Kimyanin Temel Kanunlari
 
Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları

1. Kütlenin Konumu Kanunu (Lavoisier Yasası)

Tanım: Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya "Kütlenin Konumu Kanunu" denir.[1] Kütlenin korunumu kanunu, zaman zaman Lomonosov-Lavoisier kanunu olarak da adlandırılan, kapalı bir sistemde var olan çevrimler ve işlemler ne olursa olsun, kütlenin sabit kalacağını belirten kanundur. Denk bir ifadeyle açıklamak gerekirse kütlenin durumu yeniden düzenlenebilir fakat kütle yaratılamaz ya da yok edilemez. Böylece, kapalı bir sistem dahilindeki her türlü kimyasal tepkime ve proseste tepkenlerin (yani reaktantların) kütlesi, ürünlerin kütlesine eşit olmalıdır.[2] Kimyasal tepkimelerde kütle enerjiye dönüşmez. Çekirdek reaksiyonlarında ise kütle E=mc² ye göre enerjiye dönüşebilir.[3]

Fizik ve kimya derslerinde sık sık karşılaştığımız bir söz vardır: "Var olan şey yok, yok olan da var edilemez". "Maddenin ya da kütlenin korunumu kanunu" olarak bilinen bu ifade, Fransız kimyacısı A. L. de Lavoisier'e aittir. Lavoisier kimyasal bileşiklerdeki kütle miktarlarının değişmezliği konusunda şunları söylemiştir: “Hiçbir şey ne yapay ne de doğal işlemlerle yeniden yaratılmaz. Şu temel yasa ortaya atılabilir ki, her bir işlemde madde niceliği işlemden önce ve sonra aynı büyüklüktedir ve temel maddelerin niteliği aynıdır; yalnızca dönüşümler ve değişen biçimler vardır.” Bu bilgi modern nicel kimyanın temeli olmuş ve daha sonra, kimyasal tepkimelerde “Kütlenin Korunumu Yasası” olarak nitelenmiştir.

Şimdi her tarafı kapalı bir kap düşünelim. İçinde yüzlerce çeşit bileşik bulunsun. Kabımızı tartalım ve ateşin üzerine koyalım. Bunun sonucu olarak da, kabın içinde çok sayıda reaksiyon olduğunu ve bir çok yeni bileşiklerin de teşekkül ettiğini farz edelim. Deney sonunda kabımızı tekrar tarttığımız zaman, ağırlığının aynı kaldığını görürüz. Çünkü, kabımız kapalı olduğundan dışarı madde çıkışı olmamış, yani, mevcut kütle kaybolmamıştır. Dışarıdan da herhangi bir madde girişi olmadığından, yoktan yeni bir kütle meydana gelmemiştir. Dışarıdan içeriye bir şey koysaydık ya da içinden bir şeyler alsaydık, kutunun ağırlığında mutlaka bir değişme olacaktı.

Kısaca, kütlenin korunumu, çerçevesi tespit edilmiş bir kapalı sisteme uygulanan ve maddenin dönüşümleri esnasındaki ağırlıkla ilgili ilişkileri gösteren bir kanundur. Ansiklopedilerden Lavoisier'in biyografisini okuduğumuz zaman, O'nun, kimyada teraziyi ilk kullanan ilim insanı olduğu görülür. Buradan da o kimyacının, söz konusu ifade ile maksadının ne olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Kütlenin korunumu prensibinin geçerli olmadığı bazı gerçek fiziki olaylar da mevcuttur. Mesela, bu gün maddenin enerjiye dönüştüğü bilinmektedir. Einstein'ın en önemli buluşu olan E = mc2 formülünden, m kütlesi kadar azalmanın enerji karşılığı, c ışık hızının karesiyle çarpılması sonucu bulunmaktadır. Bu uygulamaya misal olarak bir atomun çekirdeğini teşkil etmek üzere bir araya gelen nötron ve protonların toplam kütlelerinin azalmasını verebiliriz. 35/17 CI şeklinde gösterilen klor atomu çekirdeği kütlesinin, 18 nötron ve 17 protonun toplam kütlesine, yani 172.007277+ 182.008665 = 35.289005 atomik kütle birimine eşit olması gerekir. Burada 1.007277 bir protunun, 1.008665'te bir nötronun kütlesidir. Fakat çok hassas deneyler sonucunda bir klor atomu çekirdeğinin 34.96885 atomik kütle birimi olarak, yani, 0.32016 daha az bulunmuştur. Aradaki kütle farkı, enerjiye dönüşmüş, madde aleminden yok olmuştur.[4]

Örnek: Lavoiser, HgO bileşiğini ısıtıyor. HgO bileşiği Hg ve 1/2O2 şeklinde bileşenlerine ayrılıyor. Dolayısıyla başlangıçta aldığı madde sadece bileşenlerine arışmış oluyor. Ortaya çıkan O2 gazı uzaydan başka bir yere gidemeyeceğine göre. Kimyasal olaylarda kütle mutlaka korunur.

Yürürlükteki kurama göre, yanma, yanan nesnenin "flojiston" denen, ama ne olduğu bilinmeyen, gizemli bir madde çıkarması demekti. Odun kömürü gibi yandığında geriye en az kül bırakan nesneler flojiston bakımından en zengin nesnelerdi. Lavoisier yaptığı bir deneyde şu sonuca varır. Cıva oksidin ısı altında cıvaya dönüşmesiyle kaybettiği ağırlık ile çıkan gazın ağırlığı denkti. Bunun anlamı şuydu: yanma, yanan nesnenin flogiston salmasıyla değil, havanın etkili bölümüyle (yani oksijenle) birleşmesiyle gerçekleşmektedir.[1]

Lavoisier'i unutulmaz yapan bir özelliği de nesnelerin kimyasal değişimlerini ölçmede gösterdiği olağanüstü duyarlılıktı. Bu özelliği ona "Kütlenin Korunumu Yasası" diye bilinen çok önemli bilimsel bir ilkeyi ortaya koyma olanağı sağlar. Lavoisier kimi kez kendi adıyla da anılan bu ilkeyi şöyle dile getirmiştir: “Madde yoktan var edilemediği gibi, vardan da yok edilemez. Sadece birinden ötekine dönüşe bilir”

Tarihçe

Kütlenin korunumu kanunun ilk kez Nasîrüddin Tûsî tarafından 13. yüzyıl ortaya atılmışsa da bu ilk sürümde eksiklikler mevcuttu; Maddenin yapısının değişebileceğini fakat yok olamayacağını yazmaktaydı.[1]

Kütlenin korunumu kanunun ilk kez net bir şekilde tanımlanması 1789 tarihinde Lavoisier tarafından başarılabilmiştir. Nitekim bu sebepten ötürü bazen kendisinin modern kimyanın babası olduğu da söylenir. Bununla birlikte, Mikhail Lomonosov aslında benzeri fikirleri 1748'de ortaya atmış ve çeşitli deneyler sonucu kanıtlamıştı. Lavoisier'in çalışmasının öncülleri bununla da sınırlı değildir ve şu isimler daha erken tarihlerde benzeri fikirleri ortaya atmıştır: Joseph Black, Henry Cavendish ve Jean Rey.[2]

Antoine Laurent Lavoisier metal oksitlerinin, daha önce Joseph Priestley ve Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiş bulunan oksijen ile metallerin verdiği bileşikler olduğunu kanıtlayıp, yanma ve oksitlenme olaylarının bugün bile geçerli olan açıklamasını yaparak kimyada devrim yaratmış; kimyasal adlandırma konusunda son derece değerli çalışmalarda bulunmuş; maddeye gerçek anlamını vererek elementin nicel tanımını yapmış; kapalı kaplarda yaptığı deneylerde, kimyasal tepkimeler sırasında kütlenin değişmediğini saptayarak kütlenin korunumu yasasını sunmuştur. Kimyaya nicel yöntemleri yerleştiren Lavoisier'in 1789'da yayınladığı "Traité Élémentaire de Chimie" (Temel Kimya İncelemesi) adlı yapıtı, fizikte Newton'un Principia'sına eşdeğer biçimde kimyada devrime yol açmıştır.[4]

2. Sabit Oranlar Kanunu

Maddeleri bir birleriyle birleşme oranlarını tam olarak hesaplama işini; Joseph Louıs Proust Fransız Kimyacı; Claude Louis BertholletFransız Kimyacı; Jeremias Benjaim Richter başardılar. Bu bilginler stokiyometrinin ilk prensiplerini ortaya koyan kişi olarak bilinirler. Yaptıkları çalışmalarda bileşikleri oluşturan elementlerin hep belli bir oranda birleştiklerini tespit ettiler. Bu şekilde “sabit oranlar kanunu” olarak bildiğimiz kanun bulunmuş oldu. Fakat henüz atom kavramı tam olarak bulunmadığı için ortaya atılan düşünceler biraz varsayım ve teoriden ibaretti. Ancak bizler bu gün biliyoruz ki; Bir bileşik hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan maddelerin (atomların) kütleleri arasında basit tam sayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır. Bu orana "sabit oranlar kanunu" denir.[1]

Bugün sabit oranlar yasası olarak bilinen yasaya göre “bir element başka bir elementle birleşerek bileşik oluşturduklarında bileşik içindeki elementlerin kütleleri oranı sabittir”. Buna göre; bir bileşik örneğin suyun 18 gramında 16 gram oksijen varken geri kalan 2 gramı hidrojendir. 9 gram su alınırsa bunun 8 gramı oksijen ve 1 gramı hidrojendir. Bu oran suyun ne şekilde elde edilmiş olura olsun kesinlikle değişmez.[5]

Karışımların bileşimleri istenilen oranda değiştirilebilir. Demir ile kükürdün oluşturduğu bir karışmaz miktarda demir, çok miktarda kükürt içerdiği gibi, bunun terside olabilir. Karışma bir fiziksel olaydır. Maddelerin özelliklerinin değişmediği bu olaylarda maddeler istenilen oranda karıştırılabilir.

Elementler, ancak belli kütle oranlarında birleşerek bileşik oluştururlar. Örneğin 7 gram demir ile 4 gram kükürt birleşerek 11 gram demir sülfür bileşiğini oluşturur. Sabit oranlar yasası bileşikleri karışımlardan ayıran bu önemli farkı belirtir. Hangi yolla elde edilmiş olursa olsun, bir bileşiği oluşturan elementlerin ağırlıkları arasında sabit bir oran vardır.[6]

Herhangi bir bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında daima sabit oran vardır.

Örnek: H2O bileşiğinde H/O kütlece oranı 2/16= 1/8 dir. (H=1 O=16)

Örnek: CO2 bileşiğinde C/O= 12/32 = 6/16 = 3/8 (C=12)

Örnek: MgO bileşiğinde Mg/O = 24/ 16 = 12/8 = 6/4 = 3/2 (Mg=24) [10]

Örnek: FeS → bileşiği 1 tane Fe + 1 tane S atomundan oluşmuştur. Öyle ise bu bileşikteki Fe/S kütleleri arasında =56/32 =7/4 gibi bir oran vardır. Bu aran FeS bileşiğinin sabit oranıdır.[1]

Örnek: Kalsiyum oksit bileşiğinde, kalsiyumun oksijene kütlece oranı, 5/2'dir. A) 25 g kalsiyum ile 8 g oksijen tepkimeye sokuluyor. Hangi maddeden kaç gram artar ve kaç gram kalsiyum oksit oluşur?

b) Kütleleri birbirine eşit olan kalsiyum ve oksijen karışımının tepkimesinden 14 g kalsiyum oksit oluşuyor. Buna göre başlangıç karışımı kaç gramdır ve hangi maddeden kaç gram artar?

Çözüm:

a) 5 g kalsiyum ile 2g oksijen birleşirse 25 g kalsiyum ile 254/5 = 10 g oksijen birleşir. Elimizde 8 g oksijen olduğuna göre, oksijen yetmemektedir. Öyleyse bu tepkimede kalsiyumun tümü harcanmaz. Problem oksijen miktarı esas alınarak çözülmelidir. 2 g oksijen ile 5 g kalsiyum birleşirse; 8 g oksijen ile kalsiyum birleşir ve 25 20 = 5g Ca artar. Kalsiyum oksidin kütlesi, 20 + 8 = 28 gramdır. B) 5 g kalsiyum, 2 g oksijenle birleşerek 7 g kalsiyum oksit oluştuğuna göre, 14g bileşik oluşması için 10 g kalsiyum ile 4 g oksijen gerekir. İki maddeden eşit kütlede alındığından bu miktarlar, 4'er gram değil, 10'ar gram olmalıdır. Çünkü 4 gram oksijene karşılık en az 10 gram kalsiyum gerekmektedir. Öyleyse tepkimeye giren miktarlardan büyük olana yetecek kadar almak zorundayız. Buna göre başlangıçta toplam kütle, 10 + 10 = 20 gramdır. 10 g kalsiyum ile 4 g oksijen tepkimeye girdiğine göre, 10 4 = 6 g oksijen artar.[6]

3. Katlı Oranlar Kanunu

Aynı tür elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerinin değişen miktarına [3], başka bir deyişle de aralarında birden fazla bileşik oluşturan elementler arasında, birinin sabit miktarıyla, birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı orana katlı oran kanunu denir. John Dalton tarafından bulunmuştur.[7]

Dalton, bir bakıma kimyayı ve kimyasal çözümlemeyi tanımlayan ilk kişidir. Ona göre, kimyanın başlıca işlev; “maddesel parçacıkları birbirinden ayırmak ya da birbiriyle birleştirmektir.” Onun sözünü ettiği bu parçacıklar maddenin, o zaman bölünmez, parçalanmaz sayılan en ufak öğeleri, yani atomlardı. J. Dalton, yaptığı çalışmaların sonucundan “iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Yasası” olarak bildiğimiz yasa bulunmuş oldu.

“Elementle; sabit oranları ya da katlı oranları sağlayan tanecikler, yani atomlar yoluyla kimyasal olaya katılırlar. Her elementin, kütle, büyüklük, kimyasal özellik yönünden kendine özgü ve özdeş yapılı atomları vardır.”

Dalton, o zamana kadar bulunan bazı atomlar belli geometrik işaretlerle de simgeledi. Ancak sembolleri çok kaba ve büyüktü. Dalton elementlerin molekül yapısını henüz düşünememişti: Dalton'dan sonra kimya biliminde süratli bir gelişme gözlenmeye başlandı.[1]

Örnek: H2O2 ile H2O bileşiklerinde H atomları sabitken O atomları arasındaki oran 2/1 ya da ½ dir.

Örnek : SO2 ile SO3 de S atomları sabitken O atomları arasındaki oran 2/3 ya da 3/2 dir.

Örnek: Fe2O3 ile Fe3O4 de Fe atomları sabitleştirilirse 3/ Fe2O3 2/ Fe3O4 O atomları arasındaki oran 9/8 ya da 8/9 dur.

Not: Elementlerden biri sabitken diğeri mutlaka değişmelidir. Örneğin NO2 ile N2O4 arasında katlı oran yoktur. Çünkü N atomları eşitlenince O atomları da eşitlenmektedir.[3]

Örnek: Fe ile O elementleri arasında; FeO Fe2O3 ve Fe3O4 gibi bileşikler oluşmaktadır. Bunlar arasındaki katlı oranlara bakacak olursak: Fe2O3 ve Fe3O4 bileşiklerinde mesela Fe yi sabit tutarsak Fe2O3 yi 3 ile ve Fe3O4 ü de 2 ile çarpmamız gerekir. O zaman çarpalım.

3(Fe2 O3) Fe6 O9
—---------- = ---------
2(Fe3 O4) Fe6 O8

burada Fe'ler sadeleşirse oksijenler arasındaki katlı oran 9/8 oranı elde edilir.

Bunun anlamı Fe2O3 teki 9 gram oksijene karşılık, ikinci bileşikte 8 gram oksijen vardır.

Katlı oranların uygulana bilemesi için;

  1. Bileşiklerde yalnız iki element olmalı
  2. Bileşiklerdeki elementler birbirinin aynı olmalı
  3. Bileşiklerin basit formülleri aynı olmamalı
  4. Katlı oran 1/1 olmamalı

ÖRNEK:

NO – N2O3 Katlı oranlar kanununa uyar
NO2 – N2O4 Katlı oranlar kanununa uymaz
NaCl – KCl Katlı oranlar kanununa uymaz
H2SO4 – H2SO3 Katlı oranlar kanununa uymaz
FeO – Fe2O3 Katlı oranlar kanununa uyar[8]

Tarihçe

1804 yılında bu yasayı bulan John Dalton, bileşiklerde elementler arasındaki kütle oranının korunmasına karşın bazen aynı elementlerin birbirleriyle birleştiklerinde farklı özellikler gösteren bileşikleri oluşturduğu gözlenmiştir. Örneğin karbon ve oksijenin birleşmesiyle özellikleri tamamen birbirinden farklı karbon dioksit ve karbon monoksit diye adlandırılan iki farklı ürün meydana gelir. Karbon monoksit oldukça zehirli bir gazken karbondioksit soluk alıp verirken dışarı attığımız zehirli olmayan bir gazdır ve yeşil bitkilerin yaşamını sürdürmesi için gereken en temel elemanlardan biridir.

Aslında oksijen ile hidrojenin birlikte oluşturdukları birbirinden farklı iki form vardır. Biri su, diğeri hidrojen peroksittir. Hidrojen peroksidin yaklaşık %3'lük su ile seyreltilerek hazırlanmış çözeltisi eczanelerde oksijenli su olarak satın alınabilen ticari bir üründür. Ayrıca özellikleri kesinlikle sudan çok farklıdır. Yalnızca karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşiklerin sayısını ise tam olarak söylemek zordur. Bütün bu karmaşaya karşın Dalton şunu fark etti;

"Eğer bir element bir başka element ile birden fazla bileşik oluşturabiliyorsa elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementtin değişen miktarları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır."

Örneğin karbon dioksit-karbon monoksit örneğine geri dönersek, 44 karbondioksitte 12 gram karbon ve 32 gram oksijen vardır. Karbonmonooksidin 28 gramında ise 12 gram karbon ve 16 gram oksijen vardır. Her iki bileşikteki karbon miktarı 12 gramı için birinde 32 diğerinde 16 gram oksijen vardır. Birinci bileşikteki oksijen kütlesinin ikinci bileşiktekine oranı 32/16=2 dir. Bu Dalton'a kendi adıyla anılan Dalton Atom Teorisi fikrini verdi.[7]

4. Birleşen Hacim Oranları Kanunu

Gay-Lussac; aynı sıcaklık ve basınçta gazların, ancak belirli ve tamsayılı oranda tepkimeye girdiklerini gösterdi.

Örneğin; N2 +3H2 → 2NH3 tepkimesinde 3 hacim hidrojen ile 1 hacim azot tepkimeye girerek 2 hacim amonyak oluşturmuştur.

Örneğin; N2 +O2 → 2NO tepkimesinde 1 hacim azot 1 hacim oksijen tepkimeye girerek 2 hacim azot monoksit oluşturmuştur.

Anlaşıldığı gibi; Sabit sıcaklık ve basınçta, tepkimeye giren gaz maddelerin hacimleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu orana "birleşen hacim oranları" kanunu denir.

Gay-Lussacav agadro hipotezinden de esinlenerek böylece molekül kavramına açıklık getiriyor ve hesaplamalara sokuyordu. Avagadro suyun formülünü; H + O → HO şeklinde düşünürken, Gay-lussak yaptığı çalışmalarla bunun H2 + O2 → H2O şeklinde olması gerektiğini savundu. Çünkü suyun birleşme oranı 1/16 değil 1/8 di.[1]

a) Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır. B) Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.

Örn; H2(g) + Cl2(g) → 2HCl (g) tepkimesine göre, 1 mol H2 1 mol Cl2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” İfadesi de kullanılabilir.

Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğundan, aynı olayı anlatmak için

"1 hacim H, aynı şekilde, N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g) tepkimesine göre 1 hacim azot gazı 3 hacim hidrojen gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim NH3 gazını oluşturur."

diyebiliriz.[9]

Kaynaklar

[1] Kimya Ders Kitabı.
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Kütlenin_korunumu_yasası
[3] www.derspc.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=125
[4] forum.kanka.net/archive/index.php/t-288479.html
[5] tr.wikipedia.org/wiki/Sabit_oranlar_yasası
[6] www.veribaz.com
[7] tr.wikipedia.org/wiki/Katlı_oranlar_yasası
[8] www.turkeyarena.com/turkeyarena/kimya/23449-katli-oranlar-kanunu.html
[9] www.turkkeyif.com/kimya/44532-temel-kimya-yasalari.html
[10] www.turkcebilgi.net/sozluk/kimya-terimleri/sabit-oranlar-kanunu-12275.html

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: berkant, 23.04.2018, 20:12 (UTC):
reis adamsın ALLAH (CC.) ne muradın varsa versin projemi senin sayende hazırlıyorum kalp <3

Yorumu gönderen: özge, 26.11.2017, 21:05 (UTC):
proje ödevime yaradı teşekkürler

Yorumu gönderen: Kerem, 11.01.2017, 18:32 (UTC):
çok uzun ama işime yaradı.Kollarım ağrıyor artık yazmaktan.

Yorumu gönderen: Edağğ, 11.11.2016, 20:03 (UTC):
Valla kimya projesi için işime yradı inş 100 alırım

Yorumu gönderen: Vahap, 16.04.2016, 12:32 (UTC):
Çok sağolun. Çok iyi olmuş

Yorumu gönderen: seda, 05.04.2016, 10:03 (UTC):
iyimiş

Yorumu gönderen: PROJE, 24.03.2016, 16:45 (UTC):
Proje ödevimi bu konudan aldım çok iişime yaradı sadADS:AD:ADS: çok saolun 100 aldım ads.öads

Yorumu gönderen: asdf, 15.12.2015, 19:13 (UTC):
çok işime yaradı teşekkürler :D

Yorumu gönderen: özgecan, 09.12.2015, 09:31 (UTC):
Her şey için teşekkürler

Yorumu gönderen: hatice, 19.11.2015, 12:47 (UTC):
Çok işime yaradı sağolun

Yorumu gönderen: Rumeysa, 06.01.2015, 10:02 (UTC):
ABİ ÇOK İYİ YAAAAA!!!!!!!

Yorumu gönderen: eda, 29.12.2014, 16:47 (UTC):
sğl işime çok yaradı

Yorumu gönderen: aaaa, 30.11.2014, 18:49 (UTC):
iyi

Yorumu gönderen: ayşenur, 24.11.2014, 18:21 (UTC):
teşekkürler :) :P

Yorumu gönderen: hazal, 19.12.2010, 12:00 (UTC):
kimyadan nefret ediyorm ama öğrenmek zorundaym istemeyerekte olsa çalştm herkse teşkkrler biraz uzun olsada iyiydi

Yorumu gönderen: seda, 10.12.2010, 18:15 (UTC):
çok güzel bilgiler tşk

Yorumu gönderen: behiş, 08.12.2010, 13:30 (UTC):
bencede güzelmiş ama daha fazla örnek olmalıydı.:D

Yorumu gönderen: aaaa, 07.12.2010, 17:30 (UTC):
saol :)

Yorumu gönderen: damla, 05.12.2010, 18:20 (UTC):
dönem ödevi için yeterli değilkii

Yorumu gönderen: damla, 03.12.2010, 19:48 (UTC):
çok işime yaradı teşekkürler emeqiniz içn

Yorumu gönderen: barış, 03.12.2010, 06:56 (UTC):
hiç birşey bu kadar iyi olmaz sağolun çok yardımcı oldunuz

Yorumu gönderen: bilal, 30.11.2010, 14:50 (UTC):
yav cok sıkıçı birşey insan konuyu çok kısa özedt anlatır hu be size

Yorumu gönderen: emre , 30.11.2010, 14:01 (UTC):
hiç yaramadı

Yorumu gönderen: esma, 29.11.2010, 18:32 (UTC):
ya çook saolsun gerçekten çok teşekkürler çok faydalandım ve yarında yazılım varr

Yorumu gönderen: LİSELİ, 29.11.2010, 17:24 (UTC):
ÖRNEKLER AŞIRI AZ YHA

Yorumu gönderen: EzİnE, 29.11.2010, 15:25 (UTC):
ÜFF ya hiç bi sitede aradığımı bulamıyorum siz anlamışsınız tebrikler ama napayim cok caresizim basım cook aqrıyorr yatın ise sınav varr üfff üffff

Yorumu gönderen: mehmet, 29.11.2010, 15:02 (UTC):
sag ol ama aradımı bulamadım

Yorumu gönderen: naqihan, 28.11.2010, 16:03 (UTC):
ewtt. çokk ii bilgiLer warr. çoK saoLnn .d

Yorumu gönderen: merve, 28.11.2010, 09:35 (UTC):
bu ne uha bn okumak isteseydim defterimi okurdum çok uzun

Yorumu gönderen: ..., 25.11.2010, 18:29 (UTC):
çok güzel çok işime yaradı sağ olun

Yorumu gönderen: biica, 25.11.2010, 07:52 (UTC):
Çok saoLun..

Yorumu gönderen: aykan, 24.11.2010, 16:53 (UTC):
türkçe sorular olsun

Yorumu gönderen: büşra, 24.11.2010, 15:17 (UTC):
güzel ama hiç bişey anlamıyomyom çok sıkıcı

Yorumu gönderen: faruk, 24.11.2010, 11:56 (UTC):
süpermiş ya allah siteyi baımızdan eksik etmesin

Yorumu gönderen: ösqe'm, 23.11.2010, 08:54 (UTC):
çok qüseL oLmuş emeği geçenlere teşekürler...

Yorumu gönderen: Nur, 22.11.2010, 17:10 (UTC):
hiç işime yaramadı ama sınava çalıştım

Yorumu gönderen: seWl, 22.11.2010, 15:06 (UTC):
işime yaramadıı xss

Yorumu gönderen: pelşin, 21.11.2010, 17:43 (UTC):
çok güzel olmuş işime yaradı saolun ama rica edersem biraz daha örneklendirirseniz süpper olur

Yorumu gönderen: beriş, 10.11.2010, 18:50 (UTC):
bence güzel ama kafi deil bana yetmez işime yaramadı:)))

Yorumu gönderen: tugce, 09.11.2010, 19:20 (UTC):
ellerinize sağlık çok güsel olmuş

Yorumu gönderen: oğuz, 09.11.2010, 18:12 (UTC):
biraz daha örnek olsa emepi geçen herkese saygılar

Yorumu gönderen: SEHER, 08.11.2010, 15:16 (UTC):
BEN KİMYAYI HİÇ SEVMEM AMA MAALESEF HAYATIMIZDA VAR

Yorumu gönderen: özge, 08.11.2010, 15:07 (UTC):
yaa ben kimyadan hiçbir şey anlamıyorum çalışsam bile nasıl bir derstir bu.......yalnız çok uzun olmuş biraz daha kısa olsun

Yorumu gönderen: duru, 07.11.2010, 15:38 (UTC):
yaaaaaa bu kadar bılgıye gerek yok kısada olsa yeter

Yorumu gönderen: HAKAN, 05.11.2010, 19:59 (UTC):
FEN BİLİMLER ÇOK GÜZEL DERSLERDİR İNSANLARA HAYATI ÖĞRETİR

Yorumu gönderen: MURAT::::=)), 05.11.2010, 17:52 (UTC):
ÇOK SEVİYORUM KİMYAYI EN GÜZEL KONULAR BEE NE KA GÜZEL......

Yorumu gönderen: AYCA, 05.11.2010, 05:24 (UTC):
HC BISEY ANLAMYM SU KIMYADN YA

Yorumu gönderen: meçhul, 03.11.2010, 14:46 (UTC):
örnekleri arttırsaydınız dha çok işime yarardı..:P

Yorumu gönderen: TURALI(9/S), 02.11.2010, 18:02 (UTC):
Teşekkürler Hazırlayana ve sunana ;)

Yorumu gönderen: yakup, 02.11.2010, 17:05 (UTC):
şahane olmuş saolun var olunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003560 ziyaretçi (134809526 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler