Mevlid-i Serif
 
Mevlit, mevlüt, mevlidi şerif, mevlid-i şerif, süleyman çelebi, İslam, peygamber, Hz. Muhammet, Hz. Muhammed, din

Mevlîd-i Şerîf

Vesiletü’n-Necat (Kurtuluş Vesilesi)

Halk arasında Mevlid (Mevlit, Mevlüd, Mevlüt olarak da kullanılır) olarak bilinen bir şiirdir. Süleyman Çelebi tarafından yazılmış olan ve asıl adı "Vesiletünnecat" olan bu şiirin konusu Hz. Muhammed’i övmektir. Mesnevi türündendir, "failatun failatun failun" vezninde yazılmıştır.300’e yakın beyitten oluşmaktadır.

Hz. Muhammed’in doğum günü, 12 Rebiülevvel’dir. İslam dünyası her yıl bu günü "Mevlid Kandili" olarak kutlar. Mevlid geleneği, yüzyıllardır sürmektedir. Kandiller dışında; çocuk 40’ını çıkınca, bir Müslümanın vefatının 40. gününde, adaklarda, evlenme töreninde, hacıların dönüşünde, sünnet merasiminde, asker uğurlamada mevlid okuma geleneği vardır. Bu mevlidlerde Süleyman Çelebi’nin Vesiletünnecat’ı (Kurtuluş Vesilesi) (1402) okunur. Mevlid günleri oruç tutma, geceleri ilahi, dua, vaaz, kıraatle kutlama yaygındır.[1]

Süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi 1409’da Mevlid mesnevisini yazarak Türk kültürünün önemli parçalarından mevlid törenlerinin mimarı olmuş şair. Orhan Gazi döneminde Bursa’da doğmuştur. Gençliğinde iyi bir eğitim alarak bilgili tavırlarıyla Padişah Yıldırım Beyazid’in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399’da tamamlanan Ulu Cami’ye imam olarak atanmıştır. Doğum tarihinin 1351, ölüm tarihinin ise 1422 olduğu sanılıyor. Mezarı Bursa’da Çekirge yolu üzerindedir.

Mevlid (Vesiletün Necat), Hz. Muhammed’in doğumunu ve hayatını konu edinen ve çeşitli törenlerde okunan besteli dini eserdir. Kelime anlamı, "doğum zamanı"dır. Ahmet Ateş, "Vesiletün Necat"ı 1954’de yayımlamıştır (TDK Yayınları). Mevlid,:dînî edebiyatımızın şaheseri olan Mevlid’in asıl adı ,"Vesilet’ün Necat" (Kurtuluş Vesilesi)tır.Şair Ziya Paşa, "Harabet Önsöz"ünde bu eseri:

“Bilmem ne sühendir ol sühenler Aşüfte olur hep işidenler
Dört yüz seneden beri efazıl Bir söz demedi ona mümasil.”

gibi mısralarla övmüştür.[2]

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Mevlid
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Süleyman_Çelebi_(edebiyatçı)

İçindekiler

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Mete, 12.03.2016, 16:42 (UTC):
Site güzel de yorum yapanlara Allah acısın. bu ne cehalettir. Kara bir leke var sanki vicdanlarında. Peygamberimiz sayesinde Müslümansınız gafil kişiler. Övülmeye (senaya) en fazla lâyık olan o değil midir? Mevlid, başımızın tacıdır. Ruhuyla dinleyebilene ne mutlu.

Yorumu gönderen: hll antp, 26.02.2015, 14:58 (UTC):
Dördüncü: Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i ilk defa Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, ve Hazreti Ali (Radiyallâhu anh) Mevlid’de övmüşlerdir.

İmam-ı Celâlettin es-Suyutî Hazretlerinin “Bil Vesâil” isimli kitabında Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in şemaili şerifinde Cihar-ı Yar’dan beri Mevlid’in okunduğu tesbit edilmiştir.

Ve ayrıca ”El İmam el Alim, el-Allâme Şihabüd-dîn Ahmed bin Hacer el-Heytemi Eş-Şâfi Rahmetullahi aleyh’de “En-Ni’metil-Kübra Alel Alem Fî Mevlid’i Seyyidi veledi Âdem“ isimli kitabında da dört halife devrinden beri Mevlidin okunduğu tafsilatlı olarak yazılmaktadır.

Beşinci: Süleyman Çelebi Hazretleri de Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in doğumunu, Peygamberlik gelmesini ve Miracını yazıyor.

Altıncı: Bizde hem yazıyor, hem okuyor, hem de ömür boyu övüyoruz.

“Siz Allah’u Teala’ya ve Resûlüne itaat edin”[14] Ayetine göre,

Allah’a itaat: Allah’ın emirleri olan farzları yapmak, söylemek ve millete aşılamaktır.

Resûlune itaat: Onun sünnetini yapmak, O’nu övmek ve O’nun sevgisini aşılamaktır.

“O Muhammed üzerine Allah salavat getirir, melekler salavat getirir. Ey mü’minler siz de salavat getirin.[15]

Salavat-ı Şerife toplu olarak, hep bir ağızdan Mevlid’i şerifte getiriliyor. Bu da Allah’u teala’nın emridir.

Ayette: İnfak edin.[16]

Bu ayetlere göre Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i övmeyi, O’nun üzerine Salavat getirmeyi, Mevlid yemeği yedirmeyi, Allah’u Teala emrediyor. Mevlid’in okunacağına bu ayetler delildir.[1] Sure-i Ahzab, Ayet 56
[2] Sure-i Ahzab, Ayet 40
[3] Sure-i Fetih, Ayet 27
[4] Sure-i Saf, Ayet-9; Sure-i Fetih, Ayet 28
[5] Sure-i Fetih Ayet 29
[6] Sure-i Ahzâb, Ayet 45-46
[7] Sûre-i İsra, Âyet 1.
[8] Sûre-i Necm.
[9] Sûre-i Şems ve Sûre-i Duha.
[10] Sûre-i Kevser.
[11] Madem ki o nebi’nin medh edicisi, öveni Allâh’u tealadır. Bu Süleyman onu nasıl meth etsin
[12] Medh edeni, öveni Allah olursa var kıyas eyle O (Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne büyük Şahtır.
[13] İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Tirnovalı; No: 1510
[14] Sure-i Nisa, Ayet13, 69, 80; Sure-i Ali İmran Ayet 32
[15] Sure-i AhzabAyet 56
[16] Sure-i Hac Ayet 34-35; Sure-i Enam Ayet 160; Sure-i Secde Ayet 16; Ramuz’ul Ehadis Hadis No:3058,3444, 3928, 4282; Sünen-i Tirmizi Cild-3, Hadis No:1915; Kenzül İrfan Hadis No 370,468,469,473-474; Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih, Cild 12, Hadis No:2017

Yorumu gönderen: hll, 26.02.2015, 14:11 (UTC):
Birinci: Mevlid’i ilk okuyan Kur’an-ı Kerimde Allah’u Teâla’dır. Mevlid okutma Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i övmedir. Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i de Allah’u Teala Kur’anı Kerimde bizim Mevlidi şerifte övdüğümüzden daha fazla övüyor. Allahu Teala’nın övdüğünü övmek farzdır. Mevlid’i şerifte; Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) övülünce Mevlid’i şerifi de okumak farzdır. Birçok ayetler ve birçok sureler Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i övmektedir. Bazı yerlerde de ismini söyleyerek övüyor.

“Allah ve Melekleri Nebisine salât’ü selâm ederler! Ey Allah’a iman edenler siz de salât’ü selâm edin[1].”

“Muhammed sizden hiçbir rical mertebesisine yetişen oğlan çocuğunun babası değildir. Velâkin o Allah’u Teala’nın Hakk Resûlu’dür ve bütün Peygamberlerin baş tacıdır.”[2]

“Resulullah’ın ruyası doğrudur[3]…”

“Onun dini de Haktır[4]….”

“Muhammed Allah’ın Hak Resuludur. Onun yanındaki Hazreti Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.Ali (Radıyallahu anhum)’leri vasıfları ile öven Ayet. [5]”

“Ey Peygamber! Şüphe yok ki, Biz seni bir şahit bir müjdeleyici ve uyarıcı; Allâh’ın izniyle; Allâh’a bir davetçi, nurlandırıcı (nur saçan) bir kandil olarak gönderdik.(6)

Süleyman Çelebi hazretleri de Mevlid’inde, Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i ilk övenin Allâh’u Teâlâ olduğuna şu beyitleriyle işaret etmektedir:

Oldur ol halk içre Hakk’ın sevdiği
Dâima Kur’ân’da anıp övdüğü

Bu Süleyman nice medh etsin ânı
Çünkü meddâhıdır anın ol Ganî[11]

Ol ki meddâh-ı anın Allah ola
Var kıyâs eyle ki ol ne şâh ola[12]

İkinci: Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i öven, Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in zamanında Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in altı tane şairi vardı. Bizim bulabildiğimiz üç tanesinin isimleri;

Hassan ibn-i Sabit,
Ka’b ibn-i Malik,
Abdullah ibn-i Revaha’dır.

Bunlar Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i her gittiği yerde kaside ile övüyorlardı. Ayrıyeten Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)’nun ve ashabın söylediği kasideler de vardır. (İstanbul Süleymaniye kütüphanesinde kayıtlı olan El-Mecmuatul-Kübra adlı eserde: Sahabe-i Kiramın Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in üzerine söyledikleri kasideleri yer almaktadır.[13])

Üçüncü: Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in ashabı lisanen Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i her gittiği yerde övüyor, Münafıklar da Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in yüzüne karşı seviyor görünüp, başka yerde Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’i övenlere kızıyor, öfkeleniyorlardı.

Yorumu gönderen: ziyaretçi, 03.12.2014, 09:24 (UTC):
Mevlütün dini bir hükmü yoktur. Mevlüt okutmak sevaptır kimse demesin. Sevap kısmına gelince Peygamber Efendimiz(s.a.v.) ismi anıldığında bir salavat getirirseniz onun sevabını alırsınız, Kuran-ı Kerim okunursa dinlersiniz onun sevabını alırsınız başka hiç bir şekilde sevabı yoktur dinimizde de yeri yoktur.(Yani dinin bir parçası değildir.)

Yorumu gönderen: DOST, 24.07.2014, 11:55 (UTC):
Yine Hadis-i Şerifte buyuruyor

Ve gâle Alî ibn-i Ebû Talib Kerremallahu vechehu Radiyallahu teala anhu:

“Men Azzame Mevlid’in Nebî (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) ve kâne sebeben li graatihî lâ yahrucu mined-dünya illâ bil iman ve yedhulul cennete bi ğayri hisab.”

Türkcesi: Hazreti Ali Radiyallahu teala anhu kerremallahu veche buyuruyor ki:

-Her kim Resulullah (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in Mevlid’i şerifini hürmetle,tazimle okunulmasına sebep olsa o kimse dünyadan iman ile çıkar ve hesap görmeden cennete girer, diye buyurmuştur.Gene “Ve gâle el Hasan’il Basri Rahmetullahi teala anhu hazretleri buyurmuş ki:

“Vedettü levkâne li misli Cebelin Uhudün zeheben fe enfektuhu alâ graati Mevlid’in Nebiy (Sallallâhu Aleyhi Vesellem).”

Türkcesi: Hazreti Hasan’il Basri Rahmetullahi teala anhu buyurmuştur ki:

Ben severim ki Uhud dağı kadar altınım olsa, onu Mevlid’i Şerif okutmaya sarfetsem Muhammed (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) için deyu buyurmuştur.

Yani nolaydı benim uhud dağı kadar altınım olaydı. Onu da Peygamberimizin Mevlid’inin okutulmasına sarfetsem deyu buyurmuştur.


Yorumu gönderen: DOST, 24.07.2014, 11:48 (UTC):
kardeşler mevlideki bütün geçenler söylenenler gerçek bunu bilenler bilir bazı hocalar ilahiyatçılar anlamaz bu maniyat işidir ALLAHU TEALA HAZRETLERİ Peygamber efendimizin mevlindini Kuranı keriminde yazmış (İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen).

1. innallâhe (inne allâhe) : muhakkak ki Allah
2. ve melâikete-hu : ve onun melekleri
3. yusallûne : salât ederler
4. alen nebiyyi (alâ en nebiyyi) : peygambere
5. yâ eyyuhâ : ey
6. ellezîne : onlar, o kimseler
7. âmenû : âmenû oldu, Allah'a ulaşmayı diledi
8. sallû : salat edin
9. aleyhi : ona
10. ve sellimû : ve selâm verin, salât edin
11. teslîmen : teslim olarak, selâm ederek

Yorumu gönderen: ismail yılmaz, 05.10.2013, 21:19 (UTC):
mevlüt,hz muhammed in çok abartılı bir şekilde övülmesi ve sonuçta ALLAH a şirk koşmaya kadar varan bir saçmalıklar
dizisidir.
aklı başında birazcık kafası çalışan birinin mevlütten sevap beklememesigerekir

Yorumu gönderen: yusuf, 28.11.2010, 17:51 (UTC):
Kuran ı kerimde Araf 179. ayette ; ''Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır'' buyuruluyor. şu mevlit denilen şeyin ne kadar saçma olduğunu nasıl göremez insanlar anlamıyorum, hem Allahu teala şairler ile ilgili şuara 224. ayette ; ''Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar'' buyuruyor. kuranda böyle yazıyorken insanlar ölülerine bu mevlit denen şiiri okuyorlar, hem bunu dinleyenler iki kısım birincisi hayvanlardan farksız içersindeki sözleri dahi dinlemiyorlar, ikincisi ise belki daha kötü dinledikleri halde dini bunlardan ibaret sanıyor hak ile batılı karıştırıyor. neden kötülediğimi okuyun da görün.

Yorumu gönderen: cesur, 31.05.2010, 05:43 (UTC):
zubeyde baci site guzelde neyi ne yapman gerekiyor anlatsanizda belki yardimci olabiliriz yoksa mevlutmu okutmayi dusunuyosunuz

Yorumu gönderen: sevgi, 23.12.2009, 17:01 (UTC):
idare eder

Yorumu gönderen: zubeyde , 19.12.2009, 22:45 (UTC):
cok guzel sıte ALLAH razı olsun tabıkı bazı ne yapmam gerekıyor bılmıyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56434084 ziyaretçi (143796331 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)