Parapsikoloji Terimleri Sözlügü
 
Parapsikoloji, parapsychology

Parapsikoloji Terimleri Sözlüğü

A

Absent Healing (Uzaktan İyileştirme): İyileştiricinin, iyileştirilecek kişi ile direk temasta bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.

Absent Sitter (Uzaktan Oturum): Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. Vekil oturumu.

Acupuncture (Akupunktur): Beden üzerinde belirli lokasyonlara iğne batırılarak uygulanan geleneksel Çin medikal uygulaması.

Agent (Aracı) (a) Diğer bir deneğe, telepati ya da benzer yolla bilgi iletmeye çalışan kişi, (b) Psikokinesis deneyinde, denek olan şey, kimse. (Psikokinesis: zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme gücü)

Akashic Records (Akaşik Kayıtlar): Bazı mistik doktrinlerin inanışına göre, zamanın başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların-
olayların, kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi, depolanması.

Alien Abduction Experience (Yabancılar tarafından kaçırılma tecrübesi): Rapor edilmiş, yabancı yaratıklar tarafından (çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerine kaçırılan vakalar) kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan kişi çoğunlukla zaman kaybı (zaman atlaması) ve hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara maruz kalmıştır. Hipnoz ve geriye dönme şanslarıyla hafıza onarıldığında, çoğunlukla, kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar tarafından cerrahi müdahale gördüğü rapor edilmiştir.

Alpha Rhythm (Alfa Ritmi): Zihin dinlenmesine (gevşemişliğine) bağlı olarak beyin içindeki elektriksel aktivitedir. (saniyede ortalama 10 dönüş)

Altered State of Consciousness (ASC) (Şuur – Bilincin Değişik Durumu): Uyur ya da uyanıklık durumunun “normal” den farklı bir durumda olmasını belirten terim (anormal şuur durumu). ASC aynı zamanda hipnoz, trans, kendinden geçme (ekstaz), uyuşma, meditatif (dalgınlık) gibi tecrübeleri de içerir. ASC'nin mutlaka paranormal vasıflar taşıması gerekli değildir.

Ancestor Worship (Ata (Cet) Tapınma): Ölmüş Ataları yükseltmeyi (ululama) içeren dinsel pratik, uygulama.

Angels (Melekler): İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden, yardımsever ruhani varlıklar.

Animal Magnetism (Hayvan Manyetizması): İyileştirme için, bir kişiden diğer bir kişiye nakledilebildiği varsayılan güç ya da likid'i tanımlamak
için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim.

Animal Mutilation (Hayvan Mutilasyonu, değişimi, yağması): Herhangi bir, yırtıcı hayvan, kaza ya da hastalık izi olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan (genellikle ineklerde) cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi müdahale amacıyla açıldığı anlaşılır. Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut parçaları da kayıptır.

Animal Psi (Hayvan Psi): Hayvanlar tarafından sergilenen paranormal yetenekler. Ayrıca Anpsi olarak da bilinir.

Animism (Animizm): Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktrin. Varlıkların bedenlerinden ayrı olarak ruh taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış.

Announcing Dream (Haberci Rüyalar): Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. (reenkarnasyon ile ilgili)

Anomalous Experience (Olağandışı Deneyimler): Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı deneyimleri anlatmak için kullanılan terim.

Anomalous Phenomena (Olağandışı Fenomen): Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen.

Anoxia (Anoksi): Kanda oksijen azlığı, beyine yeterli oksijenin gitmemesi.

Apparition (Hayalet görünmesi, Tayf): Genel olarak kişi uyanırken ya da uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs ya da bir mizansenin görüntüsünü
tecrübe etmesi.

Apport (Aport): Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi. (yoktan var olması gibi) Aportlar genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla ilişkilidir. (Materyalizasyon ve teleportasyon ile ilgili)

Artefact (Artifakt: İnsan eliyle yapılan şey): Parapsikolojide, paranormal fenomen ile ilgili sahte kanıt. (Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)

Astral Body (Astral Beden): Okültist, Spiritualist (İspirtist) ve Teosofist'ler tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin kopyası (çifti) olduğu farz edilen diğer beden. Astral bedenin, beden dışına çıkma tecrübesi ya da ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır.

Astral Projection (Astral Projeksiyon, Astral Çıkış): Okultist, Spiritualist (İspirtist) ve Teosofist'ler tarafından kullanılan, beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır.

Astrology (Astroloji): Yıldızlar ilmi. Astrolojik olayları, dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama, teşhis etme teorisi ve uygulaması. (bireyin kişiliği ve biyografisi ya da sosyal ve politik trendlere göre)

Atavism (Atavizm, Atacılık): Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonra tekrar belirmesi. Genetik geri dönüş.

Augury (Kehanet): Kehanet, fal, alamet, kehanet ayini.

Aura (Aura): Bazıları tarafından, yaşayan varlıkları çevrelediği inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant'lar (gözle görülemeyen şeyleri gören kimse) auraları gördüklerini iddia ederler. (genel olarak ışıklı, renkli bir hale olarak.)

Automatic Writing (Otomatistik Yazı): Ne yazıldığını bilmeden, bilinçli bir kontrol olmaksızın anlaşılabilir mesajlar yazmak.

Automatism (Otomatizm): Otomatist olan kişinin bilinçli kontrolü ya da bilgisi olmadan yaptığı fiziksel faaliyetler. (Kol hareketleri, yazı yazmak, çizmek, müzik çalmak). Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir.

Autoscopy (Otoskopi): (a) Başka birinin diğer bedenini (astral bedenini) görmek, (b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini (astral bedenini) görmesi.

B

Ba (Ba): Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan, bir kişinin özü. Ruh.

Banshee (Banşi): Galler bölgesindeki inanışlarına göre, inildeyip bağırarak ölümü haber veren dişi varlık.

Bardo (Bardo): Tibet Budizm'inde, varoluşun orta seviyesi. Hayat ve yeniden doğuş arasındaki seviye.

Basic Technique (Temel Teknik): Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla uygulanan, Zihin Okuma testlerinde kullanılan Kart
Tahmin testine verilen ad. (Card-Guessing)

Billet Reading (Pusula, Not Okuma): Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp, bir zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi,
psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak, içindeki soruyu tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır.

Bilocation (Bilokasyon): Aynı anda iki farklı yerde görünmek, bulunmak.

Bio-PK (Bio PK): Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

Black Art (Kara Sanat): Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak, objeleri saklamak için kullanılan, sihir tekniği. Çoğunlukla hilekarlar ve sahte medyumlar tarafından kullanılmıştır.

Black Magic (Kara Büyü): Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin ya da büyü.

C

Cabinet (Kabin): Fiziksel medyumun, çeşitli fenomenlerin meydana geldiği durumda, kutu ya da perdelerle kapanmış bir alanın içinde tutulması.

Call (Çağrı): Kart Tahmini ya da ESP testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

Candomble (Kandomble): Brezilya kökenli ruhani inanış.

Card Guessing (Kart Tahmini): Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test. (yun ya da Zener Kartları)

Cartomancy: Kartları kullanarak geleceği okuma. Örn. Tarot.

Cerebral Anoxia (Beyinsel Anoksi): Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu tahribatı, halusinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme tecrübelerini açıklamak için kullanılır.

Chance (Şans): Olaylar üzerinde rastgele, tahmin edilemez etkiler.

Channeling (Kanal Açma): Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma.

Charm (Tılsım): Büyü ya da içinde büyü taşıyan nesne.

Christian Science (Hıristiyan İlimi): Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi. Ortodoks medical uygulamalarını reddeder.

Cipher Test (Şifre Testi): Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin bıraktığı şifreli mesaj.

Circle (Çember): Seans düzenleyen insan grubu.

Clairaudience (Sesli Mesaj Algılama): Paranormal sesler duyarak olarak informasyon (bilgi) elde etme

Clairvoyance (Durugörü - Klervoyans): Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak algılama.

Clairvoyant (Klervoyant): Transa girmeye gerek duymadan, duyu ötesi şeyleri gören, algılayan kimse.

Coincidence (Tesadüf, Rastlantı): Kısa zaman içinde, birbirleriyle alakası olmayan olayların, anlamlı ve birbirine bağlıymışçasına iki veya
daha çok kez vukuu bulması. Rastlantılar bazen açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip olabilirler.

Collective Apparition (Ortak Görünme): Bir hayaletin ya da görüntünün bir değil birkaç kişi tarafından görülmesi.

Collective Unconscious (Ortak Bilinçsizlik): Carl. G Jung (1865 –1961) tarafından ileri sürülen, insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz
düşünce ya da tecrübe seviyesi.

Communication (Haberleşme): Medyumlukta, diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

Communicator (Haberci): Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık.

Confederate (İttifakçı): Sahte Psişik ya da mentaliste gizlice bilgi sağlayan kişi.

Conjuring (Sihirbazlık): Hile kullanarak paranormal efektler yaratmak. Genellikle eğlence amaçlıdır.

Contact Mind Reading (Temasla Zihin Okuma): Telepatinin taklidi bir teknik olarak, zihin okuyucusunun (karşıdaki kişinin elini ya da kolunu
tutarak) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması, okumasıdır. Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

Control (Kontrol): (a)Deneysel Parapsikolojide, deneyin standart usuller içerisinde yürütülüp, sonuçların mevzu dışı sebeplerle lüzumsuz yere etkilenmemesinin temin edilmesidir. (b) İspirtisma'da, trans medyumuyla haberleşen ve genellikle trans durumunu kontrol eden diskarne varlık.

Control Group (Kontrol Grubu): Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

Corn Circle (Mısır Dairesi): Daha çok Güney Britanya'da yaygın olan, büyümekte olan ekin tarlalarından bulunan dairesel ya da daha ayrıntılı
oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı
çözülememiştir.

Correlation (Korrelasyon - Değişkenlik Bağlantısı): İki ya da daha fazla olay ya da değişkenliğin arasındaki benzerlikler. Ortak ilişki.

Correlation Coefficient (Korrelasyon Katsayısı): İki ya da daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks.

Cosmic Consciousness (Kozmik Bilinç): Kişinin, tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

Coven (Koven): Cadılardan oluşan grup.

Crisis Apparition (Kriz Anı Görünmesi): Önemli bir krizin (Ölüm, kaza ya da ani hastalık) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması.
(hayalet, tayf, bilinmeyen cisim v.s.)

Cross-correspondence (Çapraz Muhabere): (a) iki ya da daha fazla medyumun, ayrı ayrı aldıkları, ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden
bilgi, enformasyon parçaları. (b) Çapraz Muhabere, Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatistin devam ettirdiği ve 1901'den 1932'ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebeye verilen addır.

Cryptomnesia (Kripto Hafıza): Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı, bildirdiği bir bilgi.(İlham yoluyla bildirmesi) Bazen Kripto Hafıza, Ksenoglosi (Kişinin bilmediği bir lisanda yazması ya da konuşması) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranormal tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

Crystal Gazing (Kristale Bakmak): Paranormal bilgiler almak üzere ayna, cam ya da bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

Curse (Lanet): Başkalarına paranormal yollardan zarar vermek için yazılmış ya da söylenmiş sözler.

D

Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh): İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu melek olarak da geçer.

Deathbed Experience (Ölüm yatağı Deneyimi): Ölen bir kişinin, ölmüş olan arkadaşlarını ya da yakınlarını görmesi, yanında hissetmesi.

Deja Vu (Deja Vu): Kişinin, o anda olan bir şeyi daha evvel tecrübe ettiği hissine kapılması.

Delta (Delta): Her çeşit olağan dışı olayı anlatmak için kullanılan bir terim.

Dematerialization (Dematerilizasyon): Fiziksel bir objenin paranormal olarak görüntüsünün soluklaşıp, saydamlaşması ya da tamamen kaybolması.

Demonic Possession (Şeytani Pozesyon /İstila-Ele geçirilme) Şeytani ruhlar tarafından ele geçirilme. Bir kişinin içine şeytan girmesi. (Halk dilinde cin çarpması)

Deport (Ayrılış): Bir cismin, paranormal bir hareketle korunmalı ve belirlenmiş bir alanın dışına çıkması. Demeterilizasyon ve Teleportasyon ile bağlantılı.

Dice Test (Zar Testi): Psikokinesis araştırmalarında kullanılan bir teknik. Özne zarların düşüşünü yönetmeye çalışır.

Direct Voice (Direk Ses): Seans sırasında, orada bulunan herhangi birinden değil de ince bir hava akımından ya da daha çok bir trampetten gelirmiş gibi görünen ses.

Discarnate Entity (Diskarne Varlık): Ruh ya da maddesel olmayan varlık. Daha çok ölmüş ve dünyada sıkışmış birinin ruhu için söylenir.

Dissociation (Kişilik Çözülmesi): Normal bilinçli farkındalığın dışında yapılan hareketler ya da bilincin ayrı merkezleri olduğunu belirten akli
yaptırımlar.

Divination (Kehanet): İşaretlere ve sembollere bakarak, olaylar ya da gelecekle ilgili gizli anlamları, işaretleri yorumlamak. Kehanete örnek olarak Tarot, Falcılık, Çay yapraklarını okumayı gösterebiliriz.

Divining Rod (Kahin Çubuk): Su ya da maden damarı aramak için kullanılan çatal şeklinde çubuk. (Bazen bir çift L şeklinde çubuk olabilir)

Doppelganger (Eş Ruh): Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farz edilen ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet

Double (Çift): Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili.

Double Blind (Çifte Kör): Deneysel bir testte, ne özne ne de deneyi yapan kişinin, deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması.

Dowsing (Tarama): Yer altında bulunan, su, maden damarı ya da kayıp kişi ve objelerin kehanet çubuğu ya da sarkaç ile paranormal taramayla aranması.

Drop-in Communicator (Davetsiz Haberci): Oturum esnasında davet edilmeden gelen haberci.

E

Earth Effect (Deprem Efekti): Fiziksel medium D.D. Home (Daniel Dunglas Home 1833-1886) yaptığı, odanın deprem oluyormuşçasına sallanmasını içeren fenomen.

Ecstasy (Ekstaz): Bilincin değişik (değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir.

Ectoplasm (Ektoplazma): Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve materilizasyona uğrayarak şekil alabilen yarı likid-akışkan şey, varlık.

EEG (Electro-encephalography) (Elektro- Beyin ölçümleri): Beyin korteksinde oluşan elektriksel aktivite varyasyonlarını kaydetme metodu.

Elemental Spirit (Elemental Ruh): Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. (Ateş, Toprak, Hava ve Su). Animizm ile ilgili

Elongation (Uzantı): Fiziksel bedenin paranormal uzantısı. Bazı mistik ve fiziksel medyumlarda olduğu rapor edilmiştir.

Empath (Empat): Özellikle psişik özellikler taşıyan kimselerde görülen, başkalarının duygularına karşı hassas olma, anlayabilme.

Empathy (Empati): Başka bir kişinin ya da hayvanın tecrübesini ya da duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka birinin duyarlılığını, acılarını ve duygularını tecrübe etme olarak bilinen psişik yetenektir.

Entity (Varlık): Varoluş, varlık, şey.

ESP (Extrasensory Perception): Duyu Dışı Algılamalar.

ESP Cards (ESP Kartları): Zener kartlarına bakınız.

Etheric Body (Eterik Beden) Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine göre ise Aura'dan başka bir şey değildir.

Evil Eye (Kem Göz): Bazı insanlarda bulunan, sadece bakarak karşılarındakine zarar verme yeteneği.

EVP (Electronic Voice Phenomena): Elektriksel Ses Fenomeni

Evocation (Evokasyon): Büyülü sözler ya da ayinlerle ruh (genellikle şeytani ruh) çağırma.

Exorcism (Şeytan Çıkarma): Dualar okuyarak bir kişinin bedenini istila etmiş kötü ruhu def etme. Şeytan Çıkarma.

Experiment (Deney): Kontrol altındaki öğelerle yapılan test.

Experimental Group (Deneysel Grup): Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup psişik.

Experimental Parapsychology (Deneysel Parapsikoloji): Kendiliğinden olan olayları araştırma ya da teftiş teknikleri yerine, deneysel metotları içeren
parapsikolojik araştırmalar.

Experimenter (Deneyci): Deneyi yöneten kişi.

Experimenter Effect (Deneyci Tesiri): Deneycinin kişiliği ya da davranışlarının deney sonuçlarına tesir etmesi.

Extradimensional (Boyut Dışı): Bulunduğumuz boyutun dışından olan.

Extrasensory Perception (Duyu Dışı Algılama) Paranormal yolla alınan enformasyon. Telepatiyi de içerir.

Extraterrestrial (Dünya Dışı): Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.

F

Fairy (Peri): Küçük, insana benzeri mitsel varlık. İyiliksever ya da kötücül olabilir.

Faith Healing (İnançla İyileştirme): Duayla ya da ilahi güce inançla ilişkili iyileştirme.

False Awakening (Sahte Uyanış): Kişinin uyanmış olduğunu sanıp, aslında hala rüya görüyor olma durumu.

Faraday Cage (Faraday Kafesi): Elektriksel etkilere karşı korunmuş alan sağlayan metal ağ.

Feedback (Geri Besleme): Özneye test sırasındaki performanslarına ilişkin bilgi verilmesi.

Fire Walking (Ateşte Yürüme): Ayakta herhangi bir acı ya da zarar olmadan, kor haline gelmiş kömürlerin üzerinde yürüme.

Flying Saucer (Uçan Daire): 1947'de icat edilen bir terim. Genellikle dünya dışı uzay gemisi olduğuna inanılan, bilinmeyen, diske benzer hava cisimlerine verilen ad. Şimdiki genel adı “ UFO” dur.

Focal Person (Odak Kişi): Poltergeist aktivitelerinin merkezi haline gelmiş kişi.

Fortean Phenomena (Fortean Fenomeni): Amerikan araştırmacı yazar Charles Fort'un adını taşıyan bu fenomenler. Geleneksel bilim bilgisini zorlayan,
garip fenomenlerdir. Fortean Fenomenleri, paranormal olarak farz edilen, ancak garip, paranormal olmayan olayları içerir. Canavarlar ve mucizeler, olağandışı olaylar ve beklenmedik yağmurlar gibi.

Fortune Telling (Falcılık): Gelecekle ilgili olayları tahmin etmeyi amaçlayan çeşitli çalışmalardır.

Fraud (Hile- Sahtekarlık): Genellikle finansal kazanç amacıyla, bilerek yapılan sahte paranormal fenomenler oluşturmak. Eğlence amaçlı, bu tür sahte fenomenleri oluşturanlar ise Sihirbaz ve Mentalist olarak bilinir ve normal olarak bu sınıfa sokulmazlar.

G

Ganzfeld (Ganzfeld Tekniği): Duyu Dışı Algılama konusunun da bir araştırma tekniğidir. Bu teknikle yapılan deneylerde, Deneğin (Özne) gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık takılarak „ Beyaz Ses“ denilen tıslama ve ıslık sesine benzer ses dinletilir. Kırmızı bir ışık Deneğin gözkapaklarının üzerindeki toplara yansıtılır ve denek bir süre sonra halusinasyonlar görmeye başlar. Bu noktada odada bulunan diğer kişilere görsel simülasyon gösterilir. Kısa bir video gösterisi şeklinde. Gösteriyi seyreden kişilerin amacı, gördüklerini telepatik olarak deneğe iletmektir.

Geomancy (Remil): Çizgileri ve şekilleri yorumlayarak gaipten haber verme, kehanette bulunma sistemi.

Ghost (Hayalet): Ölmüş bir insanın ruhunun görüntüsüne verilen popular ad.

Gimmick (Hile cihazı): Sihirbazlıkta, büyülü efekt yaratmak için kullanılan her türlü gizli aparat. Sahte medyumlar tarafından da kullanılır.

Glossolalia (Glosolali): Transtayken kişinin zamanımızda kullanılmayan (antik) bir lisanda konuşması.

"Goat" (Keçi): Psişik teste tabi tutulan, fenomene inanmayan denek.

Guardian Angel (Koruyucu Melek): Kişiyi koruduğuna inanılan melek.

Guide (Kılavuz): Kişinin ruhsal yolculuğunda eşlik ettiğine inanılan ruh.

H

Hallucination (Halusinasyon): Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe.

Haunting (Uğrama / halk dilinde “Perili”): Uzun bir sure boyunca aynı lokasyonda oluşan, açıklanamayan görüntü, ses, koku ya da daha başka algıları içeren paranormal fenomenler.

Healer (Şifacı): İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren kişi.

Healing (Şifa verme, İyileştirme): Kabul edilmiş medical prensiplerle açıklanamayan tedavi.

Hex (Büyü): (a) Şeytani büyü ya da lanet. (b) Büyü üzerine çalışmak.

Huna (Huna): Şifa, mucize, büyü, duyu ötesi algı çalışmalarını içeren Hawaii dini.

Hyperacuity (Hiperakutluk- Aşırı Duyu): Bkz. Hyperaesthesia

Hyperaesthesia (Hiperestezi - Aşırı Duyu): Duyuları aşırı derecede hassa olma durumu. Uyarılara karşı aşırı duyarlılık.

Hypnagogic Imagery (Hipnagojik İmajlar - Halusinasyon): Uykuya dalarken görülen canlı imgeler. Hayaller.

Hypnopompic Imagery (Hipnopompik İmajlar- Halusinasyon): Uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. Hayaller.

Hypnosis - Hypnotism (Hipnoz - Hipnotizma): ASC de belirtilen hallerden biri. Dış etkiyle bilincin tesir altına alınması.

I

llusion (Hayal – İllüzyon): (a) Kişiyi yanlış neticelere sürükleyen görüntü, görünüş. (b) Sihirbazlıkta, algılama hilesi.

Imagery (İmajinasyon): Zihinde imgeleri sezme, görme yeteneği. Bu görsel, işitsel ya da temas ile olabilir.

Immortality (Ölümsüzlük): Bir kişinin, kişisel varlığın ölümden etkilenmediğinin farz edildiği inanış.

Incline Effect (Meyil Efekti): Psi testlerde, testin tekrarlanması sonucu performansın artması.

Incorruptibility (Bozulmama): Anlaşılamaz bir şekilde cesette çürüme olmaması, bozulmaması. (Çürüme bozukluğu)

Indirect Voice (Dolaylı Ses): Diskarne varlığın, medyumun ses organlarını kullanarak konuşması. Genellikle ses medyumun normal sesinden tamamen farklı çıkar.

Intuition (Sezgi): Rasyonel ve entelektüel tahlillerin ötesinde, olayların esaslarını sezmek ya da karmaşık olaylardan sonuç çıkarmak.

Invocation (İnvokasyon): Büyülü söz ya da ayinle yardımsever, iyi ruhsal varlıkları çağırma.

J

Judge (Yargıç): Psişik deneylerde, hedefleri ve tepkileri karşılaştıran kişi.

K

Ka (Ka): Çift ya da Astral beden için Eski Mısırlıların kullandığı bir terim. (ayrıca BA)

Karma (Karma): “ Ne ekersen onu biçersin”. İnsan geçmişte ne yaptıysa gelecekte de onu görecektir felsefesini izleyen Hindu ve Budist etik doktrini. Burada “ Geçmiş ” bir önceki hayat anlamında, “ Gelecek ” ise bir sonraki hayat anlamında kullanılmıştır. Bkz. Reenkarnasyon.

Kirlian Photography (Kirlian Fotoğrafçılığı): Yüksek frekans elektrik akımı içeren forografik metot. S.D ve V. Kirlian adlı Rus çift tarafından icat
edilmiştir. Kirlian fotoğraflar genellikle objeleri çevreleyen renkli haleleri ya da auraları gösterir.

Kundalini (Kundalini): Yoga inanışında, çeşitli pratiklerle harekede geçirilebileceğine inanılan büyük hayati enerji. Kundalini'nin paranormal fenomenlere enerji sağladığına inanılmaktadır

L

Laying on of Hands (Elle Tedavi): Şifacının, hasta kişinin bedenine ellerini yerleştirerek ya da yakınında tutarak uyguladığı tedavi.

Levitation (Levitasyon): Bir cismin ya da kişinin paranormal olarak yükselişi ya da kalkışı.

Life Review (Hayat Eleştirisi): Kişinin bütün hayatını geri dönüşlerle hatırlaması. Hayatının gözünün önünden geçmesi. Genellikle ölüme yakınlaşma, ölümden dönme tecrübesiyle bağlantılıdır.

Lucid Dreaming (Lusid Rüya): Rüya esnasında kişinin tecrübe ettiği şeyin bir rüya olduğunun farkında olması ve kendini yaşam dolu ve özgür hissetmesiyle birlikte rüyasındaki olayları kontrol edebilmesi.

Lucidity (Lusid Rüya Görmek): (a) Duru Görü için eskiden kullanılan terim. (b) Lusid rüya görmek.

Luminous Phenomena (Işıltı - Parlaklık Fenomeni): Bir kişi ya da bir objenin etrafında garip ışık ya da parlaklığın görülmesi. Bkz. Aura

Lycanthropy (Likantropi): Kişinin büyü yoluyla insandan kurda dönüşmesi.

M

Magic (Sihir): (a) Paranormal ya da ruhsal öğeleri kullanarak olaylara etki etme uygulamaları.(b) Sihirbazlık sanatı

Magician (Sihirbaz): Sihir yapan kişi.

Majority Vote Technique (Çoğunluk Oyu Tekniği): Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde bulunur (veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir.

Mantra (Mantra): Meditasyonda kullanılan ses ya da kelimeler. Bkz Trasendental Meditasyon

Matching Tests (Karşılaştırma Testleri): Deneğin tahmin yaparken anahtar kartlarını kullandığı kart tahmin testi tekniği.

Materialization (Materyalizasyon): Seans sırasında, görünür ve dokunulabilir obje ya da insan şekli oluşumu.

Medicine Man / Medicine Woman (Hekim): Büyücü doktor ya da Şaman'lara verilen diğer bir ad.

Meditation (Meditasyon): Ruhsal olarak, bilinci istenen düzeye getirmeyi amaçlayan zihinsel ya da fiziksel –zihinsel teknikler. Bkz. Yoga.

Medium (Medyum): Diskarne varlıklarla yaşayanlar arasında aracılık ettiğine inanılan kişi.

Mentalism (Mentalizm): Sihirbazlıkta psişik simülasyonları içen bir branştır.

Mental Mediumship (Zihinsel Medyumluk): Medyumun paranormal olarak bilgi elde etmesi.

Mesmerism (Mersmerizm): F.A. Mesmer tarafından geliştirilen bir iyileştirme sistemi., Tedavide mıknatıstan yararlanma yöntemidir. Hasta trans halindeyken dokunma ya da okşama yoluyla elde edilen 'bedensel mıknatısın tedavide kullanmasıdır. Mesmerik transta olan kişilerde bazen durugörü gibi paranormal tepkiler gösterebilir.

Message (Mesaj): Bkz. Communication (Haberleşme), Metal Bending (Zihinsel Eğme): Metal objelerin eğilmesiyle ilgili Psikokinetik yetenek. Uri Geller tarafından popülarize edilen fenomen.

Metamorphosis (Metamorfoz – Başkalaşım): Bkz. Shape – Shift (Şekil değiştirme)

Metempsychosis (Metempsikoz): Ruhun bir bedenden diğerine göçü. Reenkarnasyon için kullanılan bir başka terim.

Mind Reading (Zihin Okuma): Telepatinin bir diğer adı. Bkz. Telepathy (Telepati)

Miracle (Mucize): Doğaüstü ya da ilahi müdahalelerle gerçekleştiği farz edilen iyi olaylar.

Misdirection (Yanıltma): Sihirbazlar ve Mentalistler tarafından, kişinin dikkatini dağıtmak ya da düşüncelerini karıştırmak için kullanılan teknikler.

Miss (İsabetsizlik): Hedef ile yanıtın arasındaki tutarsızlık, isabetsizlik.

Mnemonist (Mnemonist): Öğrendiği tekniklerle belleğini olağandışı geliştirmiş kişi.

Multiple Personality (Çift Kişilik): Kişinin iki ya da daha fazla, belirgin ve ayrı kişilikleri, ayrı zamanlarda sergilemesini gösterir psikiyatrik durum.

Mystic (Mistik): (a) Mistik tecrübelere yaşayan kimse (b) Psişik, medium ve romantikler için kullanılan basitçe kullanılan bir terim.

Mystical Experience (Mistik tecrübe): Zaman kaybı, kendini kaybetme gibi Bilincin Değişik Durumlarına (ASC) giren tecrübeler.

Mysticism (Mistisizm): İnsan beyninin ya da ruhunun direk olarak ilahiyatı tecrübe edebileceğini savunan ruhsal ve dinsel doktrinler

N

Near-Death Experience (NDE) (Ölüme Yakın Deneyimi): Klinik olarak ölümden dönmüş ya da ölüme çok yaklaşmış kişilerin yaşamış olduğu tecrübeler. Bu tecrübelerin bir çoğunda hayatın film gibi gözlerinin önünden geçmesi, sonunda ışık bulunan bir tunneled ilerleme, ölmüş akraba ya da arkadaşları görme, ilahi varlıkların onlara dönmeleri gerektiğini söylemesi ve bununla tercihte bulunma. Nadir olarak bu tecrübe korkutucu ya da sıkıntı verici olabilir. Genellikle bu tür tecrübelerin, kişinin hayatının daha sonraki dönemlerinde etkili olduğu görülmüştür.

Necromancy (Nekromansi): Ölülerle bağlantı kurmayı da içeren kara büyü uygulaması.

Null hypothesis (Geçersiz Hipotez): Deneysel sonuçların değişime açık olmasıdır.

Numerology (Numaraloji): Numaraları yorumlayarak kehanette bulunma.

O

Occam's Razor (Occam'ın Usturası): Her zaman, olayların en basit açıklamalarını tercih etmeye dayanan prensip.

Occultism (Okültizm): Gizli kuvvetlerin ve gizli varlıkların mevcudiyetini esas alan ezoterik inanış ve uygulamalar sistemi.

Omen (Kehanet): Geleceğe ait haberler veren işaretler.

Oracle (Orakl-vahiy): (a) Tanrılardan geldiğine inanılan cevaplar. (b) Bu cevapların verildiği kutsal türbe.

Orgone Energy (Orgone Enerjisi): Wilhelm Reich tarafından, cinsiyetle bağlantılı üniversal yaşam enerjisini tanımlamak için kullanılan terim.

Ouija Board (Quija Tahtası): Üzerinde harfler ve numaralar bulunan tahta levha. Bir planchette (ortası delik elips ya da kalp şeklinde küçük tahta) ya da cam bardağının bağımsız hareketleriyle, üzerinde bulunan harf ve numaralardan gösterilenler bir araya getirilerek verilen mesajların okunmasını sağlar. Halk dilinde “Cadı Tahtası”

Out of Body Experience – OBE (Beden Dışı Deneyimi): Kişinin bilinci tamamen yerindeyken kendisinin, fiziksel bedeninin dışında olduğunun farkına varması deneyimi. Ölüme Yakın deneyimde sıkça rastlanan bir durumdur.

P

Palmistry (El Falı): Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek karakterine ve yaşamındaki olaylara dair yorumlarda bulunma sanatı.

Paranormal (Paranormal): Normalin dışında ya da ötesinde. Geçerli bilimsel bilgilerin ya da bizim olağan anlayışımızın ötesinde olan şeyler.

Paranormal Dream (Paranormal Rüyalar): Gördüğümüz rüyadaki görüntülerin paranormal bilgiler içermesi. Bkz. Haberci Rüyalar.

Parapsychology (Parapsikoloji): B. Rhine tarafından, paranormal fenomenler üzerine yapılan deneysel ve nicel çalışmalara verilen ad.

Past-Life Memories (Geçmiş Hayat Anıları): Bir önceki hayattan anılar olduğu farz edilen zihinsel görüntüler.

Past-Life Regression (Geçmiş Hayat Regresyonu): Kişiyi hipnoz yoluyla, bir önceki hayatı olduğu farz edilen yere geri çekme tekniği.

Pendulum (Sarkaç): İple sallandırılan cisim. Tarayıcılar genellikle sarkacı hareketlerine göre cisimleri bulmak ya da soruları cevaplamak amacıyla kullanırlar.

Percipient (Algılayıcı): Duyu Dışı Algılama testlerinde etkileri algılayan kimse.

Phantasm (Hayal, Hayalet, Tayf): Genel olarak kişi uyanırken ya da uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs ya da bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

Phenomenology (Fenomenoloji): Kişinin, bir olay ya da bir fenomen tecrübesine ilişkin algılayışını açıklamak ya da aydınlatmak için yapılan araştırmalar.

Phrenology (Frenoloji): Bir kişinin kafatası şeklini inceleyerek o kişinin karakterini ve zihinsel yeteneklerini okumak.

Physical Mediumship (Fiziksel Medyumluk): Bir medyum tarafından paranormal fiziksel fenomenler üretilmesi. Levitasyon, Materyalizasyon gibi. Fiziksel medyum her zaman olmasa da çoğunlukla trans halinde bulunur.

Placebo (Placebo): Genellikle kontrol grubuna verilen tesirsiz ilaç.(Hastaya ilaç diye verilen tesirsiz madde, yalancı ilaç)

Planchette (Planchette): Quija tahtası üzerinde kullanılan küçük levha. Bazen Otomatistik yazıda kullanılır, bu durumda Planchette'ye kalem monte edilir.

Pocomania (Pocomania): Jameika ruhani dini.

Poltergeist (Poltergeist): Almanca'da “gürültücü ya da problem çıkarıcı varlık” anlamındadır. Poltergeist açıklanamayan sesler, objelerin kendi kendine hareketi, bir anda alev almalar, beden üzerinde oluşan çimdik ya da tırmık izleri, gibi olayları içerir. Uğramaların tersine poltergeist olayları genellikle bir kişi üzerinde odaklanır ve bu kişi genellikle çocuk ya da ergenlik çağındaki gençlerdir. Birçok fiziksel medyumun çocukluk döneminde
poltergeist tecrübesi yaşadığı bilinmektedir.

Possession (Pozesyon – İstila /Ele Geçirilme): Bir kişinin bedeninin, başka bir kişilik ya da varlık tarafından ele geçirilmesi. Örn. Çifte Kişilik ya da şeytani bir varlığın kişinin bedenine girmesi.

Prayer (Dua): Ruhsal varlık ya da güçlerle iletişim kurmaya çalışmak.

Precognition (Prekognisyon): Gelecekte olacak olayları paranormal yollarla algılama. Fal ve kehanet gibi.

Prediction (Kehanet): Gelecekte olacak olaylara ilişkin haber verme, kehanete bulunma. Bkz. Prekognisyon.

Preexistence (Ön Mevcudiyet): Kişinin doğumdan önce de var olduğuna inanılan kişilik ya da ruh.

Premonition (Premonisyon - Önsezi): Geleceğe dair işaretler verdiğine inanılan deneyimler.

Presence (Varlık): Bir kişinin, hayvanın ya da discarne varlığın mevcudiyetini algılama.

Prophecy (Kehanet): (a) Ruhsal algılayışlarla gelecekten haber vermek. (b) Gaipten haber almak.

Psi (Psi): Paranormal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan terim. Duyu Dışı Algılamaları ve Psişik yetenekleri de içerir.

Psyche (Tin): Genellikle Zihni belirtir.

Psychedelic (Psikodelik): Genel anlamıyla “zihni açığa çıkarmak” demektir. Ayrıca bilinci değişik bir duruma sokabilmek için (ASC) kullanılan bitki ve uyuşturuculara verilen addır.

Psychic (Psişik): Psi yetenekleri gösteren kimseye verilen addır. Sıfat olarak da kullanılır.

Psychic Healing (Psişik İyileştirme): Psişik güçlerin kullanılarak şifa verme. İyileştirme.

Psychic Photography (Psişik Fotografi): Paranormal forografik görüntüler için kullanılan terim. Kirlian Fotoğrafı da içerir.

Psychokinesis –PK (Psikokinezi): Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileyen paranormal gücü.

Psychometry (Psikometri): Fiziksel bir objeyi merkez alarak, o obje hakkında bilgi elde etme. Ayrıca obje okuma olarak da bilinir.

Pyramid Power (Piramid Gücü): Pramid şeklinin paranormal etkiler üretebildiğine dair inanış.

Q

Quija Board (Quija tahtası – Cadı Tahtası): Bkz. Ouija Board

S

Santeria (Santeria): Kuba ruhani dini.

Sceptic (Skeptik): Gerçeklere sıkı sıkıya bağlı, paranormal olayların bilimsel çözümlerini ve kriterlerini araştıran kimse. Genellikle Parapsikolojistler tarafından araştırılan olayların mantıklı ve bilimsel açıklamalarını bulmaya çalışırlar.

Seance (Seans): Medyum eşliğinde oturum.

Serpent Power (Yılan Gücü): Bkz. Kundalini

Shaman (Şaman): Ruhlarla bağlantı kurarak transa geçen, iyileştirme gücüne sahip büyücü doktor. Bu kişilerde paranormal yeteneklere de rastlanabilir.

Shape-Shifting (Şekil Değiştirme): Başka bir insanın, hayvanın ya da varlığın şekline girebilmeyi sağladığı farz edilen paranormal yetenek. Likantrop örneğin.

Siddhis (Siddhis): Yoganın uygulanmasıyla bağlantılı paranormal yeteneklere verilen ad.

Sixth sense (Altıncı His): Duyu dışı algılamalar için kullanılan popüler terim.

Sleep Paralysis (Uyku Felci): Uyanık olduğu halde kişinin hareket edememesi durumu. Genellikle korkutucu olan bu deneyime yalancı uyanıklık
adı da verilir.

Somnambule (Somnambule): (a) Uyurken kişinin fiziksel aktivite göstermesi (uyurgezerlik) (b) Derin hipnoz altında olan kişi

Spectre (Hayalet): Paranormal görüntü.

Spell (Sihir): Büyülü güçleri olduğuna inanılan yazılan ya da söylenen sözler.

Spontaneous Human Combustion (SHC) (Kendiliğinden Yanan İnsanlar): İnsanların hiçbir etki olmadan kötü bir şekilde yanarak ölmesi. Genellikle bu tür vakalarda bulunan, kötü şekilde yanmış insan bedenleri ve çevrede yangına ait hiçbir iz bulunmaması, yangının o kişinin bedeninin içinden başladığı izlenimini uyandırmaktadır.

Stigmata (Stigmata): Kişinin bedeninde açıklanamaz bir şekilde beliren ve Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğinde oluşan yaralara çok benzeyen yaralar.

Subject (Denek): Psişik kabiliyeti araştırılan kişi

Subjective Paranormal Experience (SPE): Öznel Paranormal Deneyim ya da Öznel Psişik Deneyim diye de adlandırılır. Kişinin tecrübe ettiği, paranormal olduğuna inandığı olaylara denir.

Subliminal Perception (Bilinçaltı algısı): Bilinçli olarak farkında olmadan algılama.

Synchronicity (Eşzamanlılık): C.G. Jung tarafından kullanılan, birbirine bağlı olmayan fakat bir şekilde anlamlı olan tesadüfi olaylara verilen ad.

T

Table-Tilting/Turning (Masa Eğilmesi/ Dönmesi): Bir grup insanın ellerini masanın üzerine yerleştirerek yaptıkları bir seansta, masanın gizemli ve
açıklanamayacak bir şekilde hareket etmesi. Genellikle bu hareketler ruhun iletişim kurma çabası olarak yorumlanır.

Target (Hedef): Deneğin algılamaya çalıştığı nesne ya da olaya verilen ad. (Duyu dışı algılama ya da Psi testlerinde)

Tarot (Tarot): Falcılıkta kullanılan, genellikle bir destesinde 78 karttan oluşan özel fal kartları.

Telekinesis (Telekinezi): Nesnelerin paranormal hareketleri.

Telepathy (Telepati): Başka bir kişinin deneyimlerini ya da düşüncelerini algılamak. Pratikte duru görü ile telepatiyi ayırt etmek zordur.

Teleportation (Teleportasyon): Nesneleri paranormal yollarla uzaktaki başka bir yere aktarılması.

Temporal Lobe Activity (Geçici Lob Activitesi): Beyin loblarında meydana gelen geçici elektrik aktivitesi. Çoğu zaman garip algılarla, zaman kayıplarıyla ve halusinasyon ile bağlantılıdır.

Theosophy (Teosofi): Madam Blayatsky tarafından 1875'te bulunan, bireyle Tanrı ya da melekler arasında doğrudan bağlantı kurmayı amaçlayan din ve felsefe sistemi.

Therianthropy (Therianthropy): İnsandan formundan hayvan formuna, sonra tekrar hayvan formundan insan formuna şekil değiştirebilme kabiliyeti.
Bkz. Likantrop, şekil değiştirme.

Theurgy (Teurji): Tanrılarla ile bağlantıya geçip iletişim kurmayı amaçlayan büyü uygulamaları.

Thoughtography (Düşünce Fotoğrafı): Zihinsel bir görüntüye konsantre olarak, fotografik film üzerinde görüntü yaratan paranormal yetenek.

Thought Transference (Düşünce Transferi): Bkz. Telepati

Trance (Trans): Transa girmek. Bilincin başka bir hali. Şuurun çevreye ve dış etkenlere tepkisinin azalarak, dış algılamasının azalması.

Trance Medium (Trans Medyumu): Trans durumuna geçerek medyumsal fenomenler üreten kişi.

Transcendental Meditation (Transandantal Meditasyon): Seslerin (Mantra) tekrarlanmasını kapsayan, Maharishi Mahesh Yogi tarafından bulunan meditasyon tekniği.

U

Ufology (Ufoloji): Ufo Çalışmaları.

Umbanda (Umbanda): Brezilya ruhani dini.

Unidentified Flying Object (UFO) (Kimliği belirsiz Uçan: Nesneler -UFO) Gökyüzünde görülen, açıklanamayan ışık ya da nesneler. Genellikle dünya dışı varlıkların olduğuna dair kanıt olarak gösterilirler.

V

Veridical (Doğrulanmış): Bulgularla ve olaylarla kanıtlanmış bilgi ya da deneyimler.

Vision (Hayal): Dinsel Görüntü

Voodoo (Voodoo): Afrika kökenli ruhani ve çok eskilere dayanan bir din. Haiti, Jameika ve Küba'da yaygındır. Büyü ritülleri, transa girmek ve pozisyon önemli rol oynar bu dinde.

W

Werewolf: Kişinin sihirle kurt ya da başka bir tehlikeli yaratığın şekline girebilmesi.

White Magic (Beyaz Büyü): İyilik adına yapılan büyü ya da ritüeller.

Wicca (Cadılık): Günümüzdeki batı ülkelerinde uygulanmış olan cadı sanatı sistemi.

Witch (Cadı): Cadı sanatını uygulayan kişi.)

Witchcraft (cadı sanatı): Folklorik Büyü.

Witchdoctor (Cadı doktor-Büyücü Doktor, ): Şifacı ya da şaman kimse.

X

Xenoglossy (Ksenoglosi): Kişinin bilmediği, öğrenmediği bir lisanda konuşması ya da bu lisanda yazı yazması.

Y

Yoga (Yoga): Hindistan kökenli dini felsefe. Kişinin fiziksel ve psiko-spiritüel teknikleri kullanarak kendini daha yüksek bir bilince taşımasını savunur.

Z

Zener Cards (Zener Kartları): Üzerinde daire, kare, yunan haçı, beş köşeli yıldız ve üç adet dalgalı çizgi bulunan kartlardır. Bir destede her bir şekilden 5 adet olmak üzere 25 adet karttan oluşur. Algılama psikologu olan Karl Zener tarafından bulunmuştur. Duyu dışı algılama estlerinde kart tahmini testlerinde kullanılır. ESP (DDA) kartları olarak da bilinirler.

Zombie (Zombi): Büyü yoluyla yaşama döndürülen ruhsuz cesetlere verilen addır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739930 ziyaretçi (134026151 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler