Masonlugun Dereceleri ve Anlamlari
 
anlamları, dereceleri, masonluğun, ve

Masonluğun Dereceleri ve Anlamları

Kategori: Gizli Cemiyetler

Geleneksel dünya düzenli Masonluğu Büyük Locaları, Çırak, Kalfa ve Üstat olmak üzere Masonluğun üç remzi derecesinde çalışırlar. Üstat derecesi, Masonluğun en üst derecesi olarak kabul görür ve Localar da Üstat derecesinin üzerinde herhangi bir derece ne konuşulur ne de bulunur.

Genel olarak 33 dereceli bir sistemin çeşitli tarikat ve cemiyetlere bağlı kimseleri aynı localarda çalıştırmak amacı ile Elias Ashmole'nin düşündüğü kabul edilir. Ashmole, bu sistem içinde, insan düşüncesinin çeşitli dereceleriyle ilgili bilgileri bir gelişim içinde anlatmak, uygulamak amacını gütmüştür. Fakat 33 dereceli sistemi Ashmole'den önce Fransız Masonlarının düşündüğü ve Dante'nin, düşüncelerinden yararlanarak hazırladığı da Jean Palou gibi bazı masonluk tarihini inceleyenler tarafından ileri sürülmektedir. Derecenin bulucusu kim olursa olsun, gerçek olan bugün için 33 derecenin geniş ölçüde kabul edilmiş olması ve belirli görüşleri ve öğretilere işaret etmesidir. Yalnız Ashmole'nin önerdiği 33 derecenin gruplandırılması ile şimdiki gruplandırma arasında fark vardır. Ashmole, 33 dereceyi dört gruba ayırmıştır. Birinci grup 1-3.dereceleri içerir. Operatif Masonluğun çırak-kalfa-usta derecelerine gelmektedir, ikinci grup, 15 dereceli olacaktır ve geçmişe ait bütün ananeler parça parça açıklanacaktır. Esası Rose-Croixlardan alınmıştır. 3. grup 13 derecelidir ve Templiyer Şövalyelerinin geleneklerini yansıtmaktadır. Sonuncusu dördüncü grup, Simyagerlerden alınmıştır ve bütün derecelerin sentezini belirtmektedir. Ashmole'nin bu ayrımına karşılık, şimdiki 33 derece 7 kısma ayrılmaktadır.

Türkiye'deki Mason Localarının da kabul ettiği İskoç Ritüeli'ne göre masonluk 33 derece üzerine düzenlenmiş bulunmaktadır. Her derece belirli bir öğretinin temelini oluşturmaktadır ve kendine özgü sembolleri, kutsal kelimeleri, ritüeli ve ikaf töreni vardır.

Masonlukta 33 derece her zaman kabul edilmiş değildir. Eski Operatif masonlar, yalnız çıraklık ve kalfalık arkadaşlık sınıflarını kabul etmişlerdir. Ustalık ise bir derece olmayıp, yalnızca bir yöneticiliktir. Bu yöneticilik, likayat ve ehliyet esaslarına dayanmıştır. Masonluğun fikri çalışmalar durumunu almasından, Londra Büyük Mahfilinin kuruluşundan sonra da, iki derece kabul edilmiştir. Buna karşılık Ramsay'ın reformcu davranışları ve mükemmel üstatlar mahfili kurmak isteği, dördüncü dereceyi ortaya çıkartmıştır. Bu arada, masonluğun yalnız Hıristiyanlık etkisinde kalmadığını göstermek için, o çağda (XVII. yy.) var olan bütün dini ve fikri temayülleri masonluk içinde temsil ettirme endişesi, birdenbire dereceleri 91'e kadar çıkartmıştır. 1758 yılında, II.Frederick (1712-1786), 33'lüler Süprem Konseyi kurmayı ve İskoç ritinin muntazam bir dereceler sistemine kavuşmasını istedi. Sonunda, 1800 yılında, ilk defa bir 33'ler konseyi Charleston'da kuruldu. Bu konseyden yetki alan masonlar, 1804 yılında Fransa'da, 1805'te İtalya'da, 1813 yılında Kuzey Amerika'da, 1817'de Belçika'da, 1824'te de İrlanda'da, 1829'de İskoçya'da ve 1861'de Türkiye'de, 33'ler konseyi kurmuş ve 33 derece hemen hemen ortak bir derece sistemi olmuştur. Buna rağmen günümüzde, yalnız dört dereceyi uygulayan bazı Alman Ritleri vardır.

Farklı bir dernek hüviyeti altında ve farklı bir yerde toplantılarını gerçekleştiren, 3. derecesinin üzerindeki dereceler için rit adı verilen Masonik yollar ve öğretiler izlenir. Bu ritlere katılmak ya da katılmamak Üstat derecesine sahip Masonların kendi isteklerine kalmış bir seçimdir, zorunlu ya da yapılması gereken bir yükümlülük değildir. Bu derecelerin çalışmaları, Masonluğun ilk üç derecesinde verilen öğretilerin gizlerine ve sırlarına daha vakıf olabilmek için yapılan araştırmaların yanı sıra yüksek felsefi ve spiritüel çalışmaları da içinde barındırır.

Ülkemizde de takip edilen 33 dereceli İskoç Riti dünya üzerinde en fazla üyeye sahip olan ve bu yönüyle en fazla tercih edilen felsefi dereceler ritidir. Onu, özellikle ABD'de geniş bir kesimce benimsenen York Riti takip etmektedir.

Dünya üzerinde var olan çeşitli ritler içerisinde 99 dereceli Memfis-Misraim Riti gibi yoğun bir çalışma gerçekleştirenleri var olduğu gibi, tek dereceden oluşan bazı ritler de vardır.

Herhangi bir ritte, dördüncü derece ve yukarısına devam edebilmek için Büyük Loca'ya bağlı olarak çalışan düzenli bir Locada Üstat derecesine sahip olmuş olmanın yanı sıra, bu ana Loca ile ilişkilerinin herhangi bir dönemde düzensiz olmaması ve yükümlülüklerinin aksatılmadan yerine getirilmesi gerekir. Kendi Locasında düzensiz ilan edilen bir üyenin, yüksek derecelerdeki üyeliği de otomatik olarak düşer. Ayrıca bu localarda sadece erkekler ve akraba olmayanlar bulunmaktadır. [1]

En üstünde mason simgesi bulunan İnsan Hakları Beyannamesi Geleneksel dünya düzenli Masonluğu Büyük Locaları, Çırak, Kalfa ve Üstat olmak üzere Masonluğun üç remzi derecesinde çalışırlar. Üstat derecesi, Masonluğun en üst derecesi olarak kabul görür ve Localar da Üstat derecesinin üzerinde herhangi bir derece ne konuşulur ne de bulunur.

Farklı bir dernek hüviyeti altında ve farklı bir yerde toplantılarını gerçekleştiren, 3. derecesinin üzerindeki dereceler için rit adı verilen Masonik yollar ve öğretiler izlenir. Bu ritlere katılmak ya da katılmamak Üstat derecesine sahip Masonların kendi isteklerine kalmış bir seçimdir, zorunlu ya da yapılması gereken bir yükümlülük değildir. Bu derecelerin çalışmaları, Masonluğun ilk üç derecesinde verilen öğretilerin gizlerine ve sırlarına daha vakıf olabilmek için yapılan araştırmaların yanı sıra yüksek felsefi ve spiritüel çalışmaları da içinde barındırır.

Ülkemizde de takip edilen 33 dereceli İskoç Riti dünya üzerinde en fazla üyeye sahip olan ve bu yönüyle en fazla tercih edilen felsefi dereceler ritidir. Onu, özellikle ABD'de geniş bir kesimce benimsenen York Riti takip etmektedir.

Dünya üzerinde var olan çeşitli ritler içerisinde 99 dereceli Memfis-Misraim Riti gibi yoğun bir çalışma gerçekleştirenleri var olduğu gibi, tek dereceden oluşan bazı ritler de vardır.

Herhangi bir ritte, dördüncü derece ve yukarısına devam edebilmek için Büyük Loca'ya bağlı olarak çalışan düzenli bir Locada Üstat derecesine sahip olmuş olmanın yanı sıra, bu ana Loca ile ilişkilerinin herhangi bir dönemde düzensiz olmaması ve yükümlülüklerinin aksatılmadan yerine getirilmesi gerekir. Kendi Locasında düzensiz ilan edilen bir üyenin, yüksek derecelerdeki üyeliği de otomatik olarak düşer. [2]

Masonluktaki Dereceler

1. Derece: Çırak.
2. Derece: Kalfa.
3. Derece: Usta.
4. Derece: Ketum Üstat.
5. Derece: Mükemmel Üstat.
6. Derece: Sır Kâtibi.
7. Derece: Nazır

8. Derece: Bina Emîri

9. Derece: Dokuzlar'ın Seçilmiş Üstâdı

10. Derece: Onbeşler'in Seçilmiş Üstâdı

11. Derece: Yüce Seçilmiş Şövalye

12. Derece: Üstat Mimar

13. Derece: Solomon Krallığının Şövalyesi

14. Derece: Yüce üstâd (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)

15. Derece: Doğu Şövalyesi (Kılıç Şövalyesi)

16. Derece: Kudüs Prensi

17. Derece: Doğu ve Batı Şövalyesi

18. Derece: Salipverdi şövalyesi (Güllü Haç Şövalyesi)

19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)

20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstâdı

21. Derece: Prusya Şövalyesi

22. Derece: Lübnan Prensi (Kral Baltası)

23. Derece: Sır Sandığı Başkanı

24. Derece: Sır Sandığı Prensi

25. Derece: Tunç Yılan şövalyesi

26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)

27. Derece: Kudüs Tapınağı'nın Hakim Amiri

28. Derece: Güneş Şövalyesi

29. Derece: Saint Ande Büyük İskoçyalısı

30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş şövalyesi

31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan

32. Derece: Kutsal Sir Yüce Prensi

33. Derece: Hâkim Büyük Genel Müfettiş [3]

Mason Degrees

Masonluk Derecelerinde Açılan Sırlar

Masonluk, dünyanın dört bir yanında farklı uygulanır. Dereceleri dâhi farklıdır. Kimisi Katolikliğe, kimisi Protestanlığa, Kimisi ise Yahudiliğe daha yakındır. Fakat hepsi de Yahudi Kabala inancından, Hermetizm'den, Putperestlikten ve Karmatîlik, Haşhaşîlik gibi "kült" Mezheplerden etkilenmişlerdir.

Türkiye'deki Mason Grupları 33 Dereceli İskoç Riti Uygular. Bunun 1-3. dereceleri "çırak", "kalfa", "usta" diye bilinen kısmıdır. Temel kurallar ve idealler öğretilir. "Operatif Masonluk" diye bilinir.

Daha üst derecelere "Felsefî Masonluk" denir. Bunun da 4-14. derecelerinde meşhûr Hiram (usta) felsefesi işlenir. Daha çok Yahudi inançları hâkimdir. Bu devre, "tekemmül" seviyesi olarak bilinir.

15-18. dereceler, bir ara mertebedir. Daha genel bilgiler verilir. Bu dereceler, "şapitr" diye adlandırılır.

18-30. derecelerde ise "üst felsefe" işlenir. Bu devrede sâlik, bütün dinî inançlarından arındırılmaya çalışılır. Bu dereceler, "aropaj" seviyesidir.

31-33. dereceler, öyle her babayiğidin ulaşabildiği mertebeler değildir. İdârî mertebelerdir. Girebilenler, çeşitli kurullarda, yönetim kademelerinde görev alırlar. Buradakiler, artık gerçek (!) "üstât" kabul edilir. [3]

Masonluk Derecelerinde Kalma Süreleri ve Terfî Mekanizması

Masonluk Derecelerinde Kalma Süreleri ve Terfî Mekanizması

Masonluğa “tekris edilerek” alınan bir kimse, “Remzî” ve “felsefî” dereceler içinde yükselerek masonluğun en üst seviyesine (33. derece ve “ötesi.”) çıkabilir.

Bahsettiğimiz gibi, yükseliş, ancak bu iki şekil içinde safha safha gerçekleşebilir.

Bunlardan ilkinde (remzi dereceler) yükselme, derece grupları içinde, ikincisindeyse (felsefî dereceler) grup yükselmesi şeklinde gerçekleşir.

"Çırak” olarak masonluğu alınan birisi, sırasıyla “Kalfa”lığa ve sonra da “Usta-Üstad”lığa yükselir ki, buna Operatif-Amelî masonluktan kalma tabirle, “Nafak artırımı” ismi verilir.

Remzî derecelerden felsefî derecelerin 4.'e geçebilmek için, (Tekemmül-gelişim Localarına girebilmek için) adayın en az iki yıldan beri “Usta-Üstad” ve “Mavi Loca”nın faal bir azası olması gerekmektedir.

18. dereceden 19. dereceye; yani "Gül-Haç Şövalyeliğinden “Yüce İskoçyalı” derecesine yükselişte Mason olan kişi, grup değiştirmiş olur.

Bir dereceden bir başka dereceye geçebilmek için belli bir süreyi geçirme ve Locasının toplantılarına (ki, en az yarısıdır) katılmış olmak en lüzumlu şarttır.

Derece yükseltmeleri, o dereceyi ilgilendiren felsefî meseleyi temsîlen ve "İkâf” ismi verilen bir tören-ritüel/ayin ile yapılır.

"Türkiye Büyük Locası Tüzüğü”nün 102-109. maddelerine göre; “Çırak”lık mevzusunda masonik bilgileri eksiksiz edinmiş ve “Tekris”inden bir-1 sene geçmiş ve Locası’na devamlı gitmiş ve en az on-10 celsesinde hazır bulunmuş Çırak Birader’in “nafakası arttırılır”, “Kalfa”lığa çıkarılır.

2. Dereceye yükseliş: “Kalfa” olmuş Birader, kendi derecesinin bilgilerini öğrenmiş, Çırak’lığından başlayarak on-10 Çırak içtimaiyle, başka Localar dahil en az üç-3 Kalfa toplantısına katılmış ve “Hazine”ye borçsuz ve en az bir-1 senelik bekleme müddetini doldurmuşsa, “Usta-Üstad” derecesine yükseltilir.

Bu "Tüzük'e göre; "Çırak”lıkta en az 1 yıl, “Kalfa” derecesinde, yine en az 1 yıl ve 3. Derece yani “Usta-Üstad”lıkta da en az iki-2 sene geçmeden yükselmek mümkün değildir.

Bir masonun derece yükseltilmesi, "envârın mütalaası ve Üstad-ı Muhterem’in teklifi” ile olabilir ki, “envar”dan kasıt, (bu 2. dereceye yükselmek içindir.) Loca’daki diğer Biraderlerin, yükseltilecek mason için serdedeceği fikirlerdir.

Müspet karar çıkarsa, mason, kesin karar verilmesi için “İkinci derece hücresi”ne “itilir.”

"Kalfa'lıktan “Üstad”lığa yükseliş de böyle olmakla beraber, kararda Çıraklar bulunamaz.

Karar müsbet çıkarsa, bu sefer de “Orta hücre”ye “itilenir”. Mütaalar görüşülürken, “Kalfa”, Loca’dan çıkarılır.

"Tüzük'e göre; Yüksek Şura-Suprem Konsey tarafından tanınmış bir Rit’e mensup her “Usta-Üstad”, mason. 4. dereceye yükseltilebilir.

1. dereceden 33. dereceye yükselmek için 7-yedi sene gerekmekte olduğu zannedilmektedir.

Bu rakam, kesin değildir elbette; ama aşağı yukarı bu kadar sene içinde 33. dereceye yükselme gerçekleştirilir.

Bunun yanında; “Tüzük”e göre, istenilen şartları havi bir “Çırak”, lüzûmu halinde Loca kararıyla bekleme süreleri kısaltılarak iki (veya daha fazla) derece birden yükseltilebilir.

Masonlara göre bu istisna, "yurtdışına gidecek ya da bir yıldan fazla orada kalacak olanlar” için geçerli ise de, çok tesirli birinin, “tekris” işleminden sonra, bu bekleme sürelerine takılmadan çok daha yüksek derecelere çıktığı bilinmektedir.

Masonik kurallar, "Tüzük'te yazıldığı gibi olabilir belki; ama “şartlar”, bambaşka neticeleri tahakkuk ettirebilir.

Tıpkı, Türkiye Masonlarının, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 ve 28 Derecelerdeki “Sırları” bilemeyip. öğretemedikleri gibi, inandıkları Masonluğun DAHA ÜST TEŞEKKÜL VE ÜSTATLARI, “bizim”(!) masonlara da bunlardaki “sırları” öğretmiyor, derece atlatıyor ve güyâ “Üstâd-ı âzâm” yapıyor olmaları gibi!.. [4]

Structure of the Degrees within Freemasonry

English

Structure of the Degrees within Freemasonry

Freemasonry provides opportunities for sincere, honest, forthright men who want to contribute to the improvement of Themselves and of their communities. Through our Masonic fraternalism, we reaffirm our dedication and unity to become involved citizens who have a strong desire to preserve the values that have continued and will continue, to make America great.

In the Northern Jurisdiction, U.S.A., Scottish Rite degree work is carried on within the; Lodge of Perfection, 4° - 14°;Council of Princes of Jerusalem, 15° - 16°; Chapter of Rose Croix, 17° - 18°, Consistory, 19° - 32° and 33° Sovereign Grand Inspector General

Symbolic Degrees

1 Entered Apprentice

2 Fellow Craft

3 Master Mason

Conferred in a Symbolic or "Blue" Lodge under the jurisdiction of a recognized Grand Lodge of Masons

Ineffable Degrees

4 Secret Master

5 Perfect Master

6 Intimate Secretary

7 Provost and Judge

8 Intendant of the Building

9 Master Elect of Nine

10 Elect of Fifteen

11 Sublime Master Elected

12 Grand Master Architect

13 Master of the Ninth Arch

14 Grand Elect Mason

Conferred in a "Lodge of Perfection"

Historical Degrees

15 Knight of the East, or Sword

16 Prince of Jerusalem

Conferred in a "Council of Princes of Jerusalem"

Philosophical Degrees

17 Knight of the East and West

18 Knight of the Rose Croix of H.R.D.M.

Conferred in a "Chapter of Rose Croix" Degrees

Traditional and Chivalric Degrees

19 Grand Pontiff

20 Master ad Vitam

21 Patriarch Noachite

22 Prince of Libanus

23 Chief of the Tabernacle

24 Prince of The Tabernacle

25 Knight of the Brazen Serpent

26 Prince of Mercy

27 Commander of the Temple

28 Knight of the Sun

29 Knight of St. Andrew

30 Grand Elect Knight Kadosh

31 Grand Inspector Inquisitor Commander

32 Sublime Prince of The Royal Secret

Conferred in a "Consistory" of the Royal Secret

Official Degree

33 Sovereign Grand Inspector General - This Degree is conferred by the Supreme Council upon Freemasons of the 32° in recognition of distinguished Masonic or Public service. It cannot be applied for, but is conferred by invitation only.

1° Entered Apprentice. This degree begins a mans journey into freemasonry and represents youth

2° Fellowcraft. This degree symbolizes man in adulthood and represents work

3° Master Mason. This degree represents man in old age and relates to wisdom

4° Secret Master. In this degree, the dignity of fidelity and integrity is demonstrated.

5° Perfect Maser. This degree teaches that unworthy ambitions are corruptive and destructive to the man who forgets his duty to family, country and God

6° Intimate Secretary. This degree shows that a man who is trustworthy can survive false accusations

7° Provost and Judge. This degree teaches that Truth prevails, and Justice triumphs, tempered with mercy and forgiveness

8° Intendant of the Building. This degree symbolizes that the personal goal of title and position can cause strife

9° Master Elect of Nine. This degree teaches that Truth often emerges from the clash of opinions, and to look at life and duty and God through the minds of others who do not share the same religious faith

10° Master Elect of Fifteen. This degree uses the symbolism of Solomon's life and that his pride prevented him from asking for forgiveness

11° Sublime Master Elected. This degree emphasizes virtue of good citizenship and that a man should ever be loyal, brave and courageous in the conviction that right will eventually prevail

12° Grand Master Architect. This degree teaches that the quality of Mercy through a spirit of compassion and a tenderness of heart will enable one to overlook injuries, or to treat the offender better than they deserve

13° Master of the Ninth Arch. This degree portrays the history and legend of Enoch and prepares the candidate for the 14 degree

14° Grand Elect Mason. This degree describes the constant endeavor of perfection of character

15° Knight of the East or Sword. This degree shows the important lesson by the example of Zerubbabel, of loyalty to conviction, fidelity to duty, and devotion to Truth

16° Prince of Jerusalem. This degree is a drama of the rewards found in the lessons of the 15 degree

17° Knight of the East and West. This degree teaches that one should learn from, and avoid repeating, the errors of the past

18° Knight of the Rose Croix of H.R.D.M. In this degree, the principles of tolerance are affirmed and grants to each man the right to answer, in his own way, his convictions

19° Grand Pontiff. This degree proclaims the spiritual unity of all who believe in God and cherish the hope of immortality, no matter what religious leader they follow or what creed they profess. It is concerned primarily with the perennial conflict between light and darkness, good and evil, God and Satan.

20° Master ad Vitam. This degree is a drama of the American spirit confronting the challenge of disloyalty and treason. Masonic principles and leadership are subjected to a crucial test. The degree demonstrates the Masonic condemnation of all who conspire against the security of the nation and the happiness of our people.

21° Patriarch Noachite. This degree teaches that Freemasonry is not a shield for evil doing and that justice is one of the chief supports of our fraternity.

22° Prince of Libanus. In this degree, the dignity of labor is demonstrated. It is no curse, but a privilege, for man to be allowed to earn his sustenance by work. Idleness, not labor, is disgraceful.

23° Chief of the Tabernacle. This degree teaches that those with faith in God and love for their fellow man will make great sacrifices to help others.

24° Prince of the Tabernacle. This degree teaches that a mutual belief in a Supreme Power should bind all men together in a world-wide brotherhood.

25° Knight of the Brazen Serpent. This degree teaches that there are desert stretches in every individual life in the history of every nation, with a resultant breakdown of discipline and loss of faith. This degree is a clarion call to faith-in ourselves, in each other, and in God.

26° Prince of Mercy. This degree teaches the quality of mercy; that it is a spirit of compassion and a tenderness of heart which dispose us to overlook injuries and to treat an offender better than he deserves.

27° Commander of the Temple. This degree teaches that Scottish Rite Freemasonry believes in the concept of a free church in a free state, each supreme in its own sphere, neither seeking to dominate the other, but cooperating for the common good.

28° Knight of the Sun. This degree using the symbolism of the tools and implements of architecture teaches that by building high moral character among its adherents, Freemasonry may advance man's determined quest for the achievement of unity and good will throughout the world.

29° Knight of St. Andrew. This degree emphasizes the Masonic teachings of equality and toleration. We are reminded that no one man, no one Church, no one religion, has a monopoly of truth; that while we must be true and faithful to our own convictions, we must respect the opinions of others.

30° Grand Elect Knight Kadosh. This degree sets forth the tests and ceremonies that symbolize the experiences we must undergo in the building of excellence in character.

31° Grand Inspector Inquisitor Commander. This degree teaches that we should give every man the benefit of innocence and purity of intentions. He who would judge others must first judge himself.

32° Sublime Prince of the Royal Secret. This degree describes the victory of the spiritual over the human in man and the conquest of appetites and passions by moral sense and reason. The exemplar represents every Freemason eager to serve humanity but caught between self-interest and the call of duty. Duty often requires sacrifice, sometimes the supreme sacrifice. [5]

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Masonluk
[2] www.ogretmenforum.net/masonluk_ve_dereceleri-t20030.0.html
[3] www.payidar.net/konusuz-konular/47527-masonluk-dereceleri-ve-anlamlari.html
[4] Süleyman YILDIZOĞLU, "MASONLUK DERECELERİNDE KALMA SÜRELERİ ve TERFÎ MEKANİZMASI", Doğu Strateji ve Tahlil Merkezi, Masonluk ve Gizli/Okült Teşkilatlar Masası. (cihanhakimiyeti.blogcu.com/masonluk-dereceler-ve-yukselme_2688646.html)
[5] www.100megsfree2.com/jjscherr/scherr/Freemasonrydegrees.htm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: vusal, 09.12.2010, 19:48 (UTC):
ne zamansa mason olmaq isterdim.masonlarla bir cox fikirlerim eynidir.....Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076124 ziyaretçi (142859484 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)