Rüyada Kuran'dan Bir Sure Ya Da Ayet Görmek 1
 

Rüyada Kurân'dan Bir Sure Ya Da Ayet Görmek

1. Bölüm

Abese Sûresi

Rüyada Abese Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve doğu tarafına yolculuğa işarettir.

" Nüzhetü'l-Mecâlis" adlı esere göre bir kimsenin rüyasında Abese Sûresi'ni okuduğunu görmesi; başarıyla tabir edilir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Abese Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin asık suratlı ve yüzü gülmeyen bir kimse olması nedeniyle, başkaları tarafından hoş karşılanmadığına delâlet eder. Câfer-i Sâdık: "Gidişatı iyi olmayan ve verdiği sadakayı başa kakan kimsedir." der.

İbn-i Şirin'in sözüne göre Abese Sûresi'ni rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören; somurtkan bir insan olur, halk kendisinden nefret eder.

Kirmani diyor ki: "Halkı hakir görür kibirlenir."

Cafer-i Sadık buyuruyor ki: "Zayıflara hayır ve hasenatta bulunur. Fakat, riyakar ve ikiyüzlü davranır, büyüklenir."

Abdülgâni şöyle diyor: "Verdiği şeyi başa kakar. Ahlakı iyi olmaz."

Kesâî de böyle söylüyor. " İbn-i Kesir ve Nâfî diyorlar ki: Sadakayı ve zekatı çok verir ama, halkı hakir görür. Kendisini kimse sevmez."

İbn-i Fudâle'ye göre rüya sahibi, doğu tarafına yolculuk yapar.

Âdiyat Sûresi

" Nüzhetü'l-Mecâlis" adlı esere göre rüyada Adiyât Sûresi'ni okumak, yolcu için yolunun kesileceğiyle yorumlanır. Eğer rüyayı gören kimse yolculuğa çıkacak ise, çıkmaması tavsiye edilir. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Rüyasında Adiyât Sûresi'ni okuyan ya da dinleyen kimse; Hz. Muhammed'in sahabelerine yakın olur, savaşa gider ve güzel bir at sahibi olur.

İbn-i Şirin'in beyanına göre Âdiyat Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören Ashab-ı Kirâm'a ve büyük peygamberlere dost olur.
Kirmani diyor ki: Gazaya gider. Güzel atları sever ve malik olur. Bir kimseyle kavga edip, galip gelir.
Cafer-i Sadık şöyle söylüyor: Gaza ve cihat eder. Düşmanını yener.
Abdülgâni diyor ki: Allah çok zikreder. Ömrü uzun olur. Hayırseverliğiyle şöhret bulur.

Ahkaf Sûresi

Rüyasında bu süreyi okuyan kimseye ölüm meleği güzel surette gelir ve ona merhametli davranır.

İbn-i Şirin'in sözüne göre Ahkaf Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, anne-babasına itaat eder. Allah'tan korkar.
Kirmani diyor ki: Herkese, Özellikle ana ve babasına iyilik eder. Suda boğularak şehit olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Hayret edilecek şeyler görür. Esrarlı şeylere (sırlara) vakıf olur. Ölüm meleği kendisine güzel bir surette gelir.
Abdülgâni şöyle diyor: Önceleri ana ve babasına asi davranır. Sonra bundan vazgeçip tövbe eder. Onlara itaat eder. Hizmetlerini görür.
İbn-i Kesir'in yorumu şöyle: Hayır umduğu yerden üzülmesine neden olacak durumlarla karşılaşır.

Ahzab Sûresi

Rüyada bu süreyi ya da ondan bir âyeti okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, batıldan uzak durmaya ve sâlihleri sevmeye işarettir.

Hz. Ebûbekir'in görüşüne göre, Ahzab Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; ailesine ve akrabasına haset eder. Kıskanır.

İbn-i Şirin şöyle diyor: Emanet sahibi olur. Kaybedilen bir şeyi bulur ve yerine teslim eder.
Kirmani buyuruyor ki: Rüyasında Peygamberlerden birini görür. Bilmediği bir yerden yardım görüp, zafer kazanır. Ümit etmediği hayırlara nail olur.
Cafer-i Sadık diyor ki: Allah-ne tabi olur.
İbn-i Fudâle, bu rüyayı şöyle yorumluyor: Hakkı söyler ve batıldan çekinir. Salihleri sever. Kabir azabından muhafaza olur.
Abdulgâni'den Nablusî demiştir ki: Bilmediği yerden yardım görür. Korunur.

Ala Sûresi

" Nüzhetü'l-Mecâlis" adlı kitaba göre bir kimsenin rüyasında A'lâ Sûresi'ni okuması; o kimsenin Allah'ı tesbih etmeyi sevdiğine, dünyayı terk edip âhirete yöneldiğine delildir. A'lâ Sûresi'ni rüyada okuyan ya da okunduğunu görüp dinleyen kimsenin bu rüyası; o kimsenin ibâdetle meşgul olacağına, Allah'ı zikirden bir an bile geri kalmayacağına, sık sık rüya göreceğine ve başladığı zor işi kolayca başaracağına delalet eder. İmam-ı Nablusî de bu doğrultuda yorum yapmıştır.

İbn-i Şirin'in beyanına göre A'lâ Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu göre, "tesbih", "tehlil" (Lâ ilâhe İllallah sözünü tekrar etmek) ve "tekbir'le meşgul olur. Ümmetin salihleri arasına girer.
Kirmani diyor ki: Hep Allah'ı zikreder. Sık sık rüya görür ama, bunların çoğunu unutur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Güç işleri kolaylaşır. Âhireti dünyaya tercih eden dindar bir insan olur.
Abdulgâni'ye göre, rüya sahibi çok unutkan olur. İşlerinde müşkülat (zahmet) çekmez

Alak Sûresi

Rüyanızda Alak Sûresi'ni okumanız ya da okuyan birinden dinlediğinizi görmeniz; Allah tarafından Kurân-ı Kerîm'in hükümlerine göre rızıklanmanız anlamına gelir. Güzel konuşmanız ile ünlü olur, ameliniz ve ahlâkınız güzel olur. "Nüzhetü'-l-Mecâlis" adlı esere göre de rüyasında Alak Sûresi'ni okuduğunu gören kimsenin sâlih bir çocuğu dünyaya gelir.

İbn-i Şirin diyor ki: Alak Sûresi'ni rüyada tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, Allah tarafından ilim ve Kurân'la rızıklandırılır.
Kirmani şöyle diyor: Güzel sesle Kurân okur. Düzgün konuşur. İlmiyle amel eder. Biri tarafından tehdit edilir.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Ameli güzel, ahlâkı iyi, mütevazi bir insan olur.
Abdülgâni diyor ki: Erkek çocuğa kavuşur. Salihlerden olur.

Al-i İmran Sûresi

Kurân-ı Kerîm'den bu surenin okunması halk içinde seçkin bir yer edinmeye, ondan bir âyet okumak aile içinde az nasibe, çok yolculuk etmeye delalet eder.

Bu süreyi ya da bu sürenin bir kısmım rüya da okuduğunu görmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasına ya da çok yolculuk yapmasına işaret eder. Kimi tabirciler bu rüya seçkin, mâsiyetten ari ve hizmet ehli bir kimseye işaret eder demişler.

Bir kimsenin rüyasında Al-i İmran Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okunduğunu görmesi; Ebûbekir 'e göre, dost ve akrabaları içinde kısmeti az olur. Yaşlılığında çocuğu olur ve çok yolculuk yapar. Toplum içinde sevilen ve her türlü kötülüklerden uzak kalan bir kişi durumuna gelir. İbn-i Kesîr de bu rüyayı böyle yorumlamıştır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Al-i İm­ran Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimse halk arasında sevilen ve kötülüklerden kaçman bir kişi olarak yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bu kimse İslâm Dini'ne bağlı olarak ölür ve gömülür. Eğer çocuğu yoksa Allah ona bir çocuk verir. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimse; dininde ve hareketlerinde doğru, toplum içinde makbul ve azız, dünya ve âhirette affa nail olur.

Bu sûreyi ya da sûreden bir şeyi rüyada okumak ya da üzerine okunduğunu görmek, Hz. Ebûbekir, Nâfî ve İbn-i Kesir, o kimsenin ailesi arasında nasibi az olur, ihtiyarlığında bir çocuğu olur, yolculuk çok yapar, dediler. Bazıları, o kimse halkın seçkini, kir ve masiyetten temiz olur ve başka dine mensup olanlarla mücadele eder, dediler. Bazıları da, rızık ve berekete, nail zihni safi ve nefsi temiz olur, dediler.

Hz. Ebûbekir'e göre, Al-i İmran Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyanın ya da okunduğunu görenin, ailesi ve akrabası arasında kısmeti az olur. İhtiyarlığında evladı doğar. Çok yolculuk yapar. Halk arasında itibar kazanır. Her türlü fenalıktan uzak olur. Nâfî ve İbn-i Kesir'in yorumları da böyledir.
İbn-i Şirin diyor ki: Halk arasında sevilir. Kötü fiillerde bulunmaz.

Kirmani demiştir ki: Rüya sahibi hayır ve İslam üzere vefât eder. Çocuğu yoksa, Allah ona salih bir erkek evlat verir.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Dininde ve sözünde doğru, halk arasında makbul, dünya ve ahirette hayra erişir.
İbn-i Şirin şöyle diyor: Bu Suredeki "Kulillâhümme Malik." Ayet-i Kerîmesini rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, hükümdar sayesinde büyük mertebeye nail olur.
Kirmani'ye göre, rüya sahibinin bütün arzusu yerine gelir.

Ankebût Sûresi

" Nüzhetü'l-Mecâlis" adlı esere göre bir kişinin rüyasında Ankebût Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin ve aile fertlerinin Allah tarafından korunacağına delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumu da bu doğrultudadır. Ayrıca rüya sahibi hastaysa şifa bulacağına ve düşman şerrinden emin olacağına işaret eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre Ankebût Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu işiten eceli gelinceye kadar muhafaza olunur.
Kirmani demiştir ki: Korkudan kurtulur. Emniyete kavuşur. Hastalığı şifa bulur. Müthiş bir işten selamete çıkar. Allah tarafından kolaylık oluşur. Şer düşmandan kurtulur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Düşmanına galip gelir. Onu kahreder.
Abdülgâni şöyle diyor: Vefat ettiği ana kadar Allah onu muhafaza eder. Emniyet içinde yaşar.
İbn-i Kesirle Nâfi'ye göre rüya sahibi düşmanını yener. Allah-ü Hazretleri kendisini korur ve saklar. Mükafata hak kazanır.

Araf Sûresi

" Nüzhetü'l-Mecâlis" adlı kitaba göre bir kimsenin rüyasında Araf Sûresi'ni okuması; o kimsenin garip olarak öleceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre bu rüyayı gören kimse her ilim dalından tahsil ederek nasibini alır ve bilgili bir hale gelir. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyasında Araf Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu gören kimsenin; halis dindar bir kişi olduğuna ve sonunun da hayır olacağına yorumlanır. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin düşmanlarına galip geleceği muhtemeldir. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimse her zaman Allah'ın rızasını kazanır ve duası kabul olur. Nâfî ve Kirmânî'de aynı yorumu yapmaktadır. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimse; imanlı ve dinine bağlı olur. Bir yolculuğa çıkar fakat gecikmeden tez bir şekilde geri döner. Şeytan şerrinden ve düşman şerrinden emin olur.

İbn-i Şirin diyor ki: Araf Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, halis bir dindar olur. Sonu hayırdır.
Kirmani demiştir ki: Rüya sahibi Sina Dağı'nı ziyaret eder. Düşmanını fena bir halde görerek memnun olur.
Cafer-i Sadık'a göre Allah, rüya sahibinden razı olur. Güvenilir bir insan olduğundan kendisine bırakılan emaneti muhafaza eder.
Nâfî ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar: Her ilimden kısmeti olur. Gurbette vefât eder.
Abdülgâni buyurmuştur ki: Dindar bir mü'min olur. Sefere gidip çabucak döner. Şeytan şerrinden korunur. Düşmanının kötü halini görüp, sevinir.

Asr Sûresi

Rüyada Asr Sûresi'ni okuduğunu görmek; müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine galibiyete, sabırlı olmaya ve hak olanı tavsiyeye işarettir.

Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Asr Sûresi'ni okuması ya da okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin sabırlı olacağına, işlerini oldukça zor yürüteceğine; fakat sonunda kolaylık göreceğine, eğer ticâretle uğraşırsa servetinin artacağına, rızkının bol ve bereketli olacağına işaret eder.

İbn-i Şirin'in sözüne göre Asr Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, sabırlı ve sebatkar olur.
Kirmani diyor ki: Zarara uğrar. İşleri güç olur. Sonradan kolaylaşır.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Ticarette çok kazanır.
Abdulgâni'den Nablusî demiştir ki: Düşmanına galip gelir. Sabırlı olur. Hakk'a yardım eder.

Ayete'l-Kürsî

Rüyada Ayete'l-Kürsî'yi okumak; hafızaya ve keskin zekaya işarettir.

Bakara Sûresi

Rüyada Bakara Sûresi'ni ya da ondan bir âyeti okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek; ilme, uzun ömre, dinde iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa işarettir.

Rüyasında Bakara Sûresi'ni okuyan ya da okunduğunu gören kimsenin; mahallesinden başka bir mahalleye taşınacağına, ömrünün uzun olacağına, belâ ve felâketlerden beri olacağına ve düşmanlarının şerrinden kurtulacağına yorumlanır. Bir hâkimin rüyasında Bakara Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan kimseyi dinlediğini görmesi; o hâkimin uzun süre görevde kalacağına, rızkının bol olacağına, bir yoruma göre de ilim sahibi olacağına, hayır ve berekete kavuşacağına delalet eder.

Hz. Aişe'ye göre Bakara Sûresi'ni rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören kimse, bir mahalden başka bir yere gider. Kısmeti gittiği yerdedir.
İbn-i Şirin diyor ki: Ömrü uzun olur. Belalara sabreder.
Kirmani şöyle diyor: Düşmanı kendisine zarar veremez. İşleri yolunda olur. Mirasa konar.
Cafer-i Sadık, rüya sahibinin samimi ve kuvvetli bir dindar olacağını söylüyor.
İbn-i Fudâle demiştir ki: Kadı ise, görevine devam eder. Azlolunmaz. Alim ise uzun bir ömür sürer. Hali güzel olur.
Abdülgâni diyor ki: Oğlu ya da amcasıyla miras yüzünden davalaşır.
Nâfî ve İbn-i Kesir demişlerdir ki: Uzun yaşar. İlim sahibi, salih bir dindar olur. Evladından hayır ve bereket görür.

Beled Sûresi

Rüyada Beled Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yetimleri terbiye etmeye, yoksulları doyurmaya, merhametli ve merhametli olmaya işarettir.

" Nüzhetü'l-Mecâlis" adlı esere göre: Bir kimsenin Beled Sûresi'ni okuduğunu görmesi; o kimsenin fakirlere yemek yedireceğine yorumlanır. İmam-ı Nablûsînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Beled Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; eğer o kimse bir konu üzerine yemin etmişse; o yaptığı yemine pişman olacağına ve bir daha yemin kelimesini ağzına almayacağı doğrultusunda tövbe edeceğine işaret eder. Rüyanızda Beled Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; size kötülük yapanlara iyilik yapacağınıza, cömert birisi olduğunuza, fakir ve muhtaç kimselere yardımdan elinizi çekmeyeceğinize delalet eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre rüyasında Beled Sûresi'ni kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, cömert olur. Sadaka vermekten hoşlanır.
Kirmani diyor ki: Kendisine fenalık yapmak isteyenlere iyilikte bulunur. Sıkıntılarından kurtulup, selamete çıkar.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Fakirlere ve miskinlere (zavallılar, cüzzamlılar) lütufta bulunur. Cömert davranır.
Abdülgâni diyor ki: Ettiği bir yeminden dolayı pişman olup tövbe eder. Bir daha yemin etmez.

Burûc Sûresi

Bir kimsenin rüyasında Burûc Sûresi'ni okuduğunu ya da bu sûreyi okuyan bir kimseyi dinlediğini görmesi; İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Dünyada keder ve üzüntüden kurtulamayacağına, sıkıntı çekeceğine ve hayatının acı içinde geçeceğine; fakat o kimsenin âhiretinin güzel olacağına, büyük sevap kazanacağına, ilmî ve dînî yönden çok kuvvetli bir kimse olacağına ve yıldız ilmini de çok seveceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin'in sözüne göre Burûc Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu görenin hayatı gam, keder ve meşakkatle geçer.
Kirmani'ye göre, rüya sahibinin ahireti mâmur olur. Büyük sevap kazanır, derecesi çok yükselir.
Cafer-i Sadık diyor ki: Üzüntüsü yok olur. İçinde bulunduğu belalardan kurtulur.
Abdülgâni demiştir ki: İlmi ve ameli sever. Dininde kuvvetli olur. Astrolojiye merak sarar.
İbn-i Kesir ve Nâfî şunları söylüyorlar: Görmediği bir şey için tanıklık yapar. Gam ve kederden kurtulur.

Câsiye Sûresi

İbn-i Şirin diyor ki: Câsiye Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, tövbe ve istiğfar eder. Allah'a yönelir. İbadet ve itaat eder.
Kirmani'ye göre dünyadan uzaklaşır. Günahlarından dolayı nadim olur. Tövbe ve istiğfara devam eder. Ahiret saadetini yakalar. Kıyamet günü hesabı kolay olur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüya sahibi Zikrullah, tesbih ve tövbeyle Allah'ın rızasını kazanır.
Abdülgâni diyor ki: Allah'tan korkup, kötülükten kaçar. İbadet ve züht içinde yaşar. Kıyamet günü kolay hesap verir. Muhafaza ve emin olur.

Cin Sûresi

Cin Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, rızkın genişliğine, cin taifesinin o kimseye itaatine ve cinlerin şerrinden emin olmaya işarettir.

Rüyanızda Cin Sûresi'ni okuduğunuzu ya da bir okuyandan dinlediğinizi görmeniz; geceleyin hayaller görerek korkacağınıza; fakat cinlerden herhangi bir zarar görmeyeceğinize, onların şerrinden emin olacağınıza ve Allah tarafından size ince bir zekâ ihsan edileceğine, rızkınızı temin etme konusunda biraz sıkıntıya düşerseniz de, sonunda çalışarak bolluğa kavuşacağınıza delaletle tabir olunur.

İbn-i Şirin'in sözüne göre Cin Sûresi'ni rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, gece hayalet görür. Korkar fakat kendisine bir zarar gelmez.
Kirmani şöyle diyor: Cin şerrinden muhafaza olur. Allah ona algı yeteneği ve faydalı zeka ihsan eder.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Şeytan ve insan şerrinden korunur. Zekasıyla şöhret yapar ve zekasından fayda görür.
Abdülgâni diyor ki: Rızk konusunda önceleri darlık çeker. Fakat, sonra feraha çıkar.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Zalimlerle uğraşır. Cin şerrinden muhafaza olur.

Duha Sûresi

Rüyada bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hayra ermeye, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bulunmaya. Korkudan emin olmaya işarettir.

İbn-i Şirin der ki: Bu sûreyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören; fakiri, dilenciyi, bir şey isteyen kimseyi kovmaz.
Kirmani'nin görüşüne göre, rüya sahibi zayıflara, hastalara, fukaraya yardım eder. Onlara ihsanda bulunarak, yardımcı olur. Korkularından kurtulur. Ümitsizliğinin yerini müjdeler alır. Arzusuna nail olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Küçük çocukları, yetimi ve fakiri doyurur. Onlara merhamet ve şefkatle bakar.
Abdulgâni'den Nablûsî'nin yorumuysa şöyle: Rüya sahibi zenginse; serveti daha da artar. Zarurette olanlara karşı merhametli olur. İhtiyaçlarını giderir.

Duhan Sûresi

Rüyada Duhan süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek izzet ve yüceliğe, kabir azabından ve cehennem ateşinden emin olmaya, kuvvetli itikada ve düşman üzerine zafere işarettir.

" Nüzhetü'l-Mecâlis" adlı esere göre bir kimsenin rüyasında Duhân Sûresi'ni okuması o kimsenin cehennem azabından kurtulacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Kişinin rüyasında bu sûreyi okunması ya da okuyandan dinlediğini görmesi; o kimsenin geceleri sabaha kadar ibâdetle meşgul olacağına, dünyadan el ve etek çekmiş, kendisini âhirete adamış olduğuna delalet eder.

İbn-i Şirin demiştir ki: Bu Sure-i Şerîfeyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören; geceleri ibadet ve taatle meşgul takva sahiplerinden olur.
Kirmani'ye göre dünyayı talep etmekten vazgeçer. Sözüne sadık, temiz gönüllü bir Müslüman olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Allah tarafından bol rızka, çok servete ve geniş refaha kavuşur.
Abdulgâni'den Nablûsî'yse, şöyle diyor: Makam ve şeref sahibi olur. Düşmandan kurtulur.
İbn-i Kesir diyor ki: Zorbaların kuvvet ve hışmından, kabir ve cehennem azabından emin olur.

Fâtır Sûresi

Rüyada bu sûreyi ya da ondan bir âyeti okuduğunu görmek, o kimse için mukarrebîn meleklerinin istiğfarda bulunmasına kıyamet günü cennet kapılarının açılacağına ve onun düşmanına galip gelmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuması ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimse için bütün zevk kapılarının açılmış olacağına, Allah katında sevilen bir kimse olduğuna, düşmanlarına üstün geleceğine, keder ve üzüntü nedir bilmeyeceğine yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu işiten, amellerinde meleklerle aynı safta, onlar gibi olur.
Kirmani'ye göre, taat ve ibadetine devam eder, düşmanına karşı yardım alır ve muzaffer olur. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Rızk kapıları, rüya sahibinin yüzüne açılır.
Abdulgâni'den Nablusî için bu rüyanın yorumu şöyle: Allah'ın rızasına erişir. Melekler kendisi için istiğfar ederler.
İbn-i Kesir ise şunları söylüyor: Arzusu kabul edilir. Kıyamet günü, istediği kapıdan Cennet'e girer.
Nâfi'ye göre: Düşmanına karşı yardım görür ve zafer kazanır.

Fatiha Sûresi

Rüyada Fatiha Sûresi'ni okumak, hayırlı işlere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de haccetmeye işarettir. Rüyada Fatiha'yı ya da ondan bir âyet okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allah'ın şer kapılarını kapayıp, hayır kapılarını açacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Fatiha Sûresi'ni okuduğunu ya da bir başkası tarafından okunduğunu görmesi, o kimsenin güç olan işlerinin kolaylaşacağına, rızkında genişlik meydana geleceğine, rüyayı gören erkek ise birkaç kadınla evleneceğine, eğer kadın ise çok çocuk doğuracağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin Allah tarafından ibâdete başarılı kılınır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bu kimsenin hacca gideceğine ve duasının kabul olacağına delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimseye Allah'ın iyilik kapılarını açacağına işaret eder. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bu kimsenin duasının bul olacağına, rızkının bol ve ömrünün uzun olacağına işaret ile tabir olunur. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bu kişinin duası hemen kabul olunur, ferah ve sevince erişir. Süleyman Hüsnî'nin yorumuna göre: Bu kişinin işlerinin kolaylaşacağına, dünya ve âhir ette mutlu olacağına, bol ve bereketli bir rızka kavuşacağına yorumlanır.

Rüya âleminde Fatiha Sûresi'ni okuyan ya da okunduğunu görenin güç işleri kolaylaşır. Geçiminde genişlik, hayır ve bereket oluşur. Rüya sahibi yedi kadınla evlilik yapar. Duası kabul edilir (Ebûbekir Es Sıddık). Dinde Allah tarafından muhafaza edilir. Hastaysa eceli yaklaşmıştır. (Ömer İbn-ül-Hattab) Allah-ü ibadetlerini kabul eder. Korkularından kurtarır. (Kirmani) Allah'a ibadet ve taatte başarılı olur. Dua ve istiğfarla iştigal eder. Hayır ve imanla ölür. (Cafer-i Sadık) Hacca gider, duası kabul edilir. (İbn-i Şirin) Allah ona hayır kapılarını açar. (Abdulgâni'den Nablusî) Duası derhal kabul edilir. Rızkı hazır verilir, uzun bir ömür sürer. (İbn-i Kesir ve Said bin el Musib) Duası hemen kabul edilir, feraha çıkmasına, sevinmesine neden olacak bir faydaya nail olur. (Kesâî)

Fecr Sûresi

Bir kimsenin rüyasında Fecir Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin ibâdetlerine devam edeceğine, hacca gideceğine, ölünceye kadar sünnetten ayrılmayacağına ve yetimlere yardım edeceğine delildir.

Rüyasında bu sûreyi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, İbn-i Şirin'in sözüne göre, Rahman ve Rahim'e rağbet eder, O'nu ister. Salih bir kul olur.
Kirmani diyor ki: Hacca gider, kendisi ve bütün Müslümanlar için dua eder.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Heybet ve savletinde azalma olur. Fakat yine ihtiram görür.
İbn-i Kesir ve Nâfî demişlerdir ki: Ölünceye kadar Sünnet-i Seniye'ye uyar.
Abdülgâni şöyle diyor: Yetimlere, miskinlere, fakirlere ve zayıflara hayır yapmaya daima gayret eder.

Felak Sûresi

İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Felâk Sûresi'ni okuduğunu ya da bir başka okuyandan dinlediğini görmesi; o kimseye eğer sihir yapılırsa etki etmeyeceğine, illet ve hastalık nedir bilmeyeceğine ve dünyanın bütün şerlerinden emîn olacağına işaret eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu Sure-i Şerîfeyi rüyasında tilavet eden ya da tilavet olunduğunu gören kimseye sihir yaparlar. Fakat, o bundan zarar görmez.
Kirmani diyor ki: İllet ve afattan kurtulur. Dünyanın şerrinden emin olur. Haset ve fesat kimseler rüya sahibine zarar veremez.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Hasetten yani kıskançlardan ve kadın şerrinden, emin olur. Bol rızka ve mala kavuşur.
Abdulgânî'yse şöyle söylüyor: İyi hal sahibi olur. Duası kabul edilir ve düşmanına galip gelir. İnsan ve şeytan şerrinden, haset edenlerin zararından muhafaza olur. Kıskanılacak kadar çok mala kavuşur.

Fetih Sûresi

Rüyada Fetih Sûresi'ni ya da ondan bir âyeti okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cihat etmeye, darlıktan genişliğe ve amacına kavuşmaya işarettir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda Fetih Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birinden dinlediğinizi görmeniz; Allah'ın yardımına mazhar olacağınıza, size hayır kapılarının açılacağına, günahlarınızın bağışlanacağına, duanızın kabul olacağına, düşmanlarınıza galip geleceğinize ve dünyanızın da, âhiretinizin de hayır olacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: "İnnâ Fetehnâ" Suresi'ni tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu işiten kimseye Allah yardım eder. Hayır ve menfaat kapılarını açar. Nusret buyurur, yardım eder.
Kirmânî'yse, " Allah rüya sahibine mağfiret eder. Duası makbul ve kabul olur. Yani duası kabul edilir. Ümit ettikleri gerçekleşir." diyor.
Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor: Allah-ü rüya sahibini düşmanına karşı muzaffer kılar, onu cihatta başarılı eder.
Abdulgâni'ye göre, rüyayı gören arkadaşlarına ve akrabalarına faydalı olur.
İbn-i Kesir diyor ki: Cihada gider ve gaza edip düşmanını yener.
Nâfi'nin yorumuysa şöyle: Darlıktan kurtulur. Dilediği şeye nail olur. Kendisine hayrat kapıları açılır.
İbn-i Fudâle demiştir ki: Dünya ve ahiret saadetini kazanır.

Fil Sûresi

Rüyada Fil süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, düşmana galip gelmeye, zafere ve hacca gitmeye işarettir.

İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Fil Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin zalimlerle çarpışanlara yardımcı olacağına, düşmanlarına galip geleceğine, muradına ereceğine ve yaşadığı sürece korktuklarından emin olacağına delalet eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında Sure-i Fil'i okuyan ya da okunduğunu gören; zalimlere yardımcı olur.
Kirmani'ye göre, düşmanlarına karşı muzaffer olur. Arzusu yerine gelir. Bir ameli sayesinde düşman şerrinden kurtulur. Yorgunluk ve sıkıntıdan sonra rahata çıkar.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Düşmana karşı yardım görür, galip gelir. Fethe vasıl olur.
Abdulgânî'yse şunları söylüyor: Hayatı boyunca her türlü korkudan muhafaza olur. Fethe ve zafere erişir.

Furkân Sûresi

İbn-i Sirin'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Furkân Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hakla batıl arasındaki farkı anlayarak, hayır ve hasenat yoluna gireceğine, kendisini günahlardan, kötülüklerden sakındıracağına işaret eder. İbn-î Kesir'in yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin başını secdeden kaldırmayacağına ve günah işlemekten korkacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu Sure-i Şerîfeyi ya da bir kısmını uyku aleminde okuyan ya da okunduğunu işiten; hakla Batılı ayırır. Hayır işler, günahlardan, yasaklardan, kötü hareketlerde bulunmaktan sakınır.
Kirmani demiştir ki: Rüya sahibi; hakka riayet eder, insaflı merhametli, adil, Hakk ile meşgul bir kimsedir. Hakla Batılı birbirinden ayırmaya muktedir olur.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Hakkı ispatlar. Batılı iptal eder. Tesirsiz bırakır.
Nafi ve İbn-i Kesir ise şöyle söylüyor: Hakk'ı sever, batıldan ikrah eder.
Abdülgâni için; rüya sahibi, hakla Batılı ayırır. Hayırlı ameller işler. Hesap sorulmadan Cennet'e girer.

Fussilet Sûresi

Rüyada bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, insanları hidayet ve doğru yola çağırmaya çok sevaba ve Hak rızasını gözetmeye işarettir.

Rüyanızda Fussilet Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birinden dinlediğinizi görmeniz; ibâdetlerinizle Allah'a yakın olacağınıza, gizli ve açıktan güzel şeyler yapacağınıza, halkı doğru yola davet edeceğinize ve dünyada kalıcı eserler bırakacağınıza işaret eder.

Bu Sure-i Şerîfeyi tamamıyla ya da kısmen okuduğunu ya da okunduğunu gören; İbn-i Şirin'in yorumuna göre, taat ve ibadetle meşgul olup, Allah-'ya yaklaşır. Büyükler arasına girer. Gizli ya da açık hayırlı ameller işler.
Kirmani diyor ki: Dindar ve halis Müslüman olur. Namuslu, temiz bir yola yönelir.
Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor: Dindar, salih, takva kullardan olur.
Abdülgâni diyor ki: Halkı hidayete davet eder. Birçok sevaba nail olur. Allah'a gizli ve aşikar ibadet eder. Hakk'ın rızasını kazanır.

Gâşiye Sûresi

Rüyada bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hakkın lütfuyla geçimin kolaylaşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve şana işarettir.

Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Gâşiye Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin kıymetinin artacağına ve sözünün dinleneceğine, eğer geçiminde darlık çekiyorsa, Allah'ın kendisine bolluk ve bereket ihsan edeceğine, ilim sahibi ve sevilen bir kişi olacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin demiştir ki: Rüya âleminde bu Sure-i Şerîfeyi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören; kıyamet gününde korku ve şaşkınlık içinde olup tövbe ve istiğfarla iştigal eder.
Kirmani bu rüyayı şöyle yorumluyor: İşlerinde sebat eder. Allah-ü Hazretlerinin rızasını arar. Cömert olup, insanlara ihsanda bulunur. Fakat, onlar kendisine nankörlükle mukabele ederler.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Kadri yüce, makamı büyük, sözü geçkin olur.
Kesânî'ye göre rüya sahibi geçim darlığı çekiyorsa, Allah, onu feraha çıkarır.
Abdülgâni için bu rüyanın yorumu şöyle: İlim ve züht sahibi olur. Yani dünyaya rağbet etmez. Nimete şükretmeyen kimselere paraca yardım eder, onları doğru yola sevk etmeye çalışır. Fakat, kendisine nankörlükle muamele edilir.
İbn-i Kesir ve Nafi demişlerdir ki: Dünyada kıymeti büyük, makamı yüksek olur. İyi bir şöhret yapar. İlmiyle ünlü olur.

Hadid Sûresi

Rüyada Hadid süresini ya da ondan bir âyeti okuduğunu görmek, güzel ahlâka ve dince kuvvete işarettir.

Rüyanızda Hadid Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; dinî yönden kuvvetli, inanç yönünden metin ve ahlâkınızın güzel olduğuna işaret eder. Ayrıca yaşamınızın sağlıklı; fakat rızkınızı oldukça güç temin ettiğinize işaret eder.

Hz. Ebûbekir Efendimiz buyuruyor ki: Bu sûreyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan, okunduğunu işiten kimsenin, dinî sağlam, itikadı kuvvetli, ahlâkı güzel olur. Cömert davranır.
Abdulgâni'den Nablusî; " Halk tarafından övülür. Kendisine şükran duyulur. Allah'ın yardımıyla sağlıklı bir bedene sahip olur" diyor.
İbn-i Şirin diyor ki: Rızkını zahmet çekerek elde eder.
Kirmani'ye göre, rüya sahibi Allah'ın rızasını ve ahiret yolunu seçer. Cesur, azimli, kuvvetli ve dikkatli olur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüya sahibi iyi ahlâklı, dindar, imanlı bir insan olur. Allah'a karşı görevlerini yerine getirir.
İbn-i Kesir ve Nafi'ye göre, malı, hayrı ve bereketi çok olur. Îmanı sağlamdır.

Hakka Sûresi

Bir kimsenin rüyasında Hakka Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan bir kişiden dinlediğini görmesi; o kimseye Allah tarafından birçok rızık ve nimet verileceğine, o kimsenin dinine hizmet edeceğine, sevap ve hayır kazandıracak yolda yürüyeceğine, halka daima iyilikte bulunacağına, sabırlı ve temkinli davranacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin demiştir ki: Bu Sure-i Şerîfe'yi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, Allah tarafından bol nimete kavuşturulur.
Kirmani'ye göre, rüya sahibi daima Allah'la beraber olup O'nu muhafaza ve savunma eder. Hep O'nun yardımcısı olur.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Hakk yolunda yürür, sevap işler.
Abdulgânî'yse şöyle diyor. Rüyasında bu sûreyi minber üstünde okuyan; darağacında idam edilir. Oturduğu yerde okursa; vurulur.
İbn-i Kesir ve Nafi şöyle diyorlar: Bir melik rüyasında bu sûreyi okursa, mülkünü kaybeder. Şahit durumundaki birinin aynı sûreyi okuması, şahitlikten vazgeçmesidir. Aynı rüya hasta için, vefâtla yorumlanır. Kadın ise, eşinden boşanır. İlim sahibi biri rüyasında bu sûreyi yürürken okursa; kamçıyla vurulur, oturduğu yerde okursa, hapsedilir. Koşarken okursa, el ve ayaklarının kesilmesinden korkulur. İbn-i Fuzâle'nin yorumu da aynıdır.
İbn-i Musib diyor ki: Rüyayı gören bir belaya uğrar. Bundan dolayı affa erişir.

Haşr Sûresi

Rüyada Haşr Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin kıyamet gününde takva sahibi kimselerle haşrolmasına işarettir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Haşr Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğim görmesi; o kimsenin her zaman ilim insanları ile birlikte olacağına, kötü insanların saldırılarına maruz kalacağına, onlardan eziyet göreceğine, yolculuk yapacağına, düşmanlarına galip geleceğine, Allah'ın onu sevaba, hayra eriştireceğine ve o kimsenin âhiretinin de hayırlı olacağına delalet eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, rüyasında bu sûreyi kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; kıyamet gününde, halifeler ve salihler arasında olur.
Kirmani diyor ki: Aşağılık insanlar yüzünden eziyet çeker, incinir, gamdan kurtulup, selamete erer, yolculuk eder.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Düşmanına karşı galip gelir, onu kahreder.
Abdülgâni diyor ki: Allah-ü rüya sahibine sevap ihsan eder. Onu kıyamet gününde günahsızlarla beraber diriltir.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Dünya fesadından uzak olup sıkıntıdan kurtulur. Yolcuysa evine selametle döner.
İbn-i Fuzale'ye göre, Allah'ın yardımıyla düşmanını yener. Kıyamet gününde azap çekmez. Dünyada malı ve nimeti çok olur.

Hicr Sûresi

Rüyada Hicr Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah katında ve halk gözünde iyi bir kimse olmaya işarettir. Rüyada Hicr Sûresi'ni okumak, güzel rızka, çok sevaba, günahtan kurtuluşa işarettir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Hicr Sûresi'ni ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin halk gözünde itibarlı bir kimse olacağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: O kimsenin bütün arzu ve isteklerinin kabul edileceğine, değerinin artacağına ve günahlarından kurtulacağına yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüya sahibinin Allah'ın gözünde makbul ve saygıdeğer bir kişi olduğuna ve fakir olarak öleceğine işaret eder. İbn-i Fudâle'ye göre: Rüya sahibinin eğer hâkim ise ölümünün yaklaştığına, eğer devlet başkanı ise; ahlâk ve şöhretinin iyi olacağına, eğer ticâret erbabıysa kazancının iyi olacağına delalet eder. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: O kimsenin Allah'ın yanında makbul bir kimse olduğuna, helâl rızka ve sevaba nail olacağına işaretle tabir olunmaktadır.

İbn-i Şirin demiştir ki: Bu sûreyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu işiten, halkın yanında itibarlı ve ağır başlı olur. Büyük makama ulaşır.
Kirmani diyor ki: Bütün arzuları yerine gelir. Kadri, kıymeti yüce olup, günahlardan uzak durur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Rüya sahibi, Allah katında makbul ve saygıdeğer olur.
Nafi ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar. Fakir ve miskin olarak vefât eder.
İbn-i Fuzale'ye göre, rüya sahibi hakimse; eceli yaklaşmıştır. Hükümdarsa, ahlâkı ve şöhreti iyi olur. Tüccar ve esnafsa kazancı artar.
Abdulgâni'den Nablusî demiştir ki: Allah gözünde ve halk gözünde makbul ve güzel olup, helal rızk elde eder. Sevap kazanır.

Hucurat Sûresi

Bir kimsenin rüyasında Hücürât Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin toplum içinde sevileceğine ve saygı göreceğine, kendisine her zaman itaat edilerek sözünün dinleneceğine, kimsenin kötü olması ve zararını istemeyeceğine, tanısın ya da tanımasın herkese hayrının ve iyiliğinin dokunacağına delalet eder.

İbn-i Şirin buyuruyor ki: Rüyasında bu sure-i Şerîfe'yi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, halk arasında itibarlı ve saygıdeğer olur. Onlar tarafından sözü dinlenir.
Kirmani demiştir ki: İlahi emirlere uyar. Halkın, Allah'ın buyruklarına uymaları ve bu sayede zarardan kurtulmaları için gayret eder.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Akrabalarına yardım eder, onlara iyilikte bulunur. Böylelikle halkın sevgisini kazanır.
Abdülgâni diyor ki: Kurân-ı Kerîm'deki yasaklara uyar.
İbn-i Kesir ve Nafi'ye göre, Akrabalarına ve arkadaşlarına iyilik eder. Halk arasında dindarlığıyla tanınır. Birçok sevap kazanır.

Balık Sûresi

Rüyanızda Balık Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin düşmanınızın çok olacağına ancak bunların zarar veremeyeceğine işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bu rüyayı gören kimsenin zirâat, bağ ve bahçe nedeniyle zengin olacağına, bol ve bereketli ürün alacağına ve her şeyinden hayır göreceğine işaret eder. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: O kimsenin işlerinin devamlı olacağına, halk arasında makbul ve sevilen bir kişi olduğuna, dininde sabırlı, Allah'ın emirlerine uyan ve sözüne inanılan bir kişi olduğuna yorumlanır.

Ömer Bin Hattab buyuruyor ki: Rüyasında Hud Sûresi'ni tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu görenin düşmanı çok olur. Fakat, zarar görmez.
İbn-i Şirin diyor ki: Ziraat, bağ ve bahçe işlerinden zengin olur.
Kirmani'ye göre, işlerinde gayretli ve sebatkar davranır. Halktan saygı görür. Değerli ve itibarlı olur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: İslam dinî sayesinde hidayete erer. Bu yolda yürür.
Abdulgâni'den Nablusî buyuruyor ki: Ömrü uzun, İmanı sağlam, yiyecek cinsinden rızkı bol olur. Dünya ve ahirette selamet bulur.

Hümeze Sûresi

Rüyada Hümeze Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya işarettir.

İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında bu Sure-i Şerîfeyi okuyan ya da okunduğunu görenin kelamı bol, kararları itibarlı olur. Halk arasında şöhret bulur.
Kirmani şöyle diyor: Dünya malına karşı hırslı olur. İşlerinin sonunu düşünmez. Akrabasına gıybet eder.
Cafer-i Sadık'a göre rüya sahibi, malını Allah yolunda harcar. Akrabalarına ve arkadaşlarına iyilik yapar.
Abdulgâni'den Nablusî demiştir ki, Kalbi inançlı olur. Hayra ve rızka ulaşır.

İbrahim Sûresi

Rüyada İbrahim Sûresi'ni okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

Rüyanızda İbrahim Sûresi'nin tamamını ya da bir kısmını okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; Allah'ı anıp teşbih edenlerden olacağınıza, gam ve kederinizin gideceğine, dünya korkularından emin olacağınıza ve sevaba nail olacağınıza işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: o kimsenin hayır ve hasenata, cömertliğe ve ibâdete devam edeceğine, rüya sahibinin halinin ve âhiretinin güzel olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: o kimsenin Allah'ın katında aziz ve makbul bir kişi olacağına ve hakkında söylenen kötülüklerden beri bulunacağına yorumlanır.

Hz. Aişe buyuruyor ki, rüyasında bu sûreyi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, Allah'ı zikreder. Üzüntü ve kederi biter. Sevap kazanır ve dünyadaki korkularından kurtulur.
İbn-i Şirin diyor ki: Hayır ve hasenat işler. Zengin ve cömert olur. İbadetlerine devam eder.
Kirmani şöyle diyor: Rüya sahibinin hali güzel, sonu hayırlı olur.
Cafer-i Sadık'a göre, rüya sahibi Allah katında aziz, iftiradan uzak olur.
Abdulgâni'den Nablusî buyuruyor ki: Din ve ameli Allah tarafından beğenilir ve mükafatlandırılır.

İhlas Sûresi

Bir kimsenin rüyasında İhlâs Sûresi'ni okuması ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin tevhit yoluna gireceğine, günah işlemekten sakınacağına, bir çocuğunun dünyaya geleceğine, dünya ve âhirette mevkisinin yüksek olacağına, ömrünün uzun ve duasının kabul olunacağına işaret eder.

İbn-i Şirin'in yorumuna göre, bu sûreyi rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, tevhit yoluna yönelir. Bidatten çekinir. Bu rüyadan sonra bir evladı olur.
Kirmani diyor ki: Halis itikat ve iman sahibi olur. Tövbe eder.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dünya ve ahirette kıymeti yüksek olur. Arzusuna kavuşur.
Abdülgâni diyor ki: İmanı sağlam, ömrü uzun olur. Duası kabul edilir. Helal mala kavuşur. Allah'ın yardımıyla muzaffer olur.
İbn-i Fuzale'ye göre, rüya sahibinin eceli yaklaşmıştır. Îmanla göçer.

İnfitar Sûresi

Rüyada bu süreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; namaz konusunda tembellik göstermeye işarettir.

Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin günahlarına tövbe etmeyi geciktirdiğine, hemen tövbe etmesi gerektiğine ve bu kişinin dünya nimetlerine fazla ilgisi olduğundan dolayı da âhiretini unuttuğuna delalet eder.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu sûreyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören, tövbe etmekte geç kalmıştır. Acele etmesi lazımdır.
Kirmani demiştir ki: Rüya sahibi dünya nimetlerine düşkün olup, ahiretle ilgili emirlere lakayt davranır. Komşuları kendisine fenalık etmek isterler. Bu nedenle onlardan uzaklaşmalıdır.
Cafer-i Sadık diyor ki: Devlet başkanı ve diğer büyüklerin gözünde itibarlı olur. Dünya nimetleri çoğalır.
İbn-i Kesir ve Nafi şöyle diyorlar: Namazında ihmalkar davranır, vakti geçtikten sonra eda eder. Bu tembelliğinden kurtulmak için gayret etmelidir.
Abdülgâni diyor ki: Devlet idarecilerinin sohbetlerinde bulunur. Komşuları kendisini kıskanırlar ve iftira ederler. Onlardan sakınmalıdır.

İnsan Sûresi

Kişinin rüyada insan Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, şükür ve ibadetle rızıklanmaya, züht ve takvayı nefsine tercih etmeye, Nebiler Nebisinin ehl-i beytine karşı sevgi ve muhabbete ve güzel ahlâka işarettir.

Bir kimsenin rüyasında İnsan Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah Telanın rızasını kazanmak amacıyla fakirlere yardım edeceğine, kıyamet gününde azaptan kurtulacağına, ahlâklı olup toplum içinde sevilip sayılacağına işaretle tabir olunur.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, Allah'ın rızasını talep eder. Fakirleri Allah için doyurur ve Mevla'dan korkar.
Kirmani demiştir ki: Allah'ın kullarına karşı iyilikte bulunur. Hayır işler. Kıyamet gününde azaptan kurtulur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Çok nimete kavuşur. Cömert olur.
Abdülgâni diyor ki: Hakk'a şükreder. İbadet ve takvayla vasıflanır. Temiz bir nefse sahip olur.
İbn-i Kesir diyor ki: Çok sadaka verir. Menfaat sağlayacağı bir işte hata eder.
İbn-i Fuzale'ye göre, rüya sahibinin ahlâkı güzel olur. Halk kendisine kıymet verir. İyi bir hayat sürer.

İnşikak Sûresi

Rüyada İnşikak Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; nefsi muhasebe etmeye, kıyamet günü amel defterini sağ tarafından almaya işarettir.

Rüyanızda İnşikâk Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; kıyamet gününde amel defterinizin sağ tarafınızdan verileceğine, cennet ehlinden olacağına, hesabının kolay geçeceğine, hayatını geçirdiği beldesinde ucuzluk olacağına işaret eder. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında İnşikâk Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyandan dinlediğini görmesi; o kişinin bütün zor işlerinin kolaylaşacağına, yüreğinin ferah olup mutlu günler geçireceğine, Allah tarafından göğsünün imanla doldurulacağına, yaptığı bütün iyiliklerine karşılık iyilikler göreceğine ve işlerinin düzeleceğine delalet eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu Sure-i Şerîfe'yi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; kıyamet gününde, amel defterini sağ tarafından alır ve Cennet’e girer.
Kirmani buyuruyor ki: Kıyamet gününde rüya sahibinin hesabı kolay olur. O memlekette yiyecek ucuzlar.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüya sahibinin çocuğu ve nesli çok olur.
Hz. Ebûbekir Efendimiz buyurmuşlardır ki: Bu rüya sahibinin hem lehin; de, hem aleyhinde konuşulur. Şayet rüyayı gören kadınsa, kocasından boşanır.
İbn-i kesir ve Nafi'ye göre, rüya sahibinin kız evladı fazla olur. Hepsi çocukken vefât eder.
Abdülgâni diyor ki: Nefsini daima hesaba çeker. Amel defteri temiz olur. Çocuğu ve nesli çoğalır.

İnşirah Sûresi

Rüyada inşirah süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin hastalıklardan emin olmasına, kalbinin İslam nuruyla pırıldamasına. Işlerinin kolaylaşmasına, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir.

İbn-i Şirin'e göre, bu sûreyi rüyasında tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu görenin zor işleri kolaylaşır.
Kirmani diyor ki: İşi görülür. İçindeki sıkıntıyı atar. Ferah ve sevince nail olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Zahmetten sonra rahata çıkar. Hastalıktan muhafaza olur.
Abdülgâni şöyle diyor: Allah göğsünü İslam'la genişletir. Bir adamdan iyilik görür. İşleri kolaylaşır. Kederi dağılır.

İsra Sûresi

Rüyada İsra Sûresi'ni ya da ondan bir âyeti okuduğunu görmek, Allah katında makbul olmaya, halk arasında hürmete, yüksek rütbelere, düşman üzerine galibiyete işarettir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında İsra Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah katında ve halk gözünde yüksek bir mevkiye erişeceğine işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Düşmanlarına galip gelir, arzu ve isteklerine kavuşur, dînî yönden kuvvetli, inancında ihlâslı ve katıksız, saf bir hale gelir. Nafi ve İbn-i Kesirdin yorumuna göre: Devlet büyükleri ya da herhangi biri tarafından zarara uğrar, suçsuz olduğu halde bir iftiraya maruz kalır. İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Allah'ın yanında makbul, toplum içinde aziz ve düşmanlarına üstün gelir.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu sûreyi tamamen ya da kısmen okuyan ya da okunduğunu gören; Allah katında ve halkın gözünde itibarlı olur.
Kirmani diyor ki: Düşmanın yener, arzusuna nail olur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Din ve itikadı halis olur.
Nafi ve İbn-i Kesir diyorlar ki: Devlet idarecileri ya da herhangi birinden zarar görür. İşlemediği bir suçla itham edilir.
Abdulgâni'ye göre, Allah katında itibarlı olur. Önceleri halkın hakaretine uğrar. Fakat, sonraları insanlardan saygı görür. Düşmanına karşı zafer kazanır.

Kadir Sûresi

Bir kimsenin rüyada Kadir süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmesi, hayırlı işe. Halin güzelliğine, çok sevaba, uzun ömre, sadık söze ve şanın yüceliğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Kadir Sûresi'ni okuduğumu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin makamını Sürmedikçe dünyadan âhirete gitmeyeceğine, ömrünün uzun olacağına, istediği şeyleri elde edeceğine, yaptığı işlerin karşılıklarını fazlasıyla alacağına, dünya ve âhirette kadir ve kıymetinin artacağına işaretle yorumlanır.

İbn-i Şirin demiştir ki; Bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, yaptığı sevaplarının derecesini ve kazandığı makamını görmedikçe ölmez.
Kirmani diyor ki: Ömrü uzun olur, arzusu yerine gelir ve zafer kazanır. Amelinin mükafatı ümit ettiğinden kat kat iyi olur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki; Dünya ve ahirette kadri yüce olur.
Abdülgâni şöyle diyor: Ameli iyi, hali güzel, sevabı büyük olur.
İbn-i Kesir ve Nafi şöyle diyorlar; İhtiyarlığın son bunaklık günlerine kadar yaşar, dünya ve ahirette itibarlı olur.

Kaf Sûresi

Rüyada Kaf süresini ya da ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görmek, peygamberlerin amelleri gibi amel yapmaya, ilme, hayır kapılarının açılmasına ve rızkın genişliğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Kaf Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah tarafından hayır ve bereketle ödüllendirileceğine, ona bol rızık ve nimetini ihsan edeceğine, peygamberlerin ilmiyle onu şereflendireceğine, o kimsenin sözüne sadık olduğuna delalet eder.

İbn-i Şirin'in sözüne göre, Sure-i Kaf'ı rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören, ibadetle meşgul olup, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.
Kirmani diyor ki, Cömert olur. Halka ihsanda bulunur, verdiği sözden caymaz.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki; Allah-ü ona hayır ve bereket ihsan eder. Nimeti artar.
Abdulgâni'ye göre, büyük peygamberlerin ilmine ve ameline sahip olur.
İbn-i Kesir ve Nafi diyorlar; Sözünde durur. İmanı sağlam olur. Hayırla karşılaşır.
İbn-i Fuzale diyor ki: Rızkı bol olur.

Kâfirûn Sûresi

Kâfirûn Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kafir ve ikiyüzlülere karşı cihat etmeye, dinin sağlam olmasına ve halis imana işarettir.

Rüyanızda Kâfirûn Sûresi'ni okuduğunuzu ya da okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin din yolundan uzaklaşacağınıza, toplum içinde kötü bir isim yapacağınıza, sonunda dinî inancınızın artacağına, kâfirlerle mücâdele ederek galip geleceğinize ve Allah tarafından affedileceğinize yorumlanır.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu sûreyi rüyasında okuyan ya da okunduğunu gören, bidat yoluna sapar. Kötü bir şöhreti olur.
Kirmani diyor ki: Kafirle gaza eder. Allah yolunda hayır ve ihsanda bulunur. Îmanı ve dinî halis olur. Kafirden uzak durur.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Dinde ve şeriatta itikadı sağlam olur.
Abdulgâni'ye göre, inkarcılarla mücadele eder. Onlara galip gelir.

Kalem Sûresi

Rüyada bu sûreyi ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kitabet ve belagatla rızıklanmaya, akla, ilme ve güzel ahlâka işarettir.

İbn-i Kesir’in sözüne göre, bu sûreyi rüyasında kısmen ya da tamamen okuyan ya da okunduğunu gören; hayır işlemeyi, sadaka vermeyi sever. Cömert olur.
Kirmani diyor ki: Herkese ihsanda bulunur. Hayrı çok olur. Sadaka vermeyi adet haline getirir. Ehil ise, kalem sahibi olur. Kitapla şöhret bulur.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Allah-ü rüya sahibine ilim, konuşma yeteneği ve kitap ihsan eder.
Abdulgâni'ye göre, kalem sahibi olup kitap yazar ilim ve akıl ihsan eder. Ahlakı güzel olur.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Düşmanına galip gelir. Fakirlere rağbet eder. Cömert olur.

Kamer Sûresi

Rüyada Kamer Sûresi'ni ya da ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kıyamet günü yüzünün ayın 14'ü gibi parlayacağına işarettir.

İmam-ı Nablûsî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Kamer Sûresi'ni okuduğunu ya da okuyan bir kişiden dinlediğini görmesi; o kimsenin bir iftira nedeniyle tutuklanacağına; fakat kısa süre sonra kurtulacağına, Allah'ın o kimseden düşman serlerini defedeceğine, kıyamet gününde yüzü ak ve ay gibi parlak olarak huzura geleceğine, akraba ve dostlarından zarar göreceğine, dünyada birtakım zorluklar çekeceğine; fakat rahmetle anılacağına yorumlanır.

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757352 ziyaretçi (134090834 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler