Nabi'nin "Görmüsüz" Redifli Gazeli
 

Nâbî’nin “Görmüşüz” Redifli Gazeli

Vezin: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Bâğ-ı dehrün hem h̲azânın hem bahârın görmişüz
Biz neşâțun da gâmuň da rûzgârın görmişüz

Biz bu dünya bahçesinin hem sonbaharını hem de ilkbaharını görmüşüz. Biz sevincin çağını da, üzüntünün çağını da görüp yaşamışız

Çoķ da mağrûr olma kim mey-h̲âne-i iķbâlde
Biz hezârân mest-i mağrûruň h̲umârın görmişüz

İkbal meyhanesinde bulunduğun mevkiye bakıp da fazla gururlanma. Biz, binlerce mağrur sarhoşun ayıldıktan sonraki halini de görmüşüz.

Tûb-ı âh-ı inkisâra pâydâr olmaz yine
Kişver-i câhuň nice sengîn-hisârın görmişüz

Biz, yüksek mevki sahiplerinin taştan yapılmış gibi sağlam kalelerini de gördük bunların hiç biri mazlumların ahlarının topu karşısında ayakta kalamadı, yıkıldı.

Bir h̲urûşiyle ider biň hâne-i iķbâli pest
Ehl-i derdüň seyl-i eşk-i inkisârın görmişüz

Bir coşmasıyla binlerce ikbal evini yerle bir eden dert sahiplerinin inkisar gözyaşlarının elini de görmüşüz.

Bir h̲adeng-i cân-güdâz-ı âhdur sermâyesi
Biz bu meydânuň nice çâpük-süvârın görmişüz

Biz, bu meydanın nice usta binicilerini gördük ki, can eriten bir âh okuyla yere düşmüşlerdir.

Bir gün eyler dest-beste pâygâhı câygâh
Bî-aded mağrûr-ı sadr-ı i’tibârın görmişüz

Biz, başköşede oturup gururlanan nice insan gördük ki, bir gün pabuçlukta el bağlayıp durmuşlardır, uşak, hizmetçi olmuşlardır.

Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmüň Nâbîyâ çoķ bâde-hârın görmişüz

Ey Nâbî! Biz, bu içki meclisinin nice şarap içenlerini görmüşüz ki, murat içtikleri kadeh dilenci çanağı haline gelmiştir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966803 ziyaretçi (134702106 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler