) gelecektir. Halifelerden sonra Emirler yer alacaktır. Emirlerden sonra melikler gelecektir. Meliklerden sonra ise zalimler gelecek ve halka şiddetli zulüm yapacaklardır. Bundan sonra ehli beytimden bir kişi çıkacak ve yeryüzünün daha önce zulümle dolduğu gibi, bu defa onu adaletle dolduracak. Daha sonra Kahtanlı birisi, idareyi ele alacak ve daha önceki benim soyumdan olan adil hükümdar gibi yeryüzünü, Allah'a kasem (yemin )ederim ki, ondan az olmak kaydiyla adaletle idare edecektir.” [26]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=show_qna&id=1407
[2] Abdulgânî Nablûsî, "Kıyâmet Alametleri", Mısır, www.islamhouse.com/document.php?f=data/tk/ih_books/single/tk_Signs_of_the_Hour.doc
[3] Sa'd Muhammed Hasan, "el-Mehdiyyetu fi'l-İslâm Münzü Akdemi'l-üsuri Hatta'l-Yevm", s. 176-7, Kahire, 1953/1373.
[4] Sa'd Muhammed Hasan, a.g.e., s. 177-179.
[5] Yrd. Doç. Zeki Sarıtoprak, "Ehl-i Sünnet İnancına Göre MEHDİLİK MESELESİ -1", Yeni Ümit Dini İlimler ve Kültür Dergisi, www.yeniumit.com.tr/konular.php?sayi_id=36&konu_id=1086&yumit=bolum2
[6] Müslim, Fiten 67-9.
[7] Müslim, Fiten, 67-9.
[8] Bk. 4/86, 30 no'lu kitap D. el-Fikr, Thk: Sıdkı Cemil el-Attar
[9] www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=show_qna&id=1407
[10] Yrd. Doç. Dr. Sıddık Ünalan (Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi), "RİSALET ÖNCESİNDE ARAP YARIMADASINDAKİ DİNLER VE BİR PEYGAMBER BEKLENTİSİ", F.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi 6, s.87-102.
[11] www.tarihtoplulugu.com/forums/j-k/6411-kahtan.html
[12] www.turkcebilgi.com/araplar/ansiklopedi
[13] Muhammed B. Resûl Al-Hüseynî, "Kıyâmet Alametleri", Aralık 2000, s.258-260.
[14] Müsned (18/103 Hadis no: 9395-Ahmed Şakir Şerhi). Buharî, Fiten (13/76-Fethu'l-Bâri). Müslim, Fiten (18/36-Nevevî Şerhi)
[15] Buharî, Fiten 23, Menakıb 7; Müslim, Fiten 60,
[16] Kurtûbî, “et-Tezkire fî Ahvali'l-Mevtâ ve Umûri'l-Âhire”, s. 635.
[17] İbn Hacer el-Askalânî, “Fethu'l-Bâri” (Sahih-i Buhari Şerhi), c.6, s.535.
[18] Buharî, Menâkıb (6/532, 533- Fethu'l-Bâri)
[19] Bknz. İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., c.13, s.115.
[20] zamanbitiyor.blogcu.com/kiyametin-baska-alametleri/2941485
[21] Kurtubî, a.g.e., s.636.
[22] Bknz. İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., c.6, s.545 - c.13, s.78.
[23] Müsned (16/156 Hadis no: 8346) Ahmed Şakir, şerhinde şöyle demiştir: “İsnadı sahihtir. Hadis Müslim'de (18/36) “azadlı” kelimesi olmadan geçmektedir.”
[25] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26, 51
[26] Suyûtî, "Camiu’s-Sağir ve Tercümesi", Aydın Yayınevi, c.1, s.270.
[27] Bknz. İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., c.7, s.537-538.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: 432, 09.12.2021, 18:53 (UTC):
hz mehdi gelecektir hz mesih inecektir yeryüzüne hz mehdi bir imam veli olarak gelecektir yeryüzüne mekke medinede ikisinden birinde çıkacaktır onun alemetlerine sahih hadislerde işaretler vardır islamın hadis kaynaklatını etkisiz hale getirn avrupa olduğu için haçlı hristiyanlar bir kısım sahih hadisler yok olmuştjr veya yanlış yazılmıştır hurafelerle islamı bitirmek için tarihten buyana öyle yaptılar özellikle cuhuriyet ve öncesi dönemlerde islamda hadislerle oynadılar haçlı hristiyan teröristler o yüzdende sahih hadisler yok edildi çoğunlukla ama yinede hz mehdi gelecektir ki bu önceki kitaplar mecusilerin ardavirrafnameden tutunda islami hadislere kutsap kitaplara kadar mehdinin geleceğine işaret vardır elbette allah zalim deccal dabbetül arzyecüc mecüce karşı elbette iyi kullarındanda yeryüzüne gönderecektir unutmayalımki bu ve diğer geçici alemler iyi kötü savaşıdır şeytanlar bolbol olacak ve allah müslümanların azınlıkta olsa yardımına iyi kullarını göndermeyecek öylemi buna sadece gülünür

Yorumu gönderen: veys, 05.05.2021, 08:32 (UTC):
@Osman paylaştığın yorumların kaynaklarını söylermisin hocam. Gerçeğe çok yakın bu yorumlar

Yorumu gönderen: mehdi 2019, 20.01.2017, 11:37 (UTC):
hadisleri inceleyince ;
1400/1979
1440/2019
1444/2023 gibi tarihler ortaya çıkıyor!

eğer hadisler doğru ise ;
gerçek mehdi 40 yaşlarında
ramazan ayınca kabe de ortaya çıkacaktır!

Yorumu gönderen: Serdar, 04.12.2016, 19:42 (UTC):
Bediüzzaman h.az biryerde birinden bahsediyor ve ALLAH C.C her ne dua ederse sırtını dönene kadar kabul edecek Dio ve sonra bu kişi ALLAH C.C den bir değnek istiyor bence bu kişi o kahtani o hadis 2 saat kadar sürüyor bu bulunsa gerisi gelir İNŞAALLAH

Yorumu gönderen: Esvet Özer, 17.10.2016, 11:41 (UTC):
Cahilligin biri bin para..dikkat edin Kahtani ve Yemaninin sakalı bıyığı tarif edilmiyor bunlar kadın..ve bunlar zulme karşı dik duracak Kahtaninin asasi aslında ilimdir..ilim her zaman asaya benzetilmistir bu kadının elinde farklı ilim var ce ilimle ileri teknoloji bilimi bir yapmış..ve başka hadislerde kahtani için fakirlikten gelen der ve fakirken Arabistanin dogusuna giderek hazinelerine kavuşur der ve atalarının Arabistanin dogusundan geldiğini açıklar..ama Arabistana nereden gelir bunu açıklamıyor..

Yorumu gönderen: mehmet, 28.12.2015, 09:11 (UTC):
şeyh üsame (rahimehumullah), allahualem mehdiden önce zuhur eden ve mehdiye zemin ve asker hazırlayan kişi olma ihtimali çok yüksek. şeyhin memleketi yemen/kahtan beldesidir ki; tam hadisde işaret edilen yerdir. ayrıca 5.000 askeri vardı (hadiste bildirilen rakam), ayrıca hastalığından dolayı sürekli asa ile dağlarda gezerdi, ayrıca sancağıda hadiste bildirilen siyah sancaktır. bununla birlikte şeyh üsamenin küçük yaşlarda gördüğü acayip güzel rüyalar var. abdullah azzam şeyh üsame için; vallahi üsame yeryüzünde yürüyen allahın veli kullarından biridir. keşke onun bir parçası olabilsem. yine hadiste uzak durulması gerekn siyah sancaklılarda el kaide in içinde olupta şeyh zevahiri tarafından lağvedilip uzaklaştırılan IŞİD dir. (işidin bayrağıda siyahtır.)

Yorumu gönderen: mehmet, 16.06.2015, 15:38 (UTC):
kahtani ceh cah veya heysem değildir kahtani halifenin izinden gidecektir.yani bire bir onun yolunu takip edecektir cehcah onunsiretinden olup onu takip etmeyecek halifeden gibi gözükecek fakat makam için deccala hizmet edecktir iyiişleri olacak insanlar onu sevecek fakat obir habeşidir yani kontrol altında olacak kahtani onunla mücadele edecek ceh cah,ın iyi işi olacak fakat kötü işleri çok olacak tamir edilemez zararlar açacak ve bunları yaparken az bir azınlık dışında herkes ona tabi olacak insanlar kurallara uymak yerine onun ağzına bakacak müslümanların imtihanı ağır olacak.israilin arzımevud pilanını hızlandıracak hükümdarlıktan düştükten sonra müslümanlar tekrar halifenin yoluna sığınacak. sığınacak diyorum çünkü zor günler olacak bu süreçte kahtani çok iş yapacak müslümanları toplayacak işte bu toplanma deccalın yani israil in sonu olacak kahtaniden sonra gelenler oyol üzerinden devam edecek deccalı bitiren komutan omu derseniz bilmiyorum zannımca ondan sonraki olsa gerek böylelikle hz.isaya görevi devredecekler yazdıklarım kısa bir özettir yoksa çok anlatılacak mesele var örnek verirsek halifenin kurduğu islam birliği çalıştırılacak.her şeyin doğrusunu ALLAH bilir

Yorumu gönderen: ahmet bulent, 19.08.2014, 14:08 (UTC):
Bu yorumu nasıl cikarsiniz helal size...

Yorumu gönderen: siraç, 05.01.2014, 14:21 (UTC):
bende yukarıdaki yoruma katılıyorum. Çünkü bu zamanda elinde değenekle insanları sürükleyebilecek neden pek düşünülmez. asa'dan kasıt on dayanarak yürünür ve hayvanlar güdülür. Yani buda demek oluyorki kahtaninin dayanağı olan bir bir ilmi var fakat yalanla iş görecek. Bu ilmi ile tasarruf ortaya koyacak. Mehdi geldiğindede onun davasını iptal edecek şeklinde anlaşılıyor

Yorumu gönderen: osman, 29.12.2013, 20:39 (UTC):
Kahtani,Cahcah,Heysem hakkında bazı yorumlar yazılmış;
Fakat çok yanlış aktarımlar olduğunu döşönüyorum. Birde bu yazacaklarımı irdeleyiniz.


Ahir zamanda Mehdi gelmeden evvel, elinde asası ile yalancı peygamber olan Kahtani gelir.
.Kahtani'nin ölümünder sonra Cahcah gelir.Onun da yaşam misyonu bitinceye kadar kitap ve sünnet delillerini dava ediyormuş gibi o da yalan üzerinden insanlara tasarruf eder.
Cahcah'tan sonra, Heysem çıkar. o da insanları islam davası ile bir bataklığa sürükler.
.Aldatmakla iş görenlerin hakimiyetleri Mehdi'nin gelişine kadar sürer.
.Gelecek olan Mehdi, özünde inkılaplarla insanlara Allah'ın (c.c.) hidayet yolunu gösterir, Muhammedilik yolunu açar.
Kahtani,Cahcah,Heysem sözde doğruyu söyler gibidirler fakat özde asla doğru değildirler.
.
Konuşma SonuBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284517 ziyaretçi (143401091 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)