Masonluk Tek Göz Kültü ve Illuminati
 
göz, illuminati, kültü, masonluk, tek ve Tek Göz, Horus'un Gözü, Deccâl'in Simgesi
Resmin kaynağı, Phoenix mason müzesi.

Masonluk, Tek Göz Kültü ve İlluminati

"Mason'un anlamı, "duvarcı'dır. Masonluk, Süleyman Mâbedi'nde çalıştığı iddia edilen duvarcı ustası Hiram Usta'yı kendisine örnek alır.

Üstteki resimdeki "kurukafa'ya dikkat edin. George Walker Bush, masonların Skulls and Bones Society (Kuru kafa ve Kemikler) Siyah Mason Locası'na üyedir. (SBS).

Işık, Light, lucifer, masonic
Resimde geçen "light"; yani ışık, Lucifer'in (sahte) ışığıdır.
Jakin, Boaz, sütun, jachin

Jakin - Boaz Sütunları

Tevrat'ın 1. Krallar, 7. bâb, 21. ayetinde geçen sütunlar da şöyle anlatılır:

"İki tunç direği yaptı ve direkleri mâbedin eyvanına dikti ve onun adını Jakin koydu ve sol direği dikti ve adını Boaz koydu." (Eski Ahit, 1.Krallar 7:21)

Bütün localarda bulunan iki sütun, Hiram'ın Süleyman Mabedi'nin giriş kapısına koyduğu sütunlardan başkası değildir.

Modern Kitab-ı Mukaddes çevirisi:

"Hiram, sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin, soldakine Boaz adını verdi." (1.Krallar 7:21)

Hümanizm Tapınağında Garip Ayinler

Masonlar, tüm dünyayı bir "tapınak" haline getirme amacındadır. Ama hayâl ettikleri bu tapınak, İlâhî bir dînin değil, hümanist bir dinin tapınağıdır. "İnsan" kavramının putlaştırıldığı, insanların İlâhî dinleri tamamen terk ettiği, materyalist ve evrimci felsefenin tek doğru sayıldığı bir dünya hayâlidir bu.

Masonik bir metinde masonluğun bu hedefi ve bu amaçla düzenlenen garip bir ayin şöyle ifade edilir:

"Bugünkü dinde, yavaş da olsa, şuûru tam manasıyla tatmîn edebilecek tek ve evrensel bir din teşekkül etmektedir. Bu evrensel dine paralel olarak, bir de dünya görüşü ölçüsünde ahlâk kurulacaktır. Böyle bir din, insanı kâinatla birleştirecektir. İşte bu Masonizm'dir. Bu dîn, gönülden gönüle kurulacaktır. Kurulan bu dînin mâbetleri, insanlık mâbetleri olacaktır. Bu tapınakta okunan ilâhîler, belki de bir insanın rûhundan fışkıran müzik eserlerinin en soylusu olan Bethowen'in 9. Senfonisi olacaktır.

Mithra Efsanesi'ndeki Boğa'nın eti ve kanı yerine, ekmek yiyerek ve kırmızı şarap içerek bu doğuşu kutluyoruz. Komünyonun manası olan inanç birliği yapıyoruz burada biz. Yeni bir yılda bu kutsal mücadelemizi şöyle vaftiz edip bitirmek istiyorum: Ekmekten bir parça daha yiyiniz, kardeşlerim, bu dinin misyonerleri olan sizler, ekmeği paylaşan aziz dostlar olsun. Ateş yiyerek bir daha şarabınızdan içiniz kardeşlerim, kan kardeşi olmak için." [1]

Siyon Yıldızı, Davud'un Yıldızı, 6 Köşeli Yıldız

Altı Köşeli Yıldız

Tarihe Mühr-ü Süleyman (Süleyman'ın Mührü) olarak geçen "Altı Köşeli Yıldız", Siyonizm'in simgesi olarak bilinir. Aynı sembol masonlarca da yüzyıllardır kullanılır. Masonlukta altı köşeli yıldız, locada görevlilerin dizilişini simgeler. (Altı köşeli Yıldız hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Davud Yıldızı Nedir, Ne Anlama Gelir?)

Yedi Kollu Şamdan

Üzerinde yan yana ve aynı düzeyde olmak üzere yedi mumluk bulunan şamdan, masonların simgelerinden biridir. Geleneksel olarak altından yapılan bir şamdandır. Yedi Kollu Şamdan, mason mabedindeki kutsal ateşi sembolize eder. Masonluk'taki önemi kendi kaynaklarında şöyle anlatılır: "Mâbet, sembolik olarak alevlerle aydınlatılmalıdır. Usta derecesinde, yedi kollu şamdan bulunması şarttır." Yedi kollu şamdan, aynı zamanda, 1948'de kurulan İsrail'in devlet amblemidir.

Masonluk, Mason, Gönye, Pergel

Gönye ve Pergel

Mason sembolleri içinde en çok bilineni ise, iç içe geçmiş bir gönye ve pergelden oluşan kompozisyondur. Masonlar, kendilerine sorulduğunda bu sembolün bilim, geometrik düzen, akılcılık gibi kavramları simgelediğini belirtirler. Oysaki gönye-pergelin bundan daha farklı bir anlamı vardır.

Bunu, tüm zamanların en büyük mason üstatlarından biri sayılan Albert Pike'nin "Morals and Dogma" (Ahlak ve Dogma) adlı kitabından öğrenmek mümkündür. Albert Pike, kitabının 839. sayfasında pergel ve gönye sembolü hakkında şöyle yazmaktadır:

"Bu, Aryanlardaki Brahman ve Maya inançlarında ya da Mısır'daki Osiris ve İsis efsanesinde olduğu gibi, kutsallığın ikili bir doğası olduğu düşüncesini sembolize eder. Örneğin Güneş erkek, Ay ise dişi bir doğaya sahiptir."

Bunun anlamı, masonların en ünlü sembolü olan gönye-pergelin, aslında yine Eski Mısır'dan ya da Hıristiyanlık öncesi Aryan inançlarından kaynaklanan pagan bir hurafenin işareti oluşudur. Albert Pike'nin alıntısında geçen Ay ve Güneş sembolleri de mason localarında yer alan önemli bir semboldür ve bunlar, Ay'a ve Güneş'e tapınan antik pagan toplumların batıl inançlarının bir ifadesinden başka bir şey değildir.

Herşeyi Gören Göz, Horus'un Gözü, piramit

Herşeyi Gören Göz ve Tamamlanmamış Piramit

Masonların en ünlü sembolleri arasında yer alan üçgen içinde göz (Horus'un Gözü) ve piramit, Eski Mısır'dan alınmadır. ABD Büyük Mührü'nde yer alan piramit, Firavun Keops adına yapılan büyük piramittir. Göz sembolü ise Eski Mısır gravürlerinde sıkça kullanılan bir rumuzdur.

Mason Localarındaki Eski Mısır Sembolleri

Eski Mısır ile masonlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önemli gerçeklerden biri de, masonluğun sembolleri'dir.
Semboller, masonlukta çok büyük önem taşır. Masonlar, felsefelerini, gerçek manalarını sadece kendi üyelerine açıkladıkları semboller aracılığıyla ifade ederler. 33 derecelik Masonik hiyerarşi içinde kademe kademe yükselen mason, her derecede Masonik semboller'in yeni anlamlarını öğrenir. Böylelikle Masonik felsefenin derinliklerine aşama aşama ulaşır.

Gözün Altındaki Piramit

Dünyadaki en ünlü Masonik sembol, büyük olasılıkla, 1 dolarlık Amerikan banknotunun üzerinde yer alan ABD mührüdür. Mühürde yarım bir piramit ve bu piramidin tepesine oturtulmuş bir "üçgen içinde göz" sembolü yer alır. "Üçgen içinde göz", mason localarının değişmez sembolüdür ve adeta masonluğun bir numaralı işareti durumundadır. Masonluk konusunu ele alan kaynakların büyük bölümü, bu gerçeğe vurgu yaparlar.

Üçgen içindeki gözün altındaki piramit nispeten daha az dikkat çekmiştir. Oysa bu piramit de son derece anlamlıdır ve masonluğun felsefesini tanımlamak bakımından oldukça açıklayıcıdır. ABD mührü hakkında bir doktora tezi hazırlayan Amerikalı akademisyen Robert Hieronimus'un bu konuda verdiği önemli bilgiler vardır. Hieronimus'un tezi "Amerikan Büyük Mührü'nün Arka Yüzünün Tarihsel Bir Analizi ve Hümanist Psikoloji ile İlişkisi" başlığını taşımaktadır. Tezde, mührü benimseyen ABD kurucularının mason olduklarına, bu nedenle hümanist felsefeyi benimsediklerine vurgu yapılmakta ve mühürde de bunu yansıttıkları bildirilmektedir. Bu hümanist mesajların Eski Mısır ile olan bağlantısı ise, mührün merkezindeki piramit tarafından simgelenmektedir. Piramit, Mısır'daki Firavun mezarlarının en büyüğü olan Keops Piramidi'nin bir tasvirinden ibarettir.[2]

Mason, George Washington
George Washington

ABD: KABALİSTİK TASARIMLI MASON CUMHURİYETİ!

Ancak bütün bu yapıyı anlayabilmek için ABD'nin kuruluşundaki Masonik etkiyi dikkate almak gerekir. Bu anlamda ABD, kuruluş temelleri itibarıyla aslında bir Mason Cumhuriyeti'dir. Gerçekten de ABD Anayasası ve kurumları, Masonlar tarafından şekillendirilmiştir. Şu paragraf, bu konuda ilginç bilgiler içermektedir:

"Amerikan Doları'nın üzerine Birleşik Devletler'in 'Büyük Mührü' basıldı. Bu, yanılgısız olarak tamamen 'Masonik'ti. 13 basamaklı, dört köşeli piramidin üstünde,üçgen içinde her şeyi gören "Ulu Göz", altında masonluğun çok eski düşlerinden biri olan 'Yeni Seküler Düzenin gelişimini bildiren grift yazı.

18 Eylül 1793'te Capitol'ün köşe taşı, resmen yerleştirildi. Maryland Büyük Locası merasimi yönetti ve George Washington'dan ÜSTAD-I MUHTEREM olarak görev yapması istendi. MARYLAND JÜRİSDİKSİYONU'na katılmış localar ile birlikte, George Washington'un VİRGİNİA'daki kendi locası, ALEXANDRİA'daki törende hazır bulundu. Bir topçu birliğini de içeren müthiş bir geçit töreni yapıldı. Arkasından bando, bandoyu takiben de George Washington, locaların tüm görevlileri ve üyeleri tam takım regalyalarını kuşanmış bir biçimde gelmekteydi.

Güneydoğu köşe taşının yerleştirildiği çukura vardığında; George Washington'a olayın anısını simgeleyen ve katılan tüm locaların isimlerini içeren gümüş bir plaket takdim edildi. Topçu birliği, top atışı yaptı. Daha sonra George Washi, ngton çukura inerek plaketi taşın üzerine yerleştirdi. Etrafına da Masonik Ayin'in standart simgesel donatısı olan mısır, şarap ve yağ kapları yerleştirildi. Katılanların tümü duaya katılarak Masonik şarkılara eşlik etti. Topçular, tekrar top atışı yaptı.

George Washington ve mahiyetindekiler, daha sonra köşe taşının doğusuna doğru hareket ettiler ve burada başkan; geleneksel üç basamaklı platformun üzerindeki kürsüde ayakta durarak söylevde bulundu. Söylevi, Masonik şarkılar takip etti ve topçular son atışı yaptılar.

George Washington'un merasim sırasında kullandığı "çekiç, gümüş mala, gönye, düzeç", bugün Kolombiya Federal İdare bölümündeki 5 numaralı Poatamac Locası'nda bulunmaktadır. Taktığı önlük ve eşarp ise kendi locası olan 22 numaralı Alexandria Locası'ndadır." [3]

Kaynaklar

[1] Mason Dergisi, Yıl: 29, Sayı. 40-41, 1981, s.105-107.
[2] "Derin Dünya Devleti" (Gizli Doktrinin Küresel Efendileri), Timaş Yayınları, İstanbul 2003, s.159.
[3] Micheal Baigent - Richard Leigh, "Mabet Ve Loca", Emre Yayınları, İstanbul 2000, s. 285.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Vilayet , 25.10.2016, 21:38 (UTC):
Hayaller dolar gerçekler dünyanın gozü

Yorumu gönderen: Ömer, 24.06.2016, 11:25 (UTC):
Bende katılmak istiyorum

Yorumu gönderen: donjuantemha02, 17.11.2010, 23:19 (UTC):
daha açıklayıcı olamsını beklerdim

Yorumu gönderen: k., 16.09.2009, 11:33 (UTC):
bakara suresi yanılmassam 122.ayet hazreti süleyman 2 melek ve gizli ilim hakkında bir müslümanın alması gereken durumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244684 ziyaretçi (143294513 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)