Kuran Harflerinin Sureler Itibariyle Sayilari Arasindaki Tevafuk Sirlari
 

Kurân Harflerinin Sûreler İtibariyle Sayıları Arasındaki Tevafuk Sırları

Bu bahsin, yani harfler tevafukunun izahının yapıldığı risalenin o kısmının baş tarafında Üstad şöyle bir tembih koymuştur:

Böyle galebe-i zan kafi olduğu makâmât-ı hitabiyede ve mezayayı bedi'iyede ve letaif-i belâgatta ve münasebat-ı tevâfukiyede ve büyük adedlerde küsuratın ve küçük adedlerin farkları bir sebeb-i fark teşkil etmediğinden küsuratın farklarına, fark nazarı ile bakmadık ve bakılmaz. (Rumuzat-ı Semaniye)

Sonra mevzuya Üstad şöyle girmiş:

Lafzullâh'ın içindeki hûrûfâtı ile ve yemin için Lafzullâh'ın başında bulunan ت ، ب ، و harfleri Kurân'ın bir tefsîri olan İşarat-ül İ'caz'da harikulade bir sırr-ı tevâfuku göstermeleri bu hûrûfâtın Kurân'ın içinde mucizevi vaziyetleri den neş'et ettiğini gördük. Adedlerinin küsuratı başka bir münasebet gösterdiğinden şimdilik ondan kat'-ı nazar ile yalnız külli adedlerindeki münasebat-ı tevâfukiyeyi işaret edeceğiz.

Şöyle ki: Lafzullâh'ın en önemli harfi olan baştaki Elif umum Kurân'da çok sırlara medar olarak kırkbin gelmesi ve yine Lafzullâh'ın Elifinden sonra Lam-elif yani لا meşhur bir aded olan ondokuzbin gelip Lafzullâh'ın ahiri olan ه yine aynen ondokuzbin olarak ikisinin uygun gelmesi, hem yalnız ل hesab-ı ebcedle otuz olduğuna göre ona uygun olarak Kurân'da otuzbin gelmesi, و bir hesabca yirmiüçbin diğer bir cihetde yirmibindir. Hem ب 'nın, hem م 'in, hem لا 'nın ondokuzbin (19000) adedlerine ve Kurân'daki yekünlerine uygun gelmesi ve Lafzullâh'ın başındaki Elif Lam-ı tarif yani ال yetmişbin olup Kurân kelimatının mecmu' adedi olan yetmişbine uygun gelmesi, hem ب ve ت iki kardeş gibi bir derece fark ile ب onbirbin, ت onbine uygun gelmesi ve ahir huruf-u heca'dan olan ve nidada İsmullah'ın evvelinde bulunan يا yirmibindokuzyüz, bir yönde ondokuzbin küsür olmakla; hem ل 'nın, hem ه 'nın, hem و 'in adedlerine ve Kurân'daki ondokuzbinlik yekünlerine uygun gelmesi ve Lafzullâh'ın mecmu' Kurân'da ikibin ve ل 'sı ondokuzbin ve ه 'sı yine ondokuzbin; mecmu' kırkbin olup başındaki Elifin kırkbin adedine uygun gelmesi ve hem Lafzullâh'ın hûrûfâtından başka harflerin Kurân'da adedleri çok latif münasebat-ı tevâfukiyeyi göstermeleri; ezcümle ebced hesabiyle ج üç ve Kurân'da üçbin olarak makamına uygun gelmesi, ح hecada ج 'in kardeşi olduğundan ج gibi yine üçbin ve د ebcedde ج 'in arkadaşı olduğundan yine üçbin olup üçü birbirine uygun gelmesi, hem ebced hesabiyle yüksek makamda bulunan ض, غ, خ, ذ, ث hem ص her biri Kurân'da ikişer bin gelip birbirine uygun gelmesi ve ص 'ın güzel ve hafif bir şekli olan س üç dişine münasebeddar üçbinüçyüzotuz olup latif sırları ima eder bir sûrette gelmesi. (Rumuzat-ı Semaniye)

Ve daha bu numuneler gibi, bütün harflerin ayrı ayrı adetlerinin tevafuk hesapları genişçe yapılmaktadır. Biz sadece bu bir iki numuneyi göstermekle iktifa etmek istiyoruz. Geniş tafsilat isteyenler, Rumuzat-ı Semaniye'nin Sekiz Küçük Risalelerine müracaat edebilirler.

Dipnotlar

[1] Kurân âyetlerini 6666 olarak kabul eden mesleğe göre bu hesab yapılmıştır. (A.B.)
[2] Hz. İbn-i Abbas'ın Tenvir-ül Mikyas Tefsiriyle, Firûz Âbadî'nin Tefsiri ve bir de Üstad'ın kendi bulduğu rakamlar arasındaki farklardır. (A.B.)
[3] Lâfza-i Celâl'in küsuratı olan 806'yı burada, büyük yekûn olduğu için nazara almamıştır. (A.B.)

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: yakup, 20.03.2010, 19:48 (UTC):
bu konuları anlamakta güçlük çekiyoruz anlamları nedir harflerinBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073730 ziyaretçi (142853397 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)