Kartal Sembolü
 
kartal, eagle

Kartal Sembolü

Hazırlayan: Akhenaton

Kategori: Gizli Semboller

Uçan hayvanların en görkemlisi, gökyüzünün kralı kartal, aslanın havadaki benzeridir. Aslan gibi pek çok erdem ve kusur ile donatılmıştır.[1]

Göz ve kanat organları önem taşıyan bu hayvanın 50 kadar türü vardır. Yumurtalarını yüksek dağ zirvelerine bırakır ve 3 saatte bir yumurtaları kabuklarına yapışmasın diye çevirir. Kartalın en önemli özellikleri şunlardır:

 1. Güneşe gözlerini hiç kırpmadan ve ayırmadan sabitçe bakabilir.
 2. Göklerin kralı ünvanını hak edecek şekilde, yırtıcı kuşların en güçlüsüdür.
 3. Çok yükseklere çıkabilen, buna karşılık her şeyi ayrıntılı olarak görebilen, gözünde iki retinası olan, gözleri çok keskin bir kuştur. Binlerce metre yüksekte uçan kartallar, gelişmiş savaş uçaklarının binlerce metreden hedef tespit etmesi gibi o yükseklikten yer yüzeyindeki en ufak renk değişimini fark edebilirler. 2000 metreden otlar arasında kamufle olmuş bir tavşanı ya da küçük bir kuşu çok rahat seçebilir.
 4. İstediği görüntüyü 6 ile 8 misli oranında büyütebilir.
 5. Kartal gözü, bir anda 600 derecelik bir görüş açısına sahiptir. Gözlerinin yanlarda olmasının bunda büyük payı vardır. Bir insanın parça parça bakarak algılayabileceklerini bir bakışta bütün olarak algılar. 4500 metre yükseklikte uçarken gözleriyle 30.000 hektarlık alanı tarayabilir.
 6. Yükselirken özellikle hava akımlarından yararlanmasını bilir. İniş ve yükselişlerde spiraller çizer.
 7. Yılanın baş düşmanlarından biridir ki yılan, kimi tradisyonlarda kötülüğü simgeler.[2]

Kartal, hızlı, güçlü ve bağımsızdır. Fakat aynı zamanda acımasız olan bu hayvanın ne yapacağını önceden tahmin edebilmek mümkün değildir.[1]

Kartal simgesi, milisler ve ardından da M. Ö. 1. yüzyılda Konsül Marius yönetimindeki tümenler için kullanılmıştır. İmparatorluğu doğuya ve batıya yönelimini gösteren ikinci başı edinmeden önce de Roma İmparatorluğu’nu temsil etmiştir. 5. yüzyılda İmparator Büyük Konstantin ise kartal yerine haç kullanmıştır.

Roma’nın mirasçısı olmak isteyen Germen imparatorlar, amblemlerinde kartal resmini kullanmışlardır. Bu amblem, halen Prusya, Rusya ve Polonya’nın milli sembolü olarak kullanılmaktadır.

Fransa’da ise (horozun yerine) kartala amblemlerinde yer veren, Napolyon Bonapart olmuştur. Bu amblem, 1804’ten 1815 yılına kadar yapıtları, bayrakları ve üniformaları süslemiştir.Kartal simgesi, orduda yaldızlı, muhafız birliği için gümüş kaplı olarak aynı zamanda imparatorluk bayrak ve sancaklarında da karşımıza çıkmaktadır.

Büyük kartal, 1814 yılına kadar Leghion d’honneur için en büyük onurdu. 3. Napolyon, kartalı yeniden amblem olarak kullanmıştır.

Armacılıkta dişi kartal, erkek kartalı simgeler. Yavru kartallar ise armaların üzerinde sayıca fazladır.[1]

kartal, eagle

Mitoloji

Mitolojide kartal, fazileti ve kusuru ile Zeus’un öz benliğini ortaya koyar. Kuşların kralı olan kartal; gücün, iktidarın ve soyluluğun simgesidir. Zeus, kartal kimliğine bürünerek Ganimedes’i kaçırmıştır. Yine Olympos’un efendisi Zeus, tanrıların ateşini çalarak insanlara armağan eden Prometheus’un karaciğerini her gün kemirmesi için bir kartal göndermiştir.

Ruhani yükselişin sembolü olan ve tanrıların karşısında korkmadan güneş gibi duran kartal, Ezekiel’in rüyasında gördüğü  dört yaratıktan biridir ve bu özelliği ile İncil yazarlarından Yuhanna’nın simgesi olmuştur.

Ortaçağ’da kartal figürü, yırtıcılığı, zalimliği ve kötülüğü temsil etmektedir. Yuvasında yalnız bir kartal ise derin düşüncedeki bir keşişi simgeler ve keşiş, kulübesinden sadece ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılır.

Güçlü ve egemen yapısıyla kartal, doğa olarak zaferin de simgesi olmuştur. Krallar ve krallıklar, doğal olarak kartalı amblem olarak kullanmışlardır. Tarihçi Ksenofanes’e göre  altın bir kartal, İran ordusunun işaretiydi. Bir kartal, Aeneas’ı Lazio’ya kadar takip etmiştir.[1]

kartal, eagle

Gelenek

Kartal, çeşitli tradisyonlarda kendisine kutsallık atfedilen az sayıdaki hayvanlardan biridir. Asya Şamanist tradisyonu olmak üzere pek çok tradisyonda rastlanan bir semboldür. Özellikle Türk, Sümer, Alacahöyük, Hitit, eski Mısır, Maya, Amerika Kızılderilileri, İskandinav ve Japon tradisyonlarında önem taşır.

Kuş sembolü, pek çok tradisyonda ruhsallığı, ruhu ve perispriyi simgeler. Bu durumda doğal olarak kuşların efendisi de ruhların efendisi olacaktır.

Kartalın güneşe gözünü hiç kırpmadan ve ayırmadan sabitçe bakabilen tek canlı olması özelliği, onu birçok tradisyonda güneş, ateş ve su ile ilişkilendirilmesine ve “ışığı doğrudan alabilen varlık” olarak nitelendirilmesine yardımcı olmuştur. Dolayısıyla kartal sembolü, bazı anlamları ateş, güneş ve ışık sembolleriyle paylaşır. Gözlerinin çok keskin olma özelliği de kainatı sevk eden ilahi idarenin gözünden hiçbir şeyin kaçmamasını simgelemede kullanılmıştır.

Kartal sembolüne Mitraizm, İsis ve Orfe inisiyasyonlarında da rastlanır. Zaten kartal sembolünün kökeni, inisiyasyonlardır. Delf’teki Orfe inisiyatik öğretisinde alemin öbür ucundan hareket eden kartal da “yerin göbeği“nden yükselen “yer ekseni” üzerinde dururdu. İsis inisiyasyonlarında kartal, üç kutsal hayvandan biridir. Eski Mısır kaynaklı Hermetika öğretisinde ilahiliğin karadaki sembolü aslan, denizdeki sembolü yunus ve havadaki sembolü kartal kabul edilir.

Kartal, tradisyonlarda gücün göklerdeki simgesidir. Gök ile yer arasında hızla gidip gelebilir. Habercidir.

Kartalın haberci olarak kabul edilmesi ve bir direkle ilgili görülmesi kavramına onu “Göksel Güneş’in Kuşu” olarak ifade eden Aztek ve Japon tradisyonlarında da rastlanır. Kuzey Amerika Kızılderilileri, Asya Şamanlarında da görüldüğü gibi kartal tüyü takarlar ve “güneşe bakan” danslarında kartalı güneşle ilişkilendirirler. Maya dilindeki gün isimlerinden olan “men”, hem kartalı hem de bilge kişiyi ifade eder.

Birçok tradisyonda meleklerin hükümdarı, hâmi kuş ifadeleriyle belirtilen, Tevrat’ta meleklerle (Hezekiel 1-10), Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus’la, eski Mısır’da Amon-Ra ile ilişkilendirilen kartal, Selçuklu devletinin de amblemi olmuş ve özellikle Selçuklu-Bizans döneminden itibaren ilahların yanı sıra kralların, komutanların, imparatorlukların ve liderlerin amblemi olmuştur.

Kartal; Hıristiyan, Musevi ve Zerdüştçülük tradisyonlarında göksel tahtı çevreleyen üç hayvandan biridir.[2]

kartal, eagle
Erzurum Divriği Ulu Camii

Türklerde Kartal

Türklerin milli simgelerinden olan kartal, eski Gök Tanrı dininde çok yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakutların inancında en yüksek ruhları taşıdığına inanılan bu hayvan, Gök Tanrı’nın timsali olarak ya da şaman ruhunu ifade etmek amacıyla Dünya ağacının tepesinde tasavvur ediliyordu. Hayvan-ata ya da yardımcı ruhlardan birini temsilen şaman elbisesi (manyak) üzerinde yer alıyordu. Önemli bir türeme simgesidir. Özellikle Göktürk ve Uygur devirlerinde kartal ve diğer yırtıcı kuşlar hükümdar ya da beylerin timsali, koruyucu ruhun ve adaletin simgesiydi. Güç ve kudreti ifade etmekteydi. Kartalın hükümdarlık, güç, kuvvetle ilgili simgesel anlamları İslamiyet’ten sonra da devam etmiş, hatta zaman zaman arma olarak da kullanılmıştır.[3]

Buryatların bir anlatısına göre: “Başlangıçta sadece batıda tanrılar ve doğuda kötü ruhlar varmış. Tanrılar insanı yaratmışlar ve insan, kötü ruhlar yeryüzüne hastalık ve ölüm saçıncaya dek mutlu yaşamış. Tanrılar hastalık ve ölümle savaşmak üzere insanlara bir şaman armağan etmeye karar vermişler ve kartalı göndermişler. Ama insanlar onun dilini anlamamışlar, zaten alt tarafı bir kuş diye güvenememişlerde. Kartal geri dönüp tanrılardan kendisine konuşma yetisi vermelerini ya da insanlara bir Buryat şaman göndermelerini istemiş. Tanrılarsa kartalı, yeryüzünde rastlayacağı ilk kişiye şamanlık yetisi vermesini buyurarak, tekrar dünyaya göndermişler. Kartal yere inince bir ağaç dibinde uyuyan bir kadın görüp onunla çiftleşmiş. Bir süre sonra kadın bir oğlan doğurmuş ve bu çocuk ilk şaman olmuş” [4][5]

Kartal sembolü, bir kağanlık sembolüdür. Kültigin’in başlığında ve Selçuklu döneminde imparatorluk unvanı olarak kartal sembollerinin göğüsleri üzerine yazılırdı.[6]

Dede Korkut, kartal için; “Kayalarda yuva tutan ve Tanrı’ya yakın uçan kuş. Kartal, kuşların sultanıdır.” [7] gibi ifadeler kullanır. Birçok eski Türk yazmalarında şecaat timsali olarak geçen kartal figürü; cesareti, kuvvetliliği, yırtıcılığı ve ömrünün uzunluğu ile tanınan bir kuş olarak karşımıza çıkar. Geçmişte, birtakım ilkel inançlar doğrultusunda Asya’daki bebeksiz kadınlar kendilerine yavru bağışlaması için kartala yalvarırlardı.[8]

kartal, eagle
Selçuklu Devleti Çift Başlı Kartal Arması

Çift Başlı Kartal

Mezopotamya, Mısır, Anadolu, İran hatta Amerika ve Uzak Doğu’da kurulmuş eski çağ medeniyetlerinden itibaren birçok devlette tesadüf edilen çift başlı kartal sembolü, dünyanın en eski ikonografik öğelerinden biridir.

Başta sanat tarihçileri, arkeolog ve tarihçiler olmak üzere farklı disiplinlere mensup birçok araştırmacı, çift başlı kartalın eski Türk inançları, Türk mitolojisi, Türk sanatı ve Türk halk edebiyatında da mevcut olup İslamî dönemde dahi varlığını devam ettirdiğini ortaya koymuşlardır. Bu cümleden olmak üzere, çift başlı kartalın Türkler tarafından kullanılan en önemli ve yaygın ikonografik öğelerden biri olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, muhtelif Türk şubelerine ait arkeolojik bulgulardan, sanatsal, edebî ve mitolojik malzemelerden hareketle Türklerde kartal ve çift başlı kartal sembollerinin nerelerde kullanıldığı, bu sembollerin dinî, sanatsal, mitolojik ve kültürel özellikleri hakkında çok sayıda çalışma yapmışlardır.[9]

Çift başlı kartal figürü ilk kez, M.Ö. 3000 sonları ve 2000 başlangıcında, Mezopotamya‟da görülür. Daha sonra ise, bütün Orta Asya‟ya yayılmıştır. Pek çok sembolik anlamda yüklenmiştir. Orta Asya‟da; çift başlı kartal: nazarlık, tılsım, aydınlık ve güneş sembolü olarak işlenir. Eril güç, iktidar, karanlık, kötülük ve şiddet çift başlı kartalın sembolik anlamları arasındadır.[24]

Eski çağlarda Hititliler ve Sümerlerde rastlanır. Sümerler’de Lagaş kentinin simgesi çift başlı kartaldır. Onlardan; Akadlara, Asurlulara, Sasanilere, Bizanslara ve Türklere geçer. Aynı zamanda: Hititlilerde, Büyük krallık döneminde: Hattuşa, Alacahöyük ve Yazılıkaya’daki kabartmalarda, yine çift başlı kartal görülür.[10]

Hititler zamanına ait Alacahöyük ve Yazılıkaya’da çift başlı kartal figürü vardır. Bu bilgilerden yola çıkan Ekrem Akurgal, Hititlerde kutsal sayılan çift başlı kartalın bilinmeyen bir yolla Sasaniler’e oradan da Selçuklulara geçtiğini ifade etmektedir.[11][12]

Anadolu’da durum böyle iken, Orta Asya’da Şamanizm’e göre yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı kartal tutar. İnsanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refakat eden varlıklar kuş şeklindedir. Kartal, kuşlar arasında ululuk ve yükseklik timsalidir. Bu yüzden Türkler, kılıç kabzalarında, çift başlı kartal figürü kullanmışlardır.

Çift başlı kartal figürü ilk kez, M.Ö. 3000 sonları ve 2000 başlangıcında, Mezopotamya’da görülür. Daha sonra ise bütün Orta Asya’ya yayılmıştır. Anadolu’ya kadar uzanan evrede çift başlı kartal, Türk medeniyetleri tarafından sevilerek kullanılmıştır. Bu kullanımında pek çok sembolik anlam yüklenmiştir. Orta Asya’da çift başlı kartal nazarlık, tılsım, aydınlık ve güneş sembolü olarak işlenir. Sikkeler üzerinde ise bazı hükümdarlar arma-sembol, diğer bir kısım hükümdar ise hükmetme gücünü destekleyen, pekiştiren bir motif olarak kullanılmıştır. Artuklu sikkelerinde ve Anadolu’daki Selçuklu yapılarında kullanılan çift kartal simgesi surlarda, cami ve medreselerde, saraylarda; koruyucu ve hakimiyet sembolü olarak ve kötü güçlerden koruyucu olarak kullanılmıştır.

Bu arada, çift kartal motifinin Bizanslılar tarafından da kullanıldığını görüyoruz.[10] Roma İmparatorluğunda da doğu ve batıyı ya da devlet ve kiliseyi simgelediği rivayet edilen çift başlı kartal figürü kullanılmıştır.[13]

Bu motif, Bizans’ta devlet ve kilisenin, tek bedende, bir arada tutulup yönetildiğini simgelemekteydi. 14’üncü yüzyıldan itibaren Kutsal Roma-Cermen imparatorlarının hanedan arması, daha sonra ise Avrupa’da soyluluk simgesi olarak benimsenir. Alman, Avusturya-Macaristan ve Rusya imparatorluklarının devlet armalarında da kullanılır.[10]

Çift başlı kartal figürü, Türklerde başbuğla birlikte karısını ifade eder.[14] 5. yüzyılda Atilla’nın Hun İmparatorluğu’nda, en yüce Gök Tanrısı sayılan kartal, [15] Yakut Türklerinde ışığın yaratıcısı ve mevsimlerin düzenleyicisi olarak bilinir.[16] Yine Yakut Türkleri, çift başlı bir kartalın göğün en üst katında kapı bekçiliği yaptığına inanmaktadırlar.[17][8]

Türk Sanatı içerisinde Hattilerden beri Anadolu’da kudret ve hakimiyeti temsil eden [18] tek ve çift başlı kartal figürleri, Göktürkler, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Artuklular ve Anadolu Selçuklularında, başta mimari eserler, paralar, dokumalar, ahşap süsleme örnekleri ve madeni eşyalar olmak üzere çeşitli sanat dallarında karşımıza çıkar. Özellikle çift başlı kartal figürünü arma olarak kabul eden Selçuklular, bunları birçok binaların cephelerine, arma ya da süs unsuru olarak yerleştirmişlerdir.[8]

kartal, eagle
Selçuklu İslami madeni paralar. Nasır el-Din Mahmud, MS 1200-1222. Dekoratif olarak görünen çift başlı kartal.

Selçuklu dönemi eserlerinde sıkça rastlanılan çift başlı kartalın geçmişinin Sümerler ve sonrasında Hititler devrine ait olduğu iddia edilir. Sümerler devrine ait eserler arasında anzu veya imdigud denilen insan başına benzer aslan başlı bir kartal tasviri mevcuttur.[19]

Amerika Metropolitan Müzesi’nde görülen bir taş oyma çift başlı kartal kabartması, Konya İnce Minareli Medrese’den çalınarak götürülmüştür.

Sonuç olarak, çift başlı kartal figürünün Orta Asya’dan çıktığı söylense de, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden önce, Anadolu’da kullanılıyor olması da ilginçtir. Ululuk ve hakimiyeti temsil ettiği kesin olmakla birlikte, çıkış kaynağı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Ama günümüzde, bir kısım ülkenin bayraklarında da çift başlı kartal figürü kullanılmaktadır.[10]

Çift başlı kartal, Avrasya bölgesinde pek çok farklı kültür tarafından benimsenmiş tarihsel bir figürdür. Günümüzde Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan devletlerinin resmi bayrağında ve birçok ülkede hala bazı kentlerin ve kimi kuruluşların, armalarında ve amblemlerinde çift başlı kartal motifi bulunmaktadır. [10]

kartal, eagle

Masonluk

Kartal, aynı zamand önemli bir Masonik simgedir ve Masonluk’taki en üst derece olan 33. derecenin sembolüdür. Üstteki Mason beratında görüldüğü üzere, Ordo Templi Orientis, uzun zaman boyunca çift başlı kartal ve her şeyi gören göz sembollerini kullanmıştır.

kartal, eagle

1 Dolar ve Kartal

ABD’nin devlet sembolü olan Haliaeetus leucocephalus kartalı, dolayısıyla Amerikan emperyalizminin de sembolüdür.

1 dolarlık banknotun arka yüzünde sağdaki daire içinde ABD’nin resmî amblemi olan kartal ya da Amerikan kartalı vardır. Kartalın başı ve kuyruğu beyaz, gövdesi siyahtır. Siyah beyaz renkler yaşlılığın olgunluğunu, deneyimini, hoşgörüsünü; gençliğin gücünü, diriliğini ve atılganlığını simgeler. Kartal egemenlik, güç ve özgürlük simgesidir. Kimi zaman kartal, çift başlı tasarlanarak bu güç ve etkinlik hem coğrafi, hem maddi manevi hem de dünyevi-uhrevi alanlarda pekiştirilir.

 1. “Üstlenimlerimizi beğendi” anlamına gelen Latince ANNUIT COEPTIS.
 2. Yaratan’ı simgeleyen ışık saçan üçgen.
 3. Sağduyuyu simgeleyen üçgenin saçtığı ışıklar.
 4. Sürekli olarak yücelme ve yetkinleşmeyi simgeleyen bitmemiş piramit.
 5. “Çağların Yeni Düzeni” anlamına gelen Latince NOVOS ORDO SECLORUM.

Kartalın saçsız başının üzerindeki ışık rozetinin içinde yine 13 yıldız yer alır. Yıldızların her biri bir “beş köşeli yıldız”dır (pentagram). Bu 13 yıldız ise bir “altı köşeli yıldız” (heksagram) oluşturur. Altı köşeli yıldız bir İbrani sembolü olduğu gibi Türk-İslam süsleme sanatına da girmiş ve kullanılmıştır. Hz. Süleyman’ın kudretinin simgesi, kutsal mühür olarak bilinen bu biçim, Kanuni Sultan Süleyman’ın mührü ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağının bir simgesidir.

Altı köşeli yıldız, iki eşkenar üçgenin birbirine geçmesinden oluşur. Tepesi yukarı olan üçgen, insan, akıl ve maddeyi; tepesi aşağı olan üçgen ise Tanrı, basiret ve anlamı gösterir. Uyumlu bir birlik oluşturan iki üçgenin oluşturduğu altı köşeli yıldız, “evrensel sevgi birliği” olarak dengelenen kutsal sentezi simgeler. Kartalın gagasında taşıdığı kurdelenin üzerinde 13 harfli Latince, “EPLURIBUS UNUM” yazısı vardır. Anlamı “çoğunluğun içinden biri”dir.

Kartalın tepesindeki yıldızlı rozet ABD’de Kongre’yi, kartalın başı Yargı’yı simgeler. Kartalın göğsündeki kalkanın üzerinde bulunan siyah beyaz düşey şeritlerin sayısı da 13’tür. Ortadaki beyaz şerit, iki yandaki beyaz şeritlerden daha uzundur. Bundan ötürü, yedi beyaz şerit “yedi kollu şamdan”ı simgeler. Her ışığı birer gezegeni simgelemesinden “evren”, haftanın birer gününü simgelemesinden “zaman”, birer bilimi simgelemesinden “yedi liberal bilim ve sanat” ve bütün olarak ise “Yaşam Ağacı” simgesidir.

Kartal, sağ pençesinde barışı simgeleyen zeytin dalını tutar. Zeytin dalındaki yapraklar ve bolluk simgesi zeytinler 13’er adettir. Kartalın başı barışa duyulan özlemi belirtmek amacıyla zeytin dalına dönüktür. Kartal’ın sol pençesinde tuttuğu 13 ok, savaşı simgelemektedir. Kartal, barışı savaşa yeğlemiş, ikisinin arasında barış lehine bir denge kurmuştur. Böylece barışın zaferi gibi değerli bir ülküyü belirtmektedir. Yönetimin yasama, yürütme ve yargı erkleri, temel ilke olan barışa dayanır. Kartalın kuyruğundaki 9 tüy ise adaleti simgelemektedir. Böylece tepesi yasama, başı yargı, kuyruğu adalet olan kartal, bir bütün olarak ideal sistemi anlatmaktadır.[20]

“1 Dolar”ı alıp incelediğimizde göreceğimiz manzara, Tevrat’ın yani Kitabı Mukaddes’in, doların yüzüne şifrelendiğidir. Solda görülen dairenin içindeki Piramidin 12 katı vardır. Üstünde de, üçgen içinde “her şeyi gözleyen göz”le (yani Yahve/Yahova) birlikte 13 etmektedir. Bu 12 sıpt ve Yakup’u temsil eder. 13 aynı zamanda Kabalistik ebcet hesabına göre, sevginin birliği demektir. Diğer anlamı “İsrail’in Birliği” demektir.

Piramitin altındaki NOVUS ORDO SECLORUM = Yeni Dünya Düzeni demektir. Yani, bundan yüz yıl önce, bugünlerde kurulan düzenin adı, doların üzerine işlenmiştir. Sağ köşedeki daire içerisinde tepeye Davut’un “altı köşeli yıldızı” yerleştirilmiştir. Bu yıldızın içindeki 13 yıldız, Yakup’u yani İsrail’i ve onun 12 oğlunu temsil etmektedir. Tevrat’tan biliyoruz ki, Yakup Tanrı’yla güreşmiş ve yenişememeleri üzerine adı, sözde tanrı tarafından İsrail olarak değiştirilmiştir.

İsrail kelimesinin gizli tasavvufi anlamı “Tanrı'nın yenemediği” demektir. Yine Yahudi tasavvufuna (yani Kabalasına) göre, İsrail’in tanrısı Yakup’tur. İsa’nın; “Göklerdeki babayla ben aynıyım” demesi, öldürülmesine neden olmuştur. İsa’nın bu iddiası, Yahudilerce, Yakub'u tahttan indirme olarak kabul edilmiştir. Aynı 13’lü simge, kartalın sol elindeki dalda da görülmektedir. Kartalın gövdesindeki 7 dikey çizgi “kutsal şamdanı” (7 kliseyi: Efesos, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sardes, Filadelfiya ve Laodikya) simgeler.

Piramitin tepesındeki ANNUIT COEPTIS = Başlanmışın Tamamlanması demektir. Bu şifre ile de Tevrat’ta başlanan işin tamamlandığı belirtilmiştir. Bu da Yahve’nin “İbrahim ve zürriyetine” sözde dünyayı miras olarak vermesi masalıdır. Yani “siyon yılanı dünyayı çevreleyerek yutmuştur” demektir. Bilindiği gibi, “yılanın başı ulusların kalplerine girecek ve onları çürütüp yok edecektir. Siyondan yani Kudüs’ten harekete başlayan yılan, zaferle zincirini tamamlayacak, sonra gene oraya dönecektir. Başladığı yere dönmeden önceki son hedef de ’İstanbul’ olacaktır.” [21][22]

kartal, eagle
ABD Ulusal Resmi Mührü 1984.

Amerika’nın 1782 yılından beri ulusal sembolü olan kartal, Kuzey Amerika’ya özgü, görkemli, güçlü ve uzun ömürlü, bir kuştur. Ayrıca kartal, ABD’nin başkanlık mühründe, Amerika Hava Kuvvetleri’nin logosunda ve Amerikan para birimi Doların üzerinde yer alan bir figürdür.[23]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Larousse Semboller Sözlüğü, “kartal” maddesi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2014, s.335-336.
[2] Alparslan Salt, “Semboller Ansiklopedisi”, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 2017, s.196-198.
[3] Arş. Gör. Gözde Uzgidim, “Türk Dokuma Sanatında Çift Başlı Kartal Figürü”, STD, Haziran 2017, e-ISSN 2149 - 6595, s.217.
[4] Mircea Eliade, “İmgeler, Simgeler”, çev. M. A. Kılıçbay, Gece Yayınları, Ankara 1992, s.95.
[5] Yasemin Oğuz Güner - Doç. Naile Rengin Oyman, “Şaman Giysi Uygulamaları Üzerlerinde Kullanılan Semboller”, Turkish Studies, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/13, ISSN: 1308-2140, s.369-370.
[6] Nuray Yakaryılmaz, “Türk Mitolojisinin Resmi” (master tezi), Gazi Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı, Ankara 2009, s.32.
[7] Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1964. s.74-75.
[8] Uzm. Adem Çelik, “Niğde Sungurbey Camii’nde Bulunan Çift Başlı Kartal Figürlü Halı Üzerine Düşünceler”, s.46.
[9] bknz. Doç. Dr. Erkan Göksu, “Çift Başlı Kartal ve Selçuklular”, USAD, Güz 2016; (5): 117-141, ISSN: 2548-0154.
[10] https://tr.wikipedia.org/wiki/Çift_başlı_kartal
[11] Ekrem Akurgal, “Hatti ve Hitit Uygarlıkları”, İzmir, 1995, Şek. 44, 50a; Ç. Maner, Hititler-Bir Anadolu Uygarlığı-, İstanbul, 2009, s. 40.
[12] Doç. Dr. Tülay Metin, “Selçuklu Bayrağı Üzerine Bir Değerlendirme”, s.90.
[13] Doç. Dr. Tülay Metin, a.g.e., s.91.
[14] Mehmet Önder, “Selçuklular ve Artukoğulları’nda Çift Başlı Kartallar”, Türk Yurdu, 50.Yıl, sayı:.4, 1960. No: 286.
[15] Prof. Dr. Gönül Öney, “Anadolu Selçuk Mimarisinde Avcı Kuşlar: Tek ve Çift Başlı Kartal”, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972. s.158.
[16] Prof. Dr. Gönül Öney, a.g.e., s.171.
[17] Prof.Dr. Bahaeddin Ögel, “Türk Mitolojisi”, cilt: 2, İstanbul, 1971, s.147.
[18] Celal Esat Arseven, “Türk Sanatı Tarihi”, cilt: 1, İstanbul, 1954, s.722.
[19] Samuel Noah Kramer, “Tarih Sümer’de Başlar”, çev. H. Koyukan, İstanbul, 1999, s. 464.
[20] Ümit Çınar, “Yanlış Kartal”, Ankara 2010, s.7.
[21] Will Durant-Roger Lambelin, “Yahudi Tarihi ve Siyon Liderlerinin Protokolleri”, s 98.
[22] Prof. Dr. Ahmet Saltık, “Kurtlar Sofrası”, Ağustos 2002, s.21
[23] Berna Özlem Özcan, “Hayvan Semboller ve Marka Maskotlarında Kullanımı”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl: 2014, cilt: 11, sayı: 27, s.61.
[24] İpek Gürkan, “Black Moon (Kara Ay) Avangard Filminin Kadın Hareketi ve Feminist Kuram Bağlamında İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, İstanbul 2014, s.54.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: alikara, 12.07.2020, 15:11 (UTC):
çift başlı kartala yaklaşık her dilde Tuğrul Kuşu denir
oğuz destanından,macar ve rus devlet armasına kadar yakudiye medresesi kapısı ile abd bir çok izci ve yarı askeri stk simgesidir

Yorumu gönderen: Mustafa, 08.11.2018, 20:33 (UTC):
Çok teşekkürler üstat özellikle Kartalı,hayvanları severim tamda aradığım konu.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52993742 ziyaretçi (134784585 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler