Rahim Ism-i Serif'inin Duasi
 
duası, ismi, rahîm, şerif'inin

Rahîm İsm-i Şerif'inin Duası

Def’-i bela (belaları gidermek, yok etmek) İçin bir itikad ve hulus-i kalp ile 7 gün sabah namazından evvel kıbleye karşı oturup bu dua-i şerif ile Allah'a arz-ı niyaz eder, istida ve istirhamda bulunan kimse Allah'ın izniyle, her türlü beladan emin ve mahfuz olur. Duayı okurken başta Besmele ile 21 defa (Ya Rahiym) deyip sonra duayı okumaya devam etmek lazımdır.

Dua budur:

Bismillahirrahmanirrahiym
Ya rahîmü Ente rahımül ekvani ve entes sultanü fi külli yevmin hüve fi şe’nin ve entel müfiydu biinayetike ala ehliddünya vel’ahıreti ve enten nasıyrü binusretikel ehadiyyeti limen teehhele ilezzehabi ileyke fil’ukba vessahireti ve enter rahîmür raufüd deyyanü zülkuvveti vel’imtinani zülkuvvetil ğalibeti velkudretil kaahireti yessirükel hafiyyil münbesıtu filberri velbahri Ve biınayetikes sariyeti fi esraril cehri ve bima evdiatihi minel eltafil alihiyeti finnasri veddehri ve bima hassasat bihi evliyaike min fününil hukmi ve meanil asvati ve bima evdiatihi min füsulil evkaati en tahlisani min te’siri ğavailişşeytani vasrif kariynehü ve kıni şedaidi hıcabihi ve min bestı kelimetihi ve telkıynihi ve en tüdrikni birahmetin ezeliyyetin min vahdetike müeddiyeten ila cennetike kamileten fi zatiha halisaten bifı’liha ammeten bizatiha ve vücudihellezi yenzilü minhet tevhıydü bihasaisıt tahmiyde vettemciydi ya zerrahmetil vasiati alelkuva vezzaıyfü es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsike ev enzelde fi kitabike ev allemtehü liehadin min halkıke eviste’serte bihi fi ılmül ğaybi ındeke en tedfe’a annil belaya ve en tuhrice fi vücudil mebsutati men daireti hüve hüve filbe’sai veddarrai ve entel müteneffisü bilmenhıl esna ya rabbel alemiyne.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073009 ziyaretçi (142849813 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)