Mihri Hatun'dan Bir Gazel
 
ebru

Mihrî Hâtun’dan Bir Gazel

Vezin: Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

1. “Ben Umardum ki seni yâr-ı vefâdan olasın
Ne bileydüm ki seni böyle cefâkâr olasın”

Anlamı: Ben, senin vefâlı bir sevgili olacağını ümit ediyordum. Senin böyle cefâkâr, zâlim olacağını nereden bilebilirdim?

2. “Hele sen kaide-i cevrde eksük komadın
Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın.”

Anlamı: Hele sen sevgiliye zulüm etme kaidesinde eksik komadın, her şeyi yaptın. Bu, dostluk hakkı ise, ancak bu kadar olur, sağ olasın, var olasın!

3. “Reh-i aşkunda neler çekdüğüm ey dost benüm
Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın.”

Anlamı: Ey dost! Aşkın yolunda benim neler çektiğimi birgün aşka tutulasın da anlayasın.

4. “Sözüme uymadun ey asılası dil dilerem
Ser-i zülfüne anun âhiri berdâr olasın.”

Anlamı: Ey asılası, idam edilesi gönül! Sözüme uymadın Dilerim ki sonunda onun saçlarında, kement gibi kıvrılmış perçemlerine asılasın!

5. “Sen ki cân gülşeninün bir gül-i nevrestesisin
Ne revâdur bu ki, her hâr u hasa yâr olasın.”

Anlamı: Sen ki gül bahçesinin yeni yetişen bir gülüsün. Senin önüne gelen her çalı çırpıya yâr olman revâ mıdır?

6. “Beni azâde iken aşka giriftâr itdün
Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın!”

Anlamı: Beni, gönlüm hürken aşka düşürdün. Göreyim sen de benim gibi bir aşka tutulasın.

7. “Bedduâ itmezem ammâ ki Hüdâ’dan dilerem
Bir senün gibi cefâkâra hevâ-dâr olasın.”

Anlamı: Ben beddua etmiyorum ama sana can, Allah’tan dilerim ki, sen de kendin gibi bir cefâkârın, zâlimin eline düşesin, sen gibi birine tutulasın.

8. “Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmenine
Der ki Mihrî gibi sen dahi siyeh-kâr olasun.”

Anlamı: Şimdi öyle bir haldeyiz ki, düşmanına beddua eden “Sen de Mihrî gibi bahtsız olasın!” der.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52767381 ziyaretçi (134118015 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler