Kur'an'a Göre Peygamberlerin Nitelikleri
 
göre, kuran'a, nitelikleri, peygamberlerin

Kuran'a Göre Peygamberlerin Nitelikleri

1-Peygamberler İnsandır

İnsanlara doğruluk rehberi geldiği zaman, inanmalarına engel olan, sadece: “Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?” demiş olmalarıdır.17/İsra-94

Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de, şüphesiz, yemek yerler, sokaklarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sınarız. Rabbin her şeyi görür.25/Furkan-20

2-Peygamberler Ölümsüz Değillerdir,Ölümlüdürler

Biz onları yemek yemez bir ceset yapmadık; ölümsüz de değildiler.25/Furkan-8

3-Peygamberler Rahmet Müjdecisi ve Azabı Uyarıcıdır

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi; insanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak Kitaplar indirdi. Ancak Kitap verilenler, kendilerine belgeler geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah, inananları, ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.2/Bakara-213

4-Peygamberler Kendilerine Kulluk Etmelerini İstemezler

Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun! demesi mümkün değildir. Bilakis (şöyle demesi gerekir): Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis kullar olunuz ve size: Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin, diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi?.3/Ali İmran-79-80

5-Peygamberler Kendiliklerinden Mucize Getirmeye Güç
Yetiremezler


And olsun ki, senden önce birçok peygamberler gönderdik; sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık; hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın buyruğu gelince iş gerçekten biter. İşte o zaman, boşa uğraşanlar hüsranda kalırlar.40/Mümin-78

6-Peygamberler Eziyetlere Sabrederler

Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini (kanunlarını) değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi.6/Enam-34

“Bize yollarımızı gösteren Allah'a niçin güvenmeyelim? Bize ettiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Güvenenler ancak Allah'a güvensinler.”14/İbrahim-12

7-Peygamberler Allah’ın Hidayet Ettiği Kimselerdir

İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki: Ben buna (peygamberlik görevime) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu (Kurân) âlemler için ancak bir öğüttür.6-Enam-90

8-Peygamberlerin Gönderilmesi,Allah’ın Zülüm İle Yokedici Olmadığındandır

“Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan, bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” “Kendi hakkımızda şahidiz” derler. Dünya hayatı onları aldattı da inkarcı olduklarına, kendi aleyhlerinde şahidlik ettiler. Bu (şundan dolayıdır ki) Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helak edici değildir.6/Enam-130-131

9-Peygamberler de sorguya çekileceklerdir

Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz! And olsun ki, yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız, zira onlardan uzak değildik.7/Araf-6-7

10-Bütün Peygamberlerle Alay Edilmiştir

And olsun ki, senden önce de nice peygamberler alaya alınmıştı. İnkar edenleri önce erteledim, sonra cezalarını verdim. Cezalandırmam nasıldı?.13/Rad-32

And olsun ki, senden önce çeşitli ümmetlere peygamber göndermiştik. Onlara gelen her peygamberi alaya alıyorlardı.15/Hicr-10-11

11-Peygamberler Kendi Kavminin Diliyle Gelmiştir

Kendilerine apaçık anlatabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola eriştirir; güçlü olan, Hakim olan O'dur.14/İbrahim-4

12-Peygamberlerin Görevi Tebliğdir

Allah'a eş koşanlar: “Allah dileseydi O'ndan başka hiçbir şeye ne biz ve ne de babalarımız tapardı. O'nun buyruğu olmaksızın hiçbir şeyi haram kılmazdık” dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere apaçık tebliğden başka ne vazife düşer?16/Nahl-35

"Ey Rasül! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmez." 5/Mâide, 67

13-Peygamberler Üzerinde Şeytan Etkili Olamaz

Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, birşeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamayı vesile kılar. Zalimler şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler.22/Hac-52-53

14-Peygamberler Güzel Amel İle Emredilmiştir

“Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bilmekteyim.”23/Müminun-51

15-Peygamberler Emaneti Korurlar

Bir peygamberin emanete hiyanet etmesi olur şey değildir. Her kim hiyanet ederse, ganimet ve hasılattan bir şey aşırırsa kıyamet gününde boynuna aldığı şeyi yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığını ödenir, hiç birine haksızlık edilmez.3/Ali İmran-161

16-Peygamberler Erkeklerden Gönderilmiştir

Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. (Kâfirler) yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler! Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hâla aklınızı kullanmıyor musunuz?.12/Yusuf-109

17-Peygamberler Vahyi Tebliğden Dolayı İnsanlardan Hiçbir Ücret İstemezler

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.26/Şuara-127

18-Peygamberler İnsanları Allaha Kulluğa Davet Ederler

Andolsun ki biz, “Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının” diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!.16/Nahl-36

19-Peygamberler Her Ümmete Gönderilmiştir

Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez.10/Yunus-47

20-Peygamberler Allah’ın İzni Olmadan Gaybı Bilemezler

O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz. Ancak seçtiği elçiye açar. Çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar. Ta ki Rabblarının risaletlerini, gerçekten tebliğ etmiş olduklarını bilsin. Onların yaptıklarını kuşatmış ve her şeyi bir sayı ile saymıştır.72/Cin-26-27-28

21-Peygamberler Kıyamet Günü Kendi Ümmetleri Üzerinde Şahit Olacaklardır

O gün her ümmetten bir kişiyi onlara şahit tutarız. Seni de ümmetine şahit getiririz. Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran'ı indirdik.16/Nahl-89

Birgün bütün insanları önderleriyle beraber çağırırız. O gün kitabı sağından verilenler, işte onlar kitablarını okurlar. Onlara kıl kadar haksizlik edilmez.17/İsra-71

22-Allah Peygamberleri İtaat edilmesi İçin Göndermiştir

Biz her peygamberi, ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik." 4/Nisâ, 64

23-Peygamberler Şeytana-Tağuta Kulluktan Menederler

Andolsun ki biz, “Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının” diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!.16/Nahl-36

24-Peygamberlere Adaleti Tesis İçin Ayet/Mucize/Kitap/Apaçık Delil Verilmiştir

Muhakkak ki Biz, peygamberlerimizi açık delillerle/mûcizelerle gönderdik. İnsanlar, aralarında adâleti hâkim kılsınlar diye, o peygamberlere kitap ve ölçü/nizam indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. " 57/Hadîd, 25

25-Peygamberlerin Hepsi Salih Kimselerdir

"Onların hepsi de sâlih kimselerdendi." 6/En'âm, 85

26-Peygamberler Kıyamet Günü İtiraz Kapısının Olmaması İçin Gönderilmiştir

Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler (gönderdik) ki, insanların, peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir. 4/Nisâ, 165

Eğer Biz, bundan önce onları helâk etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi: 'Ey Rabbim! Bize bir peygamber gönderseydin de, şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce âyetlerine uysaydık!. 20/Tâhâ, 134 [1]

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 28.03.2018, 05:35 (UTC):
Genç dostlarım, hepinize ödevlerinizde başarılar dilerim...

Yorumu gönderen: Cansel, 26.03.2016, 07:58 (UTC):
"Kuranı kerimde anlatıldığı sekliyle peygamberlerin asıl uğraştigi konu, Allahin varliginin ispat edilmesi değil, insanların şirki bırakarak, Allahin birliğini kabul etmeleridir. "
Sizce bu yorum dogru yoksa yanlismidir.

Yorumu gönderen: Meliha, 18.11.2015, 17:57 (UTC):
Çok uzun beee

Yorumu gönderen: ece, 14.10.2015, 16:40 (UTC):
çok güzel olmuş aradığım her şeyi buldum :)

Yorumu gönderen: taha, 13.10.2015, 17:44 (UTC):
yani güzel olmuş ama benim aradığım burada yok şimdi heme yaparmısını

Yorumu gönderen: melike#nigar, 12.10.2015, 06:54 (UTC):
süper olmuş çok saaolun kim sorduysa saol

Yorumu gönderen: mehmet ödev yapmak, 11.10.2015, 15:34 (UTC):
çok güzel bir site on numara ödevimi sonunda yaptım :) ALLAH A ŞÜKÜR

Yorumu gönderen: muhammed, 08.12.2014, 15:17 (UTC):
tekçe hz muhammedin yok mu?

Yorumu gönderen: ebrar, 01.10.2014, 14:21 (UTC):
çok çok sağolun tşk edrm

Yorumu gönderen: zeynep, 22.05.2014, 13:45 (UTC):
bi daha performansı son güne bırakmıycağıma and içecem de bırakacap yani ne yapalım öğrenciyiz

Yorumu gönderen: adsız, 15.05.2014, 08:38 (UTC):
İyi

Yorumu gönderen: derya, 04.05.2014, 18:38 (UTC):
mükemmel peygamberlerin niteliklerini gösteriyor
güzel olmus peygamberlerimizin niteliklerini çok iyi açiklamissin sağol varol ödev vardı notum 100

Yorumu gönderen: yusuf ALPER, 13.01.2014, 17:05 (UTC):
Abi çok teşekkür ederim sayenizde din kültürü dersi performans ödevi sizin sayenizde notum yükselecek

Yorumu gönderen: ismi bende kalsın, 03.01.2014, 20:43 (UTC):
valla çok saolun performans ödevime çok yardımcı oldu allah razı olsun herkezden...

Yorumu gönderen: misafir, 03.01.2014, 16:17 (UTC):
10 tanesi ödeve yeterli gelirrrrrrrrrrr hahahaD:ama
çok güzel olmuş teşekkür ediyorum.Fakat peygamberlerin niteliklerinin anlamları ve bu niteliklerin bir listesi bulunusaydı sitenizde çok daha güzel olacağından eminim ama yinede çok teşekkür edrim... Saygılarımla Misafir

Yorumu gönderen: misafir, 03.01.2014, 15:59 (UTC):
abi çooook iiiiiiiiiiiiiyaaaa

Yorumu gönderen: zehra, 25.12.2013, 20:57 (UTC):
harika

Yorumu gönderen: zeynep, 25.12.2013, 13:50 (UTC):
allah razı olsun ama çok uzun kısası yok mu :)

Yorumu gönderen: özge kızılkaya, 17.12.2013, 16:59 (UTC):
ALLAH razı olsun bu siteyi açanlara ödevimiz için lazım oluyo

Yorumu gönderen: güzel, 17.12.2013, 15:00 (UTC):
çok teşekkür ederim din kültürü performas ödevime çok büyük katkısı oldu çok saol

Yorumu gönderen: rrg, 26.11.2013, 16:54 (UTC):
beğenmedim arapçaları yok

Yorumu gönderen: EsRa KADER, 22.10.2013, 17:42 (UTC):
MrB aRkAşLaR bEn BuSiTeYi ÇoK fAzLa BeĞeNmEdİm Ve ÇoK uZuN hAtIrLaTıYıM bÖyLe YaZmAmIn SeBePi DiKkAt ÇeKtİrMeKtİR


Yorumu gönderen: mustafa, 15.12.2010, 18:39 (UTC):
la çk yha bu ypmıcam bunu :D


Yorumu gönderen: halil, 14.12.2010, 18:01 (UTC):
10 tanesi ödeve yeterli gelirrrrrrrrrrrr hahahahaD:

Yorumu gönderen: orqinal_seker, 14.12.2010, 16:51 (UTC):
çok güzel olmuş teşekkür ediyorum.Fakat peygamberlerin niteliklerinin anlamları ve bu niteliklerin bir listesi bulunusaydı sitenizde çok daha güzel olacağından eminim ama yinede çok teşekkür edrim.Sayenizde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi performans ödevimden 100 bekliyorum.Emeği geçenlere saygılar...

Yorumu gönderen: ufuk, 13.12.2010, 13:16 (UTC):
harikaaaaaaaaaaaaaa D:

Yorumu gönderen: ertan, 12.12.2010, 12:02 (UTC):
cnı sa olsn

Yorumu gönderen: gossip girl, 11.12.2010, 08:48 (UTC):
çok gzel olmş işime çok yaradı kurtuldm dın performansdn

Yorumu gönderen: huriye, 09.12.2010, 10:53 (UTC):
tam istedigim gibi olmuş

Yorumu gönderen: uyaran, 08.12.2010, 13:25 (UTC):
kur-an-ı seviyorum adlı şahıs kuran-ı kerim yazacaktın

Yorumu gönderen: mert , 07.12.2010, 12:38 (UTC):
idare eder bunun adı kader

Yorumu gönderen: yozgatlı, 06.12.2010, 18:30 (UTC):
valla çok işime yaradı bu günde son gündü performans için SAOLUN VAROLUN ADAM OLUN laan

Yorumu gönderen: yapany bebek, 03.12.2010, 21:07 (UTC):
spr bence ben yeni turkçe öğrendim ama öğretmen beğendi bn le ypmk istyn vrsa ypsn.....

Yorumu gönderen: gülnazz, 02.12.2010, 15:06 (UTC):
ben performans yapıcam bunnun için teşekkür ederim elinize sağlıkkkk ..

Yorumu gönderen: furkan , 02.12.2010, 14:51 (UTC):
çok güzel olmuş emeğine sağlık paylaşım için teşekürler senin sayende performans görevimi yapıyorum :)

Yorumu gönderen: sena, 01.12.2010, 19:10 (UTC):
peygamberlere merakım olduğundan bu siteyi ccccccccoooooookkkkksevdimmmm!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))

Yorumu gönderen: erefd, 30.11.2010, 14:23 (UTC):
iyi güzel? yanka

Yorumu gönderen: rümeysa, 29.11.2010, 13:31 (UTC):
tşk ederim bu sayfayı bunları koyanlara valla çok yardımcı oldusınavda 5 almak için sabırsızlıktan ölüyommmmmmmmmm sınavımda perşembe günüüüüüü

Yorumu gönderen: tuğana, 25.11.2010, 17:52 (UTC):
MMM DÜŞÜNDÜĞÜMDENDE ŞŞOOOK GÜZELMİŞ

Yorumu gönderen: kadir, 25.11.2010, 17:14 (UTC):
ödevimi yaptım öğretmen beni dövmez kurtuldum

Yorumu gönderen: dilara , 22.11.2010, 14:19 (UTC):
çok güzel sizin sayenizde performansımdan 100 alacam teşekkür ederim

Yorumu gönderen: dilan, 21.11.2010, 10:13 (UTC):
performans ödevimmi yaptım çok güzeln olacak thank you very much

Yorumu gönderen: vesile, 11.11.2010, 14:06 (UTC):
bence çok güzel çünkü çok iyi bilgiler veriyorlar

Yorumu gönderen: melisa , 09.11.2010, 14:46 (UTC):
gayet güzel ben çok beğendim güzel olmuş ellerinize sağlık

Yorumu gönderen: EFE TARIK, 08.11.2010, 15:44 (UTC):
dinci ödev vermişti o açıdan iyi oldu


Yorumu gönderen: ayşe, 06.11.2010, 12:48 (UTC):
peygamber kaç yıllda dogmuştur

Yorumu gönderen: erol tarık, 03.11.2010, 18:41 (UTC):
performans ödevimde çok yardımcı oldu ama çok uzun tş ederim

Yorumu gönderen: SANİYE, 02.11.2010, 19:14 (UTC):
TEŞEKKÜRLER ÖDEVİMİ YAPABİLDİM DAHA ÇOK BİLGİ ÖĞRENEBİLDİM

Yorumu gönderen: SAYACI35, 02.11.2010, 14:07 (UTC):
ALLAHU TALA DİLERİM CENNETTEDE BİR KILSIN BİZLERİ

Yorumu gönderen: nisa, 02.11.2010, 11:09 (UTC):
valla çok saolun performans ödevime çok yardımcı oldu allah razı olsun herkezden...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244571 ziyaretçi (143294109 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)