Kuran-i Kerim'le Ilgili Görülen Rüyalar (2. Bölüm)
 

Kurân-ı Kerîm'le İlgili Görülen Rüyâlar

2. Bölüm

Nebe Sûresi İle İlgili Rüyâlar

İmamı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Nebe Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimse Allah'ın insanlara verdiği nimetleri ve yaratılmışları düşünerek şükredeceğine, iyi işler yapacağına, değerinin büyük ve sözünün geçerli olacağına ve halkın övgüsünü kazanacağına işâret eder.

Necm Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cenk edecek ve o kutlu yolda ölecek bir evlada sahip olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Necm Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına karşı üstün geleceğine ve onları kahredeceğine, Allah'ın kendisine sâlih bir evlâd vereceğine ve gurbette bir yakını varsa sılaya döneceğine delaletle tabir olunur.

Neml Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Câfer-î Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Nemi Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin malının, mülkünün ve parasının artacağına, sözünün dinlenir ve kendisinin sevilen bir kimse olduğuna, halk arasında itibar gördüğüne işâret eder. İbn-î Kesîr'n yorumuna göre: Bu rüyâ sahibinin ilim öğrenmeye çok meraklı olduğuna, Allah'ın bu kimsenin ilme olan isteğini bildiğinden dolayı her zaman için ilim kapısını o kimse için açık bulundurduğuna ve hayatının sonuna kadar bu yolda devam edeceğine delalet eder.

Nisa Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Nisa süresini ya da ondan bir parça okumak, rüyâ sahibinin ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir kadınla evlenmesine işârettir. Rüyâ sahibi talebe ise, ilminde mahir olmasına işârettir.

Rüyâda Nisa Sûresi’nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Nisa Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kişinin hiç beklemediği bir yerden bir mirasa konacağına ve akrabalarının da çoğalacağına işâret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kişinin idare edilmesi çok zor olan bir hanımla evleneceğine, eğer ilim öğrenmek isteyen birisi ise, çalışıp başarıya ulaşacağına yorumlanır. Hz. Ali 'nin yorumuna göre: O kimsenin güzel konuşan, insanlarla çok iyi anlaşan, onların söylediklerine inanan ve kendi fikirlerini de onlara kabul ettiren, mantık sahibi ve akıllı bir kimse olduğuna işâret eder. Bazı tabircilere göre: O kimsenin zengin hanımlarla evlenerek onların malından yer ve uzun bir ömürden sonra mirasını da o hanımlara bırakarak vefat edeceğine delalet eder.

Nuh Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Nuh süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşman üzerine galibiyete, ahlaksızlık ve kötülüğü iptal etmeye ve insafı meydana çıkarmaya işârettir.

Nur Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Nur süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye Allah için sevmeye ve Allah için düşmanlığa işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Nûr Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah'ın emirlerinden bir saniye bile ayrılmayacağına, hasta olacağına fakat çabuk şifa bulup iyileşeceğine, kalbinin nûr ile dolacağına, herkesin sevgisini ve itibarını kazanacağına yorumlanır

Râd Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Râd Sûresi'nin okunduğunun görülmesi; değişik şekillerde yorumlanır. Ebû Bekir (ra)'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Râd Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin vefatının yaklaştığına işâret eder. İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Râd Sûresi'ni okuduğunu görmesi; eğer ehil ise o kimsenin ilim tahsilinde ve Kurban okumada birinci olacağına, eğer ehil değilse kendisini ibâdete vereceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Râd Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin korkudan emin olacağına, Allah tarafından muhafaza edileceğine ve müminlere karşı verdiği sözde duracağına yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Râd Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve iman ile dünyadan âhirete intikâl edeceğine işâret eder.

Rahmân Sûresi İle İlgili Rüyâlar

İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Rahmân Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin yalan söylemekten korktuğuna, sözüne sadık olduğuna, doğru yolu seçip ve o yolda yürüdüğüne, Kurân-ı Kerîm'i ezberleyeceğine ve herkese iyilik yapma niyetinde olduğuna işâret eder.

Rûm Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Rûm Sûresi'ni ya da ondan bir ayeti okuduğunu görmek, mal ve ilme nâiliyete, kazanca, düşman üzerine galibiyete işârettir.

İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Rûm Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kişiden dinlediğini görmesi; o kimsenin arzusunun hemen yerine geleceğine ve düşmanlarına da üstünlük sağlayacağına delalet eder.

Sâd Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Sâd Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüyâ sahibinin çok mala sahip olmasına ve mesleğinde mahir olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Sâd Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin suçlarından dolayı Allah'a tövbe ve istiğfar edeceğine, toplumun güvenini kazanacağına işâret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin mal ve mülkünün artacağına ve bütün işlerinde başarılı olacağına delalet eder.

Saf Sûresi İle İlgili Rüyâlar

İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Saf Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin savaşa katılacağına ve şehit olarak öleceğine yorumlanır.

Rüyâda Saff süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, sebat ve murakabeye, Allah yolunda şehit olarak vefat etmeye işârettir.

Saffât Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Saffât Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hidayete kavuşacağına, topluma hizmet etmekten zevk alacağına, günah işlemekten sakınacağına, Allah'tan korkacağına, kendisine itaat eden bir çocuğunun olacağına ve şeytanın şerrinden kaçınacağına işâret eder.

Rüyâda Saffât süresini okuduğunu görmek, düzgün itikada ve itaatkar evlada işârettir.

Sebe Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Sebe süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, dünyada zühd üzere yaşamaya, silah taşımayı sevmeye, şecaatli ve atılgan olmaya işâretti.

İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Sebe Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin elinden kaçırdığı bir nimetin hiç beklemediği bir anda gerisin geriye eline döneceğine, dünyada yalnız ibadetle meşgul olacağına ve daima tenha yerlerde dolaşıp gezeceğine yorumlanır.

Secde Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Secde süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, dünyada zühd ve takva ile rızıklanmaya, Allah indinde kurtuluşa erenlerden olmaya, kalbin nifaktan selametine ve tevhide işârettir.

İbn-i Şîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Secde Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah nazarında değerli bir kul olduğuna, her zaman başını secdeden kaldırmadığına ve iki âlemde aziz olduğuna delalet eder.

Şems Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu Süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlada, ahiret ve dünyada emin olmaya işârettir.

İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâsında Şems Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin işlediği birtakım şeylere sonradan pişman olacağına ve bir daha işlememek için tövbe edeceğine ilim insanlarına sevgi ve saygısının büyük olacağına, kendisinin bilgili ve zeki bir kişi olduğuna, neye teşebbüs ederse başarı sağlayacağına ve ahlâkı güzel bir evladının dünyaya geleceğine işâret eder.

Şuara Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Şuara süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisini muhafaza etmeye işârettir.

Ebû Bekir (ra)'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Şuarâ Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin rızkını kazanmakta zorlanacağına ve her şeyi zahmet ve meşakkatle elde edeceğine delalet eder. Câfer-î Sâdık'ın yorumuna göre: Böyle bir rüyâ gören kimsenin kendisini kötü söz söylemekten sakınacağına, Allah'ın o kimseyi bu gibi kötülüklerden daima koruyacağına ve az da olsa helalinden rızık kazanacağına yorumlanır.

Taha Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Taha Sûresi'ni okuduğunu görmek, hayra işârettir. Rüyâda Taha Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, çok sevaba, düşman üzerine galip gelmeye, hesabın kolaylaşacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Tâhâ Sûresi'ni okuduğu nu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin birtakım hayırlı işler yapmakla tanınacağına, din yolunda iyiliklere devam edeceğine, düşmanlarına üstün geleceğine, eğer gurbette ise evine döneceğine delalet eder.

Tahrim Sûresi İle İlgili Rüyâlar

İbn-i Şîrîn'în yorumuna göre: Bir kişinin rüyâsında Tahrîm Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin kendi evi içinde geçimsiz birisi olduğuna ve her zaman kalp kırıcı sözler sarf ettiğine, hiç beklemediği bir yerden yardım göreceğine, hakkında söylenen bir sözü işiterek üzüleceğine ve sonra da yaptıklarından pişman olup tövbe edeceğine yorumlanır.

Talak Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, dost ve yaranı için üzüntüye düşmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Talak Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin bir ahbabından zarar görerek üzüleceğine ve bir borçtan dolayı da kadınlarla tartışacağına, eşiyle arasının açılacağına, bir çok kadınla evleneceğine, malında ve mülkünde hanımı yüzünden zarara uğrayacağına işâret eder.

Tarık Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Târik Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hayırlı bir evladının olacağına, evlatlarından hayır ve menfaat göreceğine ve ibâdetle meşgul olacağına delalet eder.

Tebbet Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Tebbet Sûresin ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; az çocukla rızıklanmaya ve uzun ömre işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Tebbet Sûresi'ni okuduğunu ya da dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah’a sığınarak günah işlemekten sakınması lazım geldiğine, kötü huylu bir hanımla evleneceğine ve malını Allah'ın rızasının hilafına harcayacağına delalet eder.

Teğâbun Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Teğâbun Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ölümün ve kıyametin şiddetinden emin olmaya işârettir.

Tekâsür Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Tekâsür süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok mal ile rızıklanmaya ve dünya için mal biriktirmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin dini itikadının gayet kuvvetli olduğuna, dini bir cemaati ziyaret ederek onlarla kaynaşacağına, eğer kendisine bir iftira edilirse buna aldırmayacağına, o kişinin dünya işlerinin düzenli olduğuna, rızkını biraz zorlanarak temin edeceğine, borca gireceğine ve âhireti sevip dünyayı unutacağına yorumlanır.

Tekvîr Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sefere ve ele geçecek rızka, huşu ve tövbeye işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin bu rüyâsı iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüyâ gören kimsenin bir hastalığa tutulacağına, kendisinin hayır sahibi birisi olması nedeniyle duyanların üzüleceğine, şifa bulup iyileştiğinde doğu tarafına bir yolculuk yapacağına, dini yönünün kuvvetli olmasından dolayı Allah'ın onu muhafaza edeceğine delalet eder.

Tevbe Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında bu sûreyi okuduğunu ve ya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin salih kişileri sevdiğine, bazı yorumculara göre o kimsenin tövbe etmeden ölmeyeceğin ve toplum içinde sevilen bir kişi olduğuna delaletle tabir olunur.

Tin Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Tin süresini ya da ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Resûlullah efendimizin ve salihlerin yolunda gitmeye, güzel ameller işlemeye işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin rızkının bol olacağına, yaptığı işlerin Allah nazarında geçerli sayılacağına, malının artarak halinin düzeleceğine, kısmetinin oldukça bol olacağına, uzun ömürlü olup dünya ve âhirette ne istekleri varsa hepsinin yerine geleceğine, güzel ve faydalı bilgiler öğreneceğine yorumlanır.

Yasin Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Yasin süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, temiz kalbe, sağlam imana, şüphe ve tehlikelerden uzak durmaya, çok sevap islemeye ve Kıyâmet Günü Allah'ın resulü ve onun Ehl-i beyti ile beraber bulunmaya işârettir.

Yasin Sûresi'ni rüyâsında okuyan ya da okunduğunu görüp dinleyen kimsenin sonu hayırlı olur. Iman ile hayatini tamamlar. Son nefesini imanla verir. Abdulgânî Nablûsî'ye göre; ömrü uzun, rızkı bol ve bereketli olur. Dünya ve ahirette bütün dilekleri kabul edilir. Halka iyilik eder. Onun için bütün dua kapılan açıktır. Bir başka rivayete göre de: Rüyâda Yasin Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, temiz kalbe, sağlam imana, şüphe ve tehlikelerden uzak durmaya, çok sevap islemeye ve Kıyâmet günü Allah'ın Resûlü ve onun Ehl-i beyti ile beraber bulunmaya işârettir.

Yunus Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Yunus süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek; ilim ve güzel itikada, hilekarın hilesinden emin olmaya ve sihirbazın büyüsünü bozmaya işârettir.

Yusuf Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Yusuf süresini ya da andan bir parçayı okuduğunu görmek, akrabalarından düşmanı çok olmaya işâret ettiği gibi, fakirlikten zenginliğe, zilletten İzzete, sıkıntıdan feraha ermeye de işârettir.

Zâriyât Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Zâriyât Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, yeryüzündeki bitkilerden rızıklanmaya, yakınları ve komşularıyla iyi geçinmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında Zâriyât Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah tarafından da doğru yola yönlendirildiğine delalet eder. O kimsenin zor olan işlerinin kolaylaşacağına, eğer bekâr ise evleneceğine, eğer çiftçi ise bol ürün alacağına işâret eder.

Zilzâl Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda Zilzâl süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rızka ve mala sahip olmaya işârettir.

Zuhruf Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Rüyâda bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek kıyamet günü korkudan emin olmaya, ahiret hayatının selamette olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyâsında bu sûreyi okuduğu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin kısmeti kapalı ve rızkının da az olduğuna, doğru söz söylediğine, çok yararlı işer yaptığına, halka fenalık yapmaktan sakındığına, Allah'tan korktuğuna, ömrünün sonuna kadar ibâdet etmekten ve doğruluktan ayrılmayacağına yorumlanır.

Zümer Sûresi İle İlgili Rüyâlar

Bir kimsenin rüyâsında Zümer Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin kitap meraklısı birisi olduğuna işâret eder. O kimsenin birçok kitap toplayacağına, o kitaplarda yazılı olan ilimleri okuyarak topluma faydalı olacağına ve kıyamet gününde iman edenlerin önünde bulunacağına yorumlanır.

1. Bölüm2. Bölüm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53649019 ziyaretçi (136616849 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler