Müminin ve Kafirin Kabirleri
 
ölüm, kabir, mezar

Müminin ve Kafirin Kabirleri

Yine Ebû Hüreyre'nin (ra) rivayet ettiği diğer bir hadiste Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Mümin kabrinde yemyeşil geniş bir bahçe içindedir. Kabri ona yetmiş zira (otuz beş metre) genişletilir ve ayın on dördü gibi apaydınlık olur. Peki, “Onun için dar bir hayat vardır” âyetinin kime indiğini biliyor musunuz? Sahabeler:

Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler. Resûlullah (sav):

Bu kâfirlerin kabirdeki azaplarını ifade etmek için inmiştir. Kabirlerinde onlara doksan dokuz tane yılan musallat edilir. Her bir yılanın yedi başı vardır. Bunlar kıyamete değin onu ısırır, koparır ve zehirlerler (kıyamete kadar ruhu acı ve ıstırap içinde olur). [1]

Yılanların sayısının bu denli fazla olması insanı şaşırtmasın, zira bu akrep ve yılanların sayısı, kişide zuhur eden, kibir, riya, haset, aldatma, kin ve dinin hoş görmediği daha birçok kötü sıfatlar sayısıncadır Kötü sıfatların artmasıyla azabın çeşitleri de artar. Bu sıfatların belirli bir sayıları olmasına rağmen (devamlı suretle yapılmasından dolayı başka kerih sıfatları da doğurur ve) başka başka dallara, kollara ve bölümlere ayrılır. Bu kolların ve bölümlerin her biri kendi başlarına helâk edici olmaya kâfidir. Her bir kötü sıfat başlı başına ya bir akrep ya da bir yılan oluverir. Bunların içinde en fazla acı veren, yedi başlı yılanın sokmasıdır. En hafifi ise akrep sokmasıdır. Bu ikisi arasında ise normal yılanların verdiği ıstıraplar vardır.

Kalp gözleri açık, basiret ehli kimseler bu helâk eden vasıfları ve onların kollarını, Allah'ın kendilerine bahşettiği basiret nurlarıyla görebilirler. Şu kadar var ki onların gerçek hali ve derecesi ancak nübüvvet nuruyla bilinebilir.

Bu ve bu gibi haberlerin doğru olduğunu bildiren apaçık deliller olduğu gibi, onların bir de gizli yönleri vardır. Bu gizli kısımları basiret sahipleri arifler müşahede edebilirler.

Bu haberlerin hakikatlerini anlayamayan kimseler hemen inkâra kalkışmamalıdır. Zaten imanın en düşük derecesi, Allah ve Resûlü'nün bildirdiklerini tasdik edip hükümlerine teslim olmaktır. [kaynak belirtilmeli]

Kaynaklar ve Dipnotlar

[1] İbn Hıbbân, es-Sahîh, nr. 3122; Bezzâr, el-Bahrü'z-Zehhâr, nr. 2233; Heysemî, Mevâridu'z-Zem'ân, nr. 782; Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, nr. 6644; İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibü'l-Aliyye, nr. 4610.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687534 ziyaretçi (144483441 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)