Kobra Sembolü
 
İstanbul havalimanı ve kobra yılanı.

Kobra Sembolü

Hazırlayan: Akhenaton

Kategori: Gizli Semboller

Kobralar, sonsuzluğun, psişik potansiyelin, ölümün, yeniden doğuşun ve yaşamın gizemlerinin sembolüdür. Tüm özelliklerin çok derin bir anlamı vardır ve birlikte güçlü bir karakter yaratırlar. Kobralar tehlikeli hayvanlardır ve bu totem altında doğan insanlar aynı özelliği paylaşırlar.

Dinde, kobralar genellikle ölüm ve tehlike sembolleri olarak kullanılır. Kutsal Kitap'ta, insanları kandırmak ya da onlara zarar vermek için birçok yılan örneği bulabilir, ayrıca zarar vermek için şekilleri değiştirebilir ve şekil alabilir.

Popüler kültürde, kobralar çok tehlikeli sürüngenler olarak kabul edilir, ancak yine de en yaygın kullanılan sembollerden biridir. İnsanlar genellikle bu yılanın gücünü ve gücünü temsil etmek için kobraları kullanırlar. Birçok spor takımı, şehir ve ülke, kobraları egemenlik ve iktidarının sembolü olarak kullanmaktan gurur duyarlar.[1]

kobra, cobra

Mitoloji

Eski Hint ve Budist mitolojisinde de yılan, oldukça benimsenen bir unsurdur.[2] Hint mitolojisinde dünyayı bir kobra yılanı taşır.[3] Kobra ibadeti ve onunla ilgili çeşitli ritüeller, eski Hint mitolojisinde Şiva kültü, Kirişna ve ilah Vişnu ile ilgilidir.[2]

Tanrı Vişnu büyük bir yılanın (dünya-yılanı) sırtında dinlenir. Vişnu uyuduğu zamanlarda yeryüzüne kobra tanrıça Manasa hükmeder.[4] Şiva kültünde yılana ibadet eden insanların bu sayede onun ve diğer zararlı varlıkların şerrinden korunduklarına inanılmıştır.

Yine; Hint mitolojisinde yarı insan yarı yılan biçiminde olan tanrıları “Naga”lar toprağın sahibi olarak algılanmıştır.[2] Nagalar, Kasyapa’nın asıl karısı Kadru’nun oğulları olan yılanlardır. Esasında Nagalar, mahkûm edilen Garuda’nıın annesi olan Vinasa’nın yer altındaki muhafızlarıdır. Bazılarının cin olduğuna inanılan Naga’ların bir kısmı Amrita’nın birkaç damlasını yaladığı için ölümsüz olmuşlardır.[5]

Kobra, çeşitli pagan toplumlarında yılda bir kez hayvan-tanrıyı öldürme törenlerinde de karşımıza çıkar. Bu törenlerin en tipik örneğine Batı Afrika’daki Fernando Po adasındaki İssapoo zencileri arasında rastlanır. Bu Afrika topluluğu kobra yılanına, kendilerine iyilik ya da kötülük getirebilecek, zenginlikler bağışlayacak ya da hastalık ve ölüm bulaştıracak koruyucu tanrıları gözüyle bakarlar. Bu sürüngenlerden birinin derisi, halk meydanındaki en yüksek ağacın bir dalına kuyruğundan baş aşağı asılır; kuyruğun oraya konması yılda bir yapılan bir törendir. Tören bittikten hemen sonra, geçen yıl doğmuş bütün çocuklar evden dışarı çıkarılır ve elleri yılanın kuyruk derisine değdirilir. Törenin amacı şüphesiz çocukları kabile tanrısının himayesi altına almaktır.[6]

Ningişzida’da bir sopa üzerinde birbirine sarılan iki yılan gibi Uto’da papirüsün gövdesine sarılan bir kobra yer almaktadır. Tacın üzerinde yer alan bu kobra kralın ölümsüzlüğüne ve gücünün sonsuzluğuna atıf yapar.[7]

Mısır’da açık kahve renkli kutsal kobra yılanı, Eski Mısır İsis kültüründe, taçlı ilahe Uto’nun hayvanıdır. Eski Mısır inanışında, kutsal bir yılanın sokması sonucu ölen kimselerin; aslında ölmeyip ölümsüzleştiği düşünülmektedir.[8][2]

uraeus
Mısır firavunlarının taçlarında yer alan Uraeus sembolü.

Uraeus

Mısır firavunları, başlarında ölümsüzlük sembolü olan ve "ayağa dikilmiş kobra" anlamına gelen "uraeus" taşırlar.[9] Uraeus (j ʊəˈr iː ə s; çoğulu uraei), [10] tükürmek üzere gövdesini dikleştirmiş formda stilize edilmiş kobra yılanının adı olup [7] eski Mısır'da egemenlik, kraliyet ve tanrısal/ilahi otoriteyi sembolize eden Mısır kobrasının (serpent) dik sembolüdür.[10]

Kraliyet imajını temsil eden kobra yılanı niteliğinde olan Uraeus, zehirli bir yılandır. Genellikle resim, heykel, mücevher ve sanatsal kalıntılarda resmedilmiştir.[11]

Uraeus, tanrıça Wadjet'in bir sembolüdür. Wadjet, en eski Mısır tanrıçalarından biridir ve yılan tanrıçası olduğu için genellikle bir kobra olarak tasvir edilmiştir. Kültünün merkezi Per-Wadjet'tir ve daha sonra Yunanlılar tarafından "Buto" olarak adlandırılmıştır. Nil deltasının ve Aşağı Mısır'ın koruyucusu olmuştur.

Mısır firavunları, "uraeus"u Wadjet'in gövdesiyle birlikte başlarının üstünde ya da başlarını süsleyen bir taç olarak kafanın etrafında bir başlık süsü olarak takarlardı. Bu, Wadjet'in korumasını gösterirdi ve firavunların toprak üzerindeki hakimiyet iddialarını güçlendirirdi.

Firavun'un meşrutiyeti, sadece kafasının üzerine uraeusu taktığı zaman tanınırdı. Üçüncü bin yılda, Eski Krallık'ta bile bu geleneğin kanıtlarına rastlanılmıştır. Wadwet'le ilişkilendirilmiş kimi tanrıçalar da uraeus takarken resmedilmiştir.[10]

Aynı zamanda krallığı temsil eden ve düşmanlarına zehrini akıtan Uraeus, gücünü Güneş Tanrısı’ndan almaktadır.[12][13]

Mısır inanışında, kutsal bir yılanın sokması sonucu ölen kimselerin; aslında ölmeyip ölümsüzleştiği düşünülmektedir. Bu sebeple Mısır’ın ünlü kraliçesi Kleopatra, İmparator Oktavianus’a esir düşmemek için göğsünü açık kahverengi bir kobra yılanına sokturarak intihar etmiştir.[2]

kobra, cobra

Masonluk

Kobra, masonluğun da simgelerinden biridir. Takvim gazetesinde yayınlanan "Tapınak Şövalyeleri" başlıklı yazı dizisinde Vatikan'daki P2 Mason locasının iki eski üyesinin locada ettikleri yemin töreniyle ilgili şu anlatımlarına yer verilmiştir:

"İlk olarak Tuscany Bölgesindeki Alp Dağları'nın eteklerinde saklı olan bir villaya götürüldük. 3.5 metrelik duvar, özenle işlenmiş zemini manzaradan ayırıyordu. Ana avlunun ortasında ağaç gövdesine benzeyen bir fıskiye duruyordu. Kabarık başlığıyla kobra benzeri bir heykel vurmaya hazırmış gibi koruyucu bir tavırda mekânı gözlüyordu. Kobra heykelinin başı insan kafatasının iki katı büyüklüğündeydi. Gün ışığında mavi, gece vakti kırmızı olan bir gözü vardı.. Kobranın başlığı içinde ve gözünün arkasında davet edilen veya beklenmeyen misafirleri takip eden kapalı devre bir kamera vardı." [14]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] https://dreamingandsleeping.com/cobra-spirit-animal-symbolism-and-meaning/ (çev. Akhenaton)
[2] Birsel Çağlar Abiha, "Mitolojiden Tarsus’a Bir Sembol: Yılan ve Şahmaran", 2. Tarsus Kent Sempozyumu Bildirisi, 15-17 Kasım 2012, s.2.
[3] Gülşah Gülegül, "Türk Folklorunda Yılan" (yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2012, s.3.
[4] Doç. Dr. M. Fatih Andı, "Cahit Zarifoğlu'nun Şiirlerinde Bir Kötülük Öğesi Olarak Yılan Sembolü", İlmi Araştırmalar 8, İstanbul 1999, s.13.
[5] Canan Erden, "Dünya Mitlerinde Yılan" (yüksek lisans tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı, Eskişehir 2016, s.69.
[6] Gülşah Gülegül, a.g.e., s.9.
[7] Canan Erden, a.g.e., s.64.
[8] Fuat Yöndemli, "Hayat Ağacı Ejder Yılan", Nüve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul 2006, 6. baskı, s.60.
[9] Larousse Semboller Sözlüğü, “Yılan” maddesi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2014, s.651.
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Uraeus, çev. Akhenaton.
[11] Don Nardo, "Eygptian Mithology", Berkeley: Enslow Publishers, 2001, s.120.
[12] Geraldine Pinch, "Handbook of Egyptian Mythology", Abc-Clio Press, Oxford 2002, s. 198-200
[13] Yrd. Doç. Dr. Necati Sümer, "Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan", International Journal of Social Science, Number: 43 , Spring I 2016, s.279.
[14] https://www.takvim.com.tr/yazi_dizisi/2010/11/14/tapinak_sovalyeleri


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52993758 ziyaretçi (134784652 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler