Popüler Kültürde Gizliilimler.tr.gg
 

Akademik Yayınlarda Gizliilimler.Tr.Gg ve Gizliilimler.Org

akademik

Akademik Yayınlar

 1. Doç. Dr. Adem Sezer, “Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı”, Pegem Akademi, Ankara 2017, s.249, 252.
 2. Aida Arghavanian, “Karşılaştırmalı At Figürleri” (sanatta yeterlilik tezi), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Ankara 2017, s.105.
 3. Ayşe Nihal Alodalı, “Mimarlıkta Sembolizm” (yüksek lisans tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2015, s.62.
 4. Arş. Gör. Dr. Aylin Beyoğlu (Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi), “Sanat Eğitiminde Altın Oran ve Leonardo da Vinci’nin Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 2016, Cilt:XIII, Sayı:I, ISSN:1305-2020, s.368, 380.
 5. Dr. Aynurə Qəzənfər qızı Qurbanova, “Folklorşünaslıq” Azarbaycan (Doktora Tezi), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrası, Azərbaycan-Qumux Folklor Əlaqələri, Bakü 2015, s.15.
 6. Dr. Aynurə Qəzənfər qızı Qurbanova, “Köpek Kadın'dan Lilith, Alkarısı ve Işıkıl-Lilla'ya Kadar Uzanan Mitolojik Hat” Azarbaycan, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2019, cilt:2, sayı:3.
 7. Azem Sevindik, “Türk Halk Kültüründe Mizah Ekolojisi” (doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Ankara 2017, s.198.
 8. Prof. Dr. Berin Engin, “Kutsal Vehme Mahkemeleri” (makale).
 9. Doç Dr. Burcu İlkay Karaman, “Dilin Kökeni”, AKADEMİK-DER (Tarih, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi), sayı:1, 2017 Sonbahar, s.27.
 10. Bülent Polat, “Dijital İllüstrasyon Tekniği İle Efsanelerin Görselleştirilmesi” (yüksek lisans tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ 2016, s.52.
 11. Bülent Yayla, “Nâbî'nin 30 Gazelinin (1-30) Şerhi” (yüksek lisans tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 2015, s.23, 233.
 12. Daniel Ura - Nannini Lee Balakrishnan, “Innovation Research Methods” Kanada, Canada (SFI – 6020), "Helicopter and Submarine Ancient Egyptian Hieroglyphics. Retrieved October 3, 2016, from https://www.gizliilimler.org/Eskilerin-Sasirtan-Teknolojisi-II.htm", Strategic Foresight and Innovation, OCAD University, Toronto / Canada.
 13. Deniz Tokatlı, “Marka Bilinirliğinin Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi; Efes'i Ziyaret Etmek İçin Gelen Yabancı Turistlere Yönelik Bir Araştırma” (yüksek lisans tezi), 2015.

Efes hakkında doğru bilgiyi yansıtan 21 ifadeye sırası ile şu kaynaklardan ulaşılmıştır: (Gür, 2007), (Yıldırım ve Oban, 2011), (Taşkın, 2011), (gizliilimler.tr.gg), (turkeireiseleiter.com), (Yenen, 2007), (Akurgal, 2007), (arşiv.ntv.com), (www.izmirkulturturizm.gov.tr), (Topbaş, 2007), (www.ephesusfoundation.org),(www.ephesus.us/ephesus/judaism_in_ephesus.htm), (www.kulturvarliklari.gov.tr), (Bayrak, 2006). Geri kalan 9 yanlış ifade ise, Efes hakkında doğru bilgiyi yansıtmamaktadır.”

 1. Elif Uysal, “Senfoni Orkestrası Sanatçılarının Meslek Hastalıkları” (yüksek lisans tezi), Uludağ Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Bursa 2018, s.87.
 2. Emin Arif Şıxəliyev, “Müasır Səlib Yürüşlərinin Hədəfi: Terrorızm Yoxsa İslam?! ” Azarbaycan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan Bölməsi, Tarıx, Etnoqrafıya və Arxeologiya İnstitutu, Naxçıvan 2019, s.147.
 3. Emine İrem Demir, “Sinemada Deneysel Tipografi Kullanımı ve Bir Örnek İncelemesi”, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul 2014., s.23.
 4. Yrd. Doç. Dr. Engin Selçuk, “Klasik Türk Şiirinin İnternet Ortamındaki Yansımalarına Bir Örnek: “Üstüne” Redifli Gazel”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter 2015, ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey, s.807-808.

İnternette Râsih’in gazeli ile bu gazelin günümüz Türkçesiyle açıklamasına (www.kulturelf.com/2013/09/rasih-gazel.html), uyarlamasına (www.antoloji.com/rasih-in-ustune-redifli-gazelini-uyarlama-siiri/) yahut bilinmeyen kelimelerine (emrahce.com/2009/06/02/suzme-cesmin-gelmesin/) yer veren çok sayıda web sayfası vardır.

Râsih'in "Üstüne" Redifli Gazeli başlığı altında gazeli, açıklamasını ve aruz kalıbını paylaşan https://gizliilimler.tr.gg/Râsih-h-in--g--Ue-st.ue.ne-g--Redifli-Gazeli.htm adresindeki web sayfasının 19 Ağustos 2007’den 19 Ocak 2015 tarihine kadar 17.636.599 kişi tarafından ziyaret edilmiş olması, sadece bir site aracılığıyla sekiz sene gibi bir sürede gazelin bu kadar internet kullanıcısına ulaşmış olmasını göstermesi bakımından dikkat çekmektedir.

 1. Emre Mert Çığır, “Susma Hakkı”, Maltepe Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2020, s.10.
 2. Ercan Baş, “Ezgi Kalıpları Kullanılarak Başlangıç Solfej ve Dikte Eğitimine Yönelik Bir Model Üzerine Araştırma” (doktora tezi), İnönü Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknoloji Bilim Dalı, Mayıs 2015, s.13.
 3. Yrd. Doç. Dr. Erkan Ertosun (Turgut Özal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) - Pakize Topak, “11 Eylül Sonrası Ortadoğu'da Din, Terör ve Siyaset: Müslüman Kardeşler Örneği”, International Journal of Social Science, Number: 42, Winter III 2016, s.565, 572.
 4. Prof. Dr. Ərtegin Salamzadə, “İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri” Azarbaycan, Beynəlxalq Elmi Jurnal N 4 (58), Bakı 2016, s.28.
 5. Ertuğrul Aygün, “Yerel Kültürlerin Font Tasarımlarına Etkisi” (yüksek lisans tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Tasarım Anasanat Dalı , Isparta 2017, s.23, 105.
 6. Fatih Başçiftçi - Çiğdem Afacan, “Electroencephalographic Signaling Approach in Determining the Emotional Situations of People”, 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)
 7. Ferhat Dumanlı, “Moda Pazarlamada Tasarım ve Uyumun Önemi” (Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi, İstanbul 2014, s.4, 126.
 8. Fettah Kuzu, “Nâili'nin İmaj Dünyası ve Gazellerindeki Yansımaları”, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Ardahan 2011.
 9. Fidan Uğur Çerikan, “Türk Kültüründe Demir” (doktora tezi), Pamukkale Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Denizli 2014, s.180, 660.
 10. Gamze Akbaş, “Geleneksel Yapım Teknikleri ve Mekan İlişkisi: Uzungöl ve Taşkıran Örnekleri” (yüksek lisans tezi), Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015, s.47, 88.
 11. Gökhan Arslan, “Türkiye - Suriye İlişkilerinde Kriz Dönemlerinin Değerlendirilmesi (1915-1998)”, İKSAD Puplications, Gaziantep 2018, s.98.
 12. Hatice Gerçeker, “Alternatif Tıp ve Din” (yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya 2019, s.141, 144-145, 158.
 13. Hatice İbiş, “Süryaniler” (makale), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, s.9, 34.
 14. Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ergin, “Aşk-Hüzün Diyalektiği ve Sanatta Hakiki Aşk Üzerine” (makale), Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, ŞURKAV, Ocak 2016, sayı: 24, s.38.
 15. Hüseyin Mesut Dönmez, “Türk Korku Sinemasında Sembollerin İncelenmesi ve Hasan Karacadağ Sineması ” (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul 2018, s.34, 48, 50, 53, 88, 107.
 16. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taragay Ayçe, “Koronavirüs (Covid-19) Afişlerinde Yer Alan Piktogramların Grafik Tasarım Çerçevesinde İncelenmesi”, Pearson Journal of Socaal Sciences & Humanities, Volume: 5 Issue: 9, ISSN: 2717-7386, s.89.
 17. Dr. İsmail Baytak, “Eskiçağ Tarihi ve Uygulamaları”.
 18. Kimberly Van Wettere, “Ömer Seyfettin'in Türbe, Perili Köşk, Keramet ve Kurbağa Duası öykülerinin Hollandacaya çevirisi ve çeviri yorumu”, Universiteit Gen, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Vertalen, 2015, s.109.
 19. Епископ Константин Преславски, “места Навсекидневието Набалканите” Rusya, Университетско издателство, Шумен 2015, s.159-160, 164-165.
 20. Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu - Doktora Öğrencisi Hüseyin Karakaya, "Definecilik Folkloru" (akademik makale), Karadeniz Araştırmaları, XIV/54 - Yaz 2017 - s.117-133.
 21. Mehmet Selahattin Özbay, "1980-2013 Yılları Arasında Yaşanan Bazı Siyasi Olayların Türkiye Ekonomisine Etkileri" (yüksek lisans tezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı, Gaziantep 2016, s.29-32, 79.
 22. Mehmet Sürek, "Ortaçağ’da Suruç (11-13. YY)" (yüksek lisans tezi), Adıyaman Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Eylül 2018, s.86.
 23. Melike Suman, "Speros Vryonis'e Göre Anadolu'nun İslamlaşması" (yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Konya 2010, s.8, 160.
 24. Vorwissenschaftliche Arbeit verfasst von Michaela Haumer, “Stammt der Satz des Pythagoras wirklich von Pythagoras?” Almanya, Der pythagoräische Lehrsatz, "https://www.gizliilimler.org/Rhind-Papir.ue.s.ue.--k1-Papyrus-Rhind-k2-.htm", Februar 2015, BG/BRG Zwettl, 3910 Zwettl, Gymnasiumstraße 1, s.56.
 25. Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoglu, “Zaza Beylikleri, Şeyhler ve İslam” (makale), Tarih ve Gelecek Dergisi, sayı: 5, Aralık 2019, s.792-804.
 26. Prof. Dr. Mustafa Temiz, “Allah'a (cc) Yaklaştıran ya da Allah'tan (cc) Uzaklaştıran En Kıymetli Amel (İbadet)” (makale), 2014, s.5.
 27. Dr. Mustafa Tözün, “Gerçeği Bilmek İstiyorum Büyük Sır Nedir?” (makale), s.56.
 28. Arş. Gör. Müge Vatansever Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı), “Vergilerin Kanunîliği İlkesinin Tarihî Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Basım Yılı: 2015, s.4819, 4839.
 29. Osman Olgu Dönmez, “Eski Mısır Uygarlığında Tıp Uygulamaları”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Denizli 2019, s.79-80.
 30. Pınar Şenkaya Demir, “Bilinç, Bilinaçltı ve Kavramsal Açılımları İle Günümüz Sanatında Labirent”, Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Sanat Anadalı, İstanbul 2017, s.44-47, 150.
 31. Рефат Абдужемилев, “Наследие: НациональныесимволывпубликацияхО. Акчокраклы” Rusya , КрымскийнаучныйцентрИнститутаисторииим. Ш. МарджаниАНРТ, ДК 811.512.1:8(091): 82Крымтат.08, s.196, 201.
 32. Rüçhan Gökdağ, “Torture Museums: What Has Changed Today?”, Journalism and Mass Communication, February 2016, Vol. 6, No. 2, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2016, s.83, 90.
 33. Sabri Cumhur Oğuzay, “Türkiye – Suriye ilişkilerinde Su ve Terör Sorunu” (yüksek lisans tezi), Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programı, İstanbul 2009, s.62, 99.
 34. Sefa Tuncer, “Kaotik Sistem Tabanlı Görüntü Şifreleme” (yüksek lisans tezi), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabılım Dalı, Bilecik 2016, s.74.
 35. Yrd. Doç. Dr. Serhat Küçük, “Dâstân-ı Ahmed Harâmî Mesnevisi Üzerine Değerlendirmeler-1”, Journal of Turkish Language and Literature, Volume:2, Issue: 1, Winter 2016, s.306.
 36. Sevim Koçer, “Ulusal Basın Köşe Yazarlarının Kariyerlerinin Sınırsız Kariyer Açısından İncelenmesi”, Global Media Journal TR Edition, 6 (11), Fall 2015, s.337.
 37. Sevda Gül, Muhammed K. Uçar, Gökçen Çetinel, Erhan Bergil ve Mehmet R. Bozkurt, “Automated Pre-Seizure Detection for Epileptic Patients Using Machine Learning Methods”, I.J. Image, Graphics and Signal Processing, 2017, 7, 1-9, Published Online July 2017 in MECS, s.8.
 38. Prof. Dr. Soner Esmer, “Koronavirüs Salgını ve Denizcilik Sektörüne Etkileri” (makale), 10 Mart 2020.
 39. Dr. Öğr. Üyesi Suna Muğan Ertuğral, “Sağlık İşletmelerinde Yatırım Analizi”, İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi, s.158, 261.
 40. Dos. Şükufə İ. Qədimova, “QƏDİM TÜRKLƏRDƏ QADINININ CƏMİYYƏTDƏKİ YERİ VƏ İSLAMAQƏDƏRKİ TÜRK ƏDƏBIYYATINDA ONUN ƏKSİ”, Türk Filologiyası, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ, BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, Бакы – 2016, s.67.
 41. Tanju Deniz, “Yükselen İslamofobinin Avrupa Kimliğine Etkisi (2002-2012)” (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Edirne 2014, s.55, 133.
 42. Prof. Dr. Tülin Arseven, “Zifir Karanın Mavisi Adlı Öyküde Tekinsizlik ve Kurban Ritüeli”, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, Prof. Dr. M. Orhan Okay Özel Sayısı, Yıl: 6, Aralık 2020, s.399.
 43. Umut Dalkırmaz, “Türkiye-Suriye İlişkilerine ABD’nin Etkisi”, Trakya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Edirne 2015, s.57.
 44. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Tansü ve Gökhan Arslan, “1957 Suriye Krizi” (makale), Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, Vol: 4, Issue: 12, Ocak 2018, s.644, 646.
iktibas

İktibaslar

 1. Mehmet Akif Ardıç (Akhenaton), “Ichthys (Balık) Sembolü”, Düşünüyorum (Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni), Sayı 67, Nisan 2016, s.10-11.
 2. Mehmet Akif Ardıç, “Dinler Tarihi Açısından Şefaat İnancı”, Kur'ani Hayat Dergisi, sayı: 50, Kasım-Aralık 2016, s.68.
 3. “Hermeciddun (Melhame-i Kübra) ve Armageddon Savaşı”, Davamız Kudüs Dergisi, Sayı: 3, Temmuz 2020, s.25-30.
atıf, referans

Diğer Atıflar

 1. Dr. Muhsin Aslan ve Hülya Çavlı Köterin, “Ortadoğu Muhasebe Tarihi”, T.C. Şayıştay Başkanlığı, Ankara 2018, cilt: 1, s. 351.
 2. Osman Türkay, “Ay Üçün Rekviyem”, Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran:, Ph. Dr. Elmira Fikrətqızı, Kövsər, Bakı 2011, ISBN-978-9952-453-20-1, s.31.
 3. Patricia Giot, “Centre de Langue et de Culture Chinoises” Fransa (中国语言文化中心), Recherche et Formation Marie Haps, rue d’Arlon 3 - 1050 Bruxelles, 2017, s.5.
 4. Selminaz Adıgüzel, “Türkiye’de Yaşayan Romanların Eğitim Hakkının Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Yaz 2020, Sayı: 21, cilt: 11, s. 83.
 5. Sultan Gökpınar, “Samothrake”, s.40. (İngilizce)
 6. Uzm. Hem. İlknur Yayla, “Sağlıkta Nanoteknoloji”, Acıbadem Hemşirelik, s.2.

Popüler Kültürde Gizliilimler.Org

sinema, cinema

Sinema

2015 Yapımı Türk korku filmi “Azap”tan bir sahne. (09:05-09:17 saniyeleri arası)
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Hasan Can, 25.08.2021, 20:55 (UTC):
Hocam öncelikle böyle bir siteyi bize kazandırdığınız için çok teşekkür ederim. Üniversite tezimi hazırlarken sitenizden çok yardım aldım. İçerik girişi yaptığınız ellerinizi öpüyorum. Saygılar...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56448811 ziyaretçi (143844154 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)