Kenzül Ars ve Kadeh Duasi
 
Kenzü'l-Arş ve Kadeh Duası

Kenzü'l-Arş ve Kadeh Duası

Bu materyalin güvenliği: OrtaOrtaOrtaZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıf (Zayıf. Bidat ve Hurâfeler kategorisinde.)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'den rivâyet edilmiştir. Şöyle buyuruyor.

"Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah, onu kıyâmet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşreder. Hatta bütün insanlar, onu bir peygamber ya da melek sanırlar. Ben ve sen, onun kabrinin üzerinde dururuz.

Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennet'e girmesi için Cennet'ten bir "Burak" getirilir. Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçer. Onun günâhı, denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazar.

Korkan kimse olursa; Allah (cc), onu onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa; Allah, onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa, giyindirir. Hasta okursa şifa verir. Hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur. Dünyâ veyahut ahiret ihtiyaçlarından okursa; Allah, istediğini verir. Bir düşmandan veyâ sultandan korktuğu için okursa; Allah, onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukâtından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmadan men eder.

Borçlu olan okursa; Allah, onu borcunu ödemeye muvaffak kılar. Hiç kimseye muhtâç olmaz. Eğer onu, hasta olan yazıp üzerinde taşırsa, iyileşir. Kadın taşırsa, kocası ona ikrâm eder. Cinden, insten ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ sâlim kavuşur: Bu duayı okuyan için; cin, melek istiğfâr ederler. Ömrü, bereketli olur. Kim 5 defa bu duayı okursa, Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür."

Ebu Bekir Sıddık:

“Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum. Peygamber Aleyhisselam´i rüyâmda gördüm.“ buyurur.

Hz. Ömer de şöyle buyurur:

"Hiçbir hâcetim olmadı ki, onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin."

Hz. Osman diyor ki:

“Ben, Kur´an-ı Kerîm´i ezberleyemezdim. Resul´u Ekrem (sav)´e bu hususu şikâyet ettim. Bana bu duâyı öğretti. O'nu okuduğumda, Kur´an-ı Kerîm´i ezberlemeyi başardım."

Hz. Ali buyuruyor ki: "Ben, bu duayı okuduğum vakit, düşmanıma galebe çalardım. Kim ki Fâtihâ'yı, İhlas Suresi'ni, Kâfirun, Felak ve Nas Suresi'ni 3 kere okuyup (ardından) bu duayı okursa; Allah, onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zâlimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir.

Kim ki, okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa; Allah, o kimsenin malından, çalınan ve evinden kaçanı geri iâde eder. (ihlasla) Akan suya okursa, su durur, yâhud yanan ateşe okursa ateş söner. Dağın üzerine okursa, dağ paramparça olur. Kim ki, 2 rekat namaz kılıp her rekatında Fâtihâ ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse, tüm istediklerine nâil olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur. Duâ, budur.

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübin. Lâ ilâhe illellâhül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. Lâ ilâhe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Lâ ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi veyümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. La ilahe illellahü sükran li ni´metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih ve sübhanellahi tenzihen li azametih. Es´elükellahümme bihakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya Râb ve bi hakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke yâ Râb ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke yâ Râb ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke yâ Rab:Ve bihakkismikel mektubiala keffi azraile aleyke yâ Râb ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke yâ Râb ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke yâ Rab ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke yâ Rab ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke yâ Rab ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezikavveyte bihi hameletel arsi aleyke yâ râb ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke yâ Râb ve bihakkismike ilâ münteha rahmetike ala ibadike aleyke yâ Râb ve bihakki temami kelamike aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezinadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke yâ Rab ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehüminezzebhi aleyke yâ Rab ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedtealeyhi basarahu yusufe aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme feahyeyte lehül mevta aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezinadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke yâ Râb ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke yâ Râb ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. Inneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni´mel vekil ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim ve sallallâhü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi vesellem.

Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.

Melik (hükümdar), Hakk, Mübin Allah'tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır ve O her şeye gücü yetendir ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur’da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Kaynaklar

[1] Nevâdir´i Kaylubi

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Murat, 10.06.2019, 16:46 (UTC):
Es saletu vesselam aleyke ya resulallah
Salat ve selam olsun Allahın resulüne
Rabbim bizi sürekli secde edenlerden eylesin. En sevdiği müminlerin arasına koysun. Ve bizleri dünyadan daha çok ahiret için çalışanlardan eylesin

Yorumu gönderen: kara gül, 27.03.2019, 16:54 (UTC):
isyan noktasındayım çok mutsuzum hayatım çok monoton işsizim parasızım evden dışarı bile çıkamıyorum aşırı derecede mutsuum kalbim kırık dua etmekten bile yoruldum usandım bıktım acayip yorgunum deliricem sanırım benim ne zaman yüzüm gülecek ne zaman beni adam bulacak ne zaman ne zaman ne zaman!!!!!

Yorumu gönderen: karagül, 22.11.2018, 14:01 (UTC):
ne kadar zormuş sevipte sevilmemek bir başkası için terk edilip gitmek baktıkça kahroluyorum dilerim mutluluk nedir bilemezssin gittiğin kapılardan dönersin aldığın bedduaları tepe tepe kullanırsın allahından bul ne yemek ne uyku yaşayan bir ölüdn farksızım içim kan ağlıyor hep ağlıyorum

Yorumu gönderen: Leyla, 18.11.2017, 12:11 (UTC):
Arkadaşlar iki yıllık eşimden ayrıyım bir bebegimde var.Allah rızası için bu duayı okudugunızda banada dua edermisiniz Lutfeen çok ihtiyacım var eşimide çok seviyorum bana geri dönsün diye

Yorumu gönderen: Kirik kalp, 23.05.2017, 19:25 (UTC):
Allahim nolur canim cok yaniyor bana yardim et dayanma gucu ver yasadiklarimi atlatayim bugun gene cok agladim sinirlerim bozuldu bayagi Mutlu olmak istiyorum sen yardim et sabir ver cildirma noktasına geldim bir yildir icim çürüdü dusunmektem aglamaktan aci cekmekten kendimi cok caresiz hissediyorum napacagimi sasirmis durumdayim

Yorumu gönderen: Dilek sun, 14.05.2017, 16:06 (UTC):
Allahim nolur bi duanin yuzu suyu hurmetine dualarimi kabul et su kanayan yuregime sifa ver delirmek uzereyim cok mutsuzum cildiricagim artik yasadiklarimi sen biliyorsun dayanma gucu ver yedigim kazigi hala unutamadim hala canim yaniyor iyi niyetime safligima kiziyorum napacagimi sasirdim cok caresizim elim kolum bagli sana cok ihtiyacim var nolursun bana yardim et bu sikintidan beni kurtar dayanma gucu ver

Yorumu gönderen: Iremce, 05.03.2017, 09:19 (UTC):
Bu duayi bir arkadaşım getirmişti.Okumaya basladigim günden bu yana cidden hastalandim. Erkek arkadaşımdan ayrildim. Iyi gelir dediler ama bende tersi oldu. Dua kötü olamaz. Niyet önemli ama arkadaşımın niyeti de etkili midir?

Yorumu gönderen: Gurkan, 19.08.2016, 20:37 (UTC):
Okuduktan sonra içimde bir rahatlık hissettim

.

Yorumu gönderen: emine, 21.07.2016, 11:01 (UTC):
Çok güzel ve rabbimin okuyunca istediklerimize daha çabuk kavusturdugu bir dua.Rabbime şükürler olsun.

Yorumu gönderen: Nazmiye biyiklioglu, 14.06.2016, 01:18 (UTC):
Cok guzel bir dua allah razi olsun okurken gercekten huzur duyuyorum hemen hemen her gun okumaya calisiyorum

Yorumu gönderen: Esra, 13.05.2016, 21:22 (UTC):
Bu dua sonradan olusturulmus bir dua peygamberimizle ilgisi yok peygambere maledilmesi yanlis.ama anlami guzel. Uzun olani da var ancak ben bunun cok faydalarini gördüm. Tavsiye ederim

Yorumu gönderen: solmaz, 09.01.2015, 03:35 (UTC):
Mende oxuyuram INWALLAH ALLAH mendede ve butun oxuyanlarada komek olar INWALLAH amin Rebbim sene sukurler olsun seni coox sevirem lap cox canimsan menim dostumsan rebbimsen yaradanimsan gunahimla savabimle beni yarqilamadan dinleyenim ve bagislayanimsan canim Rebbim

Yorumu gönderen: Evren, 03.08.2014, 12:09 (UTC):
Arkadaşlar istediğim her hacet bu duayı osrarla okumam ve gönülden çok istemem sayesinde olmuştur.

Yorumu gönderen: gülseren, 29.05.2014, 18:08 (UTC):
bu duayı 15 gün sabah namazının arkasından okudum ve 15.ci günü akşamına ALLAHım isteğimi kabul etti


Yorumu gönderen: Zee, 27.05.2014, 02:12 (UTC):
Hocam eksik vermişsiniz tamamını verinde yararlanalım inşallah bu avam için olanı tamamı lütfen

Yorumu gönderen: nurşah, 12.12.2010, 16:53 (UTC):
çok güzel bir dua herkeze tavsiye ederim..

Yorumu gönderen: bahar, 24.11.2010, 21:46 (UTC):
allahım sana şükürler olsun*seni çok seviyorum

Yorumu gönderen: qülistan, 16.11.2010, 13:54 (UTC):
Bu duayı ilk okuduğumda hastaydım okuyunca çok iyi geldi.İyileştim.İçimde büyük bi sıkıntı vardı şuan okudum geçti.Bence herkesin mutlaka hayatında en az bir kez okuması gereken bi dua...Allah razı olsun hepinizden.

Yorumu gönderen: Abdullah, 01.11.2010, 00:08 (UTC):
Turkce okunusta "Benu Israfile" diye yazilmis gorunuyor. "Benu Israile" diye duzeltilmesi gerek.

Yorumu gönderen: TUĞBA, 29.10.2010, 08:52 (UTC):
kenzülarş kadeh duası geçenlerde elimiz geçen bir kitapta 6 sayfa olarak belirdi burada yazan duğanın dışında 4 sayfa daha var ve konuda baktığınızda hurufu mukatta harfleri ve cüz harflerinin tamamı yazıyor ve kuranda kaç defa geçtiği yazıyor yanlarında arkadaşlar arasında konuşurken bunun bi açıklaması olmalı herkes iminin harflerini zikrederek kendi ismindeki açılımını gerçekleştirip diper harfleride zikredelim ve beyinsel açılımlarımız gerçeksin dedik ama hala kendime mantıklı bir açıklama bulamadım çok araştırdım hep 2 sayfa neden o altı sayfa bilen ilgilenen varsa anlatmaya çalıştığım konu ile ilgili bilgilerini paylaşabilirmi

Yorumu gönderen: derya, 23.10.2010, 16:46 (UTC):
benim bildigim ve okudugum bir dua.bana huzur veriyor okudugumda.yalnız her dua içten ve inanarak okundugu takdirde insana huzur verir.bunu unutmayalım.

Yorumu gönderen: meral, 21.10.2010, 08:56 (UTC):
Çok güzel ve etkileyici dua
sabah namazlarında okudum.HASTAM VARDI.İyileşti.YÜCE RABBİM Bizleri iman kurandan ayırmasın Amin

Yorumu gönderen: aysun, 15.10.2010, 14:35 (UTC):
harika bir dua rabbim bütümn harika ama insan dua okudugu zaman huzur buluyor rabbim herkazin muradını versin amin

Yorumu gönderen: avni, 11.10.2010, 19:42 (UTC):
ALLAH CC isimleri geçen bir duanın kabul olmıycanı düşünen zihniyeti ALLAH ısla etsin

Yorumu gönderen: mehmet , 28.09.2010, 10:42 (UTC):
kim yapmısa buayı allah razı olsun

Yorumu gönderen: kadirfelhan, 26.09.2010, 18:45 (UTC):
çok güzel veetkisı çok bir duadir allah razı olsun bizımle paylaştığınız için.

Yorumu gönderen: rasim er, 13.09.2010, 13:44 (UTC):
Bu dua uzun süredir bildiğim ve okuduğum duadır.Geçen gün elime tesadüf bir dua kitabı geçti içinde kadeh duası diye birdu a yoktur hurafedir.Genelde kadınlar ilğin gösterdiği için yayılmış bu hurafe diye yazmışlar. Bana konu hakkında bilği verebilecek biri varsa yazsın dinkardeşlerim kafam çok karıştı.

Yorumu gönderen: ayşen , 11.09.2010, 12:27 (UTC):
duayı okudum çok güzel Allah hepimizin duasını kabul etsin

Yorumu gönderen: fatma, 10.09.2010, 17:59 (UTC):
çok güzelbir dua bu duayı yayınladığınız için çok teşekkür ederim allah sizden razı olsun rabbim hepinizin duasını kabul etsin amin

Yorumu gönderen: battal, 14.07.2010, 18:28 (UTC):
bu dua hakkında şüpelerim var okudum ama

Yorumu gönderen: ASLI, 11.06.2010, 16:53 (UTC):
S.A. Arkadaşlar annemcim amansız bir hastalığa yakalandı.namazlarınızda ve bu duayı okurken annemide katarmısınız.ALLAH RAZI OLSUN.AMİN.

Yorumu gönderen: buket, 06.04.2010, 08:45 (UTC):
bende elime birgün küçük yasin kitabı geçtive okudum tesadüfen ama anlamı güzel.allah,a kulluk görevemizi yeterki yerine getirelim kurban oldumun bize veremice yoktur.

Yorumu gönderen: Akhenaton, 28.03.2010, 17:55 (UTC):
Mesut, o reklamların bu siteyle alakası yok. Ücretsiz site olduğu için bedava-sitem, kendi koyuyor. Şimdi kendi özgün domainime geçiyoruz. O domainde bu tür reklamlardan ziyaretçiyi de korumuş oluyoruz. Ve diğer arkadaşlara mesajım: Arkadaşlar, lütfen yazının başındaki uyarı yazısını okuyun. Yani materyal güvenliği. Hurafe ve bidatler kategorisine atılmış bir yazı bu. Yani bu dua, İslam'la birebir örtüşen bir dua değil. Lütfen bir yazının, duanın başında bu uyarı var mı yok mu diyue bakın sonra yorumlarınızı yapın.

Yorumu gönderen: Tuğçe, 28.03.2010, 12:20 (UTC):
ALLAH razı olsun, qerçkten duaya çok ihtiyacım var yazımı okuyanlar bana da dua ederseniz namazlarnzda çok sevinirm hacetim qerçekleşir inaşallah benimde ALLAH cümlemizin duasını kabul etsin.

Yorumu gönderen: yaşam dünyam, 15.03.2010, 21:03 (UTC):
bu dua bizim gibi müslümanlara bir hediye allahım şükürler olsun sana binlerce defa..???

Yorumu gönderen: aliye, 15.03.2010, 20:52 (UTC):
ne kadar güzel bir dua isteğim oldunda yada bişeyin hayrı için hep bu uayı okuycam allahıma şükürler olsun

Yorumu gönderen: Emin, 02.03.2010, 00:29 (UTC):
Duanın içeriği hakkında bir şey demek yersiz. Fakat bu duanın kaçandan kurtardığı ve 4 Halife hakkında yazılanların kendilerine bir iftira olduğu kanısındayım. Hem peygamperimize bir iftira hemde 4 halifeye yapılan bir iftiradır. Eğer bu dua denildiği gibiyse bize bunun kaynağını göstersinler. Kaynak derken Kütübüs sitteden kaynak istiyorum. Falanların veya filanların kitabından alınmış peygamberimize iftira mahiyetinde bulunan kitaplardan değil. Allah hepimizi ıslah etsin. Dini doğru kaynaklardan öğrenmeyi ve yaşamayı nasip etsin. Amin

Yorumu gönderen: ramazan, 18.02.2010, 21:45 (UTC):
bu siteyi oluşturan allah razı olsun.allahın kelamı bütün müslümanların üzerinde eksik olmasın.amin

Yorumu gönderen: semra, 13.02.2010, 11:08 (UTC):
cok guzel bı dua..cok okumustum ama acıklamasını bılmıyordum.acıklamsı gercekten guzell...allah razı olsun..

Yorumu gönderen: mesut , 04.02.2010, 21:37 (UTC):
duanın acıklamasını okudum cok guzeldi fakat böylesi guzellikteki bir duanın ustunde yersiz acık reklamları görunce uzuldum

Yorumu gönderen: salih, 03.10.2009, 05:29 (UTC):
mükemmel bı dua ben ne zaman okuduysam ne ıcın okuduysam bana verıldı

Yorumu gönderen: Furkan, 30.06.2009, 16:07 (UTC):
Çok GüzeL Bir biLqiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53616522 ziyaretçi (136524482 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler