Nikah Duasi
 

Tecdid-i İman ve Nikah Duası

Nikah Duası #1

Arapça Yazılışı

Nikah Duası

Okunuşu

Allâhümmec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara ve la tec'al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Allâhümme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.

Allâhümme ağti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.

Allâhümme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra'r-razikln ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-ha­likın.

Allâhümmesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-si­fahi ya settar ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.

Allâhümme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.

Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati hase­neten ve kına 'azabe'n-nar."

Ardından Okunacak Türkçe Kısım

Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları­nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendileri­ni doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü yollara sap­maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah'ım! Muhammed aleyhi's­selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygambe­rimize bizden salat ve selam ulaştır. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru

Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u lillahi rabbi'l- alemıne 'l-fati­ha.[1]

Nikah Duası #2

Arapça Yazılışı

nikah duası 2

Okunuşu

El-hamdelillâhivessalâtüvesselâmü "alâRasûlina Muhammedin ve "alââlihî ve ashâbihîecme"în.

Ve ne"ûzü billâhi minşurûrienfüsinâ ve minseyyiâtia'mâlinâ ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhüvahdehû lâ şerîke leh ve neşhedüenneMuhammeden "abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec'alhâzel-"akde meymûnenmübârakâ. Vec'albeynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâtec'albeynehümânefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümmeellifbeynehümekemâellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâellefte beyne Muhammedin sallallâhü "aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâradiyallâhü "anhâ ve beyne "Aliyyinradıyallâhü "anhü ve Fatımetez-Zehrâradıyallâhü "anhâ. Allâhümmea'tılehümâevlâdensâlihâ ve "umrantavîlâ ve rizkanvâsi"â Rabbenâheblenâminezvâcinâ ve zürriyyâtinâkurratea'yününvec'alnâlil-müttekîneimâmâ.

Rabbenââtinâhaseneten ve fil-âhıratihesaneh ve kınâ "azâben-nâr. SübhâneRabbikeRabbil-"ızzeti "ammâyasıfûn ve selâmün "alel-mürselîn. Vel-hamdülillâhiRabbil-"âlemîn.

Anlamı

“Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellrimizden Allah’a sığınırız. Bir tek Allah’tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed’in O'nun kulu ve resulü olduğuna da şahadet ederiz. [2]

Allahım! Bu evlilik akdini kutlu eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Adem (as) ile Havva; Hz. Muhammed (as) ile Hatice ve Hz. Ali (ra) ile Hz. Fatıma (ra) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” [3]

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından koru. [4]

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. [5]

Kaynaklar

[1] Rauf Pehlivan, "Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı", 2003
[2] bk. Ebû Davut, Nikâh, 33;İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16.
[3] Furkan, 25/74.
[4] Bakara, 2/201.
[5] Sâffât, 37/180-182.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: fernando, 09.11.2010, 21:09 (UTC):
beğenmedm,çok uzunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53619161 ziyaretçi (136531388 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler