Kuran-i Kerim'le Ilgili Görülen Rüyalar (1. Bölüm)
 

Kurân-ı Kerîm'le İlgili Görülen Rüyâlar

1. Bölüm

Rüyâda Kurân Görmek

Rüyâda Kurân görmek, kişinin her türlü sıkıntıdan kurtulacağına ve inancı sayesinde istediği duruma geleceğine işârettir. Çok iyi bir rüyâdır. Rüyâda Mushâf-ı Şerîf'i görmek; ilim ve hikmete, mirâsa, emânete, hüküm ve kuvvete, helâl rızka; aydınlık ve dosdoğru istikâmete, dünyâ ve âhirete ait bütün meselelerin bağlı bulunduğu kanun ve prensiplere; bâzen de bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı yerlere işârettir.

Rüyâda Kurân-ı Kerîm'den kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kurân-ı Kerîm'den bir âyet olduğunu gören kimse, o âyet ve Kurân'da olan şeyi hâfızasında tutsun. Eğer o âyet, rahmet ya da müjde hakkında ise ve o kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise; Allah tarafından menfaat elde edeceğine işârettir. Eğer âyet, azap hakkında ise; o kimsenin işlediği bir günahtan dolayı göreceği cezâ ve azapla korkutulmasına işârettir. Rüyâda yerini bilmediği bir âyet okuduğunu ya da okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise Allah ona şîfâ ve âfiyet ihsan eder.

Kendisine Kurân'dan bir şey verildiğini yâhut elinde Kurân-ı Kerîm'den bir âyet olduğunu gören kimse, bu âyeti aklında tutarak, manasına bakmalıdır. Ayet, rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate; âyet, azap ve ikaz anlamında ise, işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüyâ sahibini uyarmaya; âyet, geçmiş ümmetlerin başından geçen kıssaları anlatıyorsa, rüyâ sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder.

Kurân ya da ondan bir şey okumak; izzet ve yüceliğe, tövbenin kabûlüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye; Kurân okumak ve manasını anlamak, akıl ve zekaya, Çıplak olarak Kurân okumak nefsine uymaya, Kurân-ı Kerîm'i hatmetmek arzu ve isteğinin yerine gelmesine, Mushaf satın almak din yolunda mal sarf etmeye, satmak ise ilimden mahrum kalmaya, hor ve hakir olmaya, Harflerini tahrif ederek Kurân okumak haktan yüz çevirmeye, sözünde durmamaya Kurân ayetlerini tahrif etmek günah işlemeye, Mushâftan bir parçayı yemek ilme, hikmete ve Kurân okumaya, onun ilmiyle amel etmeye, Kurânı yüksek bir yere açarak koymak ehli için makam ve mevkîye, Mushâf'ı açtığı halde onun yazılarının silindiğini görmek hayırsızlığa, Mushâf'ı hürmetle öpmek hayırlı işlerde başarılı olmaya işârettir.

Rüyâda Kurân okumak, çokça sâlih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine işârettir. Rüyâda Kurân ya da ondan bir şey okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer günâhkârsa; Allah, onun günâhını af ve tövbesini kabûl eder. Fakirse zengin olur; borçlu ise, borcunu öder. Şâhitlik yapacak ise, doğru şâhitlik yapar ya da yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder.

Kurân'ı güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir. Harflerini tahrif ederek Kurân okuduğunu gören kimse, Hakk'tan döner ve ahdine hıyanet eder. Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere şâhitlik yapar ya da bilmediği şeyi söyler. Kurân okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir ise memur olur ve o isteki salâhiyetine göre emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir. Rüyâda ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanın ölümüne işârettir. Rüyâda Kurân-ı Kerîm'i okuyan kurrâları görmek, kavmin şerefli ve reislerine işârettir. Bundan dolayı bir kimse birtakım kurrâları bir yerde toplu bir şekilde görse o yerde insanların şereflilerinden, bir cemaat toplanır.

Rüyâda Kurân âyetlerini Kurân'ın üzerinde okumak; emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma işârettir. Bir kimse rüyâda Kurân-ı Kerîm'i Mushafsız olarak âşikâre okuduğunu görse; o kimsenin âsında haklı olduğuna ve üzerinde olan emâneti edâ eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna işârettir.

Bir kimse rüyâsında Kurân okuduğunu ve mânâsını anladığını görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Allah'ın ona akıl ve zekâ verdiğine işârettir. Bir şahıs rüyâda kendisine Kurân okuduğunu, hayır ve hikmet telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse; o kimsenin giriftâr olacağı ezâ ya da Hakk tarafından düşeceği azâba işârettir.

Câhil bir şahıs, rüyâda Kurân okuduğunu görse, ölür. Hâfız olmayan bir kimse, Kurân-ı ezberlediğini görse; mülke nâil olur. Çıplak olarak Kurân okuduğunu gören kimsenin nefsinin isteklerine uyduğuna işârettir. Bir kimse, rüyâda bir kavmi çıplak oldukları halde Kurân okuyorlar görse, o kavmin sırf nefis ve hevâları arzusunda bulunduklarına işârettir. Rüyâda Kurân-ı Kerîm üzerine yazı yazdığını gören kimse, Kurân'ı kendi görüşüyle tefsîr eder. Kurân'ı yediğini gören kimsenin, Kurân okumak vâsıtâsıyla geçindiğine işârettir. Kurân'ı diliyle yaladığını gören kimse ise bir günah işler.

Kurân'ı hatim ettiğini gören kimse için Allah katında sevap kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nâil olacağına işârettir. Bâzı tabirciler, Kurân okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve sefâlı olduğuna işârettir, dediler.

Kurân dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanâtı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir. Rüyâda Kurân okumak ya da Kurân okuyan birini dinlemek, iyiliklerin, güzelliklerin, mutlulukların işâretidir.

Rüyâda Kurân Sûreleri Görmek

Kurân-ı Kerîmde 114 sure bulunmaktadır. Rüyâsında okuduğu, gördüğü, yâhut üzerine okunan sûreyi yâhut bu sûreden âyetleri uyanınca hatırlayan kimsenin, rüyânın tâbiri için ilgili s, reye ayrılan maddeye de bakması gerekir. Mukaddes Kitâbımız'daki sûrelerin alfabetik sırayla tabirleri şöyledir:

Abese Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyâsında Abese Sûresi'ni okuduğunu görmesi; başarı ile tabir edilir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Abese Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin asık suratlı ve yüzü gülmeyen bir kimse olması nedeniyle, başkaları tarafından hoş karşılanmadığına delâlet eder. Câfer-i Sâdık: Gidişatı iyi olmayan ve verdiği sadakayı başa kakan kimsedir der.

Rüyâda Abese süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve doğu tarafına yolculuğa işârettir.

Âdiyât Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre rüyâda Âdiyât Sûresi'ni okumak, yolcu için yolunun kesileceği ile yorumlanır. Eğer rüyâyı gören kimse yolculuğa çıkacak ise, çıkmaması tavsiye edilir. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Rüyâsında Âdiyât Sûresi'ni okuyan ya da dinleyen kimse; Hz. Peygamber (as)'in ashabına yakın olur, savaşa gider ve güzel bir at sahibi olur.

Ahkâf Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâsında bu süreyi okuyan kimseye ölüm meleği güzel surette gelir ve ona merhametli davranır.

Ahzâb Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu süreyi ya da ondan bir ayeti okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, batıldan uzak durmaya ve salihleri sevmeye işârettir.

A'lâ Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyâsında A'lâ Sûresi'ni okuması; o kimsenin Allah'ı tesbih etmeyi sevdiğine, dünyayı terk edip âhirete yöneldiğine delildir. A'lâ Sûresi'ni rüyâda okuyan ya da okunduğunu görüp dinleyen kimsenin bu rüyâsı; o kimsenin ibâdetle meşgul olacağına, Allah'ı zikirden bir an bile geri kalmayacağına, sık sık rüyâ göreceğine ve başladığı zor işi kolayca başaracağına delalet eder. İmam-ı Nablûsî de bu doğrultuda yorum yapmıştır.

Alak Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyânızda Alak Sûresi'ni okumanız ya da okuyan birinden dinlediğinizi görmeniz; Allah tarafından Kurân-ı Kerîm'in hükümlerine göre rızıklanmanız anlamına gelir. Güzel konuşmanız ile meşhur olur, ameliniz ve ahlâkınız güzel olur. Nüzhetü'-l-Mecâlis adlı kitaba göre de rüyâsında Alak Sûresi'ni okuduğunu gören kimsenin salih bir çocuğu dünyaya gelir

Al-i İmran Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Kurân-ı Kerîm'den bu surenin okunması halk içinde seçkin bir yer edinmeye, ondan bir ayet okumak aile içinde az nasibe, çok yolculuk etmeye delalet eder.

Bu süreyi ya da bu sürenin bir kısmım rüyâ da okuduğunu görmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasına ya da çok yolculuk yapmasına işâret eder. Bazı tabirciler bu rüyâ seçkin, mâsiyetten ari ve hizmet ehli bir kimseye işâret eder demişler.

Bir kimsenin rüyâsında Al-i İmran Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okunduğunu görmesi; Ebû Bekir (ra)'e göre, dost ve akrabaları içinde kısmeti az olur. Yaşlılığında çocuğu olur ve çok yolculuk yapar. Toplum içinde sevilen ve her türlü kötülüklerden uzak kalan bir kişi durumuna gelir. İbn-i Kesîr de bu rüyâyı böyle yorumlamıştır. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Al-i İm­ran Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimse halk arasında sevilen ve kötülüklerden kaçman bir kişi olarak yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bu kimse İslâm Dini'ne bağlı olarak ölür ve gömülür. Eğer çocuğu yoksa Allah ona bir çocuk verir. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimse; dininde ve hareketlerinde doğru, toplum içinde makbul ve azız, dünya ve âhirette affa nail olur.

A'râf Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyâsında A'râf Sûresi'ni okuması; o kimsenin garip olarak öleceğine işâret eder. Bir başka yoruma göre bu rüyâyı gören kimse her ilim dalından tahsil ederek nasibini alır ve bilgili bir hale gelir. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Rüyâsında A'râf Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu gören kimsenin; halis dindar bir kişi olduğuna ve sonunun da hayır olacağına yorumlanır. İbn-i Kesîr'n yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimsenin düşmanlarına galip geleceği muhtemeldir. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimse her zaman Allah'ın rızasını kazanır ve duası kabul olur. Nâfî ve Kirmânî'de aynı yorumu yapmaktadır. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimse; imanlı ve dinine bağlı olur. Bir yolculuğa çıkar fakat gecikmeden tez bir şekilde geri döner. Şeytan şerrinden ve düşman şerrinden emin olur.

Asr Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Asr süresini okuduğunu görmek; müjdeye, kazanç ve menfaate. Düşman üzerine galibiyete, sabırlı olmaya ve hak olanı tavsiyeye işârettir.

Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Asr Sûresi'ni okuması ya da okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin sabırlı olacağına, işlerini oldukça zor yürüteceğine, fakat sonunda kolaylık göreceğine, eğer ticâretle uğraşırsa servetinin artacağına, rızkının bol ve bereketli olacağına işâret eder.

Bakara Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâsında Bakara Sûresi'ni okuyan ya da okunduğunu gören kimsenin; mahallesinden başka bir mahalleye taşınacağına, ömrünün uzun olacağına, belâ ve felâketlerden beri olacağına ve düşmanlarının şerrinden kurtulacağına yorumlanır. Bir hâkimin rüyâsında Bakara Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan kimseyi dinlediğini görmesi; o hâkimin uzun süre görevde kalacağına, rızkının bol olacağına, bir yoruma göre de ilim sahibi olacağına, hayır ve berekete kavuşacağına delalet eder.

Beled Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Beled süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yetimleri terbiye etmeye, yoksulları doyurmaya, merhametli ve şefkatli olmaya işârettir.

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre: Bir kimsenin Beled Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin fakirlere yemek yedireceğine yorumlanır. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Beled Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; eğer o kimse bir konu üzerine yemin etmişse; o yaptığı yemine pişman olacağına ve bir daha yemin kelimesini ağzına almayacağı doğrultusunda tövbe edeceğine işâret eder. Rüyânızda Beled Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; size kötülük yapanlara iyilik yapacağınıza, cömert birisi olduğunuza, fakir ve muhtaç kimselere yardımdan elinizi çekmeyeceğinize delalet eder.

Beyyine Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Beyyine süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; o kimsenin eliyle birçoklarının hidayete ermesine, kalbinde tam itikadın meydana gelmesine, korku ve müjdeye işârettir.

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyâsında Beyyine Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin korku ile ümit arasında yaşadığına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Beyyine Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyandan dinlediğini görmesi; günahlarından dolayı tövbe etmeden dünyadan âhirete intikâl etmeyeceğine ve böyle bir rüyâ gören kimsenin insanları öğüt ve nasihatleri ile doğru yola davet edeceğine delalet eder.

Bürûc Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Burûç Sûresi'ni okuduğunu ya da bu sûreyi okuyan bir kimseyi dinlediğini görmesi; İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Dünyada keder ve üzüntüden kurtulamayacağına, sıkıntı çekeceğine ve hayatının acı içinde geçeceğine, fakat o kimsenin âhiretinin güzel olacağına, büyük sevap kazanacağına, ilmî ve dînî yönden çok kuvvetli bir kimse olacağına ve yıldız ilmini de çok seveceğine yorumlanır.

Cin Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Cin süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, rızkın genişliğine, cin taifesinin o kimseye itaatine ve cinlerin şerrinden emin olmaya işârettir.

Rüyânızda Cin Sûresi'ni okuduğunuzu ya da bir okuyandan dinlediğinizi görmeniz; geceleyin hayaller görerek korkacağınıza, fakat cinlerden herhangi bir zarar görmeyeceğinize, onların şerrinden emin olacağınıza ve Allah tarafından size ince bir zekâ ihsan edileceğine, rızkınızı temin etme konusunda biraz sıkıntıya düşerseniz de, sonunda çalışarak bolluğa kavuşacağınıza delaletle tabir olunur.

Dûhâ Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Duhan süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek izzet ve yüceliğe, kabir azabından ve cehennem ateşinden emin olmaya, kuvvetli itikada ve düşman üzerine zafere işârettir.

Rüyâda bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hayra ermeye, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bulunmaya. Korkudan emin olmaya işârettir.

Dûhân Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Kirmanî'ye göre; bu sureyi rüyâsında görüp okuyan ya da okunurken dinleyen kişi, geceleri sabaha kadar dua ve ibadetle meşgûl olur. Dünyadan el ve etek çekmiş, kendisini ahirete vakfetmiştir. Fakat rızkı bol, bereketli ve çok para sahibidir. Düşmanına karşı da her zaman üstünlük sağlar. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Duhan Suresini ya da ondan bir parçayı okuduğu görmek; izzet ve yüceliğe, kabir azâbından ve cehennem ateşinden emin olmaya, kuvvetli itikada ve düşman üzerine zafere işârettir. Rüyada bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hayra ermeye, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bulunmaya, korkudan emin olmaya işârettir.

En'âm Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Câfer-i Sâdık, Hz. Aişe, Kısâî ve İbn-i Fudâle: "Rüyâsında En'âm Sûresi'ni okuyan ve üzerine okunduğunu gören kimseyi; çoluk çocuğunun selâmeti, oğullarının muhafazası, dünya ve âhirette güzel bir rızıkla rızıklanacağı ile müjdeleyin buyurmuşlardır.

Enbiya Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Enbiya Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işâret ettiği gibi, rüyâ sahibinin peygamberlerin ilim ve niyazları ile rızıklanmasına da işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Enbiyâ Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu veyahut da üzerine okunduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir nasiple rızıklanacağına, bazılarına göre o kimsenin sıkıntıdan sonra kolaylığa erişeceğine yorumlanır. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Rüyâsında Enbiyâ Sûresi'nin tamamını ya da ondan bir bölümü okuyan ya da üzerine okunduğunu gören kimsenin peygamberlerin ahlâk ve güzellikleri ile bezenmiş olduğuna, dünya ve ahiretinin de iyi olacağına, ilim sahibi olarak halk arasında aranılan ve sevilen bir kişi haline geleceğine işâret eder.

Enfâl Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Enfâl süresini ya da ondan bir ayet okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek zafere ermeye, izzet ve yüceliğe işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Enfâl Sûresi'ni ya da bu sûrenin bir kısmını okuduğunu ya da üzerine okunduğu görüp işiten kimsenin her işinde başarılı olacağına yorumlanır. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimsenin düşmanlarına galip gelip muzaffer olacağına, mal, nimet ve ganimete sahip olacağına işâret eder. Bir devlet başkanının böyle bir rüyâ görmesi; onun düşmanlarına üstün geleceğine, bir âlimin böyle bir rüyâ görmesi; onun dünyaca tanınıp meşhur olacağına, halktan birisinin böyle bir rüyâ görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette hayır göreceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî'de: O kimsenin şefaate nail olacağına işâretle yorumlamıştır.

Fâtır Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında bu sûreyi okuması ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimse için bütün zevk kapılarının açılmış olacağına, Allah katında sevilen bir kimse olduğuna, düşmanlarına üstün geleceğine, keder ve üzüntü nedir bilmeyeceğine yorumlanır.

Rüyâda bu sureyi ya da ondan bir ayeti okuduğunu görmek, o kimse için Mukarrebin meleklerinin istiğfarda bulunmasına kıyamet günü cennet kapılarının açılacağına ve onun düşmanına galip gelmesine işârettir.

Fatiha Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Fatiha Sûresi'ni okuduğunu ya da bir başkası tarafından okunduğunu görmesi, o kimsenin güç olan işlerinin kolaylaşacağına, rızkında genişlik meydana geleceğine, rüyâyı gören erkek ise birkaç kadınla evleneceğine, eğer kadın ise çok çocuk doğuracağına işâret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimsenin Allah tarafından ibâdete muvaffak kılınır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bu kimsenin hacca gideceğine ve duasının kabul olacağına delalet eder. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimseye Allah'ın hayır kapılarını açacağına işâret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bu kimsenin duasının bul olacağına, rızkının bol ve ömrünün uzun olacağına işâret ile tabir olunur. İbn-i Kesir'in yorumuna göre: Bu kişinin duası hemen kabul olunur, ferah ve sevince erişir. Süleyman Hüsnî'nin yorumuna göre: Bu kişinin işlerinin kolaylaşacağına, dünya ve âhir ette mutlu olacağına, bol ve bereketli bir rızka kavuşacağına yorumlanır.

Fecir Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Fecir Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin ibâdetlerine devam edeceğine, hacca gideceğine, ölünceye kadar sünnetten ayrılmayacağına ve yetimlere yardım edeceğine delildir.

Felâk Sûresi İle İlgili Rüyâlar

İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Felâk Sûresi'ni okuduğunu ya da bir başka okuyandan dinlediğini görmesi; o kimseye eğer sihir yapılırsa tesir etmeyeceğine, illet ve hastalık nedir bilmeyeceğine ve dünyanın bütün şerlerinden emîn olacağına işâret eder.

Fetih Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Fetih Sûresi'ni ya da ondan bir ayeti okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cihat etmeye, darlıktan genişliğe ve maksadına kavuşmaya işârettir.

İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Rüyânızda Fetih Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birinden dinlediğinizi görmeniz; Allah'ın nusretine mazhar olacağınıza, size hayır kapılarının açılacağına, günahlarınızın bağışlanacağına, duanızın kabul olacağına, düşmanlarınıza galip geleceğinize ve dünyanızın da, âhiretinizin de hayır olacağına yorumlanır.

Fil Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Fil süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, düşmana galip gelmeye, zafere ve hacca gitmeye işârettir.

İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Fil Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin zalimlerle çarpışanlara yardımcı olacağına, düşmanlarına galip geleceğine, muradına ereceğine ve yaşadığı sürece korktuklarından emin olacağına delalet eder.

Furkân Sûresi İle İlgili Rüyâlar

İbn-i Şirîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Furkân Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hak ile batıl arasındaki farkı anlayarak, hayır ve hasenat yoluna gireceğine, kendisini günahlardan, fenalıklardan sakındıracağına işâret eder. İbn-î Kesir'in yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimsenin başını secdeden kaldırmayacağına ve günah işlemekten korkacağına yorumlanır.

Fussilet Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyânızda Fussilet Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birinden dinlediğinizi görmeniz; ibâdetlerinizle Allah'a yakın olacağınıza, gizli ve açıktan güzel şeyler yapacağınıza, halkı doğru yola davet edeceğinize ve dünyada kalıcı eserler bırakacağınıza işâret eder.

Rüyâda bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, insanları hidayet ve doğru yola çağırmaya çok sevaba ve Hak rızasını gözetmeye işârettir.

Gâşiye Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hakkın lütfuyla geçimin kolaylaşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve şana işârettir.

Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Gâşiye Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin kıymetinin artacağına ve sözünün dinleneceğine, eğer geçiminde darlık çekiyorsa, Allah'ın kendisine bolluk ve bereket ihsan edeceğine, ilim sahibi ve sevilen bir kişi olacağına yorumlanır.

Hacc Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hacc Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin dini yönünün kuvvetli olduğuna, sık sık yolculuk yapacağına, malını hayır işlerinde harcayacağına ve hacca gideceğine işâret eder.

Hadîd Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Hadîd süresini ya da ondan bir ayeti okuduğunu görmek, güzel ahlaka ve dince kuvvete işârettir.

Rüyânızda Hadîd Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; dini yönden kuvvetli, inanç yönünden metin ve ahlâkınızın güzel olduğuna işâret eder. Ayrıca yaşamınızın sağlıklı, fakat rızkınızı oldukça güç temin ettiğinize işâret eder.

Hakka Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hakka Sûresi’nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan bir kişiden dinlediğini görmesi; o kimseye Allah tarafından birçok rızık ve nimet verileceğine, o kimsenin dinine hizmet edeceğine, sevap ve hayır kazandıracak yolda yürüyeceğine, halka daima iyilikte bulunacağına, sabırlı ve temkinli davranacağına yorumlanır.

Haşr Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Haşr süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, rüyâ sahibinin kıyamet gününde takva sahibi kimselerle haşrolmasına işârettir.

İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Haşr Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğim görmesi; o kimsenin her zaman ilim insanları ile birlikte olacağına, kötü insanların saldırılarına maruz kalacağına, onlardan eziyet göreceğine, yolculuk yapacağına, düşmanlarına galip geleceğine, Allah'ın onu sevaba, hayra eriştireceğine ve o kimsenin âhiretinin de hayırlı olacağına delalet eder.

Hicr Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Hicr süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah katında ve halk nazarında iyi bir kimse olmaya işârettir. Rüyâda Hicr süresini okumak, güzel rızka, çok sevaba, günahtan kurtuluşa işârettir.

İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Hicr Sûresi'ni ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin halk nazarında itibarlı bir kimse olacağına işâret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: O kimsenin bütün arzu ve isteklerinin kabul edileceğine, değerinin artacağına ve günahlarından kurtulacağına yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyâ sahibinin Allah'ın nazarında makbul ve muhterem bir kişi olduğuna ve fakir olarak öleceğine işâret eder. İbn-i Fudâle'ye göre: Rüyâ sahibinin eğer hâkim ise vefatının yaklaştığına, eğer devlet başkanı ise; ahlâk ve şöhretinin iyi olacağına, eğer ticâret erbabı ise kazancının iyi olacağına delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kimsenin Allah'ın yanında makbul bir kimse olduğuna, helâl rızka ve sevaba nail olacağına işâretle tabir olunmaktadır.

Hucurât Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Hucurât Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin toplum içinde sevileceğine ve saygı göreceğine, kendisine her zaman itaat edilerek sözünün dinleneceğine, kimsenin kötü olması ve zararını istemeyeceğine, tanısın ya da tanımasın herkese hayrının ve iyiliğinin dokunacağına delalet eder.

Hümeze Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Hümeze Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya işârettir.

İbrahim Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda İbrahim Sûresi'ni okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işârettir.

Rüyânızda İbrahim Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; Allah'ı anıp teşbih edenlerden olacağınıza, gam ve kederinizin gideceğine, dünya korkularından emin olacağınıza ve sevaba nail olacağınıza işâret eder. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: o kimsenin hayır ve hasenata, cömertliğe ve ibâdete devam edeceğine, rüyâ sahibinin halinin ve âhiretinin güzel olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: o kimsenin Allah'ın katında aziz ve makbul bir kişi olacağına ve hakkında söylenen kötülüklerden beri bulunacağına yorumlanır.

İhlas Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında İhlâs Sûresi'ni okuması ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin tevhid yoluna gireceğine, günah işlemekten sakınacağına, bir çocuğunun dünyaya geleceğine, dünya ve âhirette mevkisinin yüksek olacağına, ömrünün uzun ve duasının kabul olunacağına işâret eder.

İnfitâr Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında bu sureyi okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin günahlarına tövbe etmeyi geciktirdiğine, hemen tövbe etmesi gerektiğine ve bu kişinin dünya nimetlerine fazla ilgisi olduğundan dolayı da âhiretini unuttuğuna delalet eder.

Rüyâda bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; namaz konusunda tembellik göstermeye işârettir.

İnsan Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Kişinin rüyâda insan Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, şükür ve ibadetle rızıklanmaya, zühd ve takvayı nefsine tercih etmeye, Nebiler Nebisinin Ehl-i beytine karşı sevgi ve muhabbete ve güzel ahlaka işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında İnsan Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah Tela’nın rızasını kazanmak maksadıyla fakirlere yardım edeceğine, kıyamet gününde azaptan kurtulacağına, ahlâklı olup toplum içinde sevilip sayılacağına işâretle tabir olunur.

İnşikâk Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda İnşikâk süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; nefsi muhasebe etmeye, kıyamet günü amel defterini sağ tarafından almaya işârettir.

Rüyânızda İnşikâk Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; kıyamet gününde amel defterinizin sağ tarafınızdan verileceğine, cennet ehlinden olacağına, hesabının kolay geçeceğine, hayatını geçirdiği beldesinde ucuzluk olacağına işâret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında İnşikâk Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyandan dinlediğini görmesi; o kişinin bütün zor işlerinin kolaylaşacağına, yüreğinin ferah olup mutlu günler geçireceğine, Allah tarafından göğsünün imanla doldurulacağına, yaptığı bütün iyiliklerine karşılık iyilikler göreceğine ve işlerinin düzeleceğine delalet eder.

İnşirah Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda inşirah süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, rüyâ sahibinin hastalıklardan emin olmasına, kalbinin İslam nuru ile pırıldamasına. Işlerinin kolaylaşmasına, üzüntü ve kederden kurtulmasına işârettir.

İsrâ Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda İsrâ Sûresi'ni ya da ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Allah katında makbul olmaya, halk arasında hürmete, yüksek rütbelere, düşman üzerine galibiyete işârettir.

İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında İsrâ Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah katında ve halk nazarında yüksek bir mevkiye erişeceğine işâret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Düşmanlarına galip gelir, arzu ve isteklerine kavuşur, dînî yönden kuvvetli, inancında ihlâslı ve katıksız, saf bir hale gelir. Nâfî ve İbn-i Kesirdin yorumuna göre: Devlet büyükleri ya da herhangi biri tarafından zarara uğrar, suçsuz olduğu halde bir iftiraya maruz kalır. İmam-ı Nablusî'nîn yorumuna göre: Allah'ın yanında makbul, toplum içinde aziz ve düşmanlarına üstün gelir.

Kadir Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâda Kadr süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmesi, hayırlı işe. Halin güzelliğine, çok sevaba, uzun ömre, sadık söze ve şanın yüceliğine işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Kadir Sûresi'ni okuduğumu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin makamını Sürmedikçe dünyadan âhirete gitmeyeceğine, ömrünün uzun olacağına, istediği şeyleri elde edeceğine, yaptığı işlerin karşılıklarını fazlasıyla alacağına, dünya ve âhirette kadir ve kıymetinin artacağına işâretle yorumlanır.

Kaf Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Kaf süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, peygamberlerin amelleri gibi amel yapmaya, ilme, hayır kapılarının açılmasına ve rızkın genişliğine işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Kaf Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah tarafından hayır ve bereketle ödüllendirileceğine, ona bol rızık ve nimetini ihsan edeceğine, peygamberlerin ilmiyle onu şereflendireceğine, o kimsenin sözüne sadık olduğuna delalet eder.

Kâfirûn Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Kâfirûn Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kafir ve münafıklara karşı cihat etmeye, dinin sağlam olmasına ve halis imana işârettir.

Rüyânızda Kâfirûn Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin din yolundan uzaklaşacağınıza, toplum içinde kötü bir isim yapacağınıza, sonunda dini inancınızın artacağına, kâfirlerle mücâdele ederek galip geleceğinize ve Allah tarafından affedileceğinize yorumlanır.

Kalem Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu sureyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kitabet ve belagatle rızıklanmaya, akla, ilme ve güzel ahlaka işârettir.

Kamer Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Kamer süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kıyamet günü yüzünün ayın on dördü gibi parlayacağına işârettir.

İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Kamer Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kişiden dinlediğini görmesi; o kimsenin bir iftira sebebiyle tutuklanacağına, fakat kısa süre sonra kurtulacağına, Allah'ın o kimseden düşman serlerini defedeceğine, kıyamet gününde yüzü ak ve ay gibi parlak olarak huzura geleceğine, akraba ve dostlarından zarar göreceğine, dünyada birtakım zorluklar çekeceğine, fakat rahmetle anılacağına yorumlanır.

Karia Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Karia süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya işârettir.

Rüyânızda Kâria Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; kıyamet gününde sevabınızın tartıda ağır geleceğine, akıbetinizin hayır olacağına, toplum içinde n bir kişi durumuna geleceğinize, dini yönünüzün çok kuvvetli olduğuna ve Allah katında sevildiğinize delalet eder.

Kasas Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Kasas Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüyâ sahibinin Allah tarafından bir yerde imtihan edilmesine, helal mal, ilim ve idrakle rızıklanmaya işârettir.

Rüyânızda Kasas Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin kırda ya da bir sahrada kazaya uğrayacağınıza, fakat bunu hafif bir şekilde atlatacağınıza, elinize hiç beklemediğiniz bir yerden para geçeceğine, rızkınızın bol ve bereketli olacağına delalet eder.

Kehf Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Kehf süresini okuduğunu görmek, uzun ömre, güzel hale, bol rızka işârettir.

Kevser Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Kevser süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginliğe ve her iki dünyada da çok hayra nail olmaya işârettir.

Kureyş Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Kureyş süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; halkın arasını ıslah etmeye, kolay nzka, muhtaçları gözetip yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere sahip olmaya işârettir.

Kıyâme Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Kıyâme Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; iyilik ve hayır sahibi olmaya, fakir ve fukaraya bol yemek yedirmeye, yemin etmekten kaçınmaya işârettir.

Leyl Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Leyi Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin hiçbir zaman malının zekâtını tam olarak vermediğine, bir başkasına yardımda bulunur ise de hayır göremeyeceğine, zarara uğrayacağına, rızkını kazanmakta birtakım güçlüklerle karşılaşacağına, ancak gece-gündüz kendisini ibâdete vererek neticede şehit olarak öleceğine işâret eder.

Lokman Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Lokman Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin sözlerinden ve nasihatlerinden halkın büyük ölçüde fayda göreceğine, Allah'ın o kimseyi ilim, hikmet ve fazilet sahibi yapacağına ve o kimsenin ömrünün de uzun olacağına yorumlanır.

Mâide Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Mâide Sûresi'ni ya da ondan bir parçasını okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye işârettir. Bazen de rüyâda bu süreyi okumak; güzel itikat, ibadet ve huşu sahibi olmaya işârettir.

Rüyâda Mâide Sûresi'nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Rüyânızda Mâide Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan bir başkasından dinlediğinizi görmeniz; milletiniz arasında sevginiz ve saygınlığınız olduğuna işâret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: O kimsenin çok mala ve berekete nail olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin dinin yönünün kuvvetli olduğuna ve muradına ereceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kimsenin duasının kabul edildiğine, kısmeti açık ve ömrünün uzun olduğuna işâretle tabir olunmaktadır.

Maun Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Maun süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; komşusu, arkadaşı ve herkesi faydalı ve razı kılmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Mâûn Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin namazı terk ettiğine, inancının zayıf olduğuna, dini ifşâd eden kişilerle düşüp kalktığına, iyilik ve hayır yapmaktan daima uzak olduğuna işâret eder.

Me'âric Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Me'âric Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmesi, ömrünün sonunda takva sahibi olmaya, çok oruca, her işinde galibiyete işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Me'âric Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah rızası için hayır işleyeceğine, fakirlere ve düşkünlere yardımda bulunacağına, ölüm korkusundan emin olacağına ve ömrü huzur içinde geçip çok oruç tutacağına delalet eder.

Meryem Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Meryem süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, salihleri sevmeye, kuvvete ve mala işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Meryem Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kışının eğer sıkıntıda ise bu sıkıntısından kurtulacağına, dolayısıyla feraha çıkacağına, eğer hasta ise; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve kıyamet gününde Allah'ın azabından da kurtulacağına işâretle tabir olunur.

Müddessir Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Müddessir süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okuduğunu görmek, çok oruç tutmaya, sırra, sabır ehli olmaya, iyilikle emretmeye ve kötülükten nehyetmeye işârettir.

Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Müddessir Sûresi'ni okuması ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin iyi işlerle uğraşacağına ve herhangi bir kimseye de fenalığı dokunmayacağına, sözünün güzel ve kendisinin ahlâklı olacağına işâretle tabir olunur.

Mülk Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Mülk (Tebâreke) Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; ö kimsemi Allah'ın izniyle kabir azabından kurtulacağına, sonunun iyi olacağına, can verirken azap çekmeyeceğine, hayır ve berekete kavuşacağınıza halk içinde itibarının bulunacağına ve âhirette günahlarının bağışlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyâsında Müminûn Sûresi'ni baştan sona kadar okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin müminler arasında büyük bir mevkisinin bulunduğuna, öldüğü zaman Allah'ın lutfuna mazhar olacağına ve kıyamet gününde müminlerle beraber haşrolacağına yorumlanır.

Mümtehine Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Mümtehine Sûresi'ni baştan sona kadar okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin aşk ve sevgiye kapılarak ölüme kadar sürükleneceğine, son günlerinde günahlarından tövbe edeceğine ve doğru yolu seçeceğine, Allah tarafından imtihan edilerek günahlarının affedileceğine ve neticede her türlü kötülüklerden kurtulacağına işâretle tabir olunur.

Münâfikûn Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Münâfikûn süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kendi itikadından olmayan kimselerle düşüp kalkmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Münâfikûn Sûresi'nin tamamını okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin münafıklara meyledeceğine, eğer dinine bağlı birisi ise; münafıklarla çatışacağına, sonra yine dine karşı kayıtsız kalacağına, yoldan çıkacağına ve sonradan hak yolu bulup kendisini kandıranların elinden kurtulacağına yorumlanır.

Mürselât Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Mürselât Sûresi'ni ya da ondan bir ayeti okuduğunu görmek, korkudan emin olmaya, genişlik ve rahmetle rızıklanmaya, aile efradı hakkında cömert davranmaya işârettir.

İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Mürselât Sûresi'nin tamamını okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin yalan söylemeye tövbe edeceğine, batılı terk edeceğine, din yolunda giderek herkese kendisini sevdireceğine, bol rızka ve rahmete kavuşacağına ve âhirette bütün korkulardan emin olacağına işâret eder.

Müzzemmil Sûresi İle İlgili Rüyâlar

İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Müzzemmil Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin geceleri namaz kılmayı sevdiğine, zikirle meşgul olduğuna, Kurân'ı çok okuduğuna ve darlığa düşse de sonunda bu sıkıntıdan da kurtulacağına dalaletle tabir olunmaktadır.

Nahl Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Nahl Sûresi'nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında bu sureyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin helal rızık ile rızıklanacağına ve Müslümanlar tarafında da çok sevileceğine delalet eder. Hz. Ömer’in (r. A.) yorumuna göre: O kimsenin mal ve rızkı Allah tarafından saklı tutulur. O kimsenin dünyada sıkıntı yüzü görmeyeceğine, âfet ve musibetlerden emin olacağına, halinin güzel ve vücudunun sıhhatli olacağına işâret eder. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre: Rüyâsında bu sûreyi okuyan kimsenin âlim olacağına, hasta ise şifa bulacağına ve helal rızka kavuşacağına yorumlanır.

Nâs Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Nâs Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, rüyâ sahibinin arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine, düşmana galibiyete, şeytanın kötülüklerinden emin olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Nâs Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; Allah'ın o kimseyi hasetlerin ve kötülerin şerrinden koruyacağına, o kimsenin halkın ve halkın da onun şerrinden emin olacaklarına ve işlerinin de yolunda gidip düş ananlarına galip geleceğine yorumlanır.

Nasr Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir devlet başkanının rüyâsında Nasr Sûresi'ni tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin bir çok fetihler yapacağına, eğer rüyâ sahibi devlet başkanı değilse; vefat edeceğine işâret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyâsında Nasr Sûresi'ni okuduğunu gören kimsenin düşmanlarına galip geleceğine, kıyamet gününde şehitler ve Hz. Peygamber (as) ile beraber olacağına ya da o kimsenin sevdiği bir kişinin vefat edeceğine yorumlanır.

Nâzi'ât Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyasında Nâziât Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ölürken imanını muhafaza edemeyeceğinden korkulur. Bu kimsenin korkarak tövbe ve istiğfarda bulunması gerektiğine böyle bir rüyanın görülmesi delalet eder.

1. Bölüm2. Bölüm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Büşra , 03.10.2017, 03:33 (UTC):
rüyamda bana bi tek oku deniyordu önmde Kuran veya dua yoktu ne anlama gelir bu?

Yorumu gönderen: Ayse, 27.03.2017, 06:19 (UTC):
Rüyamda euzu besmele ile Yusuf suresi 80 inci ayeti okudum çok güzel bir sesle ailemde dinledi
Acaba yorumu nedir çok rica ediyorum beni bilgilendirin...yatarken bir dua etmiştim acaba o durma karşılık bir mesaj mıdır bu ayet

Yorumu gönderen: Feride, 26.03.2017, 02:28 (UTC):
Ruyamda kurani kerimden ayetler olan kagidi yaktim ne demek bu

Yorumu gönderen: cansu, 09.07.2015, 08:33 (UTC):
Başka dillerde kuran okuyabildiğini görmekBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56284572 ziyaretçi (143401264 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)