Mehdi Hakkinda Günümüz Yazar ve Mütefekkirlerinin Görüsü
 

Mehdi Hakkında Günümüz Yazar ve Mütefekkirlerinin Görüşü

Suat Arusan

Bu metin, Akhenaton tarafından yazılıp geliştirilen "akıllı dil aracı'yla otomatik olarak sadeleştirilmiştir. Bu yazıdaki görüşler, sadece yazarın kendisini bağlar.

AHMED MUHSİN MERİÇ

Fatih Sultan Mehmed'i İstanbul'un fethi meselesinde en çok teşvik eden ve 'Fatih' ünvanına layık bir kisveye bürünmesinde ihtimam ve himmetini esirgemeyen kişi elbette ki 'Akşeyh' namıyla bilinen Akşemseddin'di. Akşeyh, fethin hem maddi hem manevi, iki yüzü olduğunun farkındaydı.

Çünkü Hz. Muhammed'den (sav) rivayet edilen hadis-i şerifler hem komutan ve askerlerden oluşan bir ordunun İstanbul'u fethinden, hem de silahsız, kan dökmeden; tevhid, tesbih, tahmidlerle, vuku bulacak; Al-i Beyt'ten bir kutlu zatın kumandasındaki manevi bir ordunun İstanbul'u fethinden haber veriyordu. Bu yüzden Akşeyh; İstanbul'un, geleceği hadislerle sabit olan Mehdi eliyle ikinci kez fethedileceğini gayet iyi biliyordu.

Devrin ulemasının hadislerin ifadesinden yola çıkarak Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedemeyeceğini söylemelerine karşılık, Akşeyh bir değil, 'iki fetih' gerçekleşeceğinden hareketle, ulemanın bu yöndeki itirazlarına karşı çıkıyor ve sürekli Sultan Mehmed'e fetihname denebilecek müjdeli mektuplar yazıyor, "İstanbul'u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin eline geçecek, daha sonra da Mehdi İstanbul'u tekrar fethedecek" diye devrin ulemasına cevap veriyordu. [1]

İşte hadislerle sabit olan ve Akşeyh'in de müjdelediği ikinci fethin kumandanı Mehdi ve yine hadisin ifadesi ile "hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen" kahraman askerlerden oluşan nurani ordusu, ilk önce kalplerdeki Ayasofya'nın kapılarını açacak ve fethin sembolünün ibadete açılması ile ikinci fetih gerçekleşecek. [2]

BURHAN BOZGEYİK

Ebced hesabı genellikle hicri takvime göre yapılmaktadır. Bu ilmin erbabı ve hesabı yapmaya ehil olanlar, ahir zaman alametleriyle ilgili hadis-i şerifleri ele alarak bazı hesaplar yapmaktadırlar. O hesaplara baktığımızda önünüzdeki yıllarda olağanüstü gelişmeler olacağını söyleyebiliriz.

Mübarekfuri de "Tuhfetü'l Ahvezi" isimli eserinde Ahir zamandaki hadislerden birisiyle ilgili şu bilgileri vermektedir:

"Müslümanlar arasında bilinen şudur ki; ahir zamanda zulüm ve adaletsizlik her tarafı kapladığı bir sırada ehl-i beyt Resul'den bir adam çıkarak zulmü ortadan kaldırıp adaleti ikame edecek ve Müslümanlar ona tabi olup, bütün İslam ülkelerini sultasına alacaktır. İşte bütün İslam dünyasını idaresi altında bulunduracak bu zata Mehdi denir. Mehdi'nin çıkacağı devrede Deccal da çıkacak ve Efendimiz'in (sav) haber verdiği kıyamet alametleri de böylece gerçekleşmiş olacaktır." [3]

Binlerce yıldan beri emir eri bir nefer gibi uzayda dönüp duran "Dünya gemisi" artık yolun sonuna gelmek üzeredir. Yolun sonuna yaklaştığını nereden anlıyoruz?

Hz. Muhammed'in (sav) haber vermiş olduğu kıyametin küçük ve büyük alametlerinin hemen hemen tamamı ortaya çıkmıştır. Geriye kala kala birkaç alamet kalmıştır. Onlardan en mühimi de, Ahir zamanda hakimiyet-i Kurâniye'nin gerçekleşmesidir.

İşte şimdi yeni bir devrin eşiğindeyiz. Uzunca bir zaman devam eden "zulümat devresi" sona ermek üzeredir. İnsanlık, bu devrede çok sıkıntı çekti. Allah'ın dinine savaş açan rejimler yüzünden insanlık huzur ve saadet yüzü görmedi. Şüphesiz onlara izin ve fırsat veren de Allah'tı. Beşer öyle bir devrede imtihandan geçmeliydi. Elmas tabiatlılarla kömür tabiatlılar, Hz. Ebu Bekir gibilerle Ebu Cehiller birbirinden ayrılmalıydı.

Kurân-ı Kerîm'deki ve Hadis-i Şeriflerdeki işaretlere bakılacak olursa, artık "Küfür ehli" yolun sonuna gelmiş durumdadır. [4]

Hüseyin Hilmi Işık

"MEHDİ": Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecektir. Adı, Muhammed, babasının adı Abdullah'tır. Resulullah (sav) efendimizin soyundan olacaktır. Hz. Isa'yla buluşacak, mezhepleri kaldıracak, yalnız onun mezhebi kalacak, her yeri alacak, her yerde adalet olacak, Eshab-ı Kehf, uyanıp mağaradan çıkarak, Mehdi'nin askeri olacaktır.

Bazı saf kimseler, büyük zannettikleri kimselere Mehdi demektedir. Mehdi'nin alametlerini Resulullah (sav) efendimiz bildirmiştir. İbni Hacer-i Mekki'nin (Alamat-ül-Mehdi) kitabında ve Suyuti'nin (El-Bürhan) kitabında bunlardan iki yüze yakın alamet yazılıdır. (El-Fütuhat-ül-İslamiyye), ikinci cüz, 297. sahifesinde diyor ki, "Beklenilen Mehdi, Hz. Fatıma'nın soyundan olacaktır". Mekke'de zuhur edecektir. O zaman, Müslümanlar halifesiz olacaktır. İstemediği halde, zor ile halife yapılacaktır. Ortaya çıkacağı zaman ve yaşı ve ömrü kesin belli değildir). Mehdi çıkacağı zaman yeryüzünde halife bulunmayacağı ve Mehdiliklerini ilan edenlerin Mehdi olmadıkları, buradan anlaşılmaktadır.

Birçok hadis-i şeriflerde buyruldu ki,

"Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek: "Bu Mehdi'dir, sözünü dinleyiniz!" diyecektir. Bir hadis-i şerifte buyruldu ki: "İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi Mümin, ikisi de kafir idi. Mümin olan iki kişi, Zülkarneyn ile Süleyman "aleyhisselam" idi. Kafir olan ikisi de, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne, benim evladımdan biri, yani Mehdi de, malik olacaktır."

Bir hadis-i şerifte buyruldu ki:

"Kıyamet kopmadan önce, Allah-u teala, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adl ile dolar".

Bir hadis-i şerifte buyruldu ki:

"Eshab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır ve Hz. İsa bunun zamanında gökten inecektir. Hz. İsa, Deccal ile savaşırken, Mehdi, onunla beraber olacaktır. Bunun hükümdarlığı zamanında, her zamankinin aksine olarak ve hesapların tersine olarak, Ramazan'ın 14. günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır".

O halde, insaf etsinler ki, bu alametler, (cahillerin, Mehdi zannettikleri kimselerde ve) o ölen adamda var mıdır, yok mudur? Mehdi'nin daha birçok alametlerini, Hz. Muhammed (sav) haber vermiştir. Ahmed ibni Hacer-i Mekki (Elkavlülmuhtasar fi alamatil-Mehdi) ismindeki kitabında, Mehdi'nin iki yüze yakın alametlerini yazmıştır. Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydanda iken, başkalarını Mehdi sananlar, ne kadar cahildir. Allah-u teala, onlara, doğruyu görmek, nasip eylesin! (Celaleddin-i Süyuti'nin, "Cüz'ün minel-ehadis vel-asar-il-varide-ti fi hakk-ıl-Mehdi) kitabında da Hazret- Mehdi'nin alametleri bildirilmektedir). (s. 60-61)

İmam-ı Rabbani, ikinci cildin 68. mektubunda buyuruyor ki, hadisi-i şerifte (Yeryüzünü küfür kaplamadıkça ve her yerde küfür ve kafirlik yapılmadıkça, Mehdi gelmez) buyruldu. Bundan anlaşılıyor ki, Mehdi çıkmadan evvel, küfür ve kafirlik her tarafa yayılacak, İslam ve Müslümanlar garib olacaktır. [5]

MAHMUD ESA'D COŞAN

...Ben bazı arkadaşlara dedim ki: "Bakın Mehdi kıyamet alametlerinden birisidir, çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar, (velev habven ales selci) buz üzerinde emekleyerek dahi olsa, ona ulaşıp, onun askeri olmaları lâzım!..."

...Mehdi sevgisi hepimizin içinde vardır. Mehdi'ye bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur. [6]

MEHMET ŞEVKET EYGİ

Ashabın büyüklerinden Ka'bnin Resulullah Efendimiz hakkında nazmettiği "Banet Sü'ad" adlı kasideye, 19. yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından Eyüb Sabri Paşa "Azizü'l-Asar" adıyla bir şerh yazmış ve bu 1291 yılında İstanbul'da 283 sayfa olarak basılmıştır. Bu kitabın 176. sayfasından özetle şöyle yazılmaktadır:

"Bazı keşif sahipleri Mehdi'nin 1400 hicri yılında zuhur edeceğini tahmin etmişlerdir. Bazıları ise 1422 yılını göstermiştir."

Şu anda hicri 1419 yılındayız. Mehdi'nin zuhuruna az kalmıştır. Gerçi şu anda Müslüman kesimde Mehdi olduklarını iddia eden ya da Mehdi oldukları iddia edilen bir sürü adam varsa da, bunların ahir zamanda zuhur edeceği haber verilmiş olan hakiki Mehdi ile alakaları yoktur. Bazı büyük İslam alimleri Mehdi ile ilgili müstakil eserler kaleme almışlardır. Mehdi'nin babasının ismi, kendi ismi, bazı vasıfları hakkında bilgiler verilmiştir.

Şu anda Müslümanlar kendi akıllarıyla birleşemiyor, kurtulmak, izzet bulmak için yapılması gereken hizmet ve faaliyetleri yapamıyor. Artık Mehdi'yi beklemekten başka çare kalmamıştır. Bakalım Mehdi zuhur edince yalancı Mehdiler ne yapacaktır?

Haberlerde Mehdi zuhur edince bir kısım ulemanın onu tanımayacağı, karşı geleceği bildiriliyor. Bunlar ulema-i su'dur. Müslümanları oyalayan, afyonlayan, aldatan, uyutan kişiler. [7]

MEVDUDİ

...Fakat şu bir gerçek ki, Allah (cc)'ın hakimiyetini bütün dünyada tesis eden bir müceddid gelecektir. İster çok yakında isterse çok sonraları olsun, fark etmez, O, peygamberimizin hadislerinde açıkça tanımlanmış olan Mehdi'dir. O'nunla ilgili olarak bazı işaretler de yine bizzat peygamberimiz tarafından açıklanmıştır.

Bu işaretler, Müslim, Tirmizi, İbni Mace ve diğer bazı hadis kitaplarındaki hadislerde açıklanmıştır. Bize bu rivayetlerden sadece birini burada zikretmek istiyoruz.

Şuna inanıyoruz ki, Mehdi geldiği zamanın en ideal komutanı, lideri olacaktır. Buradaki idealden maksadım şudur: çağın bütün gerçeklerini bilecek, tam bir yönetici yeteneğine sahip bir insan olacaktır. Korkarım ki, onu ilk reddedecek olanlar gelenekçi ulema sınıfı ve sufi takımından başkası olmayacaktır. Çünkü onlar göreceklerdir ki, bu insanın, tasavvurlarındaki Mehdi ile hiçbir ilgisi yok.

Mehdi, geldiği zaman, Müslümanların düşünce ve inançlarında bulunan cahiliye pisliklerini temizlemeye çalışacak, en saf şekliyle İslam'ı ortaya koyacaktır. İslam'ı her alanda hakim kılmak için çalışacaktır. Kendisine ait ya da kendisinin oluşturduğu bir iddia ya da davası yoktur. Bunun karşısında cahiliye de boş durmayacak, bütün gücüyle 'batılı' hakim kılmak için çalışacaktır. Ama hak için yapılan bu büyük cihadda Allah (cc)'ın yardımıyla Müslümanlar galip çıkacak, cahiliye hezimete uğrayacaktır.

Mehdi'nin hak davası için olan bütün çalışmaları İslam'ın dünyaya hakim olmasına vesile olacak, bütün dünyada bir İslam nizamı tesis edilecektir. İslam'ın bu hakimiyetini, sadece yönetim biçimi içinde ele almak yanlıştır. Çünkü, İslam'ın hakimiyeti her alanda gerçekleşecektir. Bütün bunların sonunda hadiste de belirtildiği gibi "yerde ve gökte bulunan herkes mutlu olacaktır."

Bir Müslüman olarak, İslam'ın hakimiyetini görmenin özlemi içindeyiz. Bunu görebiliriz ya da göremeyiz, önemli olan bu değildir. Önemli olan bu gaye için gayret göstermek, çalışmaktır. Nihai fethin komutanını zihnimizde tasavvur edersek göreceğiz ki, böyle bir zaferin imamı ile halkın tasarladığı imam arasında hiçbir benzerlik yoktur. Böyle bir liderin geleceğine olan inancı, hayretle karışlayanlara şaşmamak, doğrusu elden gelmiyor. [8]

MUSTAFA KAPLAN

Mehdilik konusunda yapmış olduğu ciddi araştırmalarla tanınan Mustafa Kaplan, Risale-i Nur ışığı altında Mehdinin bu zamanda yaşadığıyla ilgili olarak yazmış olduğu yazılarda okuyucularına şunları belirtmiştir:

"Evet, İsrail devletini hak ile yeksan edecek olan Mehdi aleyhisselam hayattadır.

...Onların Mesih diye beklediği aslında "büyük deccal" denen fitne başıdır. Oda günümüzde hayattadır, sanırım henüz çocuktur. Onu dünya yüzünden temizleyecek olan gerçek Mesih Hz. İsa (as) ise zaten diridir ve rabbimizin katındadır. Belki dünyaya gönderilmiştir, belki de gönderilme zamanı çok yaklaşmıştır. [9]

Mustafa Kaplan; Bediüzzaman'ın mehdiyi müjdelediğini, mehdinin Risale-i Nurları kendine program yapacağını, başkalarının sandığı gibi, Said Nursi'nin ahir zaman mehdisi olmadığını, bir okuruna cevaben yazdığı şu yazısında da görebiliriz:

...1400 senedir İslam ümmetinin dört gözle beklediği Mehdiyi anlatan Bediüzzaman, o zatın üç önemli görevi olacağını söylüyor. Aynı üstad Mehdinin kendisine program yapacağı eserlerin kendi yazdığı Risale-i Nur külliyatı olduğunu ise başka bir eserinde aynen şöyle diyor: "sonra gelecek o kutlu zat, Risale-i Nuru bir program olarak neşir ve tatbik edecek" [10]

Kıymetli okuyucumuz eğer şu sayfa numaralarını verdiğim eserlere bakarsa, Bediüzzaman'ın böyle söylediğini görecektir.

Bendeniz Bediüzzamannin "ilham-i ilahi" ile yazdığına yürekten inanıyorum. Nasıl bugüne kadar söyledikleri birer birer gerçekleşmiş ise bu söyledikleri de aynen gerçekleşecektir. Yani bütün İslam alemini ittihad ettirecek olan Mehdi, Müslümanların imanlarını işte bu Risale-i Nur külliyatı ile kurtaracaktır. Demek o zatın programı bu eserlerdir.

İnanmayanları zorlama gücümüz yoktur. Nasıl olsa zuhur gerçekleşince gerçekte ortaya çıkacaktır. [11]

Yine başka bir yazısında aynı konuyla ilgili olarak:

"...demek Risale-i Nur un asıl sahipleri olan Mehdi ve talebeleri gelince Bediüzzaman'ın 1911 yılında müjde verdiği

"Osmanlı ülkesinden çıkacak büyük bir parlak nur" [12]

haberi inşallah madde aleminde de gerçekleşecektir. Zaten yukarıya Emirdağ lahikasından aldığım pasajın son cümlesine bakan, bunu anlamakta tereddüt etmez.

Diyor ki "belki inşallah, o görüş, yüz sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesi ile aynen o geniş daire nur dairesi olacak, onun yanlış tabirini sahih gösterecek." [13]

Üstadın yanlış tabir ettiğini söylediği konuşmanın üzerinden yüz sene geçmesi için şurada ne kaldı. Mana gözü açık olanlar, söylenenlerin tahakkuku için fazla bir zaman kalmadığını görmekte gecikmezler. [14]

Yine Mustafa Kaplan, E.Tuşalp'in 23 Haziran 1998 tarihli Radikal gazetesinde çıkan "Said Nursi'nin mehdi olduğuna dair" yazısındaki iddialara cevaben şunları yazmıştır:

"...Yazık ki böyle insanlar kitlelere yön verme mevkiine oturtulmuş! Bediüzzaman kendi talebelerinin dahi kendisini mehdi sanmaları üzerine işte o açıklamayı yapıyor.

Diyor ki: "Ben o beklenen mehdi değilim. O zat gelince, evvela Risale-i Nurları bir program yapacak, o eserlerle bütün alemi İslam'ın imanını kurtaracak. Sonrada şeriati icra ve tatbik edecek."

Bay Tuşalp, Bediüzzaman vefat edeli 38 sene oldu. Hala en azından bizim ülkemizde şeriatin icra ve takibinden vazgeçtik, adını anmak bile devlet eliyle suç sayılıyor. Yani koca üstad görevini yapamadan mı göçüp gitti?

Sizler de domuz gibi biliyorsunuz ki, o zatın haber verdiği her şey birer birer gerçekleşmiştir. Şu söyledikleri de aynen gerçekleşecektir.bütün dünya bir araya gelse, şeytanları ve cinleri de onlar yardım etse, Mehdi zuhur ederek alem-i İslam'ı Kelime-i tevhid sancağı altında birleştirmesine ve şeriatin bütün ahkamını çatır çatır icra ve tatbik etmesine mani olamayacaktır.

Demek, eğer okumuşsan bile, okuduğunu dahi anlayamamışsın. Bizzat Mehdiye ait görevleri, onu haber veren Bediüzzamanne yamamışsın. Tutmadığını bildiğin içinde bıyık altından sırıtıyorsundur, değil mi?

Merak etme, vazifenin asıl sahibi ortaya çıkarsa paçalarını iyi bağlaman gerekecek." [15]

Mustafa Kaplan ayrıca; "...iki grup Müslüman'ın tepkisini çekmekteyim. Bediüzzaman Hazretlerini "mehdi-i ahir zaman" kabul eden kardeşlerimiz, yeni birisinin daha geleceğinin söylenmesini yanlış buluyorlar. Halbuki eserlerde birçok yerlerde üstad böyle yazmış. Dikkatlice müteala eden bir gözün yanılması zordur.

Gelecek Mehdinin (AS) iman cihetinde Risale-i Nurları program yapacağını söyleyince de, Nurcu olmayan Müslüman kardeşlerimizin tepkisini çekmekteyim. Halbuki bu iddianın sahibi, bizzat Bediüzzaman Hazretleridir, biz sadece nakiliz.

1400 senedir İslam aleminin beklediği zat gelince. Yaklaştığından hiç şüphem olmayan o günler zuhur ettiğinde, kimin haklı olduğunu bütün alem görecektir." demektedir. [16]

Geçen yüzyılın müceddidi Bediüzzaman de bu gerçeğin altını çizmekte ve şöyle demektedir. "Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz." [17][18]

Haber verilen hadiselerin vukua gelme vakitleri yaklaşmıştır. Şimdi ilmen kabul etmeyenler de, bizzat Hz. İsa'nın (as) icraatlarını ve ondan önce de Mehdi'nin (as) faaliyetlerini görerek kabul etmeye mecbur kalacaklardır. Yaşayan görür. [19]

Her ne kadar son müceddid Bediüzzaman sende yaşamış ve Mehdi Aleyhisselam'da sende doğmuşsa da;

Ey 1900 devresi sen bu aleme bela oldun. İnsanların hak mefhumunu unutup nefislerinin peşine düştüğü uğursuz bir zaman birimi oldun.

...Çok şükür ki, artık mazi oldun. Bugün sen yoksun? Yaklaşık bir asır gerçek Müslümanlara saadet dağıtacak olan 21. yüzyılın gölgesi üstümüze düştü. [20]

Arkadaşımız Murat Kapkıner'in 17 Eylül 1999 tarihli yazısını kesip saklamıştım, ama ancak şimdi ele alabilme fırsatı buldum. Yazının omurgası Mehdi üzerine kurulmuştu. Verdiği bilgiler ise, kitabın ortasından alınmış doğru tespitlerdi. Bazı paragrafları tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum:

"Mehdi'nin ön şartı, zulmü tüketmiş toplumlara ilahi belaların gelmesi. Ayetlerin genelinden de anlaşılan şu ki, belalar müjdedir. Gök gürültüsü gibi, yağmurun, rahmetin müjdecisidir.

Belalardan sonra biri çıkıp, (gene ayetlerin mükerreren bildirdiğine göre) 'Hiçbir ücret istemeyerek' Hakk'a çağırır, adalete çağırırsa o Mehdi'dir. Yani, 'ücret istememek', bir dünya yararı ummak bir yana, yüksek riskler almaktır ve biri böylesine 'ücret istemeden', 'dünyasının aleyhinde yüksek riskler' alırsa, o Mehdi'dir."

El Hak, biz de aynı kanaatteyiz. Demek, üzerimize yağmaya başlayan arzi ve semavi belalar, aynı zamanda bir yüksek müjdeyi de beraberinde getirmektedir. Hele biraz daha beşik gibi sallasın, arkasından o "ücret istemeden Hakk'a çağıran" makam sahibi zuhur edecektir inşallah.

Doğru söze ekleyecek bir şey bulamıyorum. Elbette kalbinde zerre kadar gerçek imanı olanlar o zat-ı nuraniyi tanıyacak, sevecek, davet ettiği Kurân caddesine bütün mevcudiyetiyle lebbeyk diyecektir. Dünya menfaati için dinini ucuza satmış olanların zuhur anında tereddütleri, elbette normaldir. [21]

Haberi, "Evrende büyük buluşma" başlığı ile 23 Aralık 1999 günkü Akit'te okudum. Önümüzdeki 5 Mayıs gününde Güneş, Ay, Dünya ve bazı gezegenler bir ip gibi aynı hatta dizileceklermiş. Rivayete göre, aynı hal bir de bundan 6.000 yıl önce olmuş.

Kainatta tesadüf olmadığını her mü'min bilir ve öyle inanır. Yaratılan her şeyin dizgini madem ki Allah'ın elindedir; elbette istediği gibi dizer, istediği gibi bozar. Fakat o dizilmenin rasgele olmayacağı kesindir.

Evet, kainatın yeni bir yüzyıla girerken yeni bir zihniyetin hakimiyetine hazırlandığını inkar mümkün değildir. Aklı olan, Allah Resulünün tebliğ ettiği dini harfi harfine kabul eder. Son pişmanlığın fayda etmeyeceği günler yaklaşmaktadır. Sel gibi gelecek belalardan muhafaza olabilmenin tek yolu da o tavizsiz imandır. [22]

OSMAN ÇATAKLI

Prof. Osman Çataklı da uzun yıllar yapmış olduğu mehdilik ile ilgili çalışmalarla konuya ışık tutmaya çalışmıştır. 1949-1952 yılları arasında "Abdülaziz Bekkine'nin "Ramuzul el-hadis" ten işlemiş olduğu mehdilik ve kıyamet ile ilgili ders notlarından hazırlanan "Kıyamet Alametleri" kitabında konuya özel bir önem vermiştir:

"...Hülâsa olarak şu söylenebilir ki: Kıyametin küçük alâmetlerinin hemen hepsi zuhur etmiş ve sıra büyük alâmetlere gelmiştir.

Binâen aleyh, her Müslüman'ın imanını koruyabilmesi için buna göre hazırlanması, bilhassa Deccal fitnesine karşı müteyakkız olması, kendisi için bir kurtuluş vesilesi olacaktır.

Bu eserde kıyametin yaklaşmasına ait alâmetleri belirten hadis-i şerifleri, tasnif edilmiş bir şekilde takdim etmekle, din kardeşlerimize faydalı olmaya çalışılmıştır.

18/11. Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim: Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, doğudan çıkacak bir fitne, garptan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki, işte bu Süfyânî'nin fitnesidir. (Mehdi'den bir sene evvel çıkacak bir fitne.) [23]

300/3. Benden sonra fitneler olur. Birisi de ahlâs fitnesidir. (Deve çulu fitnesi, yâni milletin boynunda temelli kalır.) Harpler, hicretler olur. Sonra daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denir, daha da devam eder. O derece ki, fitnelerin kendine dokunmadığı ev ve Müslüman kalmaz. Bu hal ehl-i beytimden bir Müslüman (Mehdi AS) çıkıncaya kadar devam eder. [24]

...Küçük alâmetlerden sonra gelecek olan büyük alâmetler melhameler ve Mehdi ile başlamakta ve Güneş'in batıdan doğmasına kadar, yaklaşık 55-60 sene devam etmektedir. Bu devir insanlar için büyük imtihanlarla dolu olmakla beraber, Mehdinin 7 senelik ve Onu takiben de Hz. İsa (AS)'ın 40 senelik, yeryüzünü adaletle dolduran idareleri de bu devir içinde bulunmaktadır.

299/8. Yakında, sizinle Rumlar arasında dört sulh anlaşması olur. 4. Âl-i Harun'dan biri ile gerçeklenir ve bu yedi sene devam eder.

Denildi ki:

"-Yâ Rasûlallah, o gün insanların imamı kimdir?"

Buyurdu ki:

"İmam, benim evlâdımdan kırk yaşında, yüzü parlak bir yıldız gibi olan, sağ yanağında siyah bir beni bulunan ve üzerinde iki kutvânî aba olan, bir kimsedir. Tavrı Benî İsrâil ulemasına benzer. Yirmi sene hüküm sürer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder." [25]

Not: Görüldüğü gibi Rumlar (Hıristiyanlar) bir düşmana karşı Müslümanlara yardım maksadı ile, müttefik olarak, Amik ovasına 960 000 kişilik, 80 tümenlik bir kuvvet getirdikten sonra, Müslümanların o düşmana galip gelmesi üzerine anlaşmayı bozup, gadirlik yapacaklar ve Müslümanlar üzerine hücum edecekler. Bu harbe Melhame-i Kübrâ deniyor ve Antakya'da Amik Ovası ve civarında cereyan edeceği anlaşılıyor. Bu harpte merkez Şam'da bulunuyor ve Müslümanların başında kumandan olarak Mehdi bulunuyor ve Allah'ın inayeti ile Müslümanların bu harbi de kazanacakları anlaşılıyor.

Mehdi'nin Zuhûru, Vasıfları ve Müddeti

344/7. Nasıl helâk olur bir ümmet ki, evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsa (AS) ve ortasında da ehl-i beytimden Mehdi vardır. (Hz. İbn-i Abbas RA)

236/21. Mehdi benim ehl-i beytimden ve evlâd-ı Fâtıme'dendir. (Hz. Ümmü Seleme RA)

236/20. Mehdi Amcam Abbasın sülâlesindendir. (Hz. Osman ibn-i Affan RA)

237/2. Mehdinin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine uyar. (Hz. İbn-i Mes'ud RA)

508/10. Ehl-i beytimden bir adam çıkar, ismi ismime, ahlâkı ahlâkıma mutabık olur. Dünyayı ahlâk ve nesafetle doldurur; evvelce zulüm ve cevir ile dolduğu gibi. (Hz. İbn- i Mes'ud RA)

237/1. Mehdi bizdendir, ey ehl-i beyt! Size müjdeler olsun. Allah onu bir gecede ibraz eder. (Olgunlaştırır.) (Hz. Ali RA)

359/2. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalsa, Allah yine o bir günü uzatır ve ehl-i beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini meydana çıkarır (Mehdi) ve o da dünyayı adalet ve nesafetle doldururdu. Daha önce zulüm ve cevir ile doldurduğu gibi. (Hz. İbn-i Mes'ud RA)

508/6. Şarktan bir cemaat çıkar, Mehdi'nin saltanatına yardım ederler. (Hz. Abdullah bin-i Haris RA)

508/4. Horasan'dan siyah bayraklılar çıkar ve İlya'ya (Kudüs'e) kadar önlerinde bir şey tutunamaz. (Hz. Ebû Hüreyre RA)

33/5. Siyah bayraklar gelip de karşınıza çıktında, Farslılar'a ikramda bulunun. Çünkü sizin devletiniz onlarla beraberdir. (Hz. İbn-i Abbas RA)

135/3. Biz öyle bir ehl-i beytiz ki, Allah bizlere dünyayı değil ahreti nasip etti. Benden sonra ehl-i beytim, belâ, şiddet ve tarda maruz kalacaklar; doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar. Bunlar mal isteyecek, kendilerine mal verilmeyecek. Bunlar dövüşecekler, sonra geri çekilecekler. İstedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmeyecekler ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uyan, ehl-i beytimden bir kimseye teslim edecekler.

O (Mehdi) arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı, doğruluk ve adaletle doldurur. Sizden ya da sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerine sürünerek dahi olsa, gelsin ona katılsın! Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır. (Hz. İbn-i Mes'ud RA)

48/1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın! Çünkü onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. (Hz. Sevban RA)

298/2. Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz! Çünkü onların arasında Allah'ın halifesi Mehdi vardır. (Hz. Sevban RA)

518/5. Ramazan'da bir seda olur. (Mânâsı anlaşılır). Şevvalde de bir seda olur. (Mânâsı anlaşılmaz). Zilkadede kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhiccede hacılar talana uğrar. Muharremde gökten şöyle nida olur: "Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiz ve ona uyunuz!" (Hz. Şehr ibn-i Havşeb RA)

346/6. Hiç şüphe yok ki, arz cevir ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman, Allah ehl-i beytimden ismi benim ismimde, babasının ismi babamın isminde bir kimseyi gönderir de dünyayı adaletle ve nesafetle doldurur. Önce zulüm ve cevirle dolduğu gibi. O zaman gök yağmurunu, yer mahsulünü esirgemeyecek ve o aranızda yedi, sekiz, çok çok dokuz vakit duracak. (Hz. Muaviye ibn-i Kur'a RA)

508/8. Ümmetimin içinden Mehdi çıkar. Beş ya da yedi ya da dokuz (sene) kalır. (Râvi sayıda tereddüt etmiş.) Sonra üzerlerine bol rahmet gönderilir. Arz nebatatını bir şey saklamaz bitirir. Mal hakir olur. Bir adam ona gelir ve şöyle der: "Ya Mehdi bana ver, bana ver!" Ona elbisenin taşıyabileceği kadar verir. (Hz. Ebu Said RA)

508/7. Ümmetimin sonunda Mehdi çıkar. Allah-u Zülcelâl Hazretleri ona rahmetini indirir. Arz ona nebatını çıkarır. Mal sahih olarak verilir ve müsavat üzere taksim edilir. Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi ya da sekiz yıl yaşar. (Râvi yedi ya da sekizde tereddüt etmiştir.) (Hz. Ebû Said RA)

7/7. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve ehl-i beytimden bir kişidir. O, insanların ihtilâf ve ictimâî sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır ve o malı sabah üzere taksim eder.

Dediler ki:

"Sabah nedir?"

Buyurdu ki:

"Seviye üzere demektir.

Ve ümmet-i Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki, bir münâdiye "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin!" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Hazinedara git sana versin" der. O da gider ve "Ben Mehdi tarafından, kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim." dediğinde, hazinedar "Al!" der. O da alır.

Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama, sonra pişman olur ve "Ümmet-i Muhammed'in nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de mala davet olundukları halde, benden başkası buna icabet etmedi." diyerek, aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: "Biz verdiğimizi kesinlikle geri almayız!" der. Bu devir altı, yedi, sekiz ya da dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.

Hadramut'tan Bir Ateşin Zuhuru

297/7. Yakında Hadramut'tan ya da Hadramut denizinden bir ateş çıkacak ve kıyametten evvel insanları toplayacak.

Dediler ki:
"Ya Resulullah, bize ne emredersin?"
Buyurdu ki:

"Siz Şam'a gitmeye bakın!" (Hz. İbn-i Ömer RA)

Not: Bu toplanma yerinin Şam olduğu bilindiği için melhamelerde Mehdi zamanında merkez Şam'da olmakla, bu hadise tahminen buraya yerleştirilmişse de doğrusunu Allah-u Teàlâ bilir.

48/1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar görüldüğünde onlara katılın. Çünkü onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. (Hz. Sevban RA)

282/2. "Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz. Çünkü onların arasında Allah'ın halifesi Mehdi vardır. (Hz. Sevban RA)" [26]

ŞABAN DÖĞEN

Günümüzün tanınmış araştırmacı-yazarlarından Şaban Döğen, "Mehdi ve Deccal" isimli kitabında Mehdi konusunu başlıklar halinde incelemiştir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Mehdi Beşerüstü Değildir

Mehdi'yi de beşerüstü, harikulade varlıklar olarak düşünmek doğru olmaz; İslami anlayışına, Adetullaha, fıtrat kanunlarına ters düşer. Peygamberin bile her işi olağanüstü olmadığına göre Mehdi'den nasıl böyle bir şey beklenebilir? Elbette Mehdi yeri ve zamanı gelince kerametler gösterecektir. Ama her hali harika değildir. Mevdudi'nin dediği gibi, "Mehdi ne zaman gelirse gelsin o zamanın bilgisini, kültürünü, ahvalini, zorunlu şeylerini çok iyi bilecek ve zamanına uygun tedbirleri alacak, döneminde fenni ve ilmi buluşlardan, aletlerden faydalanacak onları en iyi şekilde kullanacaktır." (s. 22)

Mehdi ve Takva

Sonra peygamberlik gibi mehdilik de gayretle, çabayla elde edilebilecek bir makam değildir. Tamamen Allah vergisidir ve Allah onu dilediğine, tabi ki en layık olana verir. (s. 30)

Mehdi, Mehdilik Davasında Bulunacak mıdır?

Mehdi açıkça "Ben Mehdi'yim. Allah tarafından görevlendirildim. Bana uyun." diye ortaya çıkmaz. Bunu söylemekle görevli de değildir. O ancak eser ve hizmetleriyle tanınır. [27]

Hz. İsa Geldi mi?

İbni Mace'de yer alan bir hadiste ise, savaşlar baş gösterdiğinde Arap olmayanlardan atları cins atların en kıymetlisi, silahları silahların en iyisi olan bir ordunun İslam'ı teyit edeceği bildirilmektedir.

Bu ordu ahir zamanın büyük savaşları anında İslam'ı destek olan harp teknolojisi yüksek Hıristiyan bir devletin ordusu olamaz mı? (s. 136)

Mehdi Üzerine

Kimdir bu Mehdi? Resulü Ekrem niye özellikle ona uymayı tavsiye etmektedir. Eğer onun döneminde yaşayacak olursak onu nasıl tanıyacağız? O karışıklık, bozukluk, herc-ü merc, fısk-u fesat döneminin adamı olduğuna göre mücadelesine karşı ve nasıl yapacaktır? Özellikleri nelerdir? Bunlar ve bunlara benzer soruların cevabı bilinmedikçe Mehdi'nin fonksiyonu, icraatının önemi elbette tam anlaşılamaz. [28]

Mehdi Kimdir?

...Mehdi kelimesi geniş periyotlu bir kelimedir. Ancak bu kelime başına "el" takısı geldiğinde özel ve belli bir kimseye isim olmuş olur ve hadis-i şeriflerde ahir zamanda geleceği müjdelenen meşhur ve manevi büyük kurtarıcı için kullanıldığı görülür. (s. 145)

İslam Alimleri ve Mehdi

Mevlana Celalettin Rumi ise bundan şöyle bahseder:

Her devirde peygamber yerine bir veli vardır;

Bu sınama Kıyamete kadar daimidir.

Kim de iyi huy varsa kurtulmuştur.

Kimin kalbi sırçadansa kurtulmuştur.

İşte diri ve faal imam, o velidir;

İster Ömer soyundan olsun, ister Ali soyundan

Ey yol arayan, Mehdi de odur, hadi de.

Hem gizlidir, hem senin karşında oturmakta. (s. 154)

Fazileti

Hakim'in Müstedrek'inde Hz. Ali'den gelen bir rivayette Mehdi ve askerlerinin faziletleriyle ilgili olarak şöyle denilir: "Selef onları geçemediği gibi halef de onlara ulaşamaz" [29]

Mehdi valiyetin en yükseğindedir. [30]

Zamanında yeryüzünün en hayırlısıdır. [31]

Faaliyet Süresi

Bediüzzaman, "Ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hak uğrunda cihat yapmaya devam edecek" [32] Hadis-i şerifini açıklarken, hadisin aslına ebced hesabına vurmuş, Mehdi'nin şahsi manevisini icraat dönemini çıkarmıştır. Buna göre hadisteki "Zahirine ale'l-hakk = hak üzerine galibane olarak" ifadesinin ebced değeri 1506'dır. Bu cemaat Hicri 1506 tarihine kadar zahir, aşikare, daha öte galibane hükmedecektir. Daha sonraki hizmetler ise 1542'ye kadar gizli ve mağlubiyetle yürütülecektir. 'Hatta ye'tiyellahu biemrihi = Kıyamet kopuncaya kadar" 1545 ise kafirin başında kopacak Kıyamete işaret etmektedir. [33][34]

Mehdi Ne Zaman Çıkacak?

Hz. Ali, zaman Besmele'nin harflerinin sonuna geldiğinde Mehdi'nin çıkacağını söyler. [35] Besmele 19 harftir ve Kehf Suresi ise 111 ayetten ibarettir ve Kuran'ı Kerîm'in 18. suresidir. Burada şöyle latif bir tevafuk vardır ki 18. Asrın sonu ve 19. Asrın başında Mehdi çıkar hizmete başlar. Mehdi'nin galibiyete başlaması ise 111x18=1998'dir. (s. 167)

Mehdi'nin içersinde hizmet verdiği millet

Mehdi'nin neseben Al-i Beytten olduğunu az önce öğretmiştik. Ancak bu, Mehdi'nin illa Araplar arasında çıkacağını göstermez. Hatta hadislerden arapların dışında zuhur edeceğini çıkarmak bile mümkündür. Mesela, Tirmizi'de yer alan bir hadiste "Mehdi'nin Arap'a hakim oluncaya kadar kıymetin kopmayacağından" [36] söz edilir ki, buradan arapların içinde çıkmayacağını anlıyoruz. Çünkü Arap'a hakim olmak için onların dışında olmak gerekir. (s. 170)

Başka bir hadis-i şeriften ise şunu öğreniyoruz: Doğudan birtakım insanlar çıkacak ve Mehdi'ye zemin hazırlayacaklar. Yani Mehdi onlar arasında hükümran olacaktır. [37]

Bu hadis doğuda bulunan ya da doğudan gelen bir millet içerisinde çıkacağını göstermektedir ki - Allah-u a'lem- bunlar o zamanlar doğuda bulunan, sonradan Anadolu'ya yerleşen Türklere işaret etmektedir. (s. 171)

Seyyid Ahmed Hüsameddin (ra) İstihraçname'sinde Mehdi'nin doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür:

"Müslümanlardan bir zat gelecek, bu zatın şerefi Kafkasya'nın en uludağından etrafa güneşin şuaı gibi şulenisar olacaktır. [38]

Bütün bunlar, Mehdi'nin yoğun faaliyetini Türkler içerisinde yürüteceğini göstermektedir. (s. 172)

Mehdi'ye Destek verenler

Arap değil, diğer milletlerden olan bu yardımcılar [39] her zalime ve cebbar oğlu cebbara galip geleceklerdir. Demir gibi kalplere sahip bu insanların diğer önemli bir özellikleri de geceleri abid, gündüzleri de aslan kesilmelerdir. [40]

Mehdi'nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek rahatlık meyli; can, mal, mevki korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır. Ama "onlar buna aldırmayacak," [41]

"Ayrılanlar da, muhalifler de ona zarar veremeyecek. O kendisinden ayrılanlara rağmen muzaffer olarak yoluna devam edecektir." [42]

Böylece "mücadele edenlerle sabredenler ortaya çıkarılmış "(Al-i İmran Suresi, 142) olacaktır. (s. 192)

Kaynaklar

[1] Risaletü'n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972.
[2] "Akşeyh'in Nurlu Müjdesi Ve İkinci Fetih", 25. 05. 2000.
[3] Günden Güne, "2000'e Bir Kala", 01.02.1999.
[4] Günden Güne, "Emniyet kemerinizi bağlayın!", 01. 10. 1999.
[5] H.Hilmi Işık, Saadeti Ebediye s. 350.
[6] Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN, "Güncel Meseleler".
[7] Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete, 15/06/1998.
[8] Mevdûdî, "İslam'da İhya Hareketleri", s. 52-55.
[9] 04-04-1997 Akit Gazetesi.
[10] sikke-i tasdiki gayb s. 9.
[11] 05-08-1998 Akit Gazetesi.
[12] Emirdağ Lahikası, c.2, s. 108.
[13] a.g.e.
[14] 07-02-2000 Akit Gazetesi.
[15] 09-07-1998 Akit Gazetesi.
[16] 04-09-1998 Akit Gazetesi.
[17] Mektubat, 28. Mektub, 7. Mesele, 5. Sebep, s. 380.
[18] 29. 9. 1999 Akit Gazetesi.
[19] "Bu da Tetimmesi", Akit Gazetesi, 19. 12. 1996.
[20] Gel Sevgili 2000, Akit Gazetesi, 01. 01. 2000.
[21] "Kapkıner'den doğru tespitler", Akit Gazetesi, 27. 11. 1999.
[22] "5 Ay Sonra.", Akit Gazetesi, 05. 01. 2000.
[23] Hz. İbn-i Mes'ud RA.
[24] Hz. Ebû Said RA.
[25] Hz. Ebû Umame RA.
[26] Osman Çataklı-Lütfi Doğan -M. Cevad "Râmûz el-Ehàdîs, Hadisler Deryası" kıyamet alametleri, 1982.
[27] Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 42.
[28] Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 143.
[29] Müstedrek, Mukaddime: 52, Fasıl, s.319.
[30] İmam-ı Rabbani, Mektubat, s.357 (251. mektuptan).
[31] el-Kavlü'l-Muhtasar, s.159.
[32] Buhari, İ'tisam:10; Müslüm, İman: 247; İbni Mace, Mukaddime: 1; Tirmizi, Fiten: 51.
[33] Nursi, Kastamonu Lahikası, s.23.
[34] Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s.164.
[35] Ramuz, 2:676.
[36] Tirmizi, Fiten:43.
[37] İbni Mace, Kitab-ül Fiten: 35 (4088 ).
[38] Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107.
[39] Kıyamet alametleri, s. 169.
[40] Kitabü'l-Bürhan, s. 57-68.
[41] Ramuzü'l Ehadis, s.476 (İbni Mace'den).
[42] Ramazü'l-Ehadis, s. 487 (Taberani'nin Kebir'inden).

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Elif , 12.10.2010, 18:36 (UTC):
burda mütefekkir kimdir olması lazımdı.

Yorumu gönderen: mehmet, 06.10.2009, 18:32 (UTC):
s.aBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886035 ziyaretçi (142389366 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)